Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 500/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

Částka 174/2005
Platnost od 23.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

500

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 4 odst. 9 a 10, § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 6, § 18 odst. 1 písm. c) a § 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "(§ 4 odst. 9 zákona)" nahrazují slovy "(§ 4 odst. 10 zákona)" a slova "(§ 4 odst. 8 zákona)" se nahrazují slovy "(§ 4 odst. 9 zákona)".

2. V § 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d) znalou osobou zaměstnanec držitele povolení nebo osoba spolupracující s držitelem povolení, která má znalosti o organizačních a technologických postupech provozu jaderného zařízení, nakládání s jadernými materiály, přepravách jaderných materiálů a s právem samostatně vstupovat do jaderného zařízení,

e) projektovou základní hrozbou vlastnosti a schopnosti osoby nacházející se uvnitř nebo vně předmětu fyzické ochrany, která může s tímto předmětem úmyslně protiprávně naložit, zejména jeho odcizením nebo provedením sabotáže, a proti níž je systém fyzické ochrany navržen a hodnocen; těmito vlastnostmi a schopnostmi se rozumí zejména:

1. odhodlanost, zkušenost a schopnost operovat ve dvou nebo více skupinách o alespoň dvou členech, kteří jsou vojensky vycvičeni,

2. schopnost spolupracovat uvnitř zařízení se znalou osobou, která je schopna poskytnout informace nebo umožnit vstupy nebo výstupy do nebo z jaderného zařízení, poškodit jednotlivé součásti zabezpečovací techniky, technického systému fyzické ochrany nebo komunikačního systému nebo se přímo účastnit násilného útoku,

3. vybavení

aa) ručními automatickými zbraněmi,

bb) přenosnými průmyslovými zařízeními a výbušninami k uvolnění průchodů (vstupu, vjezdu, výstupu nebo výjezdu) nebo k ničení částí jaderného zařízení, přepravních prostředků a integrity obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek nebo jednotlivých součástí systému fyzické ochrany nebo

cc) automobilem využitelným pro přepravu osob a jejich vybavení do blízkosti prostorů s kategorizovanými částmi jaderného zařízení nebo jako nosič výbušného zařízení,

4. možnost podpory znalou osobou v různém pracovním zařazení, která má podrobné znalosti jaderného zařízení nebo přístup k němu nebo k nástrojům, které mohou umožnit odcizení zvláštních štěpných materiálů,".

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

3. V § 5 odst. 3 se za slovo "vyhlášky" vkládají slova "a nezařazené jaderné materiály (přírodní uran, ochuzený uran a thorium)".

4. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo v uzamčených prostorách s kontrolovaným přístupem".

5. V § 7 odst. 1 písm. a) se v závorce za slova "písm. l)" vkládají slova "a m)".

6. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Do chráněného a vnitřního prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel zakázán. Do střeženého prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel povolen pouze v nezbytně nutných případech.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

7. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova "lze také použít prostředků založených na principu" nahrazují slovy "se minimálně při vstupu do střeženého prostoru zařízení s jaderně energetickými reaktory použije".

8. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Hlasová komunikace směny řídícího centra technického systému fyzické ochrany po komunikačních pojítcích se zaznamenává; záznam musí být dostupný po dobu 7 dnů.".

9. V § 8 odst. 4 se za slova "a poměr počtu návštěvníků" vkládají slova "střeženého a".

10. V § 8 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

11. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého nebo chráněného prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

12. V § 9 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , pro osoby připravující se na výkon povolání maximálně 10 : 1".

13. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".

14. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o střelných zbraních).".

15. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních a kamerových systémů a výdejen identifikačních karet".

16. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě přeprav jaderného materiálu ve formě čerstvého jaderného paliva pro jaderné reaktory zařazeného do III. kategorie nebo přírodního uranu o hmotnosti více než 1000 kg se zajišťuje dispečerské sledování přeprav a policejní doprovod nebo jiné policejní opatření.".

17. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

"7) Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).".

18. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

19. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "se zohledněním projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení".

20. V § 18 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

"a) zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení,

b) zařazení jaderných materiálů a jaderných zařízení do jednotlivých kategorií,".

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena c) až h).

21. V § 18 odst. 2 se na začátek textu písmene c) vkládají slova "popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a".

22. V § 18 odst. 2 písm. f) bodech 4 a 6 se slova "§ 9 odst. 7" nahrazují slovy "§ 9 odst. 8".

23. V § 18 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "§ 8 odst. 13" nahrazují slovy "§ 8 odst. 14".

24. V § 18 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "§ 9 odst. 8" nahrazují slovy "§ 9 odst. 9".

25. V § 18 odst. 4 se za slovo "vyhlášky," vkládají slova "zohledňuje projektovou základní hrozbu", slovo "dále" se zrušuje.

26. Příloha vyhlášky zní:

„Příloha k vyhlášce č. 144/1997 Sb.

ZAŘAZENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ DO KATEGORIÍ

Poř.č.MateriálDruhKategorie
I.II.III.c)
1.Plutoniuma)neozářenéb)2 kg a víceMéně než 2 kg, ale více než 500 g500 g nebo méně, ale více než 15 g
2.Uran-235neozářenýb)  
    - uran obohacený na 20% U-235 nebo více5 kg a víceMéně než 5 kg, ale více než 1 kg1 kg nebo méně, ale více než 15 g
    - uran obohacený na 10% U-235 ale na méně než 20%  10 kg nebo víceméně než 10 kg, ale více než 1 kg
    - uran obohacený nad přírodní avšak na méně než 10% U-235    10 kg a více
3.Uran-233neozářenýb)2 kg a víceMéně než 2 kg, ale více než 500 g500 g nebo méně, ale více než 15 g
4.Ozářené palivo  Ochuzený nebo přírodní uran, thorium nebo nízko obohacené palivo (méně než 10% štěpitelného obsahu) d) e) 

Poznámky:

a) Veškeré plutonium kromě plutonia o izotopické koncentraci převyšující 80 % plutonia-238

b) Materiál neozářený v reaktoru nebo materiál ozářený v reaktoru, u kterého je ve vzdálenosti 1 metru bez stínění dávkový příkon roven nebo nižší než 1 Gy.h-1

c) Množství nespadající do III. kategorie a přírodní uran musí být chráněny nejméně v souladu s postupy používanými pro ochranu cenného majetku

d) I když tato úroveň ochrany je doporučena, může Úřad po zvážení specifických okolností stanovit jinou kategorii fyzické ochrany

e) Jiné palivo, které s ohledem na původní obsah štěpitelného materiálu bylo zařazeno před ozářením do I. nebo II. kategorie, může být zařazeno do kategorie snížené o jeden stupeň, pokud dávkový příkon z paliva převyšuje 1 Gy.h-1 ve vzdálenosti 1 metru bez stínění.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) a m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, přizpůsobí dokumentaci způsobu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení požadavkům této vyhlášky a předloží ji ke schválení do 31. října 2006.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

Přesunout nahoru