Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 437/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Částka 152/2005
Platnost od 07.11.2005
Účinnost od 07.11.2005
Zrušeno k 01.04.2017 (88/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

437

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2005,

kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství):


Čl. I

Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti

[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je uveden ve Státní odrůdové knize1).

(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1 lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.

1) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 2 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 a 3, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 9 odst. 1 se slova "v dubovém sudu o objemu 225 litrů" nahrazují slovy "v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů".

3. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

h) "zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích", pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.".

4. V § 9 odst. 6 se slova "umístěné na zadní straně obalu" zrušují.

5. V § 12 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"a) u skutečného obsahu alkoholu – podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a),

2a) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.".

6. V § 14 odst. 1 se číslo "9" nahrazuje číslem "12".

7. V § 14 odst. 5 písm. b) se věta "výkupní lístek uchová výrobce i pěstitel po dobu 5 let," nahrazuje větami "výkupní lístek může být nahrazen i jiným dokladem, zejména vážním lístkem nebo dodacím listem, pokud tento doklad má veškeré náležitosti a údaje obsažené ve výkupním lístku; výkupní lístek nebo doklad jej nahrazující uchová výrobce i pěstitel po dobu 5 let,".

8. V § 14 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

"(12) Ustanovení odstavce 11 věty druhé a třetí se nevztahují na výrobce, jehož výroba produktů za vinařský rok nepřesáhne 100 hl. Tento výrobce vede evidenci o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu souhrnně pro všechny své produkty na jednom formuláři podle kategorie vína podle vzoru stanoveného v příloze č. 33a nebo podle šarže podle vzoru stanoveného v příloze č. 33b.".

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

9. V § 14 odst. 13 se za číslo "33" vkládají slova "nebo 33a nebo 33b".

10. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2004Sb.

Synonyma odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti

Bílé moštové odrůdy:

Název odrůdySynonymum
Muškát moravskýMOPR
Muškát OttonelMuscat Ottonel
Müller ThurgauRivaner
NeuburskéNeuburger
Rulandské bíléPinot blanc
Rulandské šedéPinot gris
Ryzlink rýnskýRheinriesling, Riesling
Ryzlink vlašskýWelschriesling
SauvignonSauvignon blanc
Sylvánské zelenéSylvánské, Grüner Silvaner
Tramín červenýTramín, Gewürztraminer
Veltlínské červené ranéMalvasier, Malvasia
Veltlínské zelenéGrüner Veltliner

Modré moštové odrůdy:

Název odrůdySynonymum
FrankovkaLemberger, Blaufränkisch
Modrý PortugalBlauer Portugieser, Portugieser Blau
Rulandské modréPinot noir
SvatovavřineckéSaint Laurent “.

11. V příloze č. 3 pod tabulkou se věta "Udělení práva na opětovnou výsadbu podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona je podmíněno složením jistoty Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu." zrušuje.

12. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína

barva vínajakostní víno s přívlastkemjakostní vínostolní víno, zemské vínoperlivé vínošumivé vínolikérové víno, jakostní likérové vínoaromatizované víno
kabinetní vínopozdní sběrvýběr z hroznůvýběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové vínoslámové vínošumivé vínojakostní šumivé vínoaromatické jakostní šumivé víno a aromatické jakostní šumivé víno s. o.jakostní šumivé víno s.o., pěstitelský sekt
skutečný obsah alkoholu v % objemových
bílémin. 7min. 7min. 7min. 7min. 7min. 8,5min. 8,5min. 7min. 10min. 10min.6min. 10min. 15 max. 22min. 14,5
max. 22
červenémin. 8min. 8min. 8min. 8min. 8min. 8,5min. 8,5min. 7
obsah bezcukerného extraktu v g/l (minimální hodnoty)
bíléxxxxx1716161616xxx10
červenéxxxxx1818181818xx x10

Poznámky:

Pro růžové víno platí hodnoty předepsané pro bílé víno.

Mezní hodnoty pro hustotu, celkový suchý extrakt, redukující cukry, popel, zásaditost popela, veškerý obsah kyselin, vázané kyseliny, pH a volný SO2 nejsou stanoveny.“.

13. Příloha č. 15 zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno

Blauburger

Bouvierův hrozen

Čabaňská perla

Červenošpičák

Damascenka

Dívčí hrozen - synonymum: Leánka

Chenin blanc

Jakubské

Kadarka modrá

Kamenorůžák bílý - synonymum: Steinschiller

Malbec

Malingre

Modrý Janek

Muškát žlutý

Ortliebské žluté - synonymum: Ortlíbské žluté

Portugalské bílé

Prachttraube

Ryzlink buketový

Sauvignon šedý - synonymum: Sauvignon gris

Sémillon

Sylvánské červené

Syrah - synonymum: Shiraz

Vetlínské červenobílé

Viognier“.

14. Příloha č. 17 zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 323/2004Sb.

Prohlášení o zahájení/přerušení/ukončení výroby produktů
Prohlášení o zahájení/přerušení/ukončení výroby produktů

15. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Prohlášení o sklizni
Prohlášení o sklizni

16. Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Prohlášení o produkci
Prohlášení o produkci

17. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Prohlášení o zásobách
Prohlášení o zásobách

18. V příloze č. 23 ve sloupci "sklizeno hroznů" se slova "cukernatost °nm1)" nahrazují slovy "cukernatost °NM1)".

19. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Výkupní lístek
Výkupní lístek

20. Příloha č.27 zní :

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd
Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd

21. V příloze č. 32 nadpis v prvním sloupci tabulky zní: "Druh vína, odrůda a číslo šarže*)".

Poznámka *) pod tabulkou zní:

„*) Například víno jakostní MT, číslo šarže..., víno s přívlastkem pozdní sběr Chardonnay, číslo šarže... atd. U vína z dovozu se uvede též země původu.“.

22. V příloze č. 33 poznámce č. 2 pod tabulkou se slova "Odrůdy jsou uváděny příkladně." zrušují.

23. Za přílohu č. 33 se vkládají nové přílohy č. 33a a 33b, které znějí:

„Příloha č. 33a k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle kategorie vína
Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle kategorie vína

„Příloha č. 33b k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle čísla šarže
Souhrnná evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu podle čísla šarže


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přílohy č. 23, 25 a 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. července 2006.

2. Produkty, jejichž výroba byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být označovány podle vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splňují požadavky stanovené touto vyhláškou.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Přesunout nahoru