Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 432/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Částka 149/2005
Platnost od 27.10.2005
Účinnost od 01.11.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

432

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2005,

kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen "náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše náhrady v případech, kdy omezení zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku

a) zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1),

b) zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,

c) dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1),

d) zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku,

e) snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami,

f) posunu termínu seče na travních porostech1),

g) vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,

h) změny druhové skladby rybí obsádky, nebo

i) mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zemědělským hospodařením užívání zemědělských pozemků způsobem odpovídajícím charakteristice druhů pozemků a způsobu využití pozemku podle zvláštního právního předpisu2) a hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže3),

b) zatopenou plochou vodou zatopená část katastrální plochy rybníka při normální hladině.

§ 3

Poskytování náhrady

(1) Dojde-li ke změně vlastníka nebo nájemce v průběhu kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala, náleží mu náhrada za období, kdy zemědělský pozemek nebo rybník s chovem ryb nebo vodní drůbeže (dále jen "pozemek") vlastnil nebo měl pronajatý.

(2) Náhrada újmy vzniklé na rybníce s vícehorkovým hospodářským cyklem se vyplácí na konci cyklu na základě žádostí podaných v jednotlivých kalendářních letech cyklu ve lhůtě stanovené v § 58 odst. 3 zákona.

(3) Žadatel je zařazen do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů4), jedná-li se o pozemek na zemědělské půdě o výměře nad 0,5 ha.

§ 4

Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku

(1) Žádost o náhradu obsahuje

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za právnickou osobu jednat, je-li žadatelem právnická osoba,

b) jméno a příjmení, případně dodatek5), datum narození, číslo občanského průkazu, popřípadě jiného obdobného průkazu dokládajícího totožnost, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,

c) bankovní spojení: název a sídlo peněžního ústavu, číslo účtu, kód banky, specifický symbol, má-li být náhrada poskytnuta žadateli na účet,

d) požadovanou výši náhrady vypočtenou postupem podle této vyhlášky,

e) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, případně prováděcí právní předpis nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

f) výměru (plochu), pro niž se náhrada uplatňuje, a to v hektarech s přesností na dvě desetinná místa,

g) přílohu, s výjimkou případů hospodaření na rybníce s vícehorkovým hospodářským cyklem, kdy se žádosti podávají v kalendářních letech před ukončením hospodářského cyklu rybníka bez přílohy.

(2) Příloha žádosti obsahuje

a) výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce nebo nájemní smlouvu k pozemku,

b) parcelní číslo pozemku, na který je náhrada újmy uplatňována,

c) čestné prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl pronajatý pozemek po dobu, za kterou uplatňuje náhradu újmy na daný pozemek,

d) kopii katastrální mapy s vyznačením části pozemku, na které je náhrada uplatňována; je-li pozemek evidován zjednodušeným způsobem6), kopii katastrální mapy doplněnou orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

e) druh pozemku7), druh zemědělské kultury podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů8), jedná-li se o zemědělskou půdu,

f) doklad o tom, že byl poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle § 69 zákona nebo náhrada podle zvláštního právního předpisu9) včetně dokladu o jeho výši, případně čestné prohlášení o tom, že poskytnut nebyl,

g) doklad o finanční částce poskytnuté na pozemek, na který je náhrada žádána, z veřejných prostředků formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, v kalendářním roce, za který je náhrada požadována, vlastníku nebo nájemci pozemku, případně čestné prohlášení, že taková částka nebyla poskytnuta; mají-li tyto částky vyplacené v předcházejících letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendářnímu roku, za který je náhrada požadována, žadatel předloží též doklady o těchto finančních částkách,

h) pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

i) pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmírnění omezení, na jehož základě újma vznikla nebo trvala10), případně čestné prohlášení, že takové rozhodnutí nebylo vydáno,

j) čestné prohlášení, že omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře nebo částečně na základě jiného právního titulu, jestliže souběžně nevzniklo,

k) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů4), jedná-li se o pozemek na zemědělské půdě; nepřesahuje-li výměra pozemku 0,5 ha, doloží žadatel toto potvrzení v případě, že je do této evidence již zařazen,

l) postup výpočtu výše náhrady podle této vyhlášky včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,

m) částku odpovídající snížení v obvyklém objemu produkce z jiného omezení zemědělského hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo škodných událostí, případně čestné prohlášení, že nedošlo k tomuto snížení,

n) smlouvu, z níž vyplývá smluvní omezení odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, byla-li sjednána, případně čestné prohlášení, že smluvní omezení nevzniklo.

Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Jedná-li se o hospodaření na rybníce s chovem ryb nebo vodní drůbeže, příloha žádosti kromě údajů podle odstavce 2 obsahuje

a) platné povolení k nakládání s vodami podle zvláštního právního předpisu11),

b) základní údaje o rybníce, zejména polohu rybníka z katastru nemovitostí, zatopenou plochu, kategorii podle hospodářského využívání, průměrnou hloubku, výpočet nebo odhad kubatury vody při normální hladině,

c) evidenci o hospodaření a evidenci o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství vedenou podle zvláštního právního předpisu12),

d) rozhodnutí o platné výjimce při použití závadných látek na určité způsoby použití udělenou podle zvláštního právního předpisu13), pokud byla udělena.

(4) Jedná-li se o jiná omezení zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona než uvedená v § 1, příloha žádosti obsahuje dokument, jehož náležitostí je

a) popis konkrétních dopadů omezení na hospodaření,

b) postup výpočtu výše náhrady,

c) vstupní údaje použité pro výpočet; pokud existují vstupní údaje v listinné podobě, jsou součástí dokumentu,

d) požadovanou výši náhrady vypočtenou na základě údajů uvedených v písmenech a) až c).

(5) Vzor uplatnění nároku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Způsob určení výše náhrady za omezení hospodaření na zemědělské půdě

Způsob určení výše náhrady v případech uvedených v § 1 písm. a) až i) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 6

Společné ustanovení

Od náhrady vypočtené podle § 5 a 6 se odečte částka odpovídající snížení obvyklého objemu produkce z případného jiného omezení zemědělského hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo ze škodných událostí, a částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.


Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2005 Sb.

VZOR Čestné prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření

VZOR Čestné prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2005 Sb.

Žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření

Žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2005 Sb.

Způsob určení výše náhrady

1. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1) se vypočte podle vzorce

NZ1 = AZ • p,

kde

NZ1 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1) v Kč,

AZ = sazba náhrady za zákaz hnojení na 1 hektar travního porostu1) v Kč/ha/rok,

p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

2. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích se vypočte podle vzorce

NZ2 = BZ • p,

kde

NZ2 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích v Kč,

BZ = sazba náhrady za zákaz použití biocidů v 1 ha ovocného sadu, vinice nebo chmelnice v Kč/ha/rok,

p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

3. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1) se vypočte podle vzorce

NZ3 = CZ • p,

kde

NZ3 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1) v Kč,

CZ = sazba náhrady za dočasné vyloučení hospodaření na 1 ha travních porostů1) v Kč/ha/rok,

p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

4. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku se vypočte

a) v případě pevného ohrazení, tvořeného dřevěnými kůly a třemi trvalými vodorovnými vrstvami zábran (dřevěné zábrany nebo kombinace s pozinkovaným drátem), s dobou životnosti minimálně deset let, jednorázově podle vzorce

NZ4 = DZ • l,

kde

NZ4 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku pevným ohrazením, tvořeným dřevěnými kůly a třemi trvalými vodorovnými vrstvami zábran (dřevěné zábrany nebo kombinace s pozinkovaným drátem) na dobu minimálně deseti let, v Kč,

DZ = sazba náhrady za 1 km celodřevěného ohrazení v Kč/km/rok,

l = počet km ohrazení,

b) v případě přenosného elektrického ohrazení s dvěma vodivými vodorovnými vrstvami každoročně odstranitelnými

1. v roce pořízení ohrazení jednorázově podle vzorce

NZ5 = (EZ + FZ) • l,

kde

NZ5 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku přenosným elektrickým ohrazením s dvěma vodivými vrstvami každoročně odstranitelnými, na dobu osmi let, v Kč,

EZ = sazba náhrady za pořízení 1 km přenosného elektrického ohrazení v Kč/km/rok,

FZ = sazba náhrady za užívání 1 km přenosného elektrického ohrazení v Kč/km/rok,

l = počet km ohrazení,

2. v roce užívání ohrazení podle vzorce

NZ6 = FZ • l,

kde

NZ6 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku přenosným elektrickým ohrazením s dvěma vodivými vrstvami každoročně odstranitelnými v roce užívání v Kč,

FZ = sazba náhrady za užívání 1 km přenosného elektrického ohradníku v Kč/km/rok,

l = počet km oplocení.

5. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami se vypočte podle vzorce

NZ7 = (GZ − HZ) • IZ . p,

kde

NZ7 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami v Kč,

GZ = průměrné zatížení dobytčími jednotkami na 1 ha travního porostu1), na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, v kalendářním roce předcházejícím vzniku omezení, maximálně však 0,8 dobytčí jednotky na 1 ha,

HZ = počet dobytčích jednotek na 1 ha travního porostu1), na který žadatel uplatňuje náhradu újmy na 1 ha,

IZ = sazba náhrady za jednu dobytčí jednotku v Kč/ha/rok,

p = plocha pozemku v ha, na kterou žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

6. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku posunu termínu seče na travních porostech1) se vypočte

a) v případě, že se jedná o travní porost1) spadající do oblasti typu H14), a termín první seče je nařízen po 15. červenci kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, podle vzorce

NZ8 = JZ • p,

kde

NZ8 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku posunu termínu seče na travním porostu1) spadajícím do oblasti typu H14) po 15. červenci kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, v Kč,

JZ = sazba náhrady za posun termínu seče na 1 hektar travního porostu1) v Kč/ha/rok,

p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa,

b) v případě, že se jedná o travní porost1) nacházející se mimo oblast typu H14) a termín první seče je nařízen po 15. červnu kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, podle vzorce

NZ9 = JZ • p,

kde

NZ9 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku posunu termínu seče na travním porostu1) nacházejícím se mimo oblasti typu H14) po 15. červnu kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, v Kč,

JZ = sazba náhrady za posun termínu seče na 1 hektar travního porostu1) v Kč/ha/rok,

p = plocha pozemku v ha, na kterou žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

7. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření při hospodaření na zemědělské půdě v případech, kdy nelze postupovat podle bodů 1 až 6, se vypočte

a) v důsledku mimořádného opatření jednorázově podle vzorce

NZ10 = KZ,

kde

NZ10 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč,

KZ = ekonomicky oprávněné náklady na mimořádné opatření v Kč,

b) v důsledku nákladově náročnějšího opatření jednorázově podle vzorce

NZ11 = LZ − MZ,

kde

NZ11 = jednorázová náhrada újmy vzniklé z plnění nákladově náročnějšího opatření v Kč,

LZ = ekonomicky oprávněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč,

MZ = ekonomicky oprávněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.

Veličiny vzorců AZ, BZ, CZ, DZ, EZ , FZ, IZ a JZ jsou proměnné a stanoví je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

8. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky se vypočte podle vzorce

NV1 = AV • p − BV • (Q - q) • 0,7,

kde

NV1 = náhrada újmy vzniklé v důsledku vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky, uplatňovaná za jedno- nebo vícehorkový hospodářský cyklus rybníka, v Kč,

AV = hodnota, která odpovídá tržbám sníženým o část odpovídající podílu variabilních nákladů na 1 ha zatopené plochy, stanovená sazbou pro danou klimatickou oblast a danou délku hospodářského cyklu rybníka, v Kč/ha,

Q = celková hmotnost výlovku z rybníka v hospodářském cyklu, za který na daný rybník žadatel uplatňuje náhradu, v kg,

q = celková hmotnost násady do rybníka v hospodářském cyklu, za který na daný rybník žadatel uplatňuje náhradu, v kg,

BV = obvyklá cena ryby zjištěná podle zvláštního právního předpis15) v posledním roce hospodářského cyklu, za který na daný rybník žadatel uplatňuje náhradu, stanovená sazbou, v Kč/kg,

p = zatopená plocha v ha převzatá z platného rozhodnutí o nakládání s vodami11), s přesností na dvě desetinná místa; není-li uvedena v platném rozhodnutí o nakládání s vodami, doložená podle skutečnosti.
Klimatické oblasti jsou vyznačeny na mapě, kterou Ministerstvo životního prostředí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veličiny vzorců Av, Bv , jsou proměnné a stanoví je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

9. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku změny druhové skladby obsádky se vypočte podle vzorce

NV2 = 0,7 • ∑ [(QR − qR) . BR]. − 0,7 • ∑ [(Q0 − q0) • B0],

kde

NV2 = náhrada újmy vzniklé v důsledku změny druhové skladby obsádky, uplatňovaná za jedno- nebo vícehorkový hospodářský cyklus rybníka, v Kč,

QR = průměrná hmotnost výlovků jednotlivých druhů ryb nasazovaných ve třech referenčních hospodářských cyklech v daném rybníce, v kg,

qR = průměrná hmotnost násad jednotlivých druhů ryb nasazovaných ve třech referenčních hospodářských cyklech v daném rybníce, v kg,

BR = obvyklé ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu15) v posledním roce hospodářského cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, jednotlivých druhů ryb nasazovaných ve třech referenčních hospodářských cyklech do daného rybníka, v Kč/kg,

Q0 = hmotnost výlovků jednotlivých druhů ryb z daného rybníka v hospodářském cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, v kg,

q0 = hmotnost násad jednotlivých druhů ryb nasazených v daném rybníce v hospodářském cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, v kg,

B0 = obvyklé ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu15) jednotlivých druhů ryb v posledním roce cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, v Kč/kg.

Třemi referenčními jedno- nebo vícehorkovými hospodářskými cykly jsou tři poslední hospodářské cykly rybníka, doložitelné v evidenci hospodaření a dosaženého hospodářského výsledku12), před nabytím právní moci rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož omezení plyne.

10. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření při rybničním hospodaření v případě, kdy nelze postupovat podle bodu 8 nebo 9, se vypočte

a) v důsledku mimořádného opatření jednorázově podle vzorce

NV3 = CV,

kde

NV3 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč,

CV = ekonomicky oprávněné náklady na mimořádná opatření v Kč,

b) v důsledku nákladově náročnějšího opatření jednorázově podle vzorce

NV4 = DV − EV,

kde

NV4 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku nákladově náročnějšího opatření v Kč,

DV = ekonomicky oprávněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč,

EV = ekonomicky oprávněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.

Poznámky pod čarou

1) § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

2) Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 1 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

4) § 3e zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

5) § 9 odst. 1 obchodního zákoníku.

6) § 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

7) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

8) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

9) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 115/2000 Sb., o poskytnutí náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

11) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

12) Příloha 1B vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

13) § 39 odst. 7 písm. b) a d) zákona č. 254/2001 Sb.

14) § 4 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.

15) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

Přesunout nahoru