Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 462/2005 Sb.Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Částka 161/2005
Platnost od 28.11.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

462

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2005

o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 10 k provedení § 46a odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) pravidla pro distribuci a sběr detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší (dále jen "detektory"),

b) podmínky pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu1) na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, na přijetí opatření ke snížení tohoto rizika a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu2).

§ 2

Distribuce a sběr detektorů

(1) Detektory pro krajské úřady zabezpečuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"). Distribuci a sběr detektorů zabezpečuje krajský úřad.

(2) Detektory jsou určeny k měření objemové aktivity radonu v

a) bytech v bytových nebo rodinných domech3) užívaných trvale k bydlení,

b) budovách škol, školských zařízeních a budovách sloužících pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže,

c) budovách sloužících pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb neuvedených v písmenu b),

k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991 (dále jen "povolení").

(3) Krajský úřad zabezpečuje rozmístění detektorů podle harmonogramu distribuce, který dohodne s Úřadem, do nemovitostí uvedených v odstavci 2, zejména v katastrálním území obcí, kde lze podle geologických prognózních map předpokládat vysoké radonové riziko.

(4) Sebrané detektory předává krajský úřad Úřadu, který zabezpečí vyhodnocení dat zaznamenaných detektory a poté předá výsledky měření krajskému úřadu.

(5) Krajský úřad písemně informuje vlastníka nebo nájemce nemovitosti uvedené v odstavci 2 o výsledcích měření a na základě informací poskytnutých mu Úřadem poskytne vlastníkovi nebo nájemci informace o možných opatřeních ke snížení ozáření a o podmínkách získání dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb.

Podmínky pro poskytnutí dotace

§ 3

(1) Dotaci na přijetí opatření ke snížení ozáření z radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb a přírodních radionuklidů v pitné vodě lze poskytnout pouze na provedení prokazatelně účinných opatření podle odstavce 2 nebo 3 vlastníkovi

a) bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení, k jehož výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1000 Bq/m3,

b) budovy školy, školského zařízení a budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti určené k pobytu dětí a mládeže dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 400 Bq/m3,

c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1000 Bq/m3,

d) vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů překročil mezní hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem4).

(2) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů se pro poskytnutí dotace na protiradonové opatření ve stavbě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) považuje snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % z původní hodnoty.

(3) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů v pitné vodě určené k veřejnému zásobování se pro poskytnutí dotace považuje snížení obsahu radonu a dalších přírodních radionuklidů pod směrné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem5).

§ 4

(1) Podmínkou poskytnutí dotace na opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů u položek uvedených v § 3 odst. 1 je předložení výsledků měření hodnot objemové aktivity přírodních radionuklidů, projektové dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření a rozpočtu předpokládaných nákladů. U bytů v bytovém nebo rodinném domě podle § 3 odst. 1 písm. a) se předkládá projektová dokumentace pouze v případě, překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu 4000 Bq/m3.

(2) Podmínkou pro posouzení účinnosti opatření je předložení výsledků závěrečného měření hodnot objemové aktivity radonu a případně dalších přírodních radionuklidů, které prokážou, že účinnost opatření splňuje podmínku uvedenou v § 3 odst. 2 nebo 3. Dále se předkládá dokumentace provedeného opatření včetně dokladů o nákladech vynaložených na jeho realizaci.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování.

2) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4) § 97 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

5) § 97 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb.

Přesunout nahoru