Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Částka 143/2005
Platnost od 18.10.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 06.06.2019 (Zahájeno 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 20.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Cílem navrhované právní úpravy je sjednocení terminologie a změny k přístupu vyhodnocování utajovaných informací osobami, které s nimi nakládají a mohly by je potenciálně vyzradit.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 322/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh poslance na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Zákon upravuje počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny, zejména ve vztahu ke zpravodajským službám.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.03.2018 pod číslem 35/2018 Sb. s účinností od 07.03.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Novela upravuje podmínky nakládání s utajovanou informací zpracovávanou v elektronickém systému spisové služby, která je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 256/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kyberbetické bezpečnosti, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 205/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti.

Novela má přispět ke snížení administrativní a finanční zátěže kladené na fyzické osoby, které podaly žádost fyzické osoby o vydání osvědčení fyzické osoby nebo o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, a na fyzické osoby, které jsou držiteli vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.12.2016 pod číslem 400/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.04.2016 pod číslem 135/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Cílem návrhu vyhlášky je na základě dosavadní praxe zjednodušit právní úpravu nakládání s utajovanými dokumenty v analogové podobě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.10.2015 pod číslem 275/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016