Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 493/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 171/2005
Platnost od 22.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

493

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb. a vyhlášky č. 291/2002 Sb., zní:

"Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitola 1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.seznam výkonůseznam zdravotních výkonu s bodovými hodnotami
2.zdravotní výkonzákladní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče (dále jen výkon)
3.kategorie výkonukategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
4.autorská odbornostodbornost, která navrhla a odborně garantuje zdravotní výkon
5.číslo výkonupětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.název výkonustručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.popis výkonutext, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.OM omezení místemomezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.OF omezení frekvencíomezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.čas výkonučas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.nositel nositel výkonuzdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků Osou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.čas čas nositele výkonučas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.INDX mzdový index nositele výkonuindex, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.body bodová hodnota výkonusoučet všech přímých nákladu na výkon (osobních nákladu nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.ZULPzvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.ODošetřovací den
18.ZPzdravotnické prostředky

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnuté péče.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních výkonů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentována ve zdravotní dokumentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech zdravotních výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého dárce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla zdravotní výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií Q je z veřejného zdravotního pojištění hrazen, pouze pokud není vykázán spolu s výkony komplexní, opakované komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření.

3. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

4. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4.  OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci.

3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.

Pokud je výkon vykázán jedním zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

6.  NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut1)

2. klinický psycholog, klinický logoped a vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut2)

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví2)

4. střední zdravotnický pracovník2)

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy. Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Výkony, jejichž nositelem je jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví může vykazovat také příslušně kvalifikovaný lékař.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení.

6.1. Indexy lékařů

Pro nositele výkonů - lékaře jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání a s praxí do 24 měsíců - symbol L1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání a s praxí nad 24 měsíců - symbol L2, hodnota indexu 1,8

3. Index 3 náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů a vysokoškolsky vzdělaných fyzioterapeutů

Pro nositele výkonů - klinické psychology, klinické logopedy a vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeuty jsou stanoveny čtyři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s ukončenou speciální průpravou v klinické psychologii atestací, klinického logopeda s ukončenou speciální průpravou v klinické logopedii atestací nebo zdravotnického pracovníka s jiným vysokoškolským vzděláním v oboru fyzioterapie - symbol J1, hodnota indexu 1

2. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s ukončenou speciální průpravou v klinické psychologii atestací nebo klinického logopeda s ukončenou speciální průpravou v klinické logopedii atestací a náročnosti diagnostických a terapeutických postupů -symbol J 1, hodnota indexu 1,3

3. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s atestací v klinické psychologii s další kvalifikací nebo stanovenou délkou praxe nebo klinického logopeda s atestací v klinické logopedii s další kvalifikací nebo stanovenou délkou praxe - symbol J1, hodnota indexu 1,8

4. Index 6 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s atestací v klinické psychologii s mimořádnou kvalifikací a stanovenou délkou praxe nebo klinického logopeda s atestací v klinické logopedii s mimořádnou kvalifikací a stanovenou délkou praxe - symbol J1, hodnota indexu 3,0

6.3. Indexy JVŠ

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JVŠ) je stanoveno pět stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ po promoci - symbol JO, hodnota indexu 0,5

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s praxí 24 měsíců - symbol JO, hodnota indexu 0,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s ukončenou speciální průpravou v příslušném úseku činnosti atestací - symbol J1, hodnota indexu 1,0

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s ukončenou speciální průpravou v příslušném úseku činnosti atestací a 5 lety praxe ve zdravotnickém zařízení - symbol J1, hodnota indexu 1,3

5. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s ukončenou speciální průpravou v příslušném úseku činnosti atestací a 10 lety praxe ve zdravotnickém zařízení - symbol J2, hodnota indexu 1,8

6.4. Indexy SZP

Pro nositele výkonů - střední zdravotnické pracovníky (SZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 7 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP do ukončení nástupní praxe - symbol S1, hodnota indexu 0,6

2. Index 8 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe- symbol S2, hodnota indexu 1,0

3. Index 9 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS) - symbol S3, hodnota indexu 1,4

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

2. Krev a krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky a speciální zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. ÚSTAVNÍ PÉČE (HOSPITALIZACE)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec v tomto zařízení hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu za jeden den.

9.3. Návštěva sestry

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorské odbornosti 911.

9.4. Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin a Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace praktického lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu. Návštěva pracovníků odborností 902 a 918

Výkony se vykazují na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře a potvrzení registrujícím praktickým lékařem.

9.5. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího lékaře spojená s pořízením výpisu ze zdravotní dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího lékaře.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování zdravotní dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebně preventivní péče

3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo terapeutické péči

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo terapeutické péči

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu

6. administrativní činnost spojená s výkonem (vystavení legitimace práce neschopného pojištěnce, žádost o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, povinná hlášení a podobně)

7. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo terapií.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

13. LSPP

Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují zdravotnická zařízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem nebo registrujícím praktickým lékaře pro děti a dorost má platnost nejvýše 1 měsíc.

15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

Do výkonů klinických vyšetření jsou dle jednotlivých autorských odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“.

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická informace.

3. U autorských odborností, u kterých existuje více výkonů klinických vyšetření použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho způsobilosti.

4. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

2.1. Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa - porodníka a praktického zubního lékaře

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.2. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (vystavení legitimace práce neschopného pojištěnce, žádost o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko -terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a praktický zubní lékař - stomatolog.

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem pro dospělé nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým zubním lékařem - stomatologem.

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (vystavení legitimace práce neschopného pojištěnce, žádost o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko -terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

5. propuštění pacienta z hospitalizace

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně

7. předoperační vyšetření pacienta

8. preventivní prohlídka gynekologická

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (vystavení legitimace práce neschopného pojištěnce, žádost o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko -terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3. vyšetření pacienta při ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického úkonu

5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotní výchova

11. edukace pacienta

12. sepsání lékařské zprávy - nálezu

13. administrativní činnost spojená s výkonem (vystavení legitimace práce neschopného pojištěnce, žádost o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)

14. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem se specializovanou způsobilostí. Vyšetření provedené lékařem s nižší kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog a klinický logoped, pokud provádí konziliární vyšetření.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení terapeutického postupu

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

12. psychoterapeutický pohovor

13. individuální zdravotní výchova

14. edukace pacienta

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

16. administrativní činnost spojená s výkonem (vystavení legitimace práce neschopného pojištěnce, žádost o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko -terapeutickými postupy

17. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 001 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Výkon

číslonázev
01441Stanovení glukózy glukometrem

se vykazuje:

1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika

2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při současném odběru biochemického vyšetření.

3. u osob neléčených pro DM, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu.

Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventivních a dispenzárních prohlídkách a pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslonázev
02230Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

3. 014 - ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1 Kombinace výkonů

Výkony

čísloNázev
04010 Vstupní komplexní vyšetření
04060Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let
04061Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
04640Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710Sutura extrakční rány - na zub
04720Stavění postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4. 015 - ORTODONCIE

4.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
05611Sejmutí a navázání oblouku
05619Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub
05711Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt. Výkony

číslonázev
05021Ortodontická kontrola I. typ
05029Ortodontická kontrola II. typ

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5. 101 - VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

číslonázev
11501Enterální výživa
11502Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504Doplňková parenterální výživa
11505Speciální parenterální výživa
11506Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslonázev
12220Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslonázev
09141UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské
89517UZ duplex. vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslonázev
14110Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem

2. test s cholinergikem

3. synactenový test

4. adiuretinový test

5. clonidinový supresní test

6. glukagonový test

7. test s růstovým hormonem

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

9. test s inzulínovou provokací

10. i. v. glukózový toleranční test

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12. argininový test

13. dexamethazonový test

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

8.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslonázev
15130Zátěžový test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu

2. pankreozymin - sekretinový test

3. paba test

4. xylosový test

5. test s vitaminem A

6. tolbudamidový test

9. 107 - KARDIOLOGIE

9.1 Kombinace výkonů

Výkony

čísloNázev
17299Levostranná katetrizace srdeční
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

čísloNázev
17127Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

čísloNázev
17320Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslonázev
17123Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslonázev
17234Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)

Výkon

číslo|název
1724424 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG
17252Transezofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslonázev
17115Koronární aterectomie, včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony

číslonázev
18521Akutní hemodialýza
18522Chronická hemodialýza
18530Hemofiltrace
18550Hemodiafiltrace
18511Akutní peritoneální dialýza
18512Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

12. 205 - TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI - TRN

Výkon

číslonázev
25213Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslonázev
25111Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslonázev
25115Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest
25117Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie
25119Bronchoalveolární laváž
25121Endobronchiální excize
25122Perbronchiální punkce
25118Transbronchiální plicní biopsie
25123 25125Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest Endobronchiální laserový výkon
25127Použití kryoterapie při bronchoskopii
76111Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131Aplikace endobronchiální protézy

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13. 301 - DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslonázev
31050Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

14. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslonázev
32610Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku
32620Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

15. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslonázev
31022Cílené vyšetření dětským lékařem 2
31012Cílené vyšetření dětským lékařem 1

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslonázev
31021Komplexní vyšetření dětským lékařem 2
31011Komplexní vyšetření dětským lékařem 1

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslonázev
34310Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

16. 309 - SEXUOLOGIE

16.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslonázev
39022Cílené vyšetření sexuologem

16.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslonázev
39111 Falometrie, vulvometrie
39113Nativní spermiogram

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

17. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

18. 403 - RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

18.1  Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

18.2 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslonázev
43113Plánování RTG terapie nebo Cs137
43217Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem
43219Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS
43423Plánování brachyterapie
43425Plánování brachyterapie s použitím TPS

18.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslonázev
43421Brachyterapie intrakavitární
43419Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem
43417Brachyterapie intersticiální manuální
43411Brachyterapie povrchová
43415Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

19. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

číslonázev
44007Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

20. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

čísloNázev
47021Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

čísloNázev
47125Kardioangiografie First Pass
47133Radionuklidová ventrikulografie klidová

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

čísloNázev
47129Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

21. 501 - CHIRURGIE

21.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslonázev
51611Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

21.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslonázev
51810Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

21.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslonázev
51711Výkon laparoskopický a thorakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslonázev
51713Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

2. cílený odběr biopsie

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

4. lýza adhezí přes 10 cm2

5. lepení orgánu

6. cholangiografie

7. subfasciální ligace žilních spojek

8. jejunostomie

9. endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13. punkce oocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému

2. appendektomie

3. hernioplastika jednostranná primární

4. esofagokardiomyotomie

5. revize žlučových cest

6. destrukce nádoru nebo metastáz

7. resekce Meckelova divertiklu

8. lokální excize z jater

9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15. ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21 .transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá

2. appendektomie při peritonitidě

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie

6. antirefluxní plastika

7. hernioplastika recidivující kýly

8. lymfadenektomie pánevní

9. trunkální vagotomie

10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární

2. sutura střeva jako samostatný výkon

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4. lymfadenektomie paraaortální

5. klínovitá resekce plic

6. enukleace tumoru plic

7. pleurektomie abraze

8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů 10. adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

2. fundoplikace

3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6. adrenalektomie

7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

3. nefrektomie

4. odstranění tumoru mediastina

5. dekortikace plíce

6. pneumonektomie

7. lobektomie plic

8. bilobektomie plic

9. pánevní lymfadenektomie

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI

2. resekce jater

3. paraaortální lymfadenektomie

4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII

2. nízká přední resekce rekta

3. splenektomie

4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

21.4 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslonázev
51231Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsii nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239Radikální extirpace axillárních nebo inquinálních uzlin

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

21.5 Sternotomie, thorakotomie

Výkon

Číslonázev
55250Sternotomie, thorakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

22. 506 - NEUROCHIRURGIE

22.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

Číslonázev
56178Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

22.2 Kranioplastika

Výkon

Číslonázev
56135Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

Číslonázev
56113Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

23. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslonázev
61447Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslonázev
09243Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09237Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2

Výkony

číslonázev
61113Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm
61115Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslonázev
61113Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm
61123Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61125Excize kožní léza nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129 Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm
61131Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt. Výkony

číslonázev
61211Rekonstrukce šlachového poutka
61213Implantace silikonu při defektu šlachy
61215Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217Transposice šlachy flexoru
61219Tenolýza extenzoru
61221Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslonázev
61231Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239Distrakce falangy nebo metakarpu
61245Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

24. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

24.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslonázev
62120Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy
62141Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího
62130Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy
62131Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího
62150Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla
62160Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla
62170Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla
62180Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla
62110Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
62112Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

24.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslonázev
62320Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62350Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

24.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslonázev
62610Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla
62640Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla
62660Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla
62670Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla
62680Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

24.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslonázev
62430Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky nebo nohy
62420Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62412Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla
62413Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla
62414Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

24.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslonázev
62510Xenotransplantace do 1% povrchu těla
62520Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

24.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslonázev
62410Štěp při popálení - ostatní, do 1% povrchu těla
62420Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky nebo nohy
62440Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62460Štěp při popálení - ostatní, 5-10% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)
62470Štěp při popálení - ostatní, 10-15% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)
62480Štěp při popálení - ostatní, 15-20% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

25. 603 - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

25.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
63587 Pertubace terapeutická
63591Test průchodnosti tub

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
63594Primární laparotomie pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslonázev
63313Amnioskopie
63323Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63315Fetoskopie
63317Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63312Oxytocinový zátěžový test
63117Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63598Punkce Douglasova prostoru
63592Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63540Elektro-diathermokoagulace čípku děložního
63591Test průchodnosti tub
63532Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521Hymenotomie, hymenectomie
63511Excize vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony

Číslonázev
63579Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu
63596Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

Číslonázev
63133Manuální vybavení zadržené placenty
63127Sectio caesarea
63129Sectio caesarea a sterilizace
63131Sectio caesarea s následnou hysterectomií

nelze vykazovat současně.

25.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

Číslonázev
63061Kolposkopické vyšetření základní

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

25.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

25.4 In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat pro ženy od 18 let.

26. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

26.1 Kombinace výkonů

Výkon

číslonázev
64215Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

27. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslonázev
66031Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslonázev
66317Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

28. 701 - OTORINOLARYNGOLOGIE

28.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslonázev
71825Kryokauter v ORL á 10 minut
71821Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

28.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení - může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69.Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti -fractura ossis zygomatici-a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

28.3 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

28.4 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
71641Submukosní resekce nosní přepážky
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
71661Výplach čelistní dutiny
71663Punkce čelistní dutiny

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
71113Kalorický test
71115Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů
71117Optokinetický test
71119Gustometrie
71121Posturografie
71123Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615Excize jednoho nosního polypu
71211Biopsie z nosu
71611Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché
71623Terapie epistaxe kauterizací
71625Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem
71661Výplach čelistní dutiny
71713Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580Vyčištění trepanační dutiny
71525Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu
71719Výměna tracheostomické kanyly
71614Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565Politzerace

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslonázev
71641Submukozní resekce nosní přepážky
71651Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslonázev
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslonázev
71787Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789Dilatace incize při peritonzilárním abscesu

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
71715Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu

nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

29. 702 FONIATRIE

29.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
72113Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)
72115Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

30. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

30.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslonázev
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

30.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslonázev
75139Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

30.3 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
75113Zátěžové testy u glaukomu - obě oči
75131Gonioskopie (1 oko)
   
75135Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
75139Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)
75141Tonometrie aplanační (1 oko)
75143Perimetr statický (1 oko)
75145Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)
75387Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace
75389 Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko
75157Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka
75385Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslonázev
75225Aplikace radioaktivní plomby

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

31. 706 - UROLOGIE

31.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
76235Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslonázev
76235Extrakorporální lithotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237Extrakorporální lithotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

31.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslonázev
76127Cystometrie plnící

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden zajeden den.

31.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslonázev
76531Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslonázev
76561Fotokoagulace tumoru laserem
76565Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

31.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslonázev
76215Katetrizace ureteru

se přičítá k výkonu

číslonázev
76531Cystouretroskopie

Výkonem

číslonázev
76215katetrizace ureteru

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

31.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

31.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

se přičítají k výkonu

číslonázev
76543Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

31.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslonázev
76451Excize spermatokély nebo operace hydrokély

32. 708 - ARO - ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

4. Reparace kostních úlomků kalvy

5. Reparace tvrdé pleny mozkové

6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

10. Otevřená operace na mozkových cévách

11. Odstranění hypofýzy

12. Excize části hypofýzy

13. Excize epifýzy

14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

20. Dekomprese zlomeniny páteře

21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

22. Částečné vytětí páteřní míchy

23. Otevřená operace páteřní míchy

24. Úprava meningomyelokély

25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

26. Vynětí nádoru míchy

27. Blokáda plexus coeliacus

28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

30. Intrathekální neurolýza

31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

37. Druhá operace příštitných tělísek

38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

39. Plastika hrudní stěny

40. Odstranění brzlíku

41. Úprava prasklé bránice

42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

43. Úprava vrozené brániční kýly

44. Thorakoskopické výkony

45. Odstranění jedné plíce

46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

52. Vyšetření převodního systému srdečního

53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

56. Incise a excise perikardu

57. Dekomprese srdeční tamponády

58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

59. Transluminární operace na plicní tepně

60. Vytětí části karotické tepny

61. Bypass karotické tepny

62. Otevřená operace na mozkové tepně

63. Bypass z podklíčkové tepny

64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

66. Bypass ledvinné tepny

67. Vytětí části ledvinné tepny

68. Otevřené operace na ilických tepnách

69. Otevřené operace stehenní tepny

70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

72. Mikrochirurgická oprava tepny

73. Oprava tepenožilní píštěle

74. Částečné vytětí jícnu

75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

76. Bypass jícnu

77. Revize jícnové anastomózy

78. Úprava jícnu

79. Arteficiální vstup do jícnu

80. Protnutí svaloviny jícnu

81. Hellerova operace

82. Totální vytětí žaludku

83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

86. Vytnutí konečníku i řiti

87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

89. Odstranění nadledvinky oboustranně

90. Částečné vytnutí z jater

91. Odstranění jaterního nádoru

92. Úprava (korekce) na játrech

93. Laparoskopické výkony

94. Úprava na žlučovodu

95. Neúplné vytnutí slinivky

96. Úprava vrozené brániční kýly

97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

100. Vytvoření močovodu ze střeva

101. Oboustranná ureterolýza

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

5. Radiační destrukce

6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

7. Totální a parciální pharyngectomie

8. Totální laryngectomie

9. Parciální laryngectomie

10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

11. Částečné vytětí průdušnice

12. Rekonstrukce průdušnice

13. Operace na otevřeném srdci

14. Uzavřené protětí chlopně

15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

17. Revize bypassu koronární tepny

18. Otevřená angioplastika koronární tepny

19. Korekce anomálie koronárních tepen

20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

23. Korekce truncus arteriosus

24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

29. Úprava plicní tepny

30. Otevřená operace na plicní tepně

31. Odstranění embolu z plicních cév

32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

35. Bypass části aorty

36. Revize náhrady (protézy) aorty

37. Plastická úprava aorty

38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

42. Vytětí jícnu a žaludku

43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

45. Vytnutí celého jaterního laloku

46. Totální vytnutí slinivky

47. Transplantace ledvin

48. Exenterace z pánve

32.1 Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

IndikaceDiagnózaPočet expozicPočet sérií
Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkemT5851
T59.951
Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)T5351
Otrava kyanidyT57.351
Dekompresní nemocT70.331
T70.931
Vzduchová embolie po výkonuT81.721
Vzduchová embolie úrazováT79.031
Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekciT80.011
Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)A48.0202
A41.4152
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)G93.6101
S06.1101
Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku)G43.1303
Stavy po krvácení a kontusi mozkuS06.2302
Akutní traumatické ischemieT79.6202
Crush syndromT79.5153
Kardiogenní šokR57.011
Šokové stavy (anaerob, sepse, hemorragický šok)R57.821
R57.121
MethemoglobinaemieD74.851
Ischemie a gangréna při arterioskleróze DKI70.2304
I70.8303
Gangréna při diabetuE10.5304
E10.4304
Tromboangitis obliterans - Burgerova nemocI73.1203
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)I70.1304
Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminansI83.0303
L88303
Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndromT04.9303
T79.6303
Žilní městky se vředem a zánětemI83.2303
Nehojící se defekty po amputacíchT87.5303
Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátůT86.8302
Vasculitis kůže (primární a sekundární)L95.9303
Osteomyelitis - zánět kostní dřeněM86.0-8303
Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)Z92.3202
Y89202
OsteonekrozaM87202
Sudeckův syndromM89.0253
Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)H91.2102
Účinky silného hluku na vnitřní uchoH83.3102
Porucha vestibulární funkce (závrať)H81.3203
Menierova nemocH81.0203
TinitusH81203
PulpitisK04.0102
Okluze arteriae centralis retinaeH34.1152
Diabetická retinopatieH36.0253
Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiíchG35303
Jiné demyelinisace CNSG37.8303
Alzheimrova nemocG30.0303
Neuralgie n. trigeminiG50.0202
Perifer. obrna n. facialisG51.0202
Poúrázová bolest hlavyG44.3202
MigrénaG43203
Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)K25.9202
K26202
Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemiK63.2302
Morbus CrohnK50303
Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)K71202
Cystoidní pneumatoza střeva 153
Popáleniny, omrzlinyT20-32302
T33-35302

Vysvětlivky k tabulce

Indikaceindikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna
Diagnózakód diagnózy dle MKN 10
Počet expozicnejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné léčebné sérii
Počet sériínejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom kalendářním roce

32.2 Výklad položek TISS

32.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

32.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán v dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

•  jednorázové a

•  opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

32.2.3 Seznam výkonů s komentářem

32.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)

3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)

4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi

5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku

6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut

7. Swan-Ganzův katetr

8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 x denně

9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní

10. indukovaná hypotermie - pod 33 st.C

11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)

12. monitorování nitrolebního tlaku

13. transfuse krevních destiček

14. intraaortální balónková kontrapulsace

15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod. - rozumí se náhlé příhody všech etiologií

16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin

17. urgentní endoskopie

18. vazoaktivní látky - více než 1 lék

32.2.4 Skupina 3 body

1. parenterální výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání

2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin

3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání - s výjimkou Redon. drenáže

4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách, ventilace s tlakovou podporou, atd.)

5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly - alespoň 80 mmol/24 hodin

7. intubace během posledních 24 hod.

8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou

9. hodinová diuresa

10. četná statimová vyšetření - více než 4 za 24 hodin

11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin

12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace

13. vasoaktivní lék -1 preparát

14. kontinuální infuse antiarytmik

15. kardioverze pro arytmie

16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

17. arteriální katetr

18. akutní digitalizace do 48 hod. - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod

20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h

21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy - alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků

22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)

23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hod. (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů)

24. monitorování nitrobřišního tlaku

25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky

26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech

27. komplikovaná ortopedická trakce

32.2.5 Skupina 2 body

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin

2. 2 periferní i. v. katetry

3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu

4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr

5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou

6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou

7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin

8. parenterální chemoterapie

9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic

10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

32.2.6 Skupina 1 bod

1. monitorace EKG nebo SaO2

2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině

3. 1 periferní i. v. katetr

4. chronická antikoagulační terapie

5. standardní měření příjmu a výdeje - 4x /24hod.

6. statimová laboratorní vyšetření

7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

8. rutinní převazy

9. standardní ortopedické trakce

10. péče o tracheostomii

11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)

12. permanentní močový katetr

13. oxygenoterapie

14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.

15. fyzioterapie hrudníku - prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)

16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)

18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

33. 709 - URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

Výkon

číslonázev
06713Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem á 15 minut

nelze za tutéž čtvrthodinu vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

34. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslonázev
81211Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslonázev
81347Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123Analýza moči chemicky

Výkony

číslonázev
81709Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů
81713Separace lipoproteinů ultracentrifugací

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s KV rizikem nad 40%/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s DM typu 2

Výkon

číslonázev
81719Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinoiogická centra

Výkon

číslonázev
81729PAPP - A (těhotenský plasmatický protein - A)

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VVV )při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze - osvědční se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

35. 807 - PATOLOGICKÁ ANATOMIE

35.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
87110Pitva standardní
87113Pitva technicky obtížná
87111Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

35.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

35.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

36. 809 - RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslonázev
89339Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslonázev
89419Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslonázev
89421Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslonázev
89437PTCA více věnčitých tepen

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslonázev
89431Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslonázev
89312Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

37. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog s praxí nad 6 let.

Výkony

číslonázev
37121Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let a specializací v systematické psychoterapii.

38. 910 - PSYCHOTERAPIE

38.1  Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem -psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

38.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslonázev
35610Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslonázev
35650Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

38.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 - F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 - F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

38.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

39. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

39.1 Infúzní terapie

Výkon

číslonázev
06115Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut

může být vykazován spolu s výkonem

číslonázev
06113Komplex- aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

40. 914 - PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Výkony

číslonázev
35811Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
35815Psychiatrická rehabilitace individuální
35821Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslonázev
35811Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslonázev
35815Psychiatrická rehabilitace individuální

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslonázev
35821Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

41. 918 - FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslonázev
21711Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslonázev
21215Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

41.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

42. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

43. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslonázev
06311Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

2. Odběr biologického materiálu

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

44. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

45. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

45.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslonázev
09521Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

45.2 Návštěva v ÚSP

Výkon

číslonázev
09519Návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

45.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslonázev
09220Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

45.4 UZ vyšetření

Výkony

číslonázev
09135UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

45.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslonázev
09513Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

45.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslonázev
09237Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2
09243Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09239Sutura malé rány do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

46. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

46.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslonázev
56419Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

46.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslonázev
71823Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

9. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

11. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.

12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.

17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

18. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

19. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

20. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

21. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém -dále jen TISS).

22. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

23. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

24. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

25. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.

26. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9-14 body.

27. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

28. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

29. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

30. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

31. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

32. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

33. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

34. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

35. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče

36. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče

37. 00098 je propustka na žádost pacienta.

38. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00041, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče a spinálních jednotek)

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení - podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornostagreg A bodyagreg B bodyagreg C bodyagreg D bodyagreg E body
101332276221221138
102306255204204128
103326271217217136
10423219415515597
105242201161161101
10621718114514590
107364304243243152
10823419515615697
10917714711811874
2017663515132
202263219175175110
203270225180180112
205270225180180112
2065445363622
20715713110510565
20919716513213282
21022618915115194
30120817313813887
302364304243243152
30320917413913987
3048974606037
3054034272717
3062823191912
3083428222214
3092319161610
40120717213813886
402254212169169106
403135112909056
404132110888855
4055546373723
4074941333320
50122518715015094
50219516213013081
50319516313013081
50422718915115194
505249207166166104
50616213510810868
50723019115315396
6017764515132
60223219415515597
603342285228228143
604352294235235147
605141117949459
60615713110510565
6077059474729
701127106858553
7022520161610
7049882666641
7057663515132
70621217714114188
70716713911111169
708473394315315197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornostodbornost, ve které je OD vykazován
agreg A bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

ODbody Abody Bbody Ci body DBody E
00001722602481481301
00002710592474474296
00003851709568568355
00006976813651651407
00010947789631631395

Pásma sestupu:

A = 1,2 B

C = 0,8 B

D = 0,8 B

E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

ODbody
00005366
000113 301
00012596
00021495
00022492
00023437
00024437
000252 000
00026479
00027492
00028437
00029437
00031 71
0003271
0004164
0005129 981
0005225 981
0005321 981
0005510 404
000575 670
000584 470
0006123 981
0006230 193
0006513 324
000685 842
0007126 414
0007222 184
0007512 179
000785 306
000806 022
000825 654
000980
000990

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

OborSDHO-O+
alergologie a klinická imunologie1322
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO)  622
dermatovenerologie1822
foniatrie1922
rehabilitační a fyzikální medicína2355
geriatrie2433
gynekologie a porodnictví711
chirurgie922
vnitřní lékařství1232
kardiochirurgie  818
kardiologie811
klinická hematologie1444
klinická onkologie12212
neurochirurgie1122
neurologie1444
nukleární medicína1122
oftalmologie821
ortopedická protetika1933
ortopedie1232
otorinolaryngologie a audiologie611
dětské lékařství722
plastická chirurgie1032
popáleninová medicína1422
infekční lékařství1133
psychiatrie   3075
radiační onkologie1526
revmatologie2675
stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie811
tuberkulóza a respirační nemoci1964
úrazová chirurgie92 2
urologie932

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace

O- maximální povolená odchylka směrem dolů

O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDHABCD
31113
42114
52125
62226
73227
83238
93339
1043310
1143411
1244412
1354413
1454514
1555515
1665516
1765617
1866618
1976619
2076720

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech

A počet OD typu A

B počet OD typu B

C počet OD typu C

D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

7.1 Minimální personální vybavení

7.1.1 OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařspecializovaná způsobilost1,0 na stanici
Ošetřující lékařspecializovaná způsobilost0,6 na lůžko
lékař ÚPS1)specializovaná způsobilost1,0 pouze pro stanici2)
staniční sestra - ZPBDZPBD + ARIP3)1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPODz toho ARIP alespoň 50%3,0 na lůžko
ZPOD bez maturity- -0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.2 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařspecializovaná způsobilost1,0 na stanici
Ošetřující lékařspecializovaná způsobilost0,6 na lůžko
lékař UPSspecializovaná způsobilost1,0 pouze pro stanici
staniční sestra - ZPBDZPBD + ARIP1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPODz toho ARIP alespoň 50%4,6 na lůžko
ZPOD - bez maturity- -0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.3 OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařspecializovaná způsobilost11,0 na stanici
Ošetřující lékařodborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců0,3 na lůžko
lékař UPSodborná způsobilost s praxí delší i než 24 měsíců1,0 pouze pro stanici
staniční sestra - ZPBDZPBD + ARIP 1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPODz toho ARIP alespoň 25%2,2 na lůžko
ZPOD - bez maturity- -0,2 na lůžko

7.1.4 OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovníkKvalifikaceúvazek
vedoucí lékařspecializovaná způsobilost0,5 na stanici, denně přítomen
Ošetřující lékařodborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců0,2 na lůžko
lékař UPSodborná způsobilost s praxí delší než 24 měsícůpokud zajišťuje i UPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem
staniční sestra - ZPBDZPBD + ARIP1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPODz toho ARIP alespoň jedna, ne v hematologii1,4 na lůžko
ZPOD - bez maturity- -0,1 na lůžko

7.1.5 Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010, 00012 a 00025 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek, u OD 00011 a 00041 na 15 lůžek a u OD 00080 a 00082 na 3 lůžka. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

ODLékař L3Lékař L2Lékař L1Lékař ÚPSVNP J4ZPBD s příslušnou specializacíZPBD, ZPODZPOD-bez maturity
000010,53110,3301,338,553,66
000020,330,3310,3301,338,514,33
000030,43110,3301,337,613
0000611,520,331211,55
000100,43100,3301,334,761
000111300,512104
000120,5000,50160
00031000000,100
00032000000,100
0004100000020
000800,250,600,500,51,50,3
000820,250,600,500,50,90,3
0009800000000
0009900000000

Vysvětlivka k tabulce: VNP - vysokoškolsky vzdělaný nelékařský pracovník, který je nositelem výkonů dle zákona č. 48/1997 Sb., § 41, odst. 5) písm. d)

7.1.5.1 OD - odborné léčebné ústavy

ODLékař L3lékař L2 nebo VNPLékař L1lékař ÚPSVNP J4ZPBD s příslušnou specializacíZPBD, ZPODZPOD -bez maturity
0000500,500016,604
000210,330,960,370,1201,337,696
000220,330,960,370,1201,338,564
000230,330,966,370,1201,336,562
000240,330,960,370,1201,330562
000250,50,300,1131912
000260,330,960,370,1201,337,696
000270,330,960,370,1201,338,564
000280,330,960,3701201,336,562
000290,330,960,370,1201,336,562

Vysvětlivka k tabulce: VNP - vysokoškolsky vzdělaný nelékařský pracovník, který je nositelem výkonů dle zákona č. 48/1997 Sb., § 41, odst. 5) písm. d)

Nositel výkonu s vyšší kvalifikací může nahradit nositele výkonu s nižší kvalifikací

7.2 Minimální technické vybavení

7.2.1 OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

7.2.1.1 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

Přístrojpočet
Centrála monitorovací1 na stanici
Dávkovač injekční2 na 1 lůžko
Defibrilátor2 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
Kapnometr- modul CO21 na 1 lůžko
Kardiostimulátor jednodutinový externí1 na stanici
lůžko resuscitační polohovatelné do stran1 na 1 lůžko
Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na stanici
Monitor modulární s moduly1 na 1 lůžko
Nebulizátor1 na 1 lůžko
Odsávačka1 na 1 lůžko
Oxymetr pulzní1 na 1 lůžko
Přístroj anesteziologický1 na stanici
Pumpa infúzní3 na 1 lůžko
Ventilátor1 na 1 lůžko

7.2.1.2 OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

Přístrojpočet
Centrála monitorovací1 na stanici
Dávkovač injekční2 na 1 lůžko
Defibrilátor1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
Kardiostimulátor jednodutinový externí1 na stanici
lůžko resuscitační1 na 1 lůžko
Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na stanici
Nebulizátor1 na 1 lůžko
Odsávačka1 na 1 lůžko
Oxymetr pulzní1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický1 na stanici
pumpa infúzní3 na 2 lůžka
ventilátor1 na 3 lůžka

7.2.1.3 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
centrála monitorovací1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový1 na 1 lůžko
defibrilátor1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí1 na stanici
lůžko resuscitační1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP1 na 1 lůžko
nebulizátor1 na 2 lůžka
odsávačka1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní1 na 2 lůžka
pumpa infúzní3 na 2 lůžka
ventilátor1 na stanici

7.2.1.4 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
centrála monitorovací1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový1 na 1 lůžko
defibrilátor1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
lůžko resuscitační1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP1 na 1 lůžko
nebulizátor1 na 3 lůžka
odsávačka1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
ventilátor1 na stanici

7.2.2 OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost

7.2.2.1 OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kufr resuscitační1 na stanici
lůžko resuscitační1 na 1 lůžko
lůžko vyhřívané1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický1 na stanici
přístroj RTG mobilní1 na stanici
pumpa infúzní3 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.2.2.2 OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
krevní plyny, ionty, hematokrit1 na stanici
dávkovač lineární2 na 1 lůžko
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
externí kardiostimulátor1 na stanici
hrudní drenáž1 na 1 lůžko
jícnový stimulátor1 na stanici
kapnometr1 na 1 lůžko
lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence)1 na 1 lůžko
monitor centrální1 na stanici
monitor vitálních funkcí1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
přístroj RTG mobilní1 na stanici
pumpa infúzní3 na 1 lůžko
teplovzdušné ohřívání pacienta1 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.2.2.3 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístrojpočet
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kufr resuscitační1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický1 na stanici
přístroj RTG mobilní1 na stanici
pumpa infúzní2 na 1 lůžko
ventilátor pro děti1 na stanici
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.2.2.4 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
kufr resuscitační1 na stanici
monitor EKG, SpO2, NIBP1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.2.3 OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

7.2.3.1 OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
fototerapie 1 na 1 lůžko
ventilační jednotka1 na 1 lůžko

7.2.3.2 OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístrojpočet
inkubátor SC1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO21 na 1 lůžko
oxymetr do inkubátoru1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP1 na 1 lůžko
pumpa infúzní2 na 1 lůžko
ventilátor1 na 1 lůžko

7.2.3.3 OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
inkubátor SC1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO21 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP1 na 1 lůžko
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
fototerapie1 na 3 lůžka

7.2.3.4 OD porodnické intenzívní péče

Jedná se o OD 00080.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
přístroj ultrazvukový3 na stanici
monitor EKG3 na stanici
lůžko porodnické1 na 1 lůžko
monitor KTG1 na 1 lůžko
dávkovač injekční stříkačkový1 na 1 lůžko
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní3 na stanici
odsávačka2 na stanici

7.2.3.5 OD porodnické intermediární péče

Jedná se o OD 00082.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
přístroj ultrazvukový3 na stanici
monitor EKG3 na stanici
lůžko porodnické1 na 1 lůžko
monitor KTG2 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový1 na 1 lůžko
pumpa infúzní2 na stanici
oxymetr pulzní3 na stanici
odsávačka2 na stanici

7.3 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.3.1  Obliqatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071 a 00072. Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí. Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování

2. umělá plicní ventilace

7.3.2  Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí. Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3. speciální dokumentace

7.3.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4. nitrožilní infúzní léčba

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. ZULP VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „B“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „U“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „X“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „K“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „T“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

10. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00041.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

3. Endotracheální odsávání

4. Enterální výživa

5. Forsírovaná diuréza

6. Invazívní monitorování

7. Kanylace centrální žíly

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3. Tracheostomie

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

5. Akutní peritoneální dialýza

6. Akutní hemodialýza

7. Chronická hemodialýza

8. Hemofiltrace

9. Hemodiafiltrace

10. Bezacetátová biofiltrace

11. Plazmaferéza membránová

12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14. Výkony:
Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně
Transplantace allogenní kostní dřeně
Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) resuscitační nebo intenzívní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče. U dětských pacientů nelze použít kategorii podmíněnou pouze věkem, pokud je s dítětem přijat i doprovod.

Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet ZPSZ, ZPBD a ZPOD pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetřovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči
dítě nad 10 let
275pacient částečně soběstačnýpacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku
dítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu
psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění
dítě od 2 do 6 let
4225pacient imobilní lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech dítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů dopravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 917, 918, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,41 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 016, 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,90 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 914, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 1,75 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,02 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% uvedené hodnoty.

2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých kategorií lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

Pro účely přiřazení režie k OD jsou lůžková zdravotnická zařízení rozdělena do několika kategorií.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, pro účely přiřazení režie k ošetřovacímu dni, dohodnout zařazení zdravotnického zařízení do jiné kategorie než které zdravotnické zařízení odpovídá podle ustanovení následujících pod body 2.1.1: až 2.1.3.

2.1  Kategorie lůžkových zdravotnických zařízení

Za základní obory jsou pro účely seznamu výkonů považovány obory: vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví a dětské lékařství.

2.1.1  Nemocnice typu 0

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v méně než třech základních oborech.

2.1.2  Nemocnice typu 1

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v nejméně třech základních oborech.

2.1.3  Nemocnice typu 2

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a dalších oborech s výjimkou vojenských nemocnic, které nezřizují dětské lékařství a porodnictví.

2.1.4  Nemocnice typu 3

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a všech dalších oborech, běžných pro nemocnici dříve označovanou jako nemocnice III. typu s výjimkou vojenských nemocnic, které nezřizují dětské lékařství a porodnictví.

2.1.5 Léčebna

2.2 Zdravotnické zařízení poskytující jinou než odbornou akutní lůžkovou zdravotní péči. Jedná se především o ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, tedy o zdravotnická zařízení, která nevykazují s ošetřovacími dny, kromě příjmového a propouštěcího vyšetření, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazené k OD

kategorie zdravotnického zařízení ústavní péčerežie k OD v bodech
nemocnice typ 024,1
nemocnice typ 136,2
nemocnice typ 254,3
nemocnice typ 378,4
léčebna144,8

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni podle jednotlivých kategorií zdravotnických zařízení se zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené hodnoty režie se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy

speciální zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako PLP ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako PMAT v některých výkonech)

pára

plyn

Služby :

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Doprava a náhrady cestovních nákladů

1. DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Doprava zahrnuje

1. místní převozy

2. dálkové převozy

3. převoz doprovodu pacienta

4. infekční převozy

5. jízdy vozidla ZZS

6. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7. leteckou přepravu

8. převoz na pitvu a z pitvy

9. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. dopravu lékařů v LSPP

11. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1  Místní převoz

Místním převozem se rozumí převoz pacienta nejvýše do vzdálenosti stanovené smlouvou mezi zdravotní pojišťovnou a příslušnou DZS.

1.1.2  Dálkový převoz

Dálkovým převozem se rozumí převoz pacienta na vzdálenost větší než stanovený rozsah místních převozů.

1.1.3  Doprovod pacienta

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.4 Infekční převoz

Infekčním převozem se rozumí převoz pacienta prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.5 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a případný převoz pacienta za podmínek speciální nebo neodkladné zdravotní péče.

Jízda vozidla ZZS je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.6 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí ve výjimečných případech na základě povolení revizního lékaře.

1.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi (v místním a dálkovém převozu) a k zemřelému v převozu na pitvu a z pitvy

5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení (popřípadě do místa určení)

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu

7. průběžná komunikace s dispečinkem

8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení (popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení)

9. návrat na stanoviště (v místním a dálkovém převozu, i infekčním, a v převozu na pitvu a z pitvy)

10. ošetření a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelné náklady na provoz vozidel vdaných režimech převozů na jednoho pacienta.

2.1 Místní převoz

V místním režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem nejkratší vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů v místní dopravě.

2.2 Dálkový převoz

V dálkovém režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetý s každým konkrétním pacientem nejkratší vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a v případě převozu speciální sanitkou pro novorozence vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo místní převoz, dálkový převoz, místní převoz infekčního pacienta, dálkový převoz infekčního pacienta a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením dohodnou:

a) rozsah místního převozu

b) konkrétní výši přepravního paušálu

Zdravotní pojišťovna může zvýšit výši úhrady za výkony:

1. místní převoz pacienta

2. dálkový převoz pacienta

až o 50%. Důvodem k tomuto zvýšení jsou demograficko-geografické charakteristiky území znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněno poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7.  VÝKONY DOPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě8,21
12Doprava lékaře v LSPP12,35
20Doprava pacienta soukromým vozidlem5,30
30Místní převoz pacienta
Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař
13,59
40  Dálkový převoz pacienta
Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař
14,82
50Převoz na pitvu a z pitvy14,51
60Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu18,66
70Jízda vozidla ZZS32,11
72Převoz speciální sanitkou pro novorozence
Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího specializovaného zdravotnického zařízení
32,11
74Doprava lékaře RLP v setkávacím systému19,64
80Místní převoz infekčního pacienta26,56
85Dálkový převoz infekčního pacienta22,98
86Náklady na dezinfekci vozidla (za 1 zásah)2,00

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - praktické lékařství pro dospělé

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 319
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 125
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 83
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

01150 NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 60
NositelINDXČas
A100
ZUM: ne
ZULP: ne

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100
NositelINDXČas
A100
ZUM: ne
ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
NositelINDXČas
A100
ZUM: ne
ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
NositelINDXČas
A100
ZUM: ne
ZULP: ne

01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM

Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

01193 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I.

Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13, 14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12, 13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 125
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

01195 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II.

Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 319
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 2
body: 23
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne

01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 × ročně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 159
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 154
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ POZITIVNÍ

Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 154
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 65
body: 513
NositelINDXČas
L3365
ZUM: ne
ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 45
body: 358
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 164
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 319
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 125
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 83
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

02110 OČKOVÁNÍ S. C, I. M.

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 64
NositelINDXČas
L337
ZUM: ne
ZULP: ne

02120 OČKOVÁNÍ P.O.

Jde o očkování (poliomyelitis), které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 28
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 79
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 87
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 014 - zubní lékař - stomatolog

04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1× ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 180
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1×; dále u téhož pacienta 2 × ročně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 140
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 41
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 7
body: 55
NositelINDXČas
L337
ZUM: ne
ZULP: ne

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1 krát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 63
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04051 KYRETÁŽ - NA ZUB

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 623
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04110 INTRAORÁLNÍ RTG

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 42
NositelINDXČas
L228
ZUM: ne
ZULP: ne

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 147
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/půl roku
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 286
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 169
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku Ibi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 71
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezen
čas výkonu: 35
body: 243
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 329
NositelINDXČas
L2255
ZUM: ne
ZULP: ne

04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD. MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 284
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 196
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 288
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 315
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 205
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1× na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 207
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití resorcin-formaldehydové pryskyřice nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 257
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1× na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 193
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 286
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezen
čas výkonu: 30
body: 196
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 74
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 54
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 32
NositelINDXČas
L228
ZUM: ne
ZULP: ne

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 162
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 275
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 355
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

04506 ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zabrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1501
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 × v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/10 dnů
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 75
body: 605
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ne
ZULP: ne

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1× v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 86
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 100
body: 857
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1016
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 191
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 118
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 160
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 82
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleací.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 261
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 517
NositelINDXČas
L22115
ZUM: ne
ZULP: ne

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 160
body: 1310
NositelINDXČas
L33160
ZUM: ne
ZULP: ne

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 návštěvu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 84
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 160
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 946
NositelINDXČas
L33115
ZUM: ne
ZULP: ne

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 85
body: 708
NositelINDXČas
L3385
ZUM: ne
ZULP: ne

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 541
NositelINDXČas
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 108
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04801 ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 477
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 367
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 408
NositelINDXČas
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 85
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 139
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 749
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 150
body: 1229
NositelINDXČas
L33150
ZUM: ne
ZULP: ne

04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 132
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04820 DEKAPSULACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 114
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04821 PATEFAKCE

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 285
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

04822 TUNELIZACE

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 105
body: 472
NositelINDXČas
L22105
ZUM: ne
ZULP: ne

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 140
body: 1146
NositelINDXČas
L33140
ZUM: ne
ZULP: ne

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 590
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 194
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 352
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 205
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 202
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 661
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 645
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 470
NositelINDXČas
L3355
ZUM: ne
ZULP: ne

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 989
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 369
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 752
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 269
NositelINDXČas
L2255
ZUM: ne
ZULP: ne

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1019
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 985
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 179
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 344
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 673
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 515
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 517
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 486
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 15/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 101
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 95
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 173
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 015 - ortodoncie

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 156
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku Ibi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše
1 x za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1 x za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 520
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 257
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 197
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 389
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ne

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 234
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 278
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 131
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 66
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 101 - vnitřní lékařství- interna

11011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

11012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 170
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

11013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 85
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 320
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 160
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 44
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU
Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 68
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST
Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifítu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperal-dosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 83
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNI EKG - MIMO JIP
24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 43
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1361
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 159
NositelINDXČas
L1140
ZUM: ne
ZULP: ne

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 184
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 48
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ano
ZULP: ne

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 193
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 173
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 384
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 339
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografícké vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 453
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 102 - angiologie

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

12022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch
(polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 135
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Pletysmografícká vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografíe (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 74
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Venosní oklusní pletysmografíe, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografíe, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 168
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFÍE (A KAPILAROSKOPIE)

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografícká nelze kombinovat.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 435
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografíi. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 548
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 103 - diabetologie

13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 476
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 244
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 122
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby (PAD, inzulín). Reedukace, rekondice, poučení o novinkách v dietě a léčbě. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze vykázat na pacienta s nově zjištěným onemocněním 5krát v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 247
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 104 - endokrinologie

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 67
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ano

14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ
Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 23
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 105 - gastroenterologie

15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 58
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

15130 ZÁTĚŽOVÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, pankreozymin-sekretinový test, paba test, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Kód - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ano
ZULP: ano

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 249
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15143 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - KLINICKÁ ČÁST

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1578
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15160 PH METRIE JÍCNU

Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 844
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

15162 HODNOCENÍ MOTILITY JÍCNU A ŽALUDKU - STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE

Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jicnu a žaludku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 429
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 69
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 68
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ano

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Měření tonu svěrače konečníku u poruch evakuace stolice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV

ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotí, orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz, rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 647
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 70
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 104
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

15374 NECÍLENÁ JATERNI BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 421
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

15376 TRANSJUGULARNI HEPATALNI NEBO RENALNI BIOPSIE

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 585
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ
Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1478
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ano

15381 TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 110
body: 2093
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ano
ZULP: ano

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 482
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

15402 REKTOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 79
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

15403 KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 605
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

15404 TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 753
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

15406 ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1574
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

15408 ANOSKOPIE

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopická + sonografícká metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3502
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 2083
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

ERCP je komb. endoskop. - rtg. metoda, jejímž principem je end. lokalizace papily Vaterské (příp. minor), zavedení kanyly do ústí a retrogr. náplň pankreat. a žlučového vývod, systému kontrastní látkou. Až do získání náplně vývod, systému.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 1065
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšfkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 343
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

15445 VIDEOENDOSKOPICKÝ ROZDÍLOVÝ KÓD Á 10 MINUT

Endoskopická vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fíbrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a ti, ke zkvalitnění výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 39
ZUM: ne
ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 892
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 129
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15470 KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1336
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 8248
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ne
ZULP: ne

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 1463
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1695
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 434
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1621
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 545
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 589
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15935 ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 2123
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fíbrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1850
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 927
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 560
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 469
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 858
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 205
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15982 SKLEROTISACE HEMOROIDŮ

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ano

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

Přičti k ERCR Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1695
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO K PŘÍMÉ CHOLANGIOSKOPII

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 2282
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 5059
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

Jde o endoskopickou terapeut, metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementů z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 6695
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 2942
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

Přičti k ERCR Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 728
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 106 - geriatrie

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

16022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 107 - kardiologie

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 502
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

17022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 270
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 135
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 70
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKE VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografícké vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 451
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografíe.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 10384
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ano

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 1730
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

17119 BARVIVOVÁ DILUCE

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1442
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 334
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 477
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 5362
NositelINDXČas
L3 L33 3120 90
ZUM: ano
ZULP: ne

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balónková valvulotomie mitrální chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 16218
NositelINDXČas
L33240
ZUM: ano
ZULP: ano

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 2825
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne

17129 NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
čas výkonu: 50
body: 392
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 469
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 413
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc, který je indikován k chirurg, léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg, léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 10464
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ano

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 246
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 8615
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin. / rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor. / rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 865
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ 3D MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ
3D mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u flutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fíbrilace síní, fekálních tachykadrií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na kód 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se kód 17304. Na výkon navazuje kód 17312. Kód 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 7506
NositelINDXČas
L3 L23 290 90
ZUM: ano
ZULP: ano

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 768
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
čas výkonu: 30
body: 324
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam, arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor, s možností automat, alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 553
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG

Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 249
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 417
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografíe. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace.
Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografíckým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 325
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografíe spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografíckým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografíckým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 865
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na specializované echokardiografícké vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na speciál. echokardiografícké vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 472
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFÍCKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografíe. Přičti k výkonu echokardiografícké vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1777
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografícké hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografícké vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1652
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografícké hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografícké vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1876
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFÍCKÉ VYŠETŘENÍ

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografíe, pulsního a kontin. Dopplera, barev, mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz, dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografíckým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 902
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografícké vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografícké vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografícké hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografícké vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1531
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografícké hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografícké vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1733
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 292
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 505
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

17296 KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM - DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVÝM, S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 695
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 5167
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katétru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3810
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s výjimkou barvivové diluce).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 9006
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ano

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1082
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1754
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY, ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE NEBO SELEKTIVNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 13619
NositelINDXČas
L33240
ZUM: ano
ZULP: ano

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DOSPĚLÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt sinového septa nebo foramen ovále apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 39918
NositelINDXČas
L3390
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ano

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Radiofrekvenční katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení. Pokud je třeba transseptální přístup, přičte se výkon číslo 17304.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 400
body: 15552
NositelINDXČas
L3
L2
3
2
360
360
ZUM: ano
ZULP: ano

17314 INTRAKORONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující pomocí dvojrozměrného UZ vyšetření zobratit morfologii postižení věnčitých tepen včetně stěny cévy. Používá se též ke zhodnocení výsledku PCI. Výkon je zpravidla prováděn k a) posouzení významnosti angiografícky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) u vybraných nemocných k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, c) k diagnostice komplikací koronární angioplastiky v případě nejasného nálezu na koronární angiografíi. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 3234
NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30
ZUM: ano
ZULP: ano

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Umožňuje velmi přesné posouzení funkční významnosti koronární stenózy u hraničních nálezů, umožňuje bezpečné odložení koronární intervence a dále je vhodné k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a nutnosti implantace koronárního stentu. Výkon je zpravidla prováděn a) k posouzení významnosti angiografícky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, pokud koronární angiografíe neposkytuje jednoznačný nález. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 4352
NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30
ZUM: ano
ZULP: ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST KOD DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 327
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defíbrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 216
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A ICD - PROSTÁ NEBO S POUŽITÍM RADIOFREKVENCE

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím (centra pro ICD). Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/ rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3112
NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120
ZUM: ano
ZULP: ano

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 4591

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace automat, kardioverteru-defíbrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 6657
NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150
ZUM: ano
ZULP: ne

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automat, implantabilní kardioverter-defíbrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž.komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 3548
NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
100
ZUM: ano
ZULP: ne

17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 12706
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
300
300
ZUM: ano
ZULP: ano

17629 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové defíbrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 14992
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
360
360
ZUM: ano
ZULP: ano

17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 954
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne

17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 181
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defíbrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 4684
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
90
90
ZUM: ano
ZULP: ne

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

Indikace je dána j.Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defíbrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 6595
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
120
120
ZUM: ano
ZULP: ne

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defíbrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 3650
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
60
60
ZUM: ano
ZULP: ne

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defíbrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2774
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
60
60
ZUM: ano
ZULP: ne

55223 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFÍBRILÁTORŮ THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM

Implantace automatického kard. -defíbrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachy-arytmiemi, rezistentními na medik, léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. Pacientům, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defíbrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defíbrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru - defíbrilátorů podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 12598
NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 108 - nefrologie

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 476
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

18022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 244
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 122
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 294
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 79
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního pólu ledviny pomocí sonografíe či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografíe, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 496
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 931
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvi. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 7052
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1732
ZUM: ne
ZULP: ne

18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:
1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81
2) kteří mají poruchu ultrafíltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafíltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)
3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 601/1,73 m2
4) kteří mají tělesný povrch > 2 m2
5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stři pacienti, mentálně postižení pacienti)
6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)
7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne
8) děti do 18 let věku

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 4325
ZUM: ne
ZULP: ne

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2726
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2586
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 5412
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18540 CAVH - KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 7804
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 4914
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfúsní kapsle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1372
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě u nemocných, kteří nejsou indikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 5038
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1442
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela vyjímečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1827
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 109 - revmatologie

19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

19022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

19210 DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 201 - rehabilitační a fyzikální medicína

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 118
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1× během léčby.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 465
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a RHB středoškoláka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 82
NositelINDXČas
L339
S289
ZUM: ne
ZULP: ne

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 155
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 202 - hematologie

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 504
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 272
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 136
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE - ERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 83
NositelINDXČas
L1110
ZUM: ne
ZULP: ne

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 323
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

22121 INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTÁZY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1448
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ne

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 1437
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 11495
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 7146
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 203 - infekční lékařství

23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 478
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 246
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 123
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 204 - tělovýchovné lékařství

24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 685
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 205 - tuberkulóza a respirační nemoci

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ

Topická event. inhalační topická aplikace anestetika před bronchoskopií. Sledování stavu pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 114
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 357
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 484
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

25114 AUTOFLUORESCENČNÍ ENDOSKOPIE

Autofluorescenční diagnosticá endoskopie dýchacích cest anebo horního GIT, prováděná flexibilním endoskopem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 × za 1 den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1520
NositelINDXČas
L3335
L2235
ZUM: ne
ZULP: ano

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 439
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6× v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 83
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL VÝKONU)

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 301
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 467
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 195
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 120
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 154
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 1326
NositelINDXČas
L3320
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 397
NositelINDXČas
L3320
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

25128 ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Výkon představuje postupné vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně všech lobárních ústí pomocí 20 MHz ultrazvukové sondy. Na obrazovce sonografu jsou znázorněny a vyhodnoceny struktury bronchiální či tracheální stěny a okolo ležící struktury. Obraz je současně zaznamenáván do paměti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1899
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

25129 ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň, nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 236
NositelINDXČas
L3310
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Á 20 MIN.

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 377
NositelINDXČas
L3320
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne

25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 32
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ano

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 16
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ano

25137 PUNKCE PLEURÁLNÍ - DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ, PŘÍPADNĚ S APLIKACÍ LÉKU

Diagnostická punkce znamená získat tekutinu z pleurální dutiny a punktát vyšetřit: biochemicky, bakteriologicky a cytologicky. Terapeutická punkce znamená evakuaci nadměrného množství tekutiny. Při diagnostickém výkonu lze vykázat max. 1 krát za den, v případě evakuačního výkonu lze vykázat max. 3krát za den.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 69
NositelINDXČas
L223
ZUM: ne
ZULP: ano

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 521
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1 krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 96
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 142
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 142
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST

Vyšetření minimálně C stat, C dyn. a event. dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 438
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 3/1 měsíc při zátěžovém testu
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 51
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ne

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O2, CO2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 237
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25227  DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci. Lze kombinovat s kódy:10004,10016.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 194
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25229  MĚŘENÍ 02 A C02 V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 3/1 týden při zátěžovém testu
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

25230  APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 34
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ano

25231  MĚŘENÍ R A W

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 43
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ne

25232  RHINOMANOMETRIE

Měření nosního odporu a průtoku - měřené parametry - inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 6/1 měsíc při testech
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 116
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25233  TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření event. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 92
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25237  MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE

Měření odporů v dýchacích cestách za podmínek klidového dýchání s možností odlišit centrální obstrukci od periferní, případně určit mimohrudní stenózu dýchacích cest. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest v 5 Hz), X5 (periferní reaktance v 5 Hz), R20 (centrální rezistence ve 20 Hz), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R, X na F), časový trend. Vyšetření je indikováno u dětí do 6 let věku, u nespolupracujících pacientů a při provádění bronchomotorických testů. Lze vykázat pří bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, u ambulantních pacientů 1/1 týden, u hospitalizovaných pacientů 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 146
NositelINDXČas
L3 3 10
S2820
ZUM: ne
ZULP: ne

25239  MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKŮ NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU

1.  Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzávěrovým mechanizmem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: P0,1, Pimax, Pemax, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce). 2.  Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem a pneumotachografu, připojeného ke spirometrickému systému. Při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce). Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 93
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25241  MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKŮ PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU

1.  Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: Peos, P(eos)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce). 2.  Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce). Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 187
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

25243  ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZÍ (6-MWT) ČI SHUTTLE WALK TEST (SWT)

Výkony hodnotící kardiorespirační systém v souvislosti s testem se vykazují samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden, 6/ rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

25245  MONITOROVÁNÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotacho-grafy. Nejdůležitější měřené parametry jsou: FVC, FEVj, FEV^/FVC, MEF 25, MEF 50, MEF 75. Počítané parametry: diurnální variabilita FEV,, PEF

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 534
NositelINDXČas
L3 3 15
S2845
ZUM: ne
ZULP: ne

25261  VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonoční kontinuální monitorování Sa02, frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, event. polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje za kontinuální kontroly pacienta sestrou, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, event. s kódem stacionáře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1860
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

25263  STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu při kontrole sestrou s následným vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Během monitorace je nutné sledování pacienta školenou sestrou pro možnost komplikací - poruch rytmu apod. Ke stanovení optimálního přetlaku přístroje jsou nutné provést monitoraci po 3 noci. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, eventuálně s kódem stacionáře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 55
body: 465
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne

25265  STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe , který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou Sa02, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů - alespoň Sa02 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem ekg.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 1874
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

25269  POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ - VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí ( elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu u nosu a úst, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků ) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu obstrukční spánkové apnoe s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby. Vyšetření umožňuje navíc určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a spánek a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Během noční monitorace probíhá kontinuální kontrola nemocného, kontrola snímaných parametrů, kontrola senzorů zaškoleným pracovníkem. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 270
body: 4085
NositelINDXČas
L33200
ZUM: ne
ZULP: ne

25311  APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem při kalmetizaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

25313  BCG INOCULACE

Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 72
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

25315  PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE

1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování- postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 13
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

25501  SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU - VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), které je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů, v případě předchozích neúspěšných pokusů přestat kouřit využití zkušeností pro příští pokus. Výkon lze provádět na pracovištích při VFN, FN Motol, FN Brno - Bohunice, FN Plzeň, FŇ Olomouc - při interních nebo plicních klinikách.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 3/1 život
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

25503  SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinenčních příznaků (abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu). Výkon lze provádě na pracovištích při VFN, FN Motol, FN - Brno - Bohunice, FN Plzeň, FN Olomouc - při interních nebo plicních klinikách.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 8/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

76111  ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALÓNKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRA FIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 458
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 206 - klinická farmakologie

26021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

26022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

26023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 207 - alergologie a klinická imunologie

27021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

27022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

27023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

27205  SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

27210  KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 26
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ano

27220  INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 11
NositelINDXČas
L221
ZUM: ne
ZULP: ano

27240  KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 17
NositelINDXČas
L332
ZUM: ne
ZULP: ano

27260  DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST

Test slouží k průkazu alergické a intoleranční reakce na potravinu za dodržení dvojitě slepého postupu a použití kapslí a lyofílizovanou potravinou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 3/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 208 - lékařská genetika

08015  DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ

Dermatoglyfícké otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 319
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne

28021  KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (výjimkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1977
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

28022  CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1352
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

28023  KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 238
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

28100  TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 698
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

28103  PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PROBANDA K TRANSPORTU A VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Zajištění enzymatického nebo molekulárně cytogenetického nebo molekulárně genetického vyšetření, které není dostupné v ČR, v zahraniční referenční laboratoři.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1396
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 209 - neurologie

29011  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

29012  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 129
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

29013  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

29021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

29022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

29111  SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

29113  EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 454
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

29115  EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29123  EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 523
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

29125  EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

29130  MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 375
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

29140  DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den 45/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 3297
NositelINDXČas
L22240
ZUM: ne
ZULP: ne

29145  AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN

Snímání 8-16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 440
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

29150  POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 30/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 2288
NositelINDXČas
L22240
ZUM: ne
ZULP: ne

29180  MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 16/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 149
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

29182  EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ - 1 NERV

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 208
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

29184  EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 131
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

29210  EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 94
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

29220  EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí A 12/1 čtvrtletí H
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 151
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

29230  EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 9/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 129
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

29240  SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 430
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

29410  ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 194
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ano

29510  OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ano

29520  KOŘENOVÝ OBSTŘIK

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 78
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 210 - dětská neurologie

29001  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

29002  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29003  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

29004  SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29005  EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 1345
NositelINDXČas
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

29008  EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 235
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

29014  EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 454
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

29015  EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

29024  EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 534
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

29025  EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 349
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 222 - transfúzní lékařství

22111  VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATIM

Výkon se provádí mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility - STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 145
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ne
ZULP: ne

22112  VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII

Vyšetření v plánované denní sérii se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 121
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

22113  VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti -A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 72
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ne

22115  VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATÍM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 131
NositelINDXČas
S2835
ZUM: ne
ZULP: ne

22117  VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutince/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 51
NositelINDXČas
S285
ZUM: ne
ZULP: ne

22119  VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, SLOUPCOVÉ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostanými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 125
NositelINDXČas
S2820
ZUM: ne
ZULP: ne

22120  VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 49
NositelINDXČas
S289
ZUM: ne
ZULP: ne

22122  VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 259
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

22123  VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 46
body: 82
NositelINDXČas
S2846
ZUM: ne
ZULP: ne

22125  VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 330
NositelINDXČas
S28100
ZUM: ne
ZULP: ne

22127  VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 121
NositelINDXČas
S2840
ZUM: ne
ZULP: ne

22129  VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, ID/1, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúse. (Pro OF- výj. TDK, transfúse.)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 44/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 212
NositelINDXČas
S3920
ZUM: ne
ZULP: ne

22131  VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 97
NositelINDXČas
S3930
ZUM: ne
ZULP: ne

22133  PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaných krvinek s polyspecifíckým antiglobulinovým sérem. U pozitivních výsledků dále navazuje výkon s názvem Upřesnění typu senzibilizace erytrocytů. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 49
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ne

22134  UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE ERYTROCYTŮ

Reakce vyšetřovaných krvinek s monospecifíckými antiglobulinovými séry.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 34
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ne

22135  PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 102
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ne
ZULP: ne

22212  SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 27
body: 198
NositelINDXČas
S2827
ZUM: ne
ZULP: ne

22214  SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 99
NositelINDXČas
S289
ZUM: ne
ZULP: ne

22215  SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 199
NositelINDXČas
S2840
ZUM: ne
ZULP: ne

22217  SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 16
body: 953
NositelINDXČas
S2816
ZUM: ne
ZULP: ne

22218  SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
S2820
ZUM: ne
ZULP: ne

22219  SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 97
NositelINDXČas
S2820
ZUM: ne
ZULP: ne

22221  DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATÍM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Ú vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 128
NositelINDXČas
S283
ZUM: ne
ZULP: ne

22223  DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 70
NositelINDXČas
S282
ZUM: ne
ZULP: ne

22225  DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 87
NositelINDXČas
S285
ZUM: ne
ZULP: ne

22227  DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 39
NositelINDXČas
S282
ZUM: ne
ZULP: ne

22317  ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek / 2x / a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 191
NositelINDXČas
S3925
ZUM: ne
ZULP: ne

22318  ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ

Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazuje výkon 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 79
NositelINDXČas
S3935
ZUM: ne
ZULP: ne

22319  ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU (PODLE WEINERA)

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening 12x1 a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 121
NositelINDXČas
S3940
ZUM: ne
ZULP: ne

22321  URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 4699
NositelINDXČas
S2875
ZUM: ne
ZULP: ne

22323  ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1163
NositelINDXČas
S28400
ZUM: ne
ZULP: ne

22325  ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje výkon 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek - navazuje výkon 22341.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 373
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

22327  DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 156
NositelINDXČas
S3940
ZUM: ne
ZULP: ne

22329  FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINŮ - ELEKTROFORETICKY

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1377
NositelINDXČas
S39150
ZUM: ne
ZULP: ne

22331  URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK(AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY)

Metodiky k určení jednoho z fenotypů sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1518
NositelINDXČas
S39150
ZUM: ne
ZULP: ne

22333  STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTÉMŮ GM 1, 2 A KM 1

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 1321
NositelINDXČas
S3925
ZUM: ne
ZULP: ne

22335  SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 169
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

22337  NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 485
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

22339  TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 349
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

22341  IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 621
NositelINDXČas
S39100
ZUM: ne
ZULP: ne

22343  HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad, hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 369
NositelINDXČas
S39100
ZUM: ne
ZULP: ne

22345  KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 151
NositelINDXČas
S2850
ZUM: ne
ZULP: ne

22347  IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 989
NositelINDXČas
S3950
ZUM: ne
ZULP: ne

22351  OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 7
NositelINDXČas
S285
ZUM: ne
ZULP: ne

22355  KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

22357  KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko - a trombocytární protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

22361  TERAPEUTICKÁ CYTAFERÉZA DEPLEČNÍ, VÝMĚNNÁ A CYTAFERÉZA PRO IMUNOMODULACI A GENOVOU TERAPII

Deplece, výměna nebo odběr buněčných elementů technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 8288
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ano

22363  VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA

Výměna alespoň jednoho volumu plasmy pacienta technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 9240
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ne
ZULP: ano

22365  ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK

Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk (pro jejich transplantaci) technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 330
body: 9464
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 301 - dětské lékařství

31011  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

31012  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

31013  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

31021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

31022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

31023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

31050  NUTNÁ SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO LÉKAŘE PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk, prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

31110  VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 12
NositelINDXČas
L115
ZUM: ne
ZULP: ne

31120  PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 165
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

31130  PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 302 - dětská kardiologie

32021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 498
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

32022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 266
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

32023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 133
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

32410  SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 graviditu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 381
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

32420  SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 730
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

32431  SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 741
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

32433  PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografícké vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1604
NositelINDXČas
L3 3 60
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

32510  ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU

Zavedení speciálního centrálního žilního katétru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 75
body: 1566
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ano
ZULP: ano

32520  ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účine zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 27457
NositelINDXČas
L3 3 210
L22180
ZUM: ano
ZULP: ano

32530  PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balónkového katétru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 22602
NositelINDXČas
L3 3 150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ano

32535  BALÓNKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balónkového katétru přes foramen ovále u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 28106
NositelINDXČas
L33150
ZUM: ano
ZULP: ano

32540  PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná ducej.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 19473
NositelINDXČas
L3 3 150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ano

32610  SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 31978
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ano
ZULP: ano

32620  SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním o nemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katétru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 26709
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ano

32630  SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 35588
NositelINDXČas
L33240
ZUM: ano
ZULP: ano

32640  KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt sinového septa nebo foramen ovále apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 41313
NositelINDXČas
L3390
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 303 - dorostové lékařství

33021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

33022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

33023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 304 - neonatologie

00130  DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) právo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 480
body: 7751
NositelINDXČas
L33 480
J1
31440
ZUM: ano
ZULP: ne

34310  KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 483
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

34410  ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

34420  ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 25
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 305 - psychiatrie

35011  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 487
NositelINDXČas
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

35012  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 207
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

35013  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 104
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

35021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 939
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

35022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 396
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ne

35023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 198
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne

35050  TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

35113  SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 40
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ne
ZULP: ne

35117  ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

35710  ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 248
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

35712  REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 445
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 306 - dětská a dorostová psychiatrie

36021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pac, kompletní anamnesa s rodiči (jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 939
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

36022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 396
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ne

36023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 výjimečně se zdůvodněním v zápise
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 308 - návykové nemoci

38210  VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM

Zjištění alkoholu v dechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfíramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 64
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

38230  ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 728
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 309 - sexuologie

39021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 940
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

39022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

39023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 238
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

39111  FALOMETRIE, VULVOMETRIE

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 967
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

39113  NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 63
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

39115  KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 401 - pracovní lékařství

41021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 477
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

41022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 245
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

41023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 122
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

41030  ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 960
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

41040  POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 155
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 402 - klinická onkologie

42021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

42022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

42023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

42510  NÁROČNÉ REŽIMY LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, ŘEDĚNÍ SE VYKAZUJE ZVLÁŠŤ)

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katétru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katétrem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 224
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

42520  APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infúzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 61
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 403 - radiační onkologie

43021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

43023  KONTROLNÍ VYŠETŘENI RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

43111  RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 128
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

43113  PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 198
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ne

43213  RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 542
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

43215  RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 181
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

43217  PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 368
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

43219  PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1014
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43311  RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 338
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

43313  TBI - CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 8174
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

43315  RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 677
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

43413  HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU

Specielní techniky radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 574
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

43415  BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 5694
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

43417  BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 3730
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

43419  BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 6040
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

43421  BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2414
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

43423  PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 660
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

43425  PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 825
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

43431  BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2926
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

43433  BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2134
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

43435  BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT

Brachyterapie s automatickým afterloadingem LDR/MDR s hospitalizací pacienta se zavedenými zářiči na samostatném stíněném pokoji.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1363
ZUM: ne
ZULP: ne

43513  PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 465
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43515  ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 847
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43611  RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 112
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

43613  STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 8562
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne

43615  HYPOXIRADIOTERAPIE

Ozáření v celotělové hypoxii

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 30/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 99
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

43617  CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 6832
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne

43619  VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

43621  LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1716
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

43623  PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MĚŘÍCÍ MÍSTO)

Lze vykázat 3x v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1641
NositelINDXČas
J13180
ZUM: ne
ZULP: ne

43627  VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 2954
NositelINDXČas
S28270
ZUM: ano
ZULP: ne

43629  VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 203
NositelINDXČas
S28120
ZUM: ano
ZULP: ne

43631  PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE TECHNIKOU IMRT

IMRT (Intensivy Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti dosažení optimální distribuce dávky záření. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání. Plánování vyžaduje 3D plánovací systém, zabezpečení reprodukovatelnosti polohy pacientaa (fixace) a detailní přehled o poloze anatomických struktur získaných pomocí objemových rekonstrukcí za použití dat výpočetní tomografie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 3299
NositelINDXČas
L33 90
J2
590
ZUM: ne
ZULP: ne

43633  RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti nerovnoměrné distribuce dávky za pomoci proměnlivé geometrie vícelistého kolimátoru (MLC) a to jak před vlastním ozáření, tak i během něho. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 834
NositelINDXČas
L3312
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 404 - dermatovenerologie

44001  KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 273
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

44002  CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ne

44003  KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 74
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

44004  KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 499
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne

44005  CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 266
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

44006  KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 130
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

44007  VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

44011  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 131
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ne

44012  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 91
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne

44013  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ano
ZULP: ne

44021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 244
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

44022  CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

44023  KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 84
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ano
ZULP: ne

44111  KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty práh. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

44113  KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 40/1 den 60/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 15
NositelINDXČas
L221
ZUM: ne
ZULP: ne

44115  FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografísmu, námahový test.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc 10/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

44117  TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ano

44119  VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 41
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

44121  TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 121
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

44209  MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ - ANTIFIBROTICKÉ HMATY

Speciální technika lymfodrenáže (dále jen ML), která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fíbrotizaci. Od standardní ML se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáně. Předchází nebo se střídá s klasickou ML.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 14/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

44211  MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 92
NositelINDXČas
S2870
ZUM: ano
ZULP: ne

44213  KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 16
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

44215  DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infíltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 552
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

44217  LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ano
ZULP: ne

44219  ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 49
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

44221  DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 22
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ano

44223  SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den 24/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 125
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano

44225  SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/2 týdny 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ano

44227  KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LEZE)

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 117
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

44229  INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)

Kenalog 10 a 40 - hypertrofícké jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc, prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% - nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - iymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 99
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano

44231  AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 453
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

44233  EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 183
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

44235  CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 84
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ano
ZULP: ne

44237  KRYALIZACE (NA JEDNO SEZENÍ)

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné. - ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 32
NositelINDXČas
L1110
ZUM: ne
ZULP: ne

44239  OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 5/1 týden
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 185
NositelINDXČas
L1120
ZUM: ano
ZULP: ne

44241  EPILACE A 30 MINUT

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

44243  ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgie, lžičkou po změknutí.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 51
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

44245 SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 100
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano

44251  KOMPRESIVNÍ LÉČBA HORNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na horní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ano
ZULP: ne

44253  KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 192
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ano
ZULP: ne

44261  APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY MENŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv s cílenou indikací a léčebným účinkem podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy. Nanášení zevních léčiv do chorobně postižené kůže různými speciálními způsoby aplikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 50
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ne

44263  APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv a s cílenou indikací a předpokládaným léčebným účinkem (podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy). Nanášení zevních léčiv se provádí různými aplikačními způsoby.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 133
NositelINDXČas
S2825
ZUM: ne
ZULP: ne

44271  LÉČEBNÁ KOUPEL Z DERMATOLOGICKÉ INDIKACE - HYDROLÉČBA

Očistná a léčebná koupel s použitím medicinálních mýdel nebo šamponů či léků nezbytných pro následující fototerapii nebo foto(chemo)terapii, nanášení zevního léčebného prostředku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 83
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ano

44273  SYNCHRONNÍ BALNEOFOTOTERAPIE

Kombinace minerálních vanových koupelí simulací koupele v Mrtvém moři a současně ozařování UVB paprsky spektra o vlnové délce 311mn; léčebné sprchování před výkonem a po něm. Celá kůra obsahuje v jednom roce 24 základních a 20 udržovacích procedur nebo 20 udržovacích procedur v případě absolvování lázeňské péče v témže roce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 60
body: 253
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 405 - dětská dermatologie

45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 244
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

45022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 84
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 406 - korektivní dermatologie

46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

46022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U Sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne
čas výkonu: 30
body: 251

Kapitola 407 - nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární mediciny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 470
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 470
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 316
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 238
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 567
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 272
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1232
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47127 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 1002
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47129 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 747
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 759
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1492
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1903
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 605
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 786
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 494
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1352
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 152
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 361
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 170
body: 2510
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ano

47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 379
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1605
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1735
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2365
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 427
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 861
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ano

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 512
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2559
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 553
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 898
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKUL

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1076
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1531
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 160
body: 362
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ano

47175 SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 156
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

47177 SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 164
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

47179 STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 363
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47181 STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 269
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 220
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 557
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1372
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1281
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ne
ZULP: ano

47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 184
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 86
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 125
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

47197 STANOVENÍ GF MĚŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 127
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 220
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 915
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 442
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1211
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 917
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1639
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1492
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 645
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 983
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 104
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1309
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51Cr ERYTROCYTŮ

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 1364
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 938
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1084
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC--HMPAO

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1898
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 518
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47241 SCINTIGRAFIE SKELETU

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1114
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47243 RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 314
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 997
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1541
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 519
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 562
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47253 SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 1847
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ano

47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚSIBILNÍCH RAF

Vyšetření na gamma kameře - SPECT.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1381
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 568
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 777
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ano

47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 599
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ano

47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2183
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2191
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT

Vyšetření na gama kameře - SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1582
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 177
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 353
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

47275 SCINTIGRAFIE SENTINELOVÉ UZLINY

Po aplikaci radiofarmaka do oblasti tumoru je planární gama kamerou sledován odtok preparátu do sentinelové uzliny ve svodovém lymfatickém povodí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 2/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 2044
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47277 DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY GAMASONDOU PRO RADIAČNĚ NAVIGOVANOU CHIRURGII - Á 15 MINUT

Peroperační detekce jedné sentinelové uzliny pomocí gamasondy pro radiačně navigovanou chirurgii. Přičti k chirurgickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 153
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

47351 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) TRUPU

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 15806
NositelINDXČas
L33140
J1560
ZUM: ne
ZULP: ano

47353 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) LIMITOVANÉ OBLASTI

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 8249
NositelINDXČas
L3390
J2545
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 501 - chirurgie

51011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 146
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 106
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 53
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 259
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

51022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 181
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 91
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 888
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ano

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 50
body: 1236
NositelINDXČas
L3350
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2067
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1297
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3954
NositelINDXČas
L33120
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreozy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 3907
NositelINDXČas
L33180
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t. j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 997
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 140
body: 2634
NositelINDXČas
L33140
L22140
ZUM: ne
ZULP: ne

51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2259
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 4240
NositelINDXČas
L33210
L33210
ZUM: ano
ZULP: ne

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU

U nemocných s primární hyperparatyreózou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2716
NositelINDXČas
L33120
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

51133 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ

U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 4493
NositelINDXČas
L33210
L33210
ZUM: ne
ZULP: ne

51211 MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 105
body: 5018
NositelINDXČas
L33105
L22105
ZUM: ne
ZULP: ne

51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 5220
NositelINDXČas
L33180
L33180
ZUM: ano
ZULP: ne

51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 8712
NositelINDXČas
L33300
L33300
ZUM: ano
ZULP: ne

51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 7725
NositelINDXČas
L33240
L33240
ZUM: ano
ZULP: ne

51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 420
body: 9823
NositelINDXČas
L33420
L33420
ZUM: ano
ZULP: ne

51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMÓZOU NA KRKU

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 480
body: 10844
NositelINDXČas
L33480
L33480
ZUM: ano
ZULP: ne

51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 480
body: 11546
NositelINDXČas
L33420
L33420
ZUM: ano
ZULP: ne

51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 5157
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ano
ZULP: ne

51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 491
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne

51227 OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3752
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ano
ZULP: ne

51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 103
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

51233 EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 381
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1586
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51237 KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2534
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN

Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2341
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51311 SPLENEKTOMIE

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 100
body: 2538
NositelINDXČas
L33100
L22100
ZUM: ne
ZULP: ne

51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3043
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2937
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ano
ZULP: ano

51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 19939
NositelINDXČas
L33360
L33360
ZUM: ano
ZULP: ne

51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomóza pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 6652
NositelINDXČas
L33210
L33210
ZUM: ano
ZULP: ne

51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)

Včetně příslušných anastomóz.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 10358
NositelINDXČas
L33360
L33360
ZUM: ano
ZULP: ano

51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 3355
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE

V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 8325
NositelINDXČas
L33300
L33300
ZUM: ano
ZULP: ano

51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 170
body: 4843
NositelINDXČas
L33170
L33170
ZUM: ne
ZULP: ne

51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA

Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. píštělí či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 140
body: 3789
NositelINDXČas
L33140
L22140
ZUM: ne
ZULP: ne

51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duodenojejunoanastomóza včetně duodenum šetřící pankreatektomii.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 7387
NositelINDXČas
L33240
L33240
ZUM: ano
ZULP: ne

51341 TRANSPLANTACE JATER

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 540
body: 56710
NositelINDXČas
L33540
L33540
L22540
L11540
J13300
ZUM: ano
ZULP: ano

51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU

Jedná se o perkutanní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 55
body: 599
NositelINDXČas
L3355
ZUM: ano
ZULP: ne

51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití laseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2017
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 5238
NositelINDXČas
L33180
L33180
ZUM: ano
ZULP: ano

51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ

Použití peroperační sonografie nebo laseru se vykáží zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 400
body: 10124
NositelINDXČas
L33400
L33400
ZUM: ano
ZULP: ano

51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU

Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 105
body: 2730
NositelINDXČas
L33105
L22105
ZUM: ne
ZULP: ne

51351 EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 4895
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA. PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ

Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitídě s původem na tenkém střevě!

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2265
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51355 DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 4271
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ano
ZULP: ne

51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA

Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva (stomie dekompresní, nutriční).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2792
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE

Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř. založenou anastomózou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva, včetně anastomóz mezi tenkým a tlustým střevem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 4906
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ne

51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 200
body: 5962
NositelINDXČas
L33200
L33200
ZUM: ano
ZULP: ano

51363 KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE
Úplná kolektomie s mukózní proktektomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktektomií a ileostomií.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 7663
NositelINDXČas
L33300
L33300
ZUM: ano
ZULP: ne

51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ

Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1918
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1479
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1954
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51371 CHOLECYSTEKTOMIE

Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 70
body: 2220
NositelINDXČas
L3370
L2270
ZUM: ne
ZULP: ne

51373 CHOLECYSTOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 70
body: 1963
NositelINDXČas
L3350
L2270
ZUM: ne
ZULP: ne

51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ

Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 3628
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM

Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2551
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51379 CHOLEDOCHOTOMIE

Patří sem choledochotomie jako výkon jediný (drenáž extrakce kamenů). Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2473
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51381 REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenózách a uzávěrech žlučovodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 6278
NositelINDXČas
L33240
L33240
ZUM: ano
ZULP: ne

51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1957
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 4168
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ne

51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva (excize, sutura doplněná omentoplastikou). Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 100
body: 2770
NositelINDXČas
L33100
L22100
ZUM: ano
ZULP: ne

51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE

Kódem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 7290
NositelINDXČas
L33240
L33240
ZUM: ano
ZULP: ne

51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU

Kód zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky (gastroduodenoanastomózu).

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2720
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3391
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 130
body: 4650
NositelINDXČas
L33130
L22130
ZUM: ano
ZULP: ne

51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1640
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 1341
NositelINDXČas
L3340
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

51394 UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1809
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 101
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 538
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2264
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51411 OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 130
body: 1892
NositelINDXČas
L33130
L22130
ZUM: ne
ZULP: ne

51413 ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 368
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51415 ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 5713
NositelINDXČas
L33240
L22240
ZUM: ne
ZULP: ne

51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 měsíc
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 152
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2561
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěračích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 5756
NositelINDXČas
L33240
L33240
ZUM: ne
ZULP: ne

51423 DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE
Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 56
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

51425 HEMOROIDEKTOMIE

Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 466
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

51511 OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ - DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH

Při resekci střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1831
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51513 INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2866
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51515 OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2032
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51517 OPERACEŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2878
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

51518 OPERACE VNITŘNÍ KÝLY

Přičti ev. resekci střeva.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1960
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ano
ZULP: ne

51519 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY

Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2247
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

51611 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM

Přičti ke kódu základního výkonu . Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

51613 PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE

Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 168
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

51615 PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD.

Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 146
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

51617 POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU

Vyšetření stenós, litiázy žlučovodu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 403
NositelINDXČas
L3330
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51618 POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 137
ZUM: ne
ZULP: ne

51619 pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ

Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole „Další pravidla pro vykazování výkonů."

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 9/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 812
NositelINDXČas
L3330
L2230
ZUM: ano
ZULP: ne

51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE

Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 4684
NositelINDXČas
L3330
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51810 EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ

Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 420
body: 12303
NositelINDXČas
L33420
L33420
ZUM: ano
ZULP: ne

51811 ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ - INCIZE, DRENÁŽ

Odstranění obsahu (krev, hnis a pod.) navenek.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 125
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

51812 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 6300
NositelINDXČas
L33240
L33240
ZUM: ne
ZULP: ne

51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)

Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 1968
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFÚZE KONČETINY CYTOSTATIKY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 4303
NositelINDXČas
L33300
L22300
J13300
ZUM: ano
ZULP: ano

51815 EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU

Exstirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2167
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

51817 OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE (FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE)

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace - z léčebných, ne z kosmetických důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 80
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII

Tímto kodem vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 371
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 473
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY

Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 328
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR

Odběr orgánů od mrtvého dárce - ledviny, slinivka, játra, srdce - jednotlivě nebo jejich kombinace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 11528
NositelINDXČas
L33240
L33240
L11240
J13270
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 502 - dětská chirurgie

52021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 304
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

52022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 227
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne

52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 133
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

52111 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ

Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2421
NositelINDXČas
L33120
L22100
ZUM: ano
ZULP: ne

52113 NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 3103
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázání repozice klíční kosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

52117 REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ

Pronatio dolorosa

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

52119 TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ

Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 610
NositelINDXČas
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

52121 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 3041
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ne

52123 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU

Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 996
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ne

52211 OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 6583
NositelINDXČas
L33180
L22180
ZUM: ne
ZULP: ne

52213 PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ

Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1956
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

52215 GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2258
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

52217 OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ

Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 3610
NositelINDXČas
L33180
L22180
ZUM: ne
ZULP: ne

52219 OPERACE PRO NEKROTIZUJÍCÍ ENTEROKOLIDU

Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 4151
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ne
ZULP: ne

52221 ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM

Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 3531