Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 429/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

Částka 148/2005
Platnost od 26.10.2005
Účinnost od 01.11.2005
Zrušeno k 31.12.2006 (597/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

429

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

"a) cílovým imisním limitem – koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené době,".

2. V § 3 odst. 1 se písmena h) a k) zrušují.

Dosavadní písmena i), j) a l) se označují jako písmena h), i) a j).

3. V § 4 odst. 5 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Posuzování kvality ovzduší se provádí kombinací imisního měření, emisní inventury a modelování.".

5. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

6. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Hodnoty imisních limitu a mezí tolerance, depozičního limitu, cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních cílů

Všechny uvedené limitní hodnoty se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech uvedených limitních hodnot se jedná o aritmetické průměry. Rokem je pro účely této přílohy myšlen kalendářní rok.

Uvedené imisní limity platí ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, pokud není uvedeno jinak.

Část A

Imisní limity, meze tolerance a depoziční limit vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek

Znečišťující látkaDoba průměrováníHodnota imisního limitu / maximální povolený počet jejího překročení za rokDatum, do něhož musí být limit dosažen
Oxid siřičitý1 hodina350 μg.m-3 / 24-
Oxid siřičitý24 hodin125 μg.m-3 / 3-
Oxid dusičitý1 hodina200 μg.m-3 / 181.1.2010
J Oxid dusičitý1 rok40 μg.m-31.1.2010
Oxid uhelnatýMaximální denní osmihodinový klouzavý průměr1)10 mg.m-3-
Suspendované částice PM1024 hodin50 μg.m-3 / 35-
Suspendované částice PM101 rok40 μg.m-3-
Benzen1 rok5 μg.m-31.1.2010
Olovo1 rok0,5 μg.m-3-

Poznámka:

1) Osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí.

Meze tolerance vybraných znečišťujících látek

Znečišťující látkaDoba průměrování20052006200720082009
Oxid dusičitý1 hodina50 μg.m-340 μg.m-330 μg.m-320 μg.m-310 μg.m-3
Oxid dusičitý1 rok10 μg.m-38 μg.m-36 μg.m-34 μg.m-32 μg.m-3
Benzen1 rok5 μg.m-34 μg.m-33 μg.m-32 μg.m-31 μg.m-3

Hodnocení koncentrací suspendovaných částic frakce PM2,5

Koncentrace jemných suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.

Hodnocení koncentrací rtuti

Koncentrace rtuti se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru.

2. Depoziční limit pro prašný spad

DobaHodnota depozičního limitu
1 měsíc12,5 g.m-2

Část B

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látkaDoba průměrováníHodnota imisního limitu
Oxid siřičitýRok a zimní období (1. října - 31. března)20 μg.m-3
Oxidy dusíku1 rok30 μg.m-3

Část C

Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle

1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí1)

Znečišťující látkaDoba průměrováníHodnota cílového imisního limitu2)Datum splnění limitu
Arsen1 rok6 ng.m-331.12.2012
Kadmium1 rok5 ng.m-331.12.2012
Nikl1 rok20 ng.m-331.12.2012
Benzo(a)pyren1 rok1 ng.m-331.12.2012

Poznámky:

1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá opatření, která nepřinášejí nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů.

2) Pro celkový obsah v suspendovaných částicích velikostní frakce PM10.

2. Cílové imisní limity pro troposférický ozon1)

Účel vyhlášeníDoba průměrováníHodnota cílového imisního limituDatum splnění limitu2)
Ochrana zdraví lidíMaximální denní
osmihodinový klouzavý
průměr3)
120 μg.m-3, nesmí být překročena
ve více než 25 dnech za rok,
v průměru za 3 roky4)
1.1.2010
Ochrana vegetaceAOT 40, vypočtená z
hodinových hodnot v období
od května do července5)
18000 μg.m-3.h zprůměrovaná za 5 let1.1.2010

Poznámky:

1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá přiměřená opatření, která jsou obsahem programů zpracovaných podle § 6 a § 7 zákona.

2) Splnění cílového imisního limitu se posuzuje od tohoto data. Rok 2010 bude prvním rokem, ve kterém budou údaje použity pro výpočet plnění v průběhu následujících 3, popřípadě 5 let.

3) Osmihodinové klouzavé průměry se počítají z hodinových koncentrací a přepočítávají se každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 dne následujícího. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

4) Pokud nelze vyhodnotit průměrné hodnoty za 3 nebo 5 let na základě úplného uspořádaného souboru ročních dat, minimální roční údaj nutný pro kontrolu splnění cílových hodnot je:

a) pro cílovou hodnotu pro ochranu lidského zdraví - platné údaje za 1 rok,

b) pro cílovou hodnotu pro ochranu vegetace - platné údaje za 3 roky.

5)  Pro účely tohoto nařízení AOT 40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ.

3. Dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon

Účel vyhlášeníDoba průměrováníDlouhodobý imisní cíl, který I nesmí být překročen
Ochrana zdraví lidíMaximální denní osmihodinový klouzavý průměr / rok120 μg.m-3
Ochrana vegetaceAOT 40, vypočtená z hodinových hodnot v období od května do července6000 μg.m-3.h“.

7. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací vybraných znečišťujících látek v ovzduší

Rokem je pro účely této přílohy myšlen kalendářní rok.

1. Horní a dolní mez pro posuzování (v % limitní hodnoty)

a) oxid siřičitý

Ochrana zdraví (24-hodinový imisní limit)Ochrana ekosystémů
Horní mez pro posuzování60% (75 μg.m-3 smí být překročena max. 3krát za rok)60 % (12 μg.m-3)
Dolní mez pro posuzování40% (50 μg.m-3 smí být překročena max. 3krát za rok)40 % (8 μg.m-3)

b) oxid dusičitý

Hodinový imisní limitRoční imisní limit
Horní mez pro posuzování70% (140 μg.m-3 smí být překročena max. 18krátza rok)80 % (32 μg.m-3)
Dolní mez pro posuzování50% (100 μg.m-3 smí být překročena max. 18krát za rok)65 % (26 μg.m-3)

c) suspendované částice PM10

24-hodinový imisní limitRoční imisní limit
Horní mez pro posuzování30 μg.m-3 smí být překročena max. 7krát za rok14 μg.m-3
Dolní mez pro posuzování20 μg.m-3 smí být překročena max. 7krát za rok10 μg.m-3

d) ostatní znečišťující látky

Horní mez pro posuzováníDolní mez pro posuzování
Oxidy dusíku80 % (24 μg.m-3)65%(19,5 μg.m-3)
Oxid uhelnatý70 % (7 mg.m-3)50 % (5 mg.m-3)
Benzen70 % (3,5 μg.m-3)40 % (2 μg.m-3)
Olovo70 % (0,35 μg.m-3)50% (0,25 μg.m-3
Arsen60 % (3,6 ng.m-3)40 % (2,4 ng.m-3)
Kadmium60 % (3 ng.m-3)40% (2 ng.m-3)
Nikl70 % (14 ng.m-3)50% (10 ng.m-3)
Benzo(a)pyren60 % (0,6 ng.m-3)40 % (0,4 ng.m-3)

2. Stanovení případů překročení horních a dolních mezí pro posuzování

a) Překročení horní a dolní meze pro posuzování se zjišťuje na základě koncentrace během předcházejících pěti let, pokud jsou k dispozici dostatečné údaje. Mez pro posuzování se považuje za překročenou, pokud byla během těchto pěti let překročena nejméně ve třech kalendářních letech.

b) Pokud je k dispozici méně údajů než za období pěti let, mohou se spojit krátkodobé měřicí kampaně během ročního období a v místech, která budou pravděpodobně reprezentativní pro nejvyšší úrovně znečištění, s výsledky získanými z údajů z emisních inventur a modelování za účelem určení překročení horních a dolních mezí pro posuzování.".

8. Přílohy č. 9 a 11 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru