Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 478/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 167/2005
Platnost od 08.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 08.12.2010 (349/2010 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

478

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:


Čl. I

Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova "elektřiny ηl" nahrazují slovy "elektřiny ηel".

2. V § 4 odst. 5 větě první se slovo "jeho" nahrazuje slovem "její".

3. V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1se za slovo "výrobě" vkládají slova "elektřiny a".

4. V příloze č. 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí

  Qepal Qpal Qel 3,6 x 100  
Sevpal =   ———— =   ———— =   —————— =   —————    (GJ/MWh)
  Esv Esv Qel + Qtep ηel  

kde

Esv (MWh) výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru

Qel (GJ) tepelná energie páry spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

Qpal (GJ) energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla

Qepal (GJ) energie paliva spotřebovaného v kotlích připadajícího na výrobu elektřiny

Qtep (GJ) tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

Sevpal (GJ/MWh) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí

ηel (%) účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí

(3) Tepelná energie páry spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

(GJ)

kde

Mad (t) celkové množství páry na vstupu do turbíny (admisní)

Moi (t) množství páry do jednotlivých odběrů

Mvt (t) množství páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku

Me (t) množství páry do protitlaku nebo množství turbinového kondenzátu (podle druhu turbíny)

Mu (t) množství ucpávkové páry, pokud je její teplo využíváno (není-li využíváno, člen Mu x iu odpadá)

Mv (t) množství vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry na výstupu z mezipřehříváku

iad (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní)

ioi (kJ/kg) průměrné roční entalpie páry na výstupu z turbíny do jednotlivých odběrů

int (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na vstupu do nízkotlakého dílu turbíny

ie (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry vystupující z turbíny do protitlaku nebo entalpie kondenzátu (podle druhu turbíny)

iu (kJ/kg) průměrná roční entalpie ucpávkové páry (pokud je využívána)

ivt (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku.“.

5. Příloha č. 7 zní:

„Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel

Jmenovitý výkon turbosoustrojí
(MW)
Účinnost výroby
ηel
Měrná spotřeba energie v palivu
Sevpal
%GJ/GJGJ/MWh

49*2,047,35
do 5035**2,8510,28
nad 5040**2,59

Poznámky:

* platí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

** platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla); v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.“.

6. V příloze č. 8 odstavec 1 zní:

„(1) Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli, vyjádřený v %:

  3,6 x (Essv + Eosv) + Qtep + Qovv   
ηet  =   ————————————————— x 100       (%).“.
  Qspal + Qopal + Qdpal   

7. Příloha č. 9 zní:

„Minimální účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu ηet

Provozní souborÚčinnost výroby
ηet
Měrná spotřeba energie v palivu
Setpal
%GJ/GJ
plynová turbina + spalinový kotel741,35
plyn.turbina + spalinový kotel - špičkový provoz283,57
paroplynový cyklus s využitím tepla721,39
paroplynový cyklus s kondenzací50*1,39

Poznámka:

* platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).“.

8. Příloha č. 10 zní:

„Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu

(1) Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován), vyjádřený v %:

  3,6 x (Essv + Eosv + Esv) + Qtep + Qovv   
ηet  =   ————————————————————— x 100       (%)
  Qspal + Qopal + Qdpal + Qkpal   

(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie v paroplynovém cyklu

  Qspal + Qopal + Qdpal + Qkpal   
Setpal  =   —————————————————— x 100       (GJ/GJ)
  3,6 x (Essv + Eosv + Esv) + Qtep + Qovv   

kde

Esv (MWh) elektřina vyrobená v parním turbosoustrojí
Eosv(MWh)elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla)
Essv(MWh)elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu se spalinovým kotlem
Qdpal(GJ) energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku
Qkpal(GJ) energie paliva spáleného v palivovém kotli, který dodává další páru do parního turbosoustrojí, pokud je ve výrobně instalován
Qopal(GJ) energie paliva spáleného v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu
QSpal(GJ) energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem
Qtep(GJ) tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Qovv(GJ)tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle
Setpal (GJ/GJ)měrná spotřeba energie v palivu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie ze zdroje
ηet(%)účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie ze zdroje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru