Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 490/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 170/2005
Platnost od 19.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

490

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky č. 325/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova "dopravního značení" vkládá čárka a slova "technická zařízení a jejich součásti určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace,".

2. V § 26 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

"(1) Odpočívky se budují jako součást dálnic a rychlostních silnic podle charakteru provozu a v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1. Odpočívky jsou situované v prostorech mimo křižovatky. V základním vybavení odpočívky musí být parkovací plochy nejméně pro 25 osobních vozidel, 10 nákladních vozidel, 4 autobusy, hygienické zařízení s odpovídající kapacitou stanovenou zvláštními právními předpisy8a) a nepřetržitým celoročním provozem, zdroj pitné vody a elektrického proudu, odpočinkové plochy se stoly, lavicemi a nádobami na odpadky.

8a) Například vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.".

3. V § 39 odst. 2 písm. e) a odst. 5 písm. d) a § 51c odst. 2 písm. d) a e) se za slovo "jméno" vkládají slova "popřípadě jména".

4. V § 39 odst. 5 písm. f) se slova "příslušným orgánem Policie České republiky" zrušují.

5. V § 40 odst. 5 písm. b), odst. 6 písm. b), odst. 10 písm. b) a odst. 11 písm. b) se slova "rodné číslo" nahrazují slovy "datum narození, telefon".

6. § 47a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12a zní:

"§ 47a

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma

(K § 30 odst. 3 zákona)

(1) Souvisle zastavěným územím obce je území, které splňuje tyto podmínky:

a) na území je postaveno 5 nebo více budov, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí12a),

b) mezi sousedními budovami není vzdálenost větší než 75 m.

(2) Hranici souvisle zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára, zahrnující soubor budov uvedených v odstavci 1 a nacházejících se na téže straně pozemní komunikace.

(3) Souvisle zastavěné území obce se vymezuje pouze po stranách příslušné pozemní komunikace (dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy), a to na každé straně příslušné pozemní komunikace samostatně.

12a) § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 51c odst. 2 písm. b) se slova "nápravových tlaků" nahrazují slovy "okamžité hmotnosti na nápravu vozidla10)".

8. V § 51c odst. 2 písm. c) se slova "státní poznávací" nahrazují slovem "registrační".

9. V § 51c odst. 3 písmena c) a d) znějí:

"c) údaje o největší povolené hmotnosti vozidla, o největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla, o okamžité hmotnosti vozidla a o měření rozměrů vozidla a jeho nákladu,

d) zjištěné překročení největší povolené hmotnosti na nápravu a největší povolené hmotnosti v procentech,".

10. V § 51c odst. 3 písmena f) a g) znějí:

"f) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu řidiče vozidla, údaj o státu,

g) registrační značku, tovární značku a typ vozidla, rozlišovací značku státu,".

11. V § 51c odst. 3 písmeno i) zní:

"i) obchodní firmu dopravce, včetně sídla, identifikační číslo,".

12. Příloha č. 4 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Seznam úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění (k § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Praha Chodov - Kývalka (I/23)181,0
D1Brno Slatina (III/15289) - Vrchoslavice (I/47)46,3
D2Brno Chrlice - státní hranice ČR/SR58,0
D5Praha Třebonice (R1) - Beroun východ (II/605)15,1
D5Beroun centrum (III/11533) - Ejpovice (I/26)49,4
D5Plzeň Sulkov (I/26) - státní hranice ČR/SRN62,9
D8Zdiby (I/9) -Lovosice (I/8)49,0
D11Praha (R1) - Libice nad Cidlinou (I/32)42,9
R4Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)31,9
R6Velká Dobrá (III/0063) -Nové Strašecí (II/237)15,9
R7Kněževes (III/2405) - Slaný jih (m/00712)14,7
R10Praha Radonice (III/0113) - Bezděčín (I/16, I/38)36,4
R10Kosmonosy (MK, bud. I/38) - Ohrazenice (I/35)26,2
R35Rádelský Mlýn (I/65) - Ohrazenice (R10)10,9
R35Mohelnice (II/635) - Křelov (m/5709)25,9
R35Olomouc Holice (I/55) - Lipník nad Bečvou (I/47)21,2
R46Vyškov (D1) - Olomouc Slavonín (II/570)37,0
R52Rajhrad (II/425) - Pohořelice (II/416)13,0“.

13. Příloha č. 9 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Popis a vzory průkazů osob pověřených výkonem vrchního státního dozoru a státního dozoru nad pozemními komunikacemi

I. Průkaz osoby pověřené výkonem vrchního státního dozoru nad pozemními komunikacemi a státního dozoru nad dálnicemi a rychlostními silnicemi má obdélníkový tvar o rozměrech 70 x 100 mm a obsahuje tyto technologické parametry a ochranné prvky:

1. Technologie tisku: ofset v kombinaci s knihtiskem

2. Barevnost: zelená reflexní a černá

3. Ochranné prvky:

3.1 reliéfní podtisk

3.2 giloš

3.3 mikropísmo

3.4 v UV spektru svítící barvu

3.5  ceninový papír “Flower“ s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dvě neviditelná vlákna svítící v UV spektru

3.6 průhledovou značku

3.7 číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

4. Průkaz s oboustranně vytištěným textem podle níže uvedeného vzoru je po přilepení fotografie a jejím přelepením holografickou přelepkou (text ČESKÁ REPUBLIKA) tepelně zafixován do průhledné fólie (rozměr 75 x 105 mm), zabraňující poškození průkazu.

II. Průkaz osoby pověřené výkonem státního dozoru má obdélníkový tvar o rozměrech 70x100 mm a obsahuje tyto technologické parametry a ochranné prvky:

1. Technologie tisku: ofset v kombinaci s knihtiskem

2. Barevnost: modrá reflexní a černá

3. Ochranné prvky:

3.1 reliéfní podtisk

3.2 giloš

3.3 mikropísmo

3.4 v UV spektru svítící barvu

3.5  ceninový papír “Flower“ s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dvě neviditelná vlákna svítící v UV spektru

3.6 průhledovou značku

3.7 číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

4. Průkaz s oboustranně vytištěným textem podle níže uvedeného vzoru je po přilepení fotografie a jejím přelepením holografickou přelepkou (text ČESKÁ REPUBLIKA) tepelně zafixován do průhledné fólie (rozměr 75 x 105 mm), zabraňující poškození průkazu.

Vzory průkazů:

Vrchní státní dozor nad pozemními komunikacemi a státní dozor nad dálnicemi a rychlostními silnicemi dle zákona č. 13/1997 Sb.
Vrchní státní dozor nad pozemními komunikacemi a státní dozor nad dálnicemi a rychlostními silnicemi dle zákona č. 13/1997 Sb.

Státní dozor dle zákona č. 13/1997 Sb.
Státní dozor dle zákona č. 13/1997 Sb.

14. Příloha č. 10 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

I. Vzor vážního lístku
I. Vzor vážního lístku

II. Vzor protokolu
II. Vzor protokolu


Čl. II

Přechodné ustanovení

Stavební řízení týkající se staveb odpočívek zahájených před účinností vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru