Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 491/2005 Sb.Vyhláška o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu

Částka 170/2005
Platnost od 19.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

491

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2005

o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu

Ministerstvo financí stanoví podle § 9 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku):


§ 1

Postup při vypracování privatizačního projektu a osnova upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu se stanoví:

a) v příloze č. 1 k této vyhlášce, jestliže se jedná o privatizaci majetku státu1), s nímž je příslušná hospodařit účetní jednotka účtující podle zvláštního právního předpisu pro podnikatele2), nebo o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby,

b) v příloze č. 2 k této vyhlášce, jestliže se jedná o privatizaci majetku státu1), s nímž je příslušná hospodařit nebo který má ve správě účetní jednotka neuvedená v písmenu a).


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 491/2005 Sb.

POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, S NÍMŽ MÁ PRÁVO HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA ÚČTUJÍCÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU PRO PODNIKATELE

I. Osnova

a) Průvodní list privatizačního projektu se základními identifikačními údaji (Formulář č. 1).

b) Vymezení majetku vybraného k privatizaci ve Formuláři č. 2 (A) nebo č. 2 (B). Formulář č. 2 (A) se zpracovává v případě, že se privatizuje majetek celé právnické osoby, respektive subjektu, Formulář č. 2 (B) v případě, že se privatizuje pouze část majetku právnické osoby. Formulář č. 2 (C) se zpracovává pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více právnických osob; obsahuje souhrn údajů z ostatních formulářů řady 2.

c) Vymezení restitučního nároku oprávněných osob vztahujícího se k privatizovanému majetku a návrh na způsob jeho vypořádání (Formulář č. 3 (A)).

d) Vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely, které budou vypořádány ještě před zahájením privatizace (Formulář č. 3 (B)).

e) Způsob privatizace vybraného majetku státu, závazků, pohledávek nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby tvořící samostatně privatizovanou jednotku. Za každou samostatně privatizovanou jednotku se zpracovává jeden z formulářů řady 4 (Formuláře č. 4 (A) až (F)). Jeden privatizační projekt může tvořit libovolné množství samostatně privatizovaných jednotek. Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely, vypořádaný před privatizací, uvedený ve Formuláři č. 3 (B) se již nezahrnuje do aktiv při zpracování příslušných Formulářů č. 4 (A) až (F), nýbrž se do hodnoty majetku zahrne předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto majetku (například výnosy z jeho likvidace).

f) Přehled údajů o privatizovaném majetku nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (Formulář č. 5).

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 491/2005 Sb.

POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, SE KTERÝM JE PŘÍSLUŠNÁ HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA, NEBO KTERÝ MÁ VE SPRÁVĚ ÚČETNÍ JEDNOTKA, NA KTEROU SE NEVZTAHUJE PŘÍLOHA č. 1

I. Osnova

a) Průvodní list privatizačního projektu se základními identifikačními údaji (Formulář č. 1).

b) Vymezení majetku vybraného k privatizaci ve Formuláři č. 2(A) nebo č. 2 (B). Formulář č. 2 (A) se zpracovává v případě, že se privatizuje majetek celé účetní jednotky, respektive subjektu, Formulář č. 2 (B) v případě, že se privatizuje pouze část majetku účetní jednotky. Formulář č. 2 (C) se zpracovává pouze v případech, kdy je do privatizačního projektu zahrnut majetek více účetních jednotek; obsahuje souhrn údajů z ostatních formulářů řady 2.

c) Vymezení restitučního nároku oprávněných osob vztahujícího se k privatizovanému majetku a návrh na způsob jeho vypořádání (Formulář č. 3 (A)).

d) Vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely, které budou vypořádány ještě před zahájením privatizace (Formulář č. 3 (B)).

e) Způsob privatizace vybraného majetku státu, závazků, pohledávek nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby tvořící samostatně privatizovanou jednotku. Za každou samostatně privatizovanou jednotku se zpracovává jeden z formulářů řady 4 (Formuláře č. 4 (A) až (D) a (F)). Jeden privatizační projekt může tvořit libovolné množství samostatně privatizovaných jednotek. Majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely, vypořádaný před privatizací, uvedený ve Formuláři č. 3 (B) se již nezahrnuje do aktiv při zpracování příslušných Formulářů č. 4 (A) až (D) a (F), nýbrž se do hodnoty majetku zahrne předpokládaný výsledek z vypořádání tohoto majetku (například výnosy z jeho likvidace).

f) Přehled údajů o privatizovaném majetku nebo majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (Formulář č. 5).

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A), 3 (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A), 3 (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru