Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Částka 9/2005
Platnost od 24.01.2005
Účinnost od 01.02.2005
Zrušeno k 01.01.2021 (541/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. d), § 21 odst. 5, § 31 odst. 8, § 34 odst. 4, § 35 odst. 3, § 37odst. 9, § 37 a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 2, § 39 odst. 12, § 44 odst. 9, § 45 odst. 3 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,".

2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmen i) a m) doplňují slova "nejde-li o mobilní zařízení,".

3. Na konci nadpisu části třetí se doplňují slova " , obsah plánu úprav skládky, požadavky na ukládání odpadů z azbestu a na ukládání odpadu jako technologického materiálu na skládky, další technické požadavky na zařízení".

4. Text v závorce pod nadpisem části třetí zní: "[K § 14 odst. 5 písm. c) a d), k § 21 odst. 5, k § 35 odst. 3 a k § 45 odst. 3 zákona]".

5. V § 10 písm. i) se čárka za slovy "D 12" nahrazuje tečkou a slova "přičemž ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor se řídí zvláštními právními předpisy7)" se nahrazují slovy "Ukládání odpadů do podzemních úložišť se řídí zvláštními právními předpisy7). Podzemní úložiště odpadů musí být vždy zařazeno do příslušné skupiny skládek podle § 11 odst. 5.".

6. V § 11 odst. 5 písm. b) se slova "a za podmínek stanovených v odstavci 11 i pro nebezpečný odpad" zrušují. Za větu první se vkládá věta druhá, která zní: "Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze za podmínek stanovených v odstavci 11 ukládat i nebezpečný odpad a za podmínek stanovených v § 17a i izolační materiály s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest.".

7. V § 11 odst. 6 se slova "vždy pouze jeden druh odpadu nebo" zrušují.

8. V § 11 odst. 9 se doplňuje věta "Za uložení odpadů kategorie ostatní odpad na skládku S-nebezpečný odpad se platí pouze základní sazba poplatku za ostatní odpad a finanční rezerva se vybírá ve výši stanovené pro ostatní odpad.".

9. V § 11 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) izolační materiály s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest v souladu s § 17a.".

10. V § 11 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Způsob hodnocení těchto odpadů před jejich uložením na skládku je stanoven v příloze č. 12.".

11. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky

(K § 45 odst. 3 zákona)

(1) Technologickým materiálem na zajištění skládky nesmějí být odpady stanovené v příloze č. 8, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, s výjimkou využitelných odpadů podle bodu 2 přílohy, je-li jejich použití na skládce dostatečně zdůvodněno v provozním řádu skládky.

(2) Odpady ukládané na skládky jako technologický materiál na zajištění skládky musí splňovat podmínky stanovené pro jednotlivé skupiny skládek v příloze č. 9.

(3) Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky, které je osvobozeno od placení poplatků, je stanoveno na maximálně 25 % z celkové projektované kapacity skládky. Ve zcela mimořádných případech, odůvodněných bezpečností při provozu skládky, lze stanovit v rámci souhlasu k provozování skládky [§ 78 odst. 2 písm. a)] maximální množství technologického materiálu až na 50 % z celkové projektované kapacity skládky.".

12. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"(2) Odpady ukládané do podzemních úložišť musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu7a) stanovené v souladu s § 11 odst. 5.

7a) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů.".

13. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a

Obsah plánu úprav skládky

[K § 14 odst. 5 písm. d) zákona]

Plán úprav skládky obsahuje:

1. Identifikační údaje:

a) obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li předkladatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,

b) identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno,

c) označení a adresa provozovny (skládky),

d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele,

e) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny předkladatele,

f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

g) dosavadní skupina skládky (§ 11 odst. 5),

h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou na skládce ukládány.

2. Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 11 odst. 1 provádí provozovatel skládky vyplněním přílohy č. 28, která je nedílnou součástí tohoto plánu.".

14. Pod nadpisem části čtvrté text v závorce zní: "K § 29 odst. 3, k § 31 odst. 8, k § 34 odst. 4, k § 35 odst. 3, k § 37 odst. 9, k § 37a odst. 4 písm. b) a k § 37b odst. 2 zákona".

15. V § 14 odst. 2 se slova "za které se považují i místa zpětného odběru odpadních olejů podle § 38 odst. 7zákona," nahrazují slovy "a míst zpětného odběru použitých olejů".

16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

"(3) Doklad, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií pro uvádění baterií a akumulátorů na trh podle § 31 odst. 5 a 6 zákona, musí obsahovat:

a) identifikační údaje o osobě uvádějící baterie a akumulátory na trh (u fyzické osoby oprávněné k podnikání jméno a příjmení a místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

b) druh výrobku (název, typové označení, položka celního sazebníku10a),

c) čestné prohlášení osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, že tyto výrobky uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku10a) neobsahují více než 0,0005 hmotnostních % rtuti z celkové jejich hmotnosti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení, a nebo, že knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků neobsahují více než 2 hmotnostní % rtuti z celkové jejich hmotnosti,

d) datum a podpis osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh,

e) v případě, že dovozce neobdrží od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce10b) čestné prohlášení podle písmene d), bude tento doklad obsahovat dále protokol o zkoušce na zjištění koncentrace rtuti ve výrobku (baterie nebo akumulátory uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku10a), vydaný laboratoří, která má zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a metodu stanovení koncentrace rtuti má uvedenou v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.

10a) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

10b) § 2 písm. f) zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 17 se na konci nadpisu doplňují slova "a požadavky na monitorování složek životního prostředí".

18. V § 17se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 10c a 10d znějí:

"(2) Limity znečištění vypouštěných odpadních vod z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem10c). Způsob omezování vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

(3) Emisní limity látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem10d). Způsob omezování vypouštění látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

(4) Výsledky průběžného monitorování složek životního prostředí znečišťujícími látkami z výroby oxidu titaničitého ohlašuje výrobce oxidu titaničitého spolu s hlášením o druzích, množství odpadů a způsobů nakládání s nimi vždy do 15. února obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 2 zákona.

(5) Překročení limitních hodnot emisí látek znečišťujících ovzduší, látek vypouštěných v odpadních vodách a ekotoxicity půdy, stanovených v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a v Plánu odpadového hospodářství původce, je výrobce oxidu titaničitého povinen ohlásit neprodleně České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.

10c) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

10d) Příloha č. 1 bod 4.6. nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.".

19. Za § 17se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10e až 10h zní:

"§ 17a

Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky

(K § 35 odst. 3 zákona)

Odpady z azbestu (nebezpečné odpady například katalogových čísel 1706 01 Izolační materiál s obsahem azbestu a 1706 05 Stavební materiály obsahující azbest) mohou být ukládány na skládkách kategorií S-OO a S-NO pouze při splnění následujících požadavků:

a) odpady mohou být přijímány na skládku v souladu s obecnými požadavky § 4 odst. 3 a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů10e),

b) odpady musí být zabaleny v utěsněných obalech v souladu se zvláštním právním předpisem10f),

c) plocha pro ukládání odpadů musí být před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, případně jako preventivní opatření k omezení prašnosti zkrápěna,

d) na skládce se nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce),

e) po uzavření skládky se uchová dokumentace (plánek) umístění odpadu s obsahem azbestu na skládce nebo v kazetách,

f) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky, a všechna další opatření v souladu se zvláštním právním předpisem10g),

g) provozovatel skládky splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem10h).

10e) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

10f) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

10g) § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

10h) § 41 zákona č. 258/2000 Sb.".

20. Nad § 18 se vkládá nový nadpis, který zní: "Technické požadavky na nakládání s autovraky".

21. § 18 a 19 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10i znějí:

"§ 18

Technické požadavky na zařízení ke sběru autovraků a jejich provoz

(K § 37odst. 9 a § 37b odst. 2)

(1) Zařízení ke sběru autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a požadavky na zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle § 8 odst. 1 a zvláštních právních předpisů10i). Zařízení ke sběru autovraků musí být vybaveno v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 1 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu A.

(2) Autovraky s provozními náplněmi, přijaté do zařízení ke sběru autovraků, nesmějí být vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. Musí s nimi být manipulováno tak, aby se nemohly poškodit části autovraku obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana, palivová nádrž, brzdová potrubí).

(3) Sebrané autovraky a jejich části jsou ze zařízení ke sběru autovraků předávány do zařízení ke zpracování autovraků s takovou četností, aby nedocházelo k překročení kapacity skladů a shromažďovacích míst ve sběrném zařízení.

(4) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku s náležitostmi uvedenými v příloze č. 17.

(5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích nebo jejich částech a o autovracích nebo jejich částech odeslaných ke zpracování v souladu s § 21 a provozní deník s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1.

(6) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků archivuje evidenci o nakládání s těmito odpady po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

§ 19

Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a jejich provoz a postup při demontáži a dalším zpracování autovraků

(K § 37odst. 9 zákona)

(1) Zařízení ke zpracování autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a obecné požadavky na skladování odpadů podle § 7, § 14 odst. 1 zákona a zvláštních právních předpisů10i). Dále musí být vybaveno a musí se v něm dodržovat postupy a způsoby nakládání s autovraky v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu, vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu B.

(2) Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (např. z olejové a palivové nádrže, z nádrže pro chlazení a klimatizaci, z brzdového vedení) nebo ke znehodnocení opětovně využitelných částí autovraků. Při skladování autovraků mohou být vršeny autovraky na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně nebo pokud jsou umístěny ve stojanech, aby při manipulaci nedošlo k vzájemnému poškození umožňujícímu únik provozních kapalin. Bez dalších technických opatření zabezpečujících stabilitu nesmí být takto skladovány více jak tři autovraky na sobě.

(3) Při demontáži vybraného autovraku se postupuje v souladu s § 37c zákona a v souladu s požadavky a postupy stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18 takto:

a) z vybraného autovraku se odstraní části a materiály, které jsou uvedeny v bodě 2.2.2.2 přílohy č. 18,

b) v souladu s postupy pro demontáž dodanými výrobcem nebo akreditovaným zástupcem vybraného vozidla nebo obvyklým technologickým postupem, pokud údaje pro demontáž nebyly výrobcem nebo dovozcem dodány, se demontují znovu opětovně využitelné části tak, aby jejich opětovné použití nebo montáž do funkčního výrobku byla možná s co nejmenší potřebou úprav nebo oprav,

c) vyjmuté a demontované části vybraného autovraku, které nebudou opětovně použity, se roztřídí podle Katalogu odpadů a dalšího nakládání s nimi.

(4) Zpracovatel autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 21 a vede provozní deník zařízení s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1. Vedle evidence odpadů vede srovnatelným způsobem průběžnou evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. V evidenci vybraných autovraků je zpracovatel povinen vést identifikační číslo každého převzatého vozidla VIN (vehicle identification number).

(5) Zpracovatel vybraných autovraků archivuje evidenci o převzatých vybraných autovracích nebo jejich částech podle odstavce 4 a dokumentaci o dalším nakládání s těmito odpady, materiály a částmi k opětovnému použití po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

(6) Odpady po drcení autovraku nesmějí mít nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.

10i) Zákon č. 258/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.".

22. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

"§ 19a

Obsah roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců

[K § 37a odst. 4 písm. b) zákona]

Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení stanovených cílů při opětovném použití a využití vybraných autovraků z vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19A.".

23. Nadpis části šesté zní: "Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů".

24. Text v závorce pod nadpisem části šesté zní: "K § 39 odst. 12 a k § 40 odst. 5 zákona".

25. V § 22 v odst. 1 ve větě druhé se slova "přikládají kopie evidenčních listů využití kalů v zemědělství zpracované podle přílohy č. 1 k vyhlášce o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě11)" nahrazují slovy "doplňují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3 přílohy č. 20".

26. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: "Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formulářích, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 20A a 20B.".

27. V § 22 odst. 3 se za slova "komunálních odpadů" vkládají slova "a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou".

28. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

29. V § 22 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a za slovo "ministerstvu" se doplňují slova "a příslušnému krajskému úřadu".

30. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o dopravní firmě na formuláři uvedeném v příloze č. 27.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

31. V § 23 odst. 5 a v § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

32. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňují slova "a příslušnému krajskému úřadu".

33. Text v závorce pod nadpisem části sedmé zní: "K § 44 odst. 9 zákona".

34. § 26 a 27se včetně nadpisů zrušují.

35. § 28 včetně nadpisu zní:

"§ 28

Plán odpadového hospodářství původce

(K § 44 odst. 9 zákona)

Plán odpadového hospodářství původce odpadů obsahuje:

a) identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání),

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,

d) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,

e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,

f) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů,

g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.".

36. V § 31 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

37. V § 32 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

38. V bodě 4 přílohy č. 1 text za dvojtečkou zní: "Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny použije přiměřeně.".

39. V příloze č. 1 se druhá věta bodu 5.9 zrušuje.

40. V příloze č. 1 se na konci bodu 6 doplňuje věta "Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní zařízení použije přiměřeně.".

41. V příloze č. 1 se na konci bodu 7doplňuje nový bod 7.7, který zní:

"7.7 Provozní řád zařízení pro zpracování autovraků musí obsahovat informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované vždy akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla.".

42. V příloze č. 1 bodě 10 písm. a) se doplňují 2 nové odrážky, které znějí: "– záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření, – údaje o množství částí a materiálů z vybraných autovraků předaných k opětovnému použití,".

43. V příloze č. 1 bodě 10 písm. c) se doplňují slova " , v případě skládek po dobu 30 let".

44. V příloze č. 2 bodě 1. větě první se slova "předcházející jeho přijetí" zrušují.

45. V příloze č. 2 bodě 1. písm. a) se doplňují slova "v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce,".

46. V příloze č. 2 bodech 3.1 písm. a) a d), 3.2 písm. a) a d) a 3.3 písm. a) a b) v textu v závorce a bodě 3.1 písm. e) v textu za pomlčkou se čárky nahrazují slovem "nebo".

47. V příloze č. 2 se na konci bodu 3.1 doplňuje písmeno f), které zní:

"f) zda hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině nepřekračují limitní hodnoty uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9 – na základě protokolu o zkoušce nebo průvodní dokumentace odpadu.".

48. V příloze č. 2 bodu 3.2 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) zda neobsahuje více než 20 mg PCB/kg sušiny.".

49. V příloze č. 4 se doplňuje v bodě 1. v 7 . řádku chybějící číslo vyhlášky "376".

50. Příloha č. 5 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Analytické metody pro rozbory vodných výluhů odpadů

Třída vyluhovatelnostiI.II. a III.
UkazatelNormaNorma
pHČSN ISO 10 523 (75 7365)ČSN ISO 10 523 (75 7365)
KonduktivitaČSN EN 27 888 (75 7344)ČSN EN 27 888 (75 7344)
Ekotoxicitametodický pokyn MŽP (Věstník MŽP 6/2003)metodický pokyn MŽP (Věstník MŽP 6/2003)
DOC (rozpuštěný organický uhlík)ČSN EN 1484 (75 7515)ČSN EN 1484 (75 7515)
Fenolový indexČSN ISO 6439 (75 7528)ČSN ISO 6439 (75 7528)
Amonné iontyČSN ISO 7150-1 (75 7451)ČSN ISO 5664 (75 7449)
ČSN EN ISO 11 732 (75 7454)ČSN EN ISO 11 732 (75 7454)
DusičnanyČSN ISO 7890-3 (75 7453) 
ČSN EN ISO 13 395 (75 7456)
ČSN ISO 10304-2 (75 7391)
DusitanyČSN EN 26777 (75 7452)ČSN EN 26777 (75 7452)
ČSN EN ISO 13 395 (75 7456)ČSN EN ISO 13 395 (75 7456)
FluoridyČSN ISO 10 359-2 (75 7430)ČSN ISO 10 359-2 (75 7430)
ČSN ISO 10304-2 (75 7391)ČSN ISO 10304-2 (75 7391)
ChloridyČSN ISO 9297 (75 7420)ČSN EN ISO 15682 (75 7421)
ČSN ISO 10304-2 (75 7391) 
Kyanidy snadno uvolnitelnéČSN ISO 6703-2 (75 7414)ČSN ISO 6703-2 (75 7414)
SíranyČSN ISO 10304-2 (75 7391) 
AgČSN 75 7400ČSN 75 7400
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
AlČSN ISO 10566(75 7401)ČSN ISO 10 566 (75 7401)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
AsČSN EN ISO 11 969 (75 7403)ČSN EN ISO 11 969 (75 7403)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
BČSN ISO 9390 (75 7406)ČSN ISO 9390 (75 7406)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
BaTNV 75 7408TNV 75 74 08
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
BeDIN 38 406-29 (E29) 
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
CdČSN EN ISO 5961 (75 7418)ČSN EN ISO 5961 (75 7418)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
CoČSN ISO 8288 (75 7382)ČSN ISO 8288 (75 7382)
TNV 75 7422TNV 75 7422
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
Cr celkovýČSN EN 1233 (75 7425)ČSN EN 1233 (75 7425)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
CuTNV 75 7426ČSN ISO 8288 (75 7382)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
FeČSN ISO 6332 (75 7433) 
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
HgČSN EN 1483 (75 7539)ČSN EN 1483 (70 7539)
TNV 75 7440TNV 75 7440
MnČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
 ČSN ISO 6333 (75 7447)
NiTNV 75 7461ČSN ISO 8288 (75 7382)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
PbTNV 75 7467ČSN ISO 8288 (75 7382)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
SbDIN 38405-32 (D 32)DIN 38405-32 (D 32)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11 885 (75 7387)
SeČSN ISO 9965 (75 7480)ČSN ISO 9965 (75 7480)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
VDIN 38 406 - 29DIN 38 406 - 29
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
ZnČSN EN ISO 11885 (75 7387)DIN 38405-29 (E 29)
ČSN ISO 8288(75 7382)ČSN EN ISO 11 885 (75 7387)
TNV 75 7497ČSN ISO 8288 (75 7382)

Vysvětlivky:

„ČSN 75 7400 Jakost vod. Stanoveni stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod. Stanovení chromu. Metody atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 1483 (75 7539) Jakost vod. Stanovení rtuti

ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanoveni celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

ČSN EN 26 777 (75 7452) Jakost vod. Stanoveni dusitanů. Molekulami absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

ČSN EN 27 888 (75 7344) Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách

ČSN EN ISO 11 732 (75 7454) Jakost vod. Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanoveni 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

ČSN EN ISO 11 969 (75 7403) Jakost vod. Stanovení arsenu Metoda atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

ČSN EN ISO 13 395 (75 7456) Jakost vod. Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 15 682 (75 7421) Jakost vod. Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod. Stanoveni kadmia atomovou absorpční spektrometrií

ČSN ISO 10 359-2 (757 430) Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

ČSN ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH

ČSN ISO 10 566 (75 7401) Jakost vod. Stanovení hliníku. Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

ČSN ISO 6332 (75 7433) Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenanthrolinem

ČSN ISO 6333 (75 7447) Jakost vod. Stanoveni manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

ČSN ISO 6703-2 (75 7414) Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod. Stanovení amonných iontů Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod. Stanovení dusičnanů Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

ČSN ISO 9390 (75 7406) Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrometrické stanovení s azomethinem-H

ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

TNV 75 7408 Jakost vod. Stanovení barya bezplamenovou technikou AAS

TNV 75 7422 Jakost vod. Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS

TNV 75 7426 Jakost vod. Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS

TNV 75 7440 Jakost vod Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem

TNV 75 7461 Jakost vod Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS

TNV 75 7467 Jakost vod. Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS

TNV 75 7497 Jakost vod. Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS

TNV = odvětvová technická norma vodního hospodářství

Distribuci TNV zabezpečuje : Hydroprojekt a.s., Praha

Oddělení technické normalizace Táborská 31, 140 16 Praha 4

DIN 38406-29 German standard methods for the examination of water, waste water and sludge -Cations (group E) - Part 29: Determination of 61 elements by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (E 29)

DIN 38405-32 German standard methods for the examination of water, waste water and sludge -Anions (group D) - Part 32: Determination of antimony by atomic absorption spectrometry (D 32)

DIN = Deutsches Institut für Normung“.

51. V příloze č. 6 se:

v tabulce č. 6.1 „Třída vyluhovatelnosti I“ zrušují všechny tři sloupce dvanáctého řádku s názvem ukazatele „Kyanidy celkové“;

v tabulce č. 6.2 „Třída vyluhovatelnosti II“ zrušují všechny tři sloupce desátého řádku s názvem ukazatele „Kyanidy celkové“;

v tabulce č. 6.3 „Třída vyluhovatelnosti III“ zrušují všechny tři sloupce pátého řádku s názvem ukazatele „Kyanidy celkové“;

52. V příloze č. 8 se v názvu doplňují slova "a využívat k jejich rekultivaci".

53. V příloze č. 8 se v nadpisu tabulky č. 8.1 doplňuje text v závorce, který zní: "kromě odpadů upravených stabilizací a zařazených pod katalogová čísla 19 03 05, 19 03 07".

54. V příloze č. 8.1 přílohy č. 8 se číslo "100" na posledním řádku nahrazuje číslem "50".

55. V tabulce č. 10.1 přílohy č. 10:

V řádku "Benzen" se číslo "8260a" nahrazuje číslem "8260B".

V řádku "PCB" se číslo"8080" nahrazuje číslem "8082A a doplňují se čísla norem: ČSN EN 12766-1, ČSN EN 12766-2, ČSN EN ISO 61619 a DIN 51527".

Na konci tabulky se doplňuje řádek, který zní:

Minerální oleje C10-C40*)pr EN 14039

56. V příloze č. 10 Vysvětlivky znějí:

„Vysvětlivky:

DIN 38 414-S17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch gebundenen Halogenen (S 17).

ISO/TR 11046 Soil quality - Determination of mineral oil content - Method by infrared spectrometry and gas chromatographic method

DIN 38414-20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)

DIN 38414-21 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 21 : Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlenwaserstoffen (PAK) mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und Fluoreszenzdetektion (S 21)

DIN 51527 Prüfung von Minerálölerzeugnissen - Bestimmung polychlorierter Biphenyle (PCB) - Flüssigchromatograpische Vortrennung und Bestimmung 6 ausgewählter PCB mittels eines Gaschromatographen mit Elektronen-Einfang-Detektor(ECD)

ČSN ISO 10694 Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

ČSN EN 12766-1 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

ČSN EN 12766-2 Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB)

ČSN EN ISO 61619 Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie“

EPA = Environmental Protection Agency (USA)

U.S.EPA 200.7 Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry.

U.S.EPA 200.8 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma -mass spectrometry.

U.S.EPA 200.9 Determination of trace elements by stabilized temperature graphite furnace atomic absorption.

US EPA = United States Environmental Protection Agency

Method 3810 Headspace

Method 5030B Purge-and-Trap

Method 8270c Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)

Method 8082A Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by Gas Chromatography

Method 8260B Volatile Organic Compound by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)

Method 8310 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons

Method 9023 Extractable Organic Halides (EOX) in Solids

pr EN 14039 Determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography“.

57. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

"Příloha č.14 k vyhlášce č.383/2001 Sb.

Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru

Jedná se o produkty zpracování ropy. Sortiment je charakterizovaný podle položek celního sazebníku10b):

27 10 19 81Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny
27 10 19 83Kapaliny pro hydraulické účely
27 10 19 85Bílé oleje, kapalný parafín
27 10 19 87Převodové oleje a oleje pro reduktory
27 10 19 91Směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování odlitků z forem,
antikorozní 
 oleje
27 10 19 93Elektroizolační oleje
27 10 19 99Ostatní mazací oleje a ostatní oleje
Mazací prostředky, ale s výjimkou přípravků obsahujících jako základní složky 70 % nebo více hmotnostních minerálních olejů, nebo olejů ze živičných nerostů“.

58. V příloze č. 15 písmeno g) zní:

"g) alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,".

59. Přílohy č. 17 a 18 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č.17 k vyhlášce č.383/2001 Sb.
„Příloha č.17 k vyhlášce č.383/2001 Sb.

Příloha č.18 k vyhlášce č.383/2001 Sb.

Technické požadavky na nakládání s autovraky a na jejich skladování (zařízení ke sběru autovraků)

1. Požadavky na skladování autovraků v zařízení ke sběru autovraků

Zařízení ke sběru autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy1) a musí splňovat následující minimální technické požadavky:

1.1 Místo k přejímce autovraků a místo pro shromažďování autovraků před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveny:

- nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, vyspádovanými do bezodtoké jímky,

- pomůckami pro úklid, látkami pro absorbci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,

- zařízením umožňujícím přemisťování již nepojízdných autovraků.

2. Požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a postupy pro zpracování autovraků.

2.1. Požadavky na prostory a vybavení:

2.1.1 Zařízení ke zpracování autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy1) a dále musí splňovat následující minimální technické požadavky:

2.1.2 Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti:

-  příjem autovraků včetně vážení a provádění příslušných záznamů a vedení evidence,

- skladování autovraků a jejich částí nezbavených škodlivin,

- odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků,

- skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny uvedené v čl. 2.2.2.2,

- demontáže,

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny,

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny,

- skladování odpadů určených k využití nebo k odstranění,

- skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování,

- lisování, drcení a nakládání s odpady z těchto operací vzniklých.

2.1.3  Jednotlivá místa a prostory zařízení ke zpracování autovraků musí svým zabezpečením odpovídat svému určení. Zejména musí být vybaveny:

- nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, vyspádovanými do bezodtoké jímky,

- pomůcky pro úklid a látkami k absorbci uniklých kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky odpovídající vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně další zařízení k úpravě odpadů,

- zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu se zvláštním předpisem 2),

- skladovými prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem,

- příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT, provozní kapaliny (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku.

- odpovídajícím zařízením na zjištění hmotnosti

2.2. Postupy pro zpracování autovraků

2.2.1. Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků

Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků spočívá v odděleném shromažďování všech kapalin a náplní a dále znečišťujících nebo škodlivých částí pokud části, ve kterých jsou obsaženy, nelze opětovně použít.

Chladicí prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému.

Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává.

2.2.2 Demontáž vybraného autovraku

2.2.2.1 Stupeň demontáže a výběr metod závisí na:

- vývoji trhu, mimo jiné na ceně součástek a možnostech nalézt odbytiště pro části, součástky, materiály a suroviny k opětovnému použití,

- snadnosti demontáže,

- vývoji a produktivitě technologií demontáže a materiálovém využití,

- označování součástek, standardizaci materiálů,

- pokynech daných výrobcem (konstruktéry) v příručkách pro demontáž,

- jiných vnějších faktorech.

2.2.2.2 Části a materiály vybraných autovraků obsahující škodliviny, které musí být z vybraných autovraků odstraněny :

- baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn

- potencionálně výbušné součásti (např. airbagy)

- palivo a motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsy, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí

- všechny části obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné)

2.2.2.3  Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovraku například

- katalyzátory,

- pneumatiky a velké části z plastu, jako např. nárazníky, kryty kol a mřížky chladiče, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není možno oddělit při drcení, a účinně využít jako materiály

- kovové části obsahující měď, hliník a hořčík, jestliže uvedené materiály není možno oddělit při drcení.

- sklo

2.2.3 Drcení a lisování zbytku autovraku

Po demontáži všech využitelných kapalin a částí uvedených v bodech 2.2.1, 2.2.2.2 a 2.2.2.3 mohou být zbytky autovraků za účelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zařízení tomu určenému (např. paketovací lis, šrotovací nůžky, šrédr).“.

60. Příloha č. 19 včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní:

„Příloha č.19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
„Příloha č.19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

61. Za přílohu č.19 se vkládá nová příloha č. 19A, která včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní:

„Příloha č.19A k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Roční zpráva o plnění zpětného odběru
Roční zpráva o plnění zpětného odběru

62. Příloha č. 20 včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

63. Za přílohu č. 20 se vkládají nové přílohy č. 20A a20B, které včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí:

„Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok
Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok

„Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok
Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

64. Přílohy č. 21 až 26 včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady
Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

„Příloha č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Skládky odpadů
Skládky odpadů

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutí
Hlášení krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutí

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

65. Za přílohu č. 26 se doplňují nové přílohy č. 27 a 28, které včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Dopravce odpadů
Dopravce odpadů

„Příloha č. 28 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 11
Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 11


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud provozovatel skládky po posouzení shody stavu skládky podle § 12a bodu 2 zjistí, že se na něj nevztahuje povinnost předložit návrh plánu úprav skládky podle čl. II bodu 3 zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uchovává vyplněnou přílohu č. 28 v rámci archivace evidence uložených odpadů podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona a oznámí tuto skutečnost orgánu veřejné správy příslušnému k vydání souhlasu k provozování skládky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru