Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 486/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Částka 169/2005
Platnost od 15.12.2005
Účinnost od 15.12.2005
Zrušeno k 01.01.2014 (462/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

486

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2005,

kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 97 odst. 6 zákona:


§ 1

Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv

Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv1) (dále jen "rozhraní") se určuje jako součet účetních odpisů2) rozhraní a nákladů vynaložených na zřízení a zabezpečení tohoto rozhraní.

§ 2

Výše nákladů na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů

(1) Výše nákladů na uchovávání provozních a lokalizačních údajů se určuje jako součet účetních odpisů2) zařízení sloužícího pro jejich uchovávání a nákladů vynaložených na zabezpečení tohoto zařízení.

(2) Výše nákladů na poskytnutí provozních a lokalizačních údajů je stanovena v části I přílohy.

(3) Pokud poskytnutí provozních a lokalizačních údajů zahrnuje několik úkonů uvedených v příloze k této vyhlášce, vyúčtují se náklady ve výši odpovídající součtu nákladů na příslušné úkony.

§ 3

Výše nákladů na poskytování informací z databáze účastníků

Výše nákladů na poskytnutí informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby je stanovena v části II přílohy.

§ 3a

Pro účely stanovení výše nákladů podle § 2 odst. 2 a § 3 se standardizovanou žádostí rozumí žádost v elektronické podobě ve formátu, který umožňuje její automatizované zpracování.

§ 4

Způsob úhrady nákladů

(1) Úhrada nákladů podle § 1 náleží za dobu, kdy rozhraní splňuje technické a provozní podmínky v souladu se zvláštním právním předpisem3).

(2) Úhrada nákladů podle § 2 odst. 1 náleží za dobu, kdy zařízení pro uchovávání provozních a lokalizačních údajů je schopno poskytovat provozní a lokalizační údaje v souladu se zvláštním právním předpisem4).

(3) V případě úhrad nákladů podle § 1 týkajících se dlouhodobého majetku pořízeného po dni účinnosti zvláštního právního předpisu3) se zasílá doklad obsahující vyúčtování (dále jen "faktura") subjektu, na základě jehož žádosti byl dlouhodobý majetek pořízen.

(4) V případě úhrad nákladů na uchovávání provozních a lokalizačních údajů podle § 2 odst. 1 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, fakturu Ministerstvu vnitra.

(5) V případě úhrad nákladů na poskytování provozních a lokalizačních údajů podle § 2 odst. 2 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, fakturu kontaktnímu pracovišti subjektu, který uplatnil žádost o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů.

(6) V případě úhrad nákladů podle § 3 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, fakturu kontaktnímu pracovišti subjektu, který uplatnil žádost o poskytnutí informace z databáze účastníků.

(7) Faktura se vystavuje měsíčně.

(8) Fakturu doručí subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, do dvacátého pátého dne měsíce následujícího po uskutečnění plnění podle § 1 až 3. Fakturu za měsíc listopad doručí subjekt nejpozději do 10. prosince téhož roku.

(9) Splatnost faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.


§ 5

Společná ustanovení

(1) Do výše nákladů se zahrnují pouze ty náklady, o kterých subjekt, jemuž náleží jejich úhrada, účtoval a které byly vynaloženy efektivně.

(2) Součástí faktury jsou tyto doklady:

a) výpočet výše celkových nákladů v souladu s touto vyhláškou,

b) kopie dodavatelského vyúčtování k pořízení dlouhodobého majetku, včetně jeho příloh, s vyznačením položek a jim odpovídající pořizovací ceny zařízení, jejichž účetní odpisy se zahrnují do úhrady nákladů, a s výpočtem účetních odpisů v návaznosti na pořizovací cenu a odpisový plán,

c) kopie dokladů o nákladech na zabezpečení dlouhodobého majetku podle písmene b) prováděné vlastními pracovníky, jako jsou výkazy práce s počtem odpracovaných hodin a hodinové sazby,

d) kopie dodavatelského vyúčtování zabezpečení dlouhodobého majetku podle písmene b).

(3) Subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, zašle doklady k faktuře kontaktním pracovištím oprávněných subjektů s první fakturou a v případě, že dojde ke změně údajů, zašle doklad o této změně spolu s nejbližší příští fakturou.

(4) V odůvodněném případě, se souhlasem oprávněného subjektu, může subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, zaslat doklady k faktuře, případně doklad o změně údajů jindy, než je uvedeno v odstavci 3.

(5) Celkové náklady podle této vyhlášky nezahrnují daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu5).

§ 6

Přechodné ustanovení

Souhrnná faktura za období roku 2005 se doručí nejpozději do 10. ledna 2006.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:
Ing. Stádník v. r.


Příloha k vyhlášce č. 486/2005 Sb.

Výše nákladů podle § 2 odst. 2 a § 3

ÚkonyStandardizované žádosti
[Kč]
Ostatní žádosti
[Kč]
I. Poskytování provozních a lokalizačních údajů podle vyhlášky k provedení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacíchVýpis komunikace ve veřejných telefonních sítích s přepojováním okruhů a veřejných mobilních telefonních sítích a jiné údaje1Údaje o komunikaci uskutečněné ve veřejné telefonní síti s přepojováním okruhů za jednoho účastníka za období do 60 dnů32280
2Údaje o komunikaci uskutečněné ve veřejné telefonní síti s přepojováním okruhů za jednoho účastníka za období delší než 60 dnů64560
3Údaje o veřejných telefonních automatech176360
4Údaje o komunikaci uskutečněné ve veřejné mobilní telefonní síti s identifikací základnové staniceza časový interval do 1 hod.120320
5za časový interval 1-3 hod.160360
6Údaje o vzájemných vazbách mezi telefonními čísly a identifikátory IMSI a identifikátory mobilních zařízení32200
7Identifikace základnové stanice a identifikátor mobilního zařízení, které zprostředkovaly volání bez SIM karty na tísňové volání 11232280
8IP adresy terminálů, které zprostředkovaly odesílání textové zprávy SMS v síti Internet32360
9Datum a čas aktivace předplacené služby, označení základnové stanice, v jejímž dosahu byla provedena aktivace32280
10Údaje o všech základnových stanicích v síti176191
11Údaje o všech přístupových bodech s uvedením jejich označení, popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, dále geografických souřadnic v souřadnicovém systému WGS 84, azimutu směrování antén a slovního popisu umístění176191
Výpis datové komunikace v sítích elektronických komunikací s přepojováním paketů Doplňující údaje12Přístup k internetu z pevného připojení120200
13Přístup k internetu z mobilního připojení120200
14Přístup ke schránce elektronické pošty136200
15Přenos zpráv elektronické pošty136200
16Služba IP telefonie83165
17Destinace nebo kód země původu volání u příchozích mezinárodních volání41182
18Kód provozovatele propojené veřejné komunikační sítě nebo poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím propojení41182
19Název právnické osoby, nebo jméno, případně jména a příjmení podnikající fyzické osoby zajišťující neveřejnou komunikační síť a její IČO41182
20Jiná zjištění56
II. Informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby podle vyhlášky k provedení § 97 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích21Lustrace účastníka služby poskytované v pevné síti podle jednoznačného identifikátoru (telefonní číslo, rodné číslo, IČO, statická IP adresa)16176
22Lustrace účastníka služby poskytované v pevné síti podle nejednoznačného identifikátoru40200
23Lustrace účastníka služby poskytované v mobilní síti podle jednoznačného identifikátoru (telefonní číslo, IMSI, identifikátor mobilního zařízení, rodné číslo, IČO)16176
24Lustrace účastníka služby poskytované v mobilní síti podle nejednoznačného identifikátoru40200
25Jiná zjištění16

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 336/2005 Sb., o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 336/2005 Sb.

4) Vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.

5) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6) Náklady jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Přesunout nahoru