Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 507/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Částka 176/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

507

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 9 a § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:


Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 a 5 se slova "více než" nahrazují slovem "nejméně".

2. V § 9 se písmena h) a i) označují jako písmena f) a g).

3. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad chráněného pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné.".

4. V § 10 se za slovo "zálohově" vkládá slovo "čtvrtletně".

5. V § 11 odst. 3 se slovo "roku" nahrazuje slovem "čtvrtletí".

6. V § 26 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

7. V § 26 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání13)".

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

"13) § 113 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 382/2005 Sb.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru