Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 404/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Částka 139/2005
Platnost od 12.10.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.12.2009 (408/2009 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2005

o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 20 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy:

a) aktiv,

b) aktiv a pasiv,

c) hospodářského výsledku,

d) nákladů,

e) plánu investic,

f) bilanční,

g) technické,

h) tarifních statistik,

i) provozně technické,

j) technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,

k) pomocné.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1.

(3) Regulační výkazy se označují číslem skupiny podle jednotlivých licencovaných činností. Skupiny podle jednotlivých licencovaných činností jsou:

a) skupina 11 – výroba elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2,

b) skupina 12 – distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3,

c) skupina 13 – přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4,

d) skupina 14 – obchod s elektřinou; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5,

e) skupina 15 – činnosti operátora trhu s elektřinou,

f) skupina 22 – distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6,

g) skupina 23 – přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7,

h) skupina 24 – obchod s plynem; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8,

i) skupina 25 – uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 9,

j) skupina 31 – výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11,

k) skupina 32 – rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11,

(4) Každý držitel licence předkládá přílohu k regulačním výkazům v rozsahu přílohy č. 12.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán za regulovaný rok popřípadě jako plán za regulační období, s výjimkou držitelů licence skupin 11, 25, 31 a 32.

§ 2

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Sestavování regulačních výkazů je prováděno držitelem licence na:

a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech (dále jen "aukce"), účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav případně další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

c) obchod s elektřinou za obchod s elektřinou, činnost dodavatele poslední instance a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

d) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

e) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

f) obchod s plynem za obchod s plynem, činnost dodavatele poslední instance a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

g) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,

h) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Oddělená evidence nákladů, výnosů a aktiv je vedena v souladu s Českými účetními standardy podle zvláštního právního předpisu1).

§ 3

Výkazy aktiv

(1) Ve výkazech aktiv se vykazuje majetek držitele licence. Majetek držitele licence skupiny 12 je vykazován podle napěťových úrovní a majetek držitele licence skupiny 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv se označují písmenem A.

(3) Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění příslušné licencované činnosti snížený o:

a) nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

b) poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

c) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

d) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

e) oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

f) dlouhodobý finanční majetek.

(4) Provozní aktiva jsou dále zvýšena o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu. Zařazení hodnoty předmětu pořízeného formou finančního leasingu je provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2).

(5) Výkazy aktiv obsahují provozní aktiva a ostatní dlouhodobý majetek a jsou vykazovány v

a) účetní pořizovací ceně,

b) účetní zůstatkové ceně.

§ 4

Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zvláštního právního předpisu1). Výkaz je držitelem licence skupiny 31 nebo 32 sestavován samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle zákona (dále jen "nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie") a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1, která jsou vykazována obdobně jako provozní aktiva podle § 4 odst. 3 a 5.

§ 5

Výkazy hospodářského výsledku

(1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 2 odst. 3.

(2) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV.

(3) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí tržby za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti podle zvláštního předpisu1).

(4) Povolenými náklady u licencí skupin 12 až 14 a 22 až 25 se rozumí pro účely této vyhlášky náklady k zajištění dané licencované činnosti účtované podle zvláštního právního předpisu1) po odečtení nepovolených nákladů.

(5) Nepovolenými náklady se u licencí skupin 12 až 14 a 22 až 25 rozumí pro účely této vyhlášky náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zvláštního právního předpisu3), finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu.

(6) U licencí skupin 12 až 13, 22 a 23 lze po předložení žádosti držitele licence uznat část finančních nákladů nezbytných k zajištění dané licencované činnosti, týkající se bankovních poplatků a pojištění majetku a odpovědnosti za škody.

§ 6

Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů obsahují povolené náklady licencovaných činností, a to v členění podle typů výroben u výroby elektřiny a výroby tepelné energie, podle typů paliva u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, podle typu činností a typů technologie u přenosu elektřiny, podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie u distribuce elektřiny, podle typů sítě a typů technologie u distribuce plynu.

(2) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§ 7

Výkazy plánu investic

(1) Ve výkazech plánu investic se vykazují investiční výdaje držitele licence a související technické údaje.

(2) Výkazy plánu investic se označují písmenem I.

§ 8

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech se vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektroenergetického systému, na jehož provoz byla udělena licence skupiny 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektroenergetického systému, provozovaných různými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitele licence skupiny 22 nebo 24 se vykazují bilance množství zemního plynu, denní maximum distribuce nebo dodávky zemního plynu v členění na část zdrojů a část spotřeby.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 9

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitele licence skupiny 12 nebo 13 se vykazují následující kategorie údajů:

a) údaje související s podporou zdrojů v souladu se zvláštními právními předpisy4),

b) údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektroenergetického systému.

(2) V technických výkazech držitele licence skupin 22 až 24 se vykazují následující kategorie údajů:

a) množství nakupovaného, přepravovaného, uskladňovaného nebo distribuovaného zemního plynu,

b) denní maximum dodávky zemního plynu,

c) údaje pro stanovení ceny za distribuci.

(3) V technických výkazech držitele licence skupiny 31 nebo 32 se vykazují údaje za příslušnou licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. Výkazy obsahují následující základní kategorie údajů:

a) bilance výroby,

b) bilance rozvodu.

(4) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 10

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitele licence skupin 12 a 14 se vykazují:

a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny konečných zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost,

b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny konečných zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitele licence skupin 22 a 24 se vykazují údaje o:

a) prodaném nebo distribuovaném množství zemního plynu,

b) denním maximu a počtu odběrných míst,

c) statistice parametrů pro stanovení ceny energie zemního plynu.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 11

Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitelů licence skupin 11 až 14 se vykazují údaje o provozu jednotlivých částí elektroenergetického systému.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů:

a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy,

b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,

c) údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ, VD nebo VA.

§ 12

Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

(1) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie vyplňuje držitel licence skupiny 31 nebo 32. Údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie uvede samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) V technickém výkaze a kalkulačním vzorci ceny tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů:

a) bilance výroby,

b) bilance rozvodu,

c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,

d) údaje o domovních kotelnách,

e) kalkulační vzorec ceny tepelné energie.

(3) Ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby jsou uvedeny držitelem licence souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. Ekonomicky oprávněné náklady jsou vymezeny v příloze č. 11.

(4) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie se označuje písmeny DK.

§ 13

Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy jsou předkládány držitelem licence v termínech uvedených v příloze č. 1.

(2) Forma a způsob předkládání regulačních výkazů je uvedena v příloze č. 1.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy, který používá ceny provozovatele regionální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu5), nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 3.

(4) Držitel licence skupiny 14, který nevykonává činnost dodavatele poslední instance, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 5.

(5) Držitel licence skupiny 24, který nevykonává činnost dodavatele poslední instance a nezajišťuje dodávku chráněným zákazníkům, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 8.

(6) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zvláštního právního předpisu1), nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou držitele licence skupiny 31 nebo 32.


§ 14

Přechodná ustanovení

Poprvé předkládá držitel licence regulační výkazy podle této vyhlášky za rok 2006. Držitel licence skupiny 31 nebo 32 předkládá regulační výkazy podle této vyhlášky již za rok 2005, držitelé ostatních licencí předloží regulační výkazy za rok 2005 podle dosavadního právního předpisu.

§ 15

Zrušující ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice.

2. Vyhláška č. 74/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Seznam regulačních výkazů

(1) Účetní závěrka s přílohou - výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do 30. dubna následujícího kalendářního roku za předcházející účetní období.

(2) Regulační výkazy

držitel licenceoznačení výkazunázev výkazutermín odevzdáníforma předložení
11VD 1-12Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v parních a spalovacích elektrárnách15. ledna, 15. dubna, 15. července, 15. říjnaElektronicky nebo písemně
VD 2-12Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách15. ledna., 15. dubna, 15. července, 15. říjnaElektronicky nebo písemně
VA 1-12Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v elektrárnách s alternativními zdroji15. ledna, 15. dubna, 15. července, 15. říjnaElektronicky nebo písemně
ERÚ 1-12Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny15. kalendářní den následujícího měsíceElektronicky nebo písemně
11-NVýkaz nákladů - výroba elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje30. dubnaElektronicky nebo písemně
1212-AVýkaz aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-HVVýkaz hospodářského výsledku30.dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-N1Výkaz nákladů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-N2Výkaz -nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-IVýkaz plánu investic30. dubna.Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-B1Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-B2a), b)Výkazy maxim výkonů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D1- a) výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje - b) výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D1 podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D2 podkladyVýkaz podpory druhotných zdrojů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-T1b), c)Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN b) maloodběr podnikatelů,c) maloodběr obyvatelstva30. dubna, 15. červenceElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
ERÚ 1-12Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny20. kalendářní den následujícího měsíceElektronicky nebo písemně
ERÚ 2-01Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě ČR15. únoraElektronicky nebo písemně
MZ 1-12Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy20. kalendářní den následujícího měsíceElektronicky nebo písemně
Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy ČR31. května, 30. záříElektronicky nebo písemně
1313-AVýkaz aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-NVýkaz nákladů30.dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-1Výkaz plánu investic30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-B1Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-B2- a) měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní přenosové soustavy/110 kV, - b)měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků z přenosové soustavy, - c) měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D1- a)výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje - b)výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D1 podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla30.dubnaElektronicky i písemně podepsané statutárním orgánem
13-D2 podkladyVýkaz podpory druhotných zdrojů30.dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D3Výkaz podpůrných a systémových služeb30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
ERÚ 1-12Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny15. kalendářní den následujícího měsíceElektronicky nebo písemně
ERÚ 2-01Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě ČR15. únoraElektronicky nebo písemně
Podklady pro vyhotovení schémat sítí ES ČR31. května, 30.záříElektronicky nebo písemně
1414-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
14-T1a)Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN v režimu dodávky poslední instance30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
14-T1b), c)Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance b) maloodběr podnikatelů,c) maloodběr obyvatelstva.30. dubna, 15. červenceElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
ERÚ 2-12Měsíční výkaz o dovozu, vývozu, nákupu a prodeji elektřiny15. kalendářní den následujícího měsíceElektronicky nebo písemně
2222-AVýkaz aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-NVýkaz nákladů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-1Výkaz plánu investic30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-DVstupní údaje pro výpočet tarifů30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-BSkutečnost a plán distribuce zemního plynu30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T1Tarifní statistika - skutečnost30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T2Tarifní statistika - plán30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
2323-AVýkaz aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-1Výkaz plánu investic30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou
oprávněnou jednat za držitele licence
23-B1Bilance zemního plynu (plán)30. dubna, 31. července, 15. října, 31. lednaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-B2Bilance zemního plynu (skutečnost)30. dubna, 31. července, 15. října, 31. lednaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D1Využití tranzitního systému30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D2Denní maximum (plán)15. srpnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D3Denní maximum (skutečnost)30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
2424-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-B1Bilance zemního plynu (skutečnost)30. dubna, 31. července, 15. října, 31. lednaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-B2Bilance zemního plynu (plán)30. dubna, 31. července, 15. října, 31. lednaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-D1Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu30. dubna, 31. července, 15. října, 31. lednaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-D2Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynuposlední kalendářní den následujícího měsíceElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-D3Náklady na uskladnění zemního plynu v cizích podzemních zásobnících plynu (skutečnost)30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-D4Výkaz nákladů na nákup plynu30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-D5Odběrové diagramy30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-T1aStatistika parametrů - komodita (skutečnost)poslední kalendářní den následujícího měsíceElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-T1bStatistika parametrů - komodita (plán)30. dubna, 31. července, 15. října, 31. lednaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-T1cStatistika parametrů - kapacita, (skutečnost)30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-T2Tarifní statistika - skutečnost30.dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
24-T3Tariřhí statistika - plán30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
2525-AVýkaz aktiv30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
25-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
31,3231,32-DTechnický výkaz30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
31,32-DKTechnický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie30. dubnaElektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
31,32-APVýkaz aktiv a pasiv30. dubna.Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence

Pokud držitel licence regulační výkazy zašle elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nemusí již zasílat regulační výkazy písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence. Tato možnost se nevztahuje na zasílání regulačních výkazů VD 1-12, VD 2-12, VA 1-12, ERÚ 1-12, ERÚ 2-01, MZ 1-12 a výkazu Podklady pro vyhotovení sítí ES ČR.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11

A) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 0,5 MWe

Držitel licence skupiny 11 předkládá Úřadu podle typu provozovaného výrobního zdroje elektřiny následující výkazy:

1.Výkaz VD 1-12:Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v parních a spalovacích elektrárnách se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MWe,
2.Výkaz VD 2-12:Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MWe,
3.Výkaz VA 1-12:Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v elektrárnách s alternativními zdroji se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MWe.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup neboje možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz VD 1-12

Výkaz vyplňuje držitel licence skupiny 11 provozující parní, paroplynové a spalovací elektrárny (výrobny elektřiny).

Ve výkazu držitel licence uvádí údaje o:

- instalovaném výkonu jednotlivých generátorů,

- počtu výroben,

- instalovaném, dosažitelném a pohotovém výkonu zdroje,

- výrobě elektřiny brutto a vlastní spotřebě na výrobu elektřiny,

- spotřebě paliva na výrobu elektřiny.

Ve výkazu se uvádí toky energií.

Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Údaje jsou Úřadu předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí.

2. Výkaz VD 2-12

Výkaz vyplňuje držitel licence skupiny 11 provozující vodní elektrárny (výrobny elektřiny).

Ve výkazu držitel licence uvádí údaje o:

- instalovaném výkonu jednotlivých generátorů,

- počtu výroben,

- instalovaném, dosažitelném a pohotovém výkonu zdroje,

- výrobě elektřiny brutto.

Ve výkazu se uvádí toky energií.

Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Údaje jsou Úřadu předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí.

3. Výkaz VA 1-12

Výkaz vyplňují držitelé licence skupiny 11 provozující elektrárny s alternativními zdroji na výrobu elektřiny.

Ve výkazu držitel licence uvádí údaje o:

- instalovaném výkonu jednotlivých generátorů,

- počtu výroben,

- instalovaném, dosažitelném a pohotovém výkonu zdroje,

- výrobě elektřiny brutto a vlastní spotřebě na výrobu elektřiny,

- spotřebě jednotlivých druhů paliv na výrobu elektřiny.

Ve výkazu se uvádí toky energií.

Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Údaje jsou Úřadu předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí.

B) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 se součtovým instalovaným výkonem rovným nebo vyšším než 0,5 MWe,

Držitel licence skupiny 11 předkládá Úřadu následující výkaz:

1.Výkaz ERÚ 1-12:Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkaz podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz ERÚ 1-12

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

- bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (výroba elektřiny po jednotlivých druzích paliv, vlastní spotřeba na výrobu elektřiny, odkud byla elektřina opatřena a kam byla elektřina dodána),

- bilanční položky potřebné pro konstrukci bilancí výkonu (instalovaný, dosažitelný, pohotový a nasazený výkon atd.),

- hodinové průběhy (v platném čase) vyráběného výkonu třetí středu v měsíci, v den měsíčního maxima a minima zatížení elektrizační soustavy,

- spotřeba elektřiny brutto (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny a ostatní spotřeba energetického sektoru), výroba elektřiny brutto a instalovaný výkon (pokud u subjektu není již vyspecifikován kraj a typ zdroje) rozdělená po krajích ČR,

- údaje o spotřebovaném palivu na výrobu elektřiny.

Údaje jsou předkládány na základě podkladů o dni a hodině maximálního zatížení elektrizační soustavy ve sledovaném období, které držitel licence obdrží od Úřadu.

Všechny údaje, které jsou časově provázané, jsou předávány v platném čase v závislosti na tom, zda pro sledovaný časový úsek je v platnosti letní nebo středoevropský čas. Požadované průměrné hodnoty za dny úterý až pátek zahrnují pouze hodnoty z pracovních dnů; v případě svátku se tento den do uváděného průměru nezahrnuje.

Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Jestliže držitel licence dosáhne v průběhu daného kalendářního měsíce hodnoty součtového instalovaného výkonu za všechny provozovny 0,5 MWe, začne výkaz předkládat od následujícího měsíce.

C) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 výrobny využívající obnovitelné zdroje

Držitel licence skupiny 11 využívající obnovitelné zdroje předkládá Úřadu následující výkazy:

1.Výkaz 11-N:Výkaz nákladů.

1. Výkaz 11-N: Výkaz nákladů - výroba elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje

Do výkazu se uvádí náklady a tržby společnosti související s výrobou elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje, případně kombinaci obnovitelného zdroje a fosilního paliva.

Za nepovolené náklady se považují:

- náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zvláštního právního předpisu3),

- finanční náklady,

- mimořádné náklady,

- daň z příjmu,

- náklady na tvorbu a čerpání rezerv,

- zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu,

- odměny členů orgánů společnosti,

- přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách).

1.1 Charakteristika řádků výkazů:

1.1.1 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

Uvádí se údaje související s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a její podporou v souladu se zvláštním právním předpisem6). Ve výkazu vždy držitel licence uvede název výrobny a druh obnovitelného zdroje použitého pro výrobu elektřiny. V případě použití kombinace obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje (fosilního paliva) se každý z uvedených druhů paliva uvede zvlášť do samostatného řádku. Údaje dle bodů 1.2.1 a 1.2.7 až 1.2.10 budou uvedeny do jednotlivých řádků k příslušnému druhu paliva, údaje dle bodů 1.2.2 až 1. 1.1 se uvádí do řádku, v němž je specifikován druh použitého obnovitelného zdroje.

1.1.2 Výroba elektřiny z ostatních zdrojů (neobnovitelných)

Uvádí se údaje související s výrobou elektřiny ve výrobnách, které využívají pouze neobnovitelné zdroje. Údaje se uvádí v souhrnu za všechny výrobny tohoto typu provozované držitelem licence.

1.1.3 Společné činnosti (náklady)

Do této položky se uvádí náklady vynaložené současně na výrobu elektřiny a na výkon ostatních licencovaných i nelicencovaných činností, které však nelze přímo přiřadit k činnosti výroba elektřiny. Ve výkaze se současně uvede procentní podíl těchto nákladů, který připadá přímo na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v příloze k regulačním výkazům.

1.2 Charakteristika sloupců výkazů:

1.2.1 Spotřeba energetického paliva (sloupec „b“)

Položka „Spotřeba energetického paliva“ zahrnuje náklady na palivo (obnovitelný i neobnovitelný zdroj) spotřebované pro výrobu elektřiny. V případě použití kombinace fosilního paliva a obnovitelného zdroje se u každé výrobny uvádí samostatně náklady na spotřebu obnovitelného zdroje a náklady na spotřebu fosilního paliva.

1.2.2 Spotřeba energie (sloupec „c“)

Do položky „Spotřeba energie“ se zahrnuje vlastní spotřeba elektrické energie při výrobě elektřiny.

1.2.3 Osobní náklady (sloupec „d“)

Osobní náklady zahrnují mzdy pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení, včetně odpovídajících sociálních nákladů.

1.2.4 Opravy (sloupec „e“)

Položka „Opravy“ zahrnuje veškeré výdaje a náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení výrobce.

1.2.5 Odpisy (sloupec „f“)

Odpisy stálých aktiv jsou účetní odpisy podle zvláštního právního předpisu1).

1.2.6 Ostatní náklady (sloupec „h“)

Ostatní náklady, které přímo souvisejí s licencovanou činností a nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek. Jedná se zejména o spotřebu materiálu, nákup ostatních externích služeb, případně další povolené náklady.

1.2.7 Tržby za elektřinu - výkupní ceny (sloupec „i“)

Do položky „Tržby za elektřinu - výkupní ceny“ se zahrnují tržby za prodanou elektřinu v systému výkupních cen.

1.2.8 Tržby za zelené bonusy (sloupec „j“)

Položka zahrnuje pouze tržby za zelené bonusy.

1.2.9 Ostatní tržby za prodanou elektřinu (sloupec „k“)

Položka „Ostatní tržby za prodanou elektřinu“ zahrnuje tržby za elektřinu prodanou obchodníkovi nebo oprávněnému zákazníkovi a dále tržby za decentrální výrobu.

1.2.10 Množství vyrobené elektřiny (sloupec „l“)

Položka zahrnuje celkové množství elektřiny prodané za dané vykazovací období (účetně ukončený kalendářní rok).

Výkaz 11 - N: Výkaz nákladů - výroba elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje

Výkaz 11 - NSpotřeba energetického palivaSpotřeba energieOsobní nákladyOpravyOdpisyOstatní nákladyTržby za elektřinu -výkupní cenyTržby za zelené bonusyOstatní tržby za prodanou elektřinuMnožství vyrobené elektřiny
tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. KčMWh
abcdefhijkl
1Výroba elektřiny (celkem)
2Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
3Výrobna:Druh obnovitelného zdroje:
4
5
6
7
8
9
10Výroba elektřiny z ostatních (neobnovitelných) zdrojů celkem
11Společné činnostix
12z toho t podíl v % připadající na obnovitelné zdrojex

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci elektřiny - skupina 12

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 12-A:Výkaz aktiv,
2.Výkaz 12-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 12-N1:Výkaz nákladů,
4.Výkaz 12-N2:Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě,
5.Výkaz 12-1:Výkaz plánu investic,
6.Výkaz 12-B1:Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy,
7.Výkazy 12-B2 a), b):Výkazy maxim výkonů,
8.Výkazy 12-D1a), b):Výkazy podporovaných zdrojů
9.Výkaz 12-D1 podklady:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,
10.Výkazy 12-D2 podklady:Výkaz podpory druhotných zdrojů,
11.Výkaz 12-T1 a):Rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN
12.Výkaz 12-T1a) podklady:Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců)
13.Výkazy 12-T1 b), c):Tarifní statistiky na hladině NN,
14.Výkaz ERÚ 1-12:Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny,
15.Výkaz ERÚ 2-01:Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě,
16.Zpráva MZ 1-12:Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy,
17.Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1 12-A: Výkaz aktiv

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4.

1.1 Distribuce VVN

1.1.1 Přímo přiřaditelný majetek

Venkovní vedení VVN - ř. 3

Jedná se o zařízení pro přenos elektrické energie o napětí 110 kV vedené venkovním vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena od kotevního izolátorového řetězce na portálu stanice 110 kV po kotevní izolátorový závěs protější stanice 110 kV, případně po kotevní závěs hraničního stožáru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- stožáry s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

- základy stožárů,

- uzemnění stožárů,

- lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan.

Kabelová vedení VVN - ř. 4

Jedná se o zařízení pro přenos elektrické energie o napětí 110 kV vedené kabelovým vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena počátečním bodem kabelové koncovky stanice 110 kV a koncovým bodem kabelové koncovky protější stanice 110 kV.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- kabely 110 kV včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

- kabelové tunely a kabelová lože,

- pomocné hospodářství.

Rozvodny PS/VVN - technologie - ř. 5

Jedná se o zařízení pro rozvod napětí 110 kV, týká se stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- vypínače,

- odpojovače,

- ovládací skříně,

- měřící transformátory proudu a napětí,

- ochrany,

- zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby.

Rozvodny PS/VVN - stavební části - ř. 6

Jedná se o budovy a konstrukce polí rozvoden 110 kV; zařízení stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- budovy a stavby,

- pozemky včetně věcných břemen,

- oplocení,

- stavební části domků ochran,

- komunikace (cesty, silnice, ...).

Elektroměrová služba VVN - ř. 7

Jedná se o měřidla velmi vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích velmi vysokého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- vstupní měřidla dodávky do hladiny velmi vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

- výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu,

- přijímače HDO.

Odečty měřidel VVN - ř. 8

Jedná se o provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni VVN.

1.2 Distribuce VN

1.2.1 Přímo přiřaditelný majetek

Venkovní vedení VN - ř. 11

Jedná se o zařízení pro přenos elektrické energie venkovním vedením vysokého napětí.

Hranice je vymezena izolátory na kotevním portálu nebo průchodkách stanice vysokého napětí nebo na spínací stanici VN/VN, případně zdroje do VN, až po kotevní izolátory nebo průchodky distribuční trafostanice VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- opěrné body s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

- základy opěrných bodů,

- uzemnění opěrných bodů,

- lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan,

- úsekové odpínače včetně napájení pohonů, svodiče přepětí,

- dálkově ovládané úsekové odpínače, a ostatní spínací prvky umístěné přímo ve venkovní síti VN (reclosery).

Kabelová vedení VN - ř. 12

Jedná se o zařízení pro kabelový přenos elektrické energie vysokého napětí.

Hranice je vymezena kabelovými koncovkami stanice vysokého napětí, případně zdroji do VN, a končí kabelovými koncovkami vstupních kobek distribučních trafostanic VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- kabely VN včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

- pomocné hospodářství.

Transformovny VVN/VN a VN/VN- technologie VVN a VN - ř. 13

Jedná se o zatížení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN, technologické části stanic.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- vypínače,

- odpojovače,

- ovládací skříně,

- skříňové rozvodny,

- měřící transformátory proudu a napětí,

- ochrany,

- zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby.

Neobsahuje silové transformátory.

Transformátory VVN/VN a VN/VN - ř. 14

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- transformátory VVN/VN,

- transformátory VN/VN,

- transformátory vlastní spotřeby,

- tlumivky,

- reaktory,

- odporníky.

Transformovny VVN/VN a VN/VN - stavební části - ř. 15

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN, společné stavební části stanic VVN/VN a VN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- budovy a stavby,

- pozemky včetně věcných břemen,

- oplocení,

- stavební části domků ochran,

- komunikace (cesty, silnice).

Elektroměrová služba VN - ř. 16

Jedná se o měřidla vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích vysokého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- vstupní měřidla dodávky do hladiny vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

- výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu,

- měřidla pro vnitřní potřeby držitele licence (měření vlastní spotřeby a ztrát),

- přijímače HDO.

Odečty měřidel VN - ř. 17

Jedná se o provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni VN.

1.3 Distribuce NN

1.3.1 Přímo přiřaditelný majetek

Venkovní vedení NN - ř. 20

Všechny úseky venkovního vedení nízkého napětí distribuční sítě o napětí 400V/230V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům, které jsou ve vlastnictví držitele licence.

Hranice je vymezena kotevními izolátory distribuční stanice VN/NN a končí spotřebním koncem vedení (přípojkovou skříní).

Mezi hlavní položky patří zejména:

- opěrné body sítě NN s příslušenstvím včetně základů, konzol a izolátorové výstroje a uzemnění,

- části sítě provedené izolovanými kabely,

- stavební část,

- rozpojovací a jistící skříně včetně svodů k těmto skříním,

- vodiče včetně upevňovacích vazů,

- přípojky a přípojkové skříně k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům.

Kabelová vedení NN - ř. 21

Všechny úseky kabelového vedení distribuční sítě nízkého napětí 400/230V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům.

Hranice je vymezena připojovacím bodem kabelového oka a okem v přípojkové nebo propojovací skříni.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- zemní kabely včetně spojek a koncovek,

- kabelové lože,

- úchytné prvky ve skříních a rozvaděčích,

- kabelové skříně smyčkové a rozpojovací včetně pojistkové výzbroje,

- uzemnění kabelové sítě,

- ochranné kryty kabelů při uložení vývodů na stožárech a jiných konstrukcích,

- přípojky k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům,

- hlavní domovní skříně.

Transformátory VN/NN - ř. 22

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VN/NN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- transformátory VN/NN,

- transformátory vlastní spotřeby,

- tlumivky,

- reaktory.

Distribuční stanice NN (DTS) - ř. 23

Jedná se o stanice, které slouží k distribuci elektrické energie z vysokého napětí do distribuční sítě nízkého napětí, bez ohledu na provedení, ve vlastnictví držitele licence.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- stavební část stanice včetně výstroje,

- transformační technologie,

- technologie transformovny VN/NN včetně rozvaděče NN i VN. Nezahrnuje transformátory.

Elektroměrová služba NN - ř. 24

Jedná se o měřidla nízkého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích nízkého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- vstupní měřidla dodávky do hladiny nízkého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

- výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu,

- měřidla hladiny rozvodu pro vnitřní potřeby držitele licence (měření vlastní spotřeby a ztrát),

- přijímače HDO.

Odečty měřidel NN - ř. 25

Jedná se o provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni NN.

1.4 Podpůrný majetek

DŘT - ř. 28

Jedná se o zařízení pro řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu elektrizační soustavy a přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- zařízení automatického systému dálkového řízení,

- dálkové ovládání, signalizace a měření rozvoden,

- požární signalizace a zabezpečovací systémy,

- podnikový dispečink,

- rajónní dispečinky.

A dále se zahrnuje majetek, který slouží pouze na podporu licencovaných činností, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na některou z napěťových úrovní.

Majetek je vykazován následující struktuře:

Řídící systémy (SKŘ) včetně požární signalizace a zabezpečovací systémyř. 29
Telekomunikaceř. 30
HDO - vysílačeř. 31
Pozemky, budovy a stavbyř. 32
Software, hardwareř. 33
Zařízení a inventářř. 34
Studie a poradenstvíř. 35
Ostatní podpůrný majetekř. 36

Majetek DŘT a řídící systémy se dělí na hladiny napětí VVN:VN:NN v poměru 32:68:0, pokud Úřad nestanoví jinak.

Podpůrný majetek s výjimkou DŘT a řídících systémů je na hladiny napětí členěn v poměru zůstatkových cen přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.5 Ostatní činnosti - ř. 39

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek ostatních činností, které nesouvisí licencovanou činností.

1.6 Společný majetek - ř. 40

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Majetek je vykazován následující struktuře:

Pozemky, budovy a stavbyř. 39
Software, hardwareř. 40
Zařízení a inventářř. 41
Studie a poradenstvíř. 42
Ostatní společný majetekř. 43

Společný majetek je na hladiny napětí členěn v poměru zůstatkových cen přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.7 Leasing - ř. 44

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného pomocí finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato hodnota je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou podniku.

1.8 Nezahrnovaná aktiva - ř. 45

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci distribuce elektřiny, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován.

1.9 Změna hodnoty darovaného majetku ve vykazovaném roce - ř. 48

Darovaný majetek je vykazován v hodnotě změny pořizovací a zůstatkové ceny tohoto majetku během vykazovaného období.

1.10 Přípojky zákazníků - ř. 49

Jedná se o přípojky pro odběrná místa sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení podle § 45 odst. 2 zákona jejíž délka nepřesáhne 50 m. Délkou přípojky se rozumí délka stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi svislým průmětem místa odbočení z distribuční soustavy a svislým průmětem domovní pojistkové nebo domovní kabelové skříně.

Přípojky zákazníků jsou současně vykázány v ř. 19 v přímo přiřaditelném majetku na hladině nízkého napětí podle jejich charakteru v řádcích 20 nebo 21.

2 Výkaz 12-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem- sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.
■ Ostatní- sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce elektřiny.
■ Licence- sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví regulovaného subjektu (tedy včetně nepovolených nákladů).
■ +/-- sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy, rozdíly mezi regulačním pojetím finančního leasingu, odpisů apod. Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen rozdílem mezi sloupci „Licence“ a „Distribuce“.
■ Distribuce- sloupec obsahuje náklady a výnosy v souladu regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou očištěny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou.

2.2 Charakteristika řádků výkazu

2.2.1 Výnosy

■ VP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 04- tržby z distribuce elektřiny konečným zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN);
■ VP 05- tržby z distribuce konečným zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí (VN);
■ VP 06- tržby z distribuce konečným zákazníkům na napěťové hladině nízkého napětí (NN);
■ VP 08- tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými distribučními společnostmi („přetoky“) na napěťové hladině VVN;
■ VP 09- tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými distribučními společnostmi („přetoky“) na napěťové hladině VN;
■ VP 10- tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými distribučními společnostmi („přetoky“) na napěťové hladině NN;
■ VP 11- tržby související s distribucí elektřiny, které svým charakterem nenaplňují definici tržeb z distribuce uvedených v rámci
výše uvedených řádcích;
■ VP 13- tržby z distribuce elektřiny související s překročením smluvené kapacity na hladině VVN;
■ VP 14- tržby z distribuce elektřiny související s překročením smluvené kapacity na napěťové hladině VN;
■ VP 16- časově rozlišené výnosy plynoucí z připojovacích poplatků na hladině VVN;
■ VP 17- časově rozlišené výnosy plynoucí z připojovacích poplatků na hladině VN;
■ VP 18- časově rozlišené výnosy plynoucí z připojovacích poplatků na hladině NN;
■ VP 19- tržby související s fakturací poplatků operátora trhu s elektřinou;
■ VP 20- tržby související s úhradou systémových služeb konečnými zákazníky;
■ VP 22- tržby související s mechanismem vyrovnávání příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné
zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od konečných zákazníků a vyrovnání plateb mezi
provozovateli regionálních distribučních soustav;
■ VP 22- tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků.
■ VP 23 až 25- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 26- výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 3.1.3, které snižují povolené náklady např.:
- opětné připojení po neplacení,
- neúspěšné reklamace měření,
- odstranění poruch na zařízení odběratele,
- náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení;
■ VP 27- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 99položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.2 Náklady

■ NP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy;
■ NP 05- náklady související s nákupem elektřiny ke krytí ztrát v distribuční soustavě;
■ NP 06- náklady související s podporou obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
(tj. povinný výkup i pevné příspěvky a dále vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav
souvisejících s podporou uvedených zdrojů);
■ NP 07- náklady související s podporou decentrální výroby elektřiny;
■ NP 08- náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny;
■ NP 09- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem.
■ NP 11- náklady na nákup systémových služeb;
■ NP 12- náklady na pořízení přenosových služeb jak ve formě rezervované kapacity, tak nákladů za použití sítí;
■ NP 13- placené distribuční služby okolních distribučních společností („přetoky“). Jedná se o součtovou položku, která není primárně určena k vyplňování;
■ NP 14- placené distribuční služby okolních distribučních společností („přetoky“) na hladině napětí VVN;
■ NP 15- placené distribuční služby okolních distribučních společností („přetoky“) na napěťové hladině VN;
■ NP 16- placené distribuční služby okolních distribučních společností („přetoky“) na úrovni NN;
■ NP 17- náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou;
■ NP 18- náklady na opravy a udržování;
■ NP 19- náklady na cestovné;
■ NP 20- náklady na reprezentaci;
■ NP 21- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 22- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 23- služby související s nákupem informačních technologií;
■ NP 24- náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ M-25- náklady činností charakteru zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování elektroměrů a souvisejících činností;
■ NP 26- náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
Nákladové položky NP 18 a 21 až 26 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:
- jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu8) (dále jen „podnikatelské seskupení“);
- jiným subjektům.
■ NP 28 až 32- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 33- u licencované činnosti distribuce elektřiny jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:
Klasifikace
produkce
NázevRoční
účetní
odpisová
sazba v %
123012Budovy pro obchod a služby2
125111Budovy pro průmysl2
125211Budovy skladů2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
214211Tunely2,5
221411Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní2,5
221412Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní2,5
221419Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.2,5
221421Vedení dálkové VVN podzemní2,5
221422Vedení dálkové VN podzemní2,5
221429Vedení dálkové elektrická podzemní j. n.2,5
221441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových2
222411Vedení místní VN venkovní, nadzemní2,5
222412Vedení místní NN venkovní, nadzemní2,5
222421Vedení místní VN podzemní2,5
222422Vedení místní NN podzemní2,5
222423Sítě kabelové osvětlovací samostatné2,5
222429Vedení místní elektrická podzemní2,5
222441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních2
222479Podzemní stavby pro energetiku2,5
242089Ostatní inženýrské stavby j. n.3,3
311041Transformátory VVN, VVN/VN4
311041Distribuční transformátory VN/NN3,3
312010Technologie distribučních trafostanic3,3
312070Technologie HDO12,5
332063Měření a elektroměry6,6

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

■ NP 34a35- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 37- náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP 38- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů)
■ NP 40- náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním distribuční sítě;
■ NP 41- sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou distribuční sítě;
■ NP 42- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;
■ NP 43- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;
■ NP 44- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;
■ NF 01 až 06- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NF 07- náklady související s bankovními poplatky;
■ NF 08- náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb);
■ NF 09- ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění;
■ NF 10- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem.
■ NM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem ,
■ HV 08 a 09- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

3 12-N1: Výkaz nákladů

Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 4 odst. 4.

3.1 Přímo přiřaditelné náklady

3.1.1 Opravy (sloupec „b“)

Do položky „opravy“ se zahrnují výdaje a náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení distribuce.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

- opravy,

- odstraňování menších závad a poruch zařízení včetně výměn součástí a seřizování zařízení,

- výměny vodičů a zemních lan o stejném průřezu,

- výměny stožárů, obnovy nátěrů, uzemnění a betonových základů,

- výměny izolátorů, svorek, rozpěr, armatur,

- výměny kabelů, koncovek a ostatního příslušenství,

- opravy kabelových kanálů,

- opravy stavební části rozvodny,

- nátěry konstrukce rozvodny včetně příslušenství,

- výměny přípojnic, vypínačů, řídících skříní, odpojovačů, odpínačů, uzemnění, bleskojistek,

- výměny ochran, automatik a měřících přístrojů,

- výměny jednotlivých částí řídící a dispečerské techniky,

- opravy zařízení dispečerské a řídící techniky,

- opravy transformátorů,

- odstraňování poruch - opravy zařízení v havarijním stavu a jeho uvádění do provozuschopného stavu,

- plánované opravy - opravy většího rozsahu.

Náklady na opravy zahrnují zejména:

- přímý materiál spotřebovaný při realizaci oprav,

- osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- režijní náklady pracovníků zabezpečujících opravy (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady apod.),

- náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy,

- náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílejí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace),

- střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících opravu v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé zvýše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.),

- zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi,

- náklady na nákup externích oprav.

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

3.1.2 Provozováni a obsluha (sloupec „c“)

Do položky „provozování a obsluha“ se zahrnují výdaje a náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou distribučního zařízení.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

- dozor nad vedením,

- kontrolování a zkoušení bleskosvodů, spínačů a jističů vedení,

- zkoušky zatížení obvodů,

- pravidelné hlídání linek,

- pravidelné zkoušky napětí ke stanovení stavu nebo efektivnosti systému,

- převádění zatížení, přepínání a spojování obvodů a zařízení,

- přezkušování a seřizování linkových zkušebních zařízení,

- pochůzkové a lezecké prohlídky, prohlídky ocelových konstrukcí, měření uzemnění,

- pravidelné kontroly a čištění vstupních šachet, přivaděčů, síťových a transformátorových kobek,

- regulování a dodávání oleje do vysokonapěťových kabelových systémů,

- dohled nad operacemi stanice,

- seřizování staničních zařízení pro udržování výkonnosti stanice,

- inspekce, zkoušení a kalibrace staničních zařízení pro zjištění výkonnosti,

- operování přepínacích a jiných zařízení,

- sledování a hlídání stanice,

- pochůzkové kontroly, kontroly proudových spojů, kontroly a drobná údržba jednotlivých druhů zařízení,

- cejchování měřidel,

- evidence měřidel,

- instalace měřidel,

- nastavení časových kontrol, kontrolování odběrových měřidel a jiných měřících zařízení,

- alokace a přepínání zátěže,

- řízení přepínání zátěže,

- dálkové ovládání rozvoden,

- ovládání automatiky hromadné dálkové obsluhy,

- zařizování a kontrolování povolení pro výstavbu, údržbářské, zkušební a nouzové účely,

- kontrolování systémového napětí,

- zaznamenávání napětí,

- připravování operačních zpráv a údajů pro fakturaci a rozpočet,

- získávání zpráv o počasí a zvláštních událostech,

- řízení rádiové sítě,

- řízení a operování telekomunikačního systému,

- řízení a operování pomocných elektronických zařízení.

Náklady na provozování a obsluhu zahrnují zejména:

- osobní náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- náklady na materiál, který byl spotřebován při zajištění provozu a obsluze zařízení,

- náklady související s vybavením a režijními náklady pracovníků obsluhy zařízení (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady, ostatní režijní náklady),

- náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním obsluhy a provozu zařízení,

- zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi,

- střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících obsluhu a provozování v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

3.1.3 Ostatní provozní náklady (sloupec „d“)

Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek (většinou se účetně objevují přímo na objektu technologie).

Ostatní provozní náklady zahrnují zejména:

- nákup ostatních externích služeb,

- pojištění majetku,

- poradenství,

- servis a údržbu,

- software,

- daně a poplatky,

- náhrady škod na cizích pozemcích,

- vlastní spotřebu elektřiny.

Položku ostatní náklady snižují výnosy související s provozní náklady. Jedná se zejména o tyto položky:

- opětné připojení po neplacení,

- neúspěšné reklamace měření,

- odstranění poruch na zařízení odběratele,

- náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení.

3.1.4 Odpisy DHM a DNM (sloupec „e“)

Odpisy jsou definovány v bodě 2.2.2 této přílohy, ř. NP 33.

3.2 Provozní režie (sloupec „f“)

Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména:

- náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti;

- náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter správní režie, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Celková hodnota provozní režie je rozdělena na hladiny napětí a jednotlivé technologie podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

- řízení distribučního systému,

- sledování efektivnosti distribuce elektřiny,

- přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů distribuce elektřiny,

- přípravu pokynů pro provozování, obsluhu a opravy zařízení distribuce elektřiny,

- přezkoumávání a analyzování výsledků distribuce elektřiny,

- vývoj organizace distribuce elektřiny,

- formulování a přezkoumávání pracovních náplní pracovníků distribuce elektřiny,

- výcvik a instrukce zaměstnanců útvarů distribuce elektřiny,

- administrativní práce zajišťované v rámci útvarů distribuce elektřiny,

- udržování záznamů o fyzických charakteristikách linek a stanic,

- udržování geografických informačních systémů a technické dokumentace,

- záznamy o elektrické energii - práci a napětí,

- licenční poplatky a poplatky spojené s regulací,

- technický a investiční rozvoj distribučního systému,

- opravy budov, služeben a provozních správ,

- opravy zařízení dílen útvarů distribuce,

- opravy vybavení kanceláří útvarů distribuce,

- opravy nástrojů a přístrojů útvarů distribuce,

- opravy dopravní a mechanizační techniky.

Provozní režie distribuce zahrnuje zejména:

- osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

- odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

- náklady kancelářských prostor,

- ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.).

3.3 Správní režie (sloupec „g“)

Správní režie jsou náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Celková hodnota správní režie je rozdělena na hladiny napětí podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

- řízení držitele licence jako celku,

- sledování efektivnosti držitele licence,

- přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů držitele licence,

- přezkoumávání a analyzování výsledků držitele licence,

- vývoj organizace držitele licence,

- řízení lidských zdrojů držitele licence,

- právní služby,

- vedení účetnictví držitele licence,

- opravy budov a vybavení kanceláří vedení držitele licence.

Správní režie držitele licence zahrnuje zejména:

- osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

- odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

- náklady kancelářských prostor,

- náklady na nákup externích služeb,

- ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob.

Výše navržený obsah položek výkazu 12-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence. Držitel licence uvede odchylky v komentáři k regulačním výkazům.

4 Výkaz 12- N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Ve výkazu vyplňuje držitel licence v souladu se zvláštními právními předpisy9) údaje o:

- celkové výši oprávněných nákladů držitele licence souvisejících s připojením žadatele k distribuční soustavě včetně nákladů na nadstandardní připojení, a to v členění na jednotlivé úrovně napětí (VVN, VN, NN);

výše oprávněných nákladů, z níž je stanoven podíl žadatele o připojení na jednotlivých napěťových hladinách, je stanovena podle zvláštního právního předpisu8),

údaje jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o konečného zákazníka a provozovatele lokální distribuční soustavy, nebo o výrobce či provozovatele regionální distribuční soustavy;

- celkové výši úhrady podílu žadatele o přípojem včetně úhrady za nadstandardní připojení; údaj je předkládán v souhrnu za všechny konečné zákazníky a provozovatele lokálních distribučních soustav, připojené k distribučnímu systému na dané napěťové hladině (VVN, VN, NN).

Údaje jsou vždy předkládány v souhrnu za účetně ukončený kalendářní rok.

5 12-I: Výkaz plánu investic

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů v jednotlivých letech.

5.1 Finanční jednotky

V řádcích 1 až 43 jsou definice jednotlivých položek majetku (řádků) plně korespondující s obsahem položek výkazu aktiv 12-A se shodným názvem, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy.

5.2 Technické jednotky

V řádcích 47, 52 a 57 - venkovní vedení se vykazují km rozvinuté délky venkovního vedení, které souvisí s vykázanou investicí, tzn. nově vybudované vedení i rekonstruované vedení.

V řádcích 48, 53 a 58 - kabelové vedení se vykazují km rozvinuté délky kabelového vedení, které souvisí s vykázanou investicí, tzn. nově vybudované vedení i rekonstruované vedení.

V řádcích 49, 54 a 59 - elektroměrová služba se vykazuje počet odběrných míst souvisejících s vykázanou investicí, tj. nově zřízená odběrná místa i výměny měřidel ve stávajících odběrných místech.

V řádcích 50, 55 a 60 - odečty měřidel se vykazuje počet odběrných míst souvisejících s vykázanou investicí.

6 Výkaz 12-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy

Výkaz se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok.

- Objemy energií se vyplňují v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách tak, že kontrolní součet bilance je nula.

- Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektrické energie v distribučních sítích po napěťových hladinách se zohledněním jednotlivých směrů dodávek mezi držiteli licencí na distribuci navzájem a také mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos.

- Jedná se o bilanci provozovatele distribuční soustavy (technická, nikoliv obchodní data).

- Uvádí se skutečné objemy energie a velikosti výkonů dodávané do jednotlivých napěťových hladin, včetně toků mezi sousedními držiteli licence na distribuci odebírané z napěťových hladin a tekoucí přes transformátory mezi napěťovými hladinami v obou směrech včetně rozhraní PS/l 10 kV (nejedná se o bilanční salda).

Dodržují se následující zásady:

Řádek 1:Vstup ze sítě PPS/VVN zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PPS do sítě PDS na hladině 110 kV
(tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV). V některých případech jsou elektrárny vyvedeny
do distribuční soustavy přes 110 kV vývodová vedení, která jsou v majetku provozovatele přenosové
soustavy. V tomto případě se dodávka z těchto zdrojů zahrnuje do řádku 1. Dodávka by se měla vztahovat
k předávacímu místu mezi PPS a PDS. Pokud toto místo není vybaveno měřením (např. měření je na začátku
vývodových vedení, na prahu elektrárny, popř. na svorkách generátoru), musí se hodnoty přepočítat na hodnoty
vztažené k předávacímu místu (snížen
í, event. zvýšení o ztráty). Na způsobu přepočtu měřených hodnot se musí provozovatelé dohodnout mezi sebou.
Řádek 2:Uvádí se skutečná celková dodávka z elektráren ČEZ, a.s., do sítě PDS na příslušné napěťové hladině.
Řádky 4-6:Uvádí se skutečná celková dodávka ze sítí sousedních provozovatelů regionálních distribučních soustav
do sítě PDS na příslušné napěťové hladině.
Řádek 7:Týká se zdrojů, které jsou ve vlastnictví daného PDS - uvádí se skutečna celková dodávka z těchto zdrojů
do sítě PDS na příslušné napěťové hladině.“
Řádek 8:Týká se ostatních zdrojů (teplárny, malé vodní elektrárny (dále jen „MVE“), velké podniky s vlastní výrobou
dodávající do sítě) - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PDS na příslušné napěťové hladině.
Pro samovýrobce se na straně vstupu uvádí energie skutečně dodaná do sítě. Energie odebraná ze sítě
samovýrobcem se uvede na straně výstupu v ř. 14, případně v ř. 12. .
Řádek 10:Uvádí se energie dodávaná do sítě PDS od držitelů licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k síti PPS.
V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo
dodávky a odběru do ř. 12.
Řádek 12:Oprávnění zákazníci z kategorie velkoodběr a maloodběru podnikatelů -nelze sčítat odběry z různých napěťových
hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN. To se týká zákazníků odebírajících elektřinu z více odběrných míst,
např. dopravní městské podniky.
Řádek 13:Oprávnění zákazníci z kategorie maloodběru obyvatelstva.
Řádek 14:Uvádí se energie odebraná výrobci a samovýrobci ze sítí PDS do areálu výrobny včetně elektřiny na výrobu elektřiny
nebo na výrobu elektřiny a tepla, kromě odběru přečerpávacích vodních elektráren. Odběr výrobců mimo areál
výrobny se uvede na straně výstupu v ř. 12, pokud se nejedná o vlastní spotřebu.
Řádek 15:Uvádí se energie odebraná pouze samovýrobci.
Řádky 17-19:Uvádí se skutečná celková dodávka do sítí sousedních provozovatelů regionálních distribučních soustav ze sítě
daného PDS na příslušné napěťové hladině.
Řádek 23:Uvádí se agregované objem energie odebíraný držiteli licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě.
V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky
a odběru do ř. 12 (viz ř. 10).
Řádek 25:Do ostatní spotřeby PDS se uvádí spotřeba v rozvodnách PDS, spotřeba v provozních a administrativních budovách PDS.
Řádky 26 - 28:Vykazují se hodnoty ztrát v distribuční soustavě s rozlišením na technické ztráty, vykazované v souladu se zvláštním
právním předpisem10), a obchodní ztráty v členění podle napěťových úrovní distribučního systému. V případě technických
ztrát jsou samostatně vykazovány údaje o ztrátách na dané napěťové hladině a o ztrátách v transformaci z vyšší napěťové hladiny.

V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie, např. u držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavu a oprávněných zákazníků, u dodávky zdrojů ostatních výrobců do sítě PDS a dodávky držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavu.

7 Výkazy 12-B2: Výkazy maxim výkonů

Vykazují se maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence na distribuci a ostatními subjekty. Údaje týkající se maxim výkonů na rozhraních je nutné předem vzájemně konzultovat s příslušnými partnery, aby nedošlo k disproporcím ve vykazovaných hodnotách.

7.1 Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí PPS a PDS na hladině 110 kV

Držitelé licence na distribuci vyplňují měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě PPS a PDS na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní PPS/PDS zahrnují též výkony mezi PPS a PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV).

7.2 Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi provozovateli distribučních soustav

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi provozovateli distribučních soustav připojenými k přenosové soustavě na hladině VVN.

8 Výkazy 12-D1a), b): Výkaz podporovaných zdrojů

Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů.

Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok „i-2“a jako plán na regulovaný rok„i“ (Výkaz 12-Dla). Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

Současně jsou za uplynulý kalendářní rok „i-2“ předkládány údaje o související výši podpory vyplacené provozovatelem distribuční soustavy držiteli licence na výrobu elektřiny (Výkaz 12-D1b).

Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu minimálních výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů).

9 Výkaz 12-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný rok se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku a podle předpokládaného odhadu.

10 Výkaz 12-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných zdrojů včlenění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny, datum uvedení výrobny do provozu a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny (v MWh/rok), a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“.

Pro regulovaný rok se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku a podle předpokládaného odhadu.

11 Výkazy 12-T1: Rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN a tarifní statistiky na hladině NN

11.1 Výkaz 12-T1 a): Rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN

Ve výkazu se uvádí rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na oprávněné zákazníky a samovýrobce. Držitel licence respektuje při vyplňování výkazů následující pravidla.

- Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN.

- Do výkazu se nevyplňují hodnoty rezervované kapacity týkající se výrobců. Rezervovaná kapacita pro trvalý odběr samovýrobců a odběr energie samovýrobců se uvádí do řádku samo výrobci.

- Odběrná místa se uvádí samostatně pro každou hladinu napětí zvlášť. Např. má-li odběratel odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN.

- Maximální roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci; jedná se o součet maximální roční rezervované kapacity a maximální měsíční rezervované kapacity.

- Průměrnou roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci; jedná se o součet průměrné roční rezervované kapacity a průměrné měsíční rezervované kapacity.

- Pokud nejsou známy hodnoty odběru v členění na špičkový, vysoký a nízký tarif, uvedou se hodnoty souhrnně do jednoho z těchto sloupců.

11.2 Výkaz 12-T1a) podklady

Ve výkazu se uvádí rezervovaná kapacita, roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na jednotlivé kalendářní měsíce účetně ukončeného kalendářního roku, včetně odpovídajících skutečně dosažených tržeb.

11.3 Výkaz 12-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr podnikatelů na hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifu uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby.

Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok „i-2“) ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku „i-2“ do 30. června roku „i-1“ včetně ke dni 15. 7.

11.4 Výkaz 12-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr obyvatelstva (domácností) na hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifu uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby.

Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok „i-2“) ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku „i-2“ do 30. června roku „i-1“ včetně ke dni 15.7.

12 Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

- bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, ztráty v sítích, ostatní spotřeba energetického sektoru),

- spotřeba elektřiny brutto rozdělená po krajích ČR.

13 Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz o přenosové soustavě a distribučních soustavách

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

- údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň,

- trasy kabelových a venkovních vedení a 110 kV,

- trasy kabelových a venkovních vedení 35, 22, 10, 6, 3, 1, 0,5 a 0,4 kV,

- počet transformátorů 400/220, 400/110,220/110 a 110/VN.

Držitel licence předkládá souhrnný (součtový) výkaz.

14 Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy

Ve výkazu jsou držitelem licence uváděny následující údaje:

- hodnocení dodávky elektřiny a nejdůležitější provozní události v zásobovací oblasti,

- dovoz, vývoz elektřiny a tranzity,

- naměřená spotřeba v době měsíčního maxima a minima spotřeby elektrizační soustavy,

- naměřená denní maxima a minima spotřeby provozovatele regionální distribuční soustavy,

- denní diagram brutto spotřeby provozovatele regionální distribuční soustavy pro třetí středu v měsíci,

- denní diagram brutto průměrných spotřeb provozovatele regionální distribuční soustavy pro dny typu úterý až pátek,

- spotřeba elektřiny brutto v sektorech národního hospodářství v regionech,

- dodávka elektřiny odběratelům provozovatele regionální distribuční soustavy v členění dle jednotlivých kategorií odběrů (VOvvn, VOvn, MOP a MOO).

Všechny údaje, které jsou časově provázané, jsou předávány v platném čase v závislosti na tom, zda pro sledovaný časový úsek je v platnosti letní nebo středoevropský čas. Požadované průměrné hodnoty za dny úterý až pátek zahrnují pouze hodnoty z pracovních dnů; v případě svátku se tento den do uváděného průměru nezahrnuje.

15 Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy

Držitel licence předkládá následující informace:

- topologické trasy vedení a 110 kV,

- popisné údaje o vedeních a 110 kV atd.,

- poloha významných rozvoden v zásobovací oblasti příslušného energetického subjektu.

Držitel licence předává podklady ve sjednaném grafickém formátu a to pro celé vymezené území, není-li stanoveno jinak.

Držitel licence skupiny 12, provozující lokální distribuční soustavu, vždy předkládá Úřadu výkaz ERÚ 2-01. Ostatní provozně technické výkazy jsou provozovateli lokálních distribučních soustav předkládány na základě vyžádání Úřadem. Provozovatelé regionálních distribučních soustav vždy předkládají všechny výše uvedené provozně technické výkazy.

Společnost:

Období:

Výkaz 12-A:Výkaz aktiv pro činnost distribuce elektřiny

v tis. Kč

12-APořizovací cenaZůstatková cena
abc
1Distribuce VVN
2Přímo přiřaditelný majetek
3Venkovní vedení VVN
4Kabelová vedení VVN
5Rozvodny PS/VVN - technologie
6Rozvodny PS/VVN - stavební části
7Elektoměrová služba VVN
8Odečty měřidel VVN
9Distribuce VN
10Přímo přiřaditelný majetek
11Venkovní vedení VN
12Kabelová vedení VN
13Transformovny VVN/VN a VN/VN - technologie VVN a VN
14Transformátory VVN/VN a VN/VN
15Transformovny VVN/VN a VNA/N - stavební části
16Elektoměrová služba VN
17Odečty měřidel VN
18Distribuce NN
19Přímo přiřaditelný majetek
20Venkovní vedení NN
21Kabelová vedení NN
22Transformátory VN/NN
23Distribuční stanice NN
24Elektoměrová služba NN
25Odečty měřidel NN
26Přímo přiraditelný majetek
27Podpůrný majetek
28z toho: DŘT
29Řídící systémy (SKŘ)
30Telekomunikace
31HDO - vysílače
32Pozemky, budovy a stavby
33Softwate, hardware
34Zařízení a inventář
35Studie a poradenství
36Ostatní podpůrný majetek
37Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek
38Společný majetek
39z toho:Pozemky, budovy a stavby
40Software, hardware
41Zařízení a inventář
42Studie a poradenství
43Ostatní společný majetek
44(Leasing)
45Nezahrnovaná aktiva
46Dlouhodobý majetek vykázaný
47Dlouhodobý majetek uvedený v rozvaze
48Změna hodnoty darovaného majetku
49Přípojky zákazníků (zákon č.458/2000, § 45, odst.2)

Společnost:

Období:

Výkaz 12-HV: Výkaz hodpodářského výsledku pro činnost distribuce elektřiny

v tis. Kč

VÝHODYCelkemOstatníLicence+/-Distribuce
abcdef
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Tržby z distribuce - VVN
VP 05Tržby z distribuce - VN
VP 06Tržby z distribuce - NN
VP 07Tržby z distribuce - přetoky
VP 08Z toho přetoky VVN
VP 084z toho rezervováni kapacita
VP 088z toho použití sítě
VP 09Z toho přetoky VN
VP 094z toho rezervovaná kapacita
VP 098z toho použití sítě
VP 10Z toho přetoky NN
VP 11Tržby z distribuce - ostatní
VP 12Tržby z distribuce - překročeni kapacity
VP 13Překročeni kapacity VVN
VP 14Překročeni kapacity VN
VP 15Tržby - připojovací poplatky
VP 16Připojovací poplatky VVN
VP 17Připojovací poplatky VN
VP 18Připojovací poplatky NN
VP 19Tržby-poplatky OTE
VP 20Tržby - poplatky za systémové služby
VP 21Tržby - příspěvky na podporované zdroje
VP 22Tržby - ostatní
VP 23Změna stavu zásob vlastni činnosti
VP 24Aktivace
VP 25Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 26Ostatní provozní výnosy
VP 26Az toho ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady
VP 26Bz toho ostatní provozní výnosy
VP 27Převod provozních výnosů
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílůxxxx
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetkuxxxx
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetkuxxxx
VF 04Výnosy z přeceněni cenných papírů a derivátůxxxx
VF 05Výnosové úrokyxxxx
VF 06Ostatní finanční výnosyxxxx
VF 07Převod finančních výnosůxxxx
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEMxxxx
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
NÁKLADYCelkemOstatníLicence+/-Distribuce
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonové spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04Elektrické energie - vlastní spotřeba
NP 05Elektrické energie - ztráty
NP 06Platby pro podporované zdroje
NP 07Decentrální výroba
NP 08Spotřeba energie - ostatní
NP 09Spotřeba materiálu
NP 10Služby
NP 11Systémové služby
NP 12Přenosové služby (RK + použití sítí)
NP 13Distribuční služby (přetoky REAS)
NP 14Přetoky VVN
NP 14Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 14Bz toho ostatní subjekty
NP 15Přetoky VN
NP 15Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 15Bz toho ostatní subjekty
NP 16Přetoky NN
NP 17Poplatky OTE
NP 18Opravy a udržování
NP 18Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 18Bz toho ostatní subjekty
NP 19Cestovné
NP 20Náklady na reprezentaci
NP 21Nájemné - finanční leasing
NP 21Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 21Bz toho ostatní subjekty
NP 22Nájemné - ostatní
NP 22Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 22Bz toho ostatní subjekty
NP 23IT služby
NP 23Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 23Bz toho ostatní subjekty
NP 24Konzultantské a poradenské služby
NP 24Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 24Bz toho ostatní subjekty
NP 25Odečty, cejchování, ověření
NP 25Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 25Bz toho ostatní subjekty
NP 26Ostatní služby
NP 26Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 26Bz toho ostatní subjekty
NP 27Osobní náklady
NP 28Mzdové náklady
NP 29Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 30Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištění
NP 31Sociální náklady
NP 32Daně a poplatky
NP 33Odpisy dlouhodobého majetku
NP 34Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 35Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 36Ostatní provozní náklady
NP 37Pojištění
NP 38Jiné ostatní provozní náklady
NP 39Převod provozních nákladů
NP 40Sekundární náklady - provozování
NP 41Sekundární náklady - opravy a údržba
NP 42Sekundární náklady - provozní režie
NP 43Sekundární náklady - správní režie
NP 44Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podílyxxxx
NF 02Náklady z finančního majetkuxxxx
NF 03Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátůxxxx
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblastixxxx
NF 05Nákladové úrokyxxxx
NF 08Ostatní finanční nákladyxxxx
NF 07Bankovní poplatkyxxxx
NF 08Pojištěníxxxx
NF 09Ostatníxxxx
NF 10Převod finančních nákladůxxxx
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEMxxxx
NM 99MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
HOSPODÁŘSKY VÝSLEDEKCelkemOstatníLicence+/-Distribuce
HV 01Provozní výsledek hospodařeníx
HV 02Finanční výsledek hospodařeníx
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxxxx
HV 04splatnáxxxx
HV 05odloženáxxxx
HV 08Výsledek hospodaření za běžnou činnostxxxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixxxx
HV 08splatnáxxxx
HV 09odloženáxxxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxxxx
HV 98VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMx
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxxxx

Společnost:

Období:

Výkaz 12-N1: Výkaz nákladů pro činnost distribuce elektřiny

v tis. Kč

12-N1OpravyProvozování a
obsluha
Ostatní
provozní
náklady
OdpisyProvozní režieSprávní režie
abcdefg
1DISTRIBUCE celkem
2Distribuce VVN
3venkovní vedení 110kVx
4kabelová vedení 110kVx
5stanice VVNx
6DŘT VVNx
7elektroměrová služba VVNx
8odečty měřidel VVNxx
9Distribuce VN
10venkovní vedení VNx
11kabelová vedení VNx
12stanice VNx
13DŘT VNx
14elektroměrová služba VNx
15odečty měřidel VNxx
16Distribuce NN
17venkovní vedení NNx
18kabelová vedení NNx
19stanice NN (DTS)x
20DŘT NNx
21elektroměrová služba NNx
22odečty měřidel NNxx

Společnosti

Období:

Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

12-N2Celkem
(tis. Kč)
ab
VVN1Úhrada podílu žadatele o připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - konečný zákazník, LDS
2Oprávněné náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - konečný zákazník, LDS
3Oprávněné náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - výrobce, RDS
VN4Úhrada podílu žadatele o připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - konečný zákazník, LDS
5Oprávněné náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - konečný zákazník, LDS
6Oprávněné náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - výrobce, RDS
NN7Úhrada podílu žadatele o připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - konečný zákazník, LDS
8Oprávněné náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - konečný zákazník, LDS
9Oprávněné náklady na připojení a zajištění požadovaného příkonu (včetně nadstandartního připojení) - výrobce, RDS

Společnost:

Období:

Výkaz 12-1: Výkaz investic pro činnost distribuce elektřiny

12-1i-1ii+1i+2i+3
plánplánpiánplánplán
tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč
abcdef
1Distribuce VVN
2Přímo přiřaditelný majetekxxxx
3Venkovní vedení VVNxxxx
4Kabelová vedení VVNxxxx
5Rozvodny PS/VVN - technologiexxxx
6Rozvodny PS/VVN - stavební částixxxx
7Elektoměrová služba VVNxxxx
8Odečty měřidel VVNxxxx
9Distribuce VN
10Přímo přiřaditelný majetekxxxx
11Venkovní vedení VNxxxx
12Kabelová vedení VNxxxx
13Transformovny VVN/VN a VN/VN - technologie VVN a VNxxxx
14Transformátory VVN/VN a VN/VNxxxx
15Transformovny VVN/VN a VN/VN - stavební částixxxx
16Elektoměrová služba VNxxxx
17Odečty měřidel VNxxxx
18Distribuce NN
19Přímo přiřaditelný majetekxxxx
20Venkovní vedení NNxxxx
21Kabelová vedení NNxxxx
22Transformátory VN/NNxxxx
23Distribuční stanice NNxxxx
24Elektoměrová služba NNxxxx
25Odečty měřidel NNxxxx
26Přímo přiřaditelný majetek celkem
27Podpůrný majetek
28 z toho: DŘTxxxx
29Řídicí systémy (SKŘ)xxxx
30Telekomunikacexxxx
31HDO - vysilačexxxx
32Pozemky, budovy a stavbyxxxx
33Softwate, hardwarexxxx
34Zařízení a inventářxxxx
35Studie a poradenstvíxxxx
36Ostatní podpůrný majetekxxxx
37Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek
38Společný majetek
39z toho: Pozemky, budovy a stavbyxxxx
40Softwate, hardwarexxxx
41Zařízeni a inventářxxxx
42Studie a poradenstvíxxxx
43Ostatní společný majetekxxxx
44Vykazující společnost celkem
45Změna hodnoty darovaného majetku
Technické jednotkyi-1ii+1i+2i+3
46Distribuce VVN
47Venkovní vedení VVNkm
48Kabelová vedení VVNkm
49Elektoměrová služba VVNks
50Odečty měřidel VVNks
51Distribuce VN
52Venkovní vedení VNkm
53Kabelová vedení VNkm
54Elektoměrová služba VNks
55Odečty měřidel VNks
56Distribuce NN
57Venkovní vedení NNkm
58Kabelová vedení NNkm
59Elektoměrová služba NNks
60Odečty měřidel NNks

Výkaz 12-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy

Společnost:

Období:

skutečnost za vykazované období

12 -B1VVNVNNN
vstup / výstup / ztrátyMWh/rMWh/rMWh/r
abcd
1VstupSíť PPS/VVN, transformace z vyšší hladiny (VVNA/N, VN/NN)
2Dodávka zdrojů ČEZ do sítě PDS
3Dodávka od sousedních regionálních PDS:
4E.ON Distribuce
5ČEZ Distribuce
6PRE
7Dodávka vlastních zdrojů PDS do sítě PDS
8Dodávka zdrojů ostatních výrobců vč. samovýrobců do sítě PDS
9Import (ze zahraničí) na úrovni DS
10Držitelé licence na distribuci (lokální DS)
11Vstup do hladiny celkem
nVýstupOprávnění zákazníci (VO, MOP)
13Oprávnění zákaznici (MOO)xx
14Odběr výrobců ze sitě PDS - kromě PVE
15- z toho samovýrobců
16Dodávka sousedním regionálním PDS:
17E.ON Distribuce
18ČEZ Distribuce
19PRE
20Dodávka do sítě PPSxx
ZlOdběr PVE v režimu čerpání ze sítě PDS
22Export (do zahraničí) na úrovni DS
23Držitelé licence na distribuci (lokální DS)
24Výstup z hladiny celkem
25Ostatní spotřeba PDS
26Technické ztráty v transf. z vyšší hladiny (VVNA/N, VN/NN)x
27Technické ztráty ve vedeních hladiny
28Obchodní ztráty
29výstup do transf. (na VN, NN) na straně vyššího napětí
30Bilance - kontrola

Společnost:

Období:

předpoklad v příštím období

12-B1VVNVNNN
vstup / výstup / ztrátyMWh/rMWh/rMWh/r
abcd
1VstupSíť PPS/VVN; transformace z vyšší hladiny (VVNA/N, VN/NN)
2Dodávka zdrojů ČEZ do sítě PDS
3Dodávka od sousedních regionálních PDS:
4E.ON Distribuce
5ČEZ Distribuce
6PRE
7Dodávka vlastních zdrojů PDS do sítě PDS
8Dodávka zdrojů ostatních výrobců vč. samovýrobců do sítě PDS
9Import (ze zahraničí) na úrovni DS
10Držitelé licence na distribuci (lokální DS)
11Vstup do hladiny celkem
12VýstupOprávnění zákazníci (VO, MOP)
13Oprávnění zákazníci (MOO)xx
14Odběr výrobců ze sítě PDS - kromě PVE
15- z toho samovýrobců
16Dodávka sousedním regionálním PDS:
17E.ON Distribuce
18ČEZ Distribuce
19PRE
20Dodávka do sítě PPSxx
11Odběr PVE v režimu čerpání ze sítě PDS
22Export (do zahraničí) na úrovni DS
23Držitelé licence na distribuci (lokální DS)
24Výstup z hladiny celkem
25Vlastní spotřeba PDS
26Technické ztráty v transf. z vyšší hladiny (VVNA/N, VN/NN)x
27Technické ztráty ve vedeních hladiny
28Obchodní ztráty
29Výstup do transf. (na VN, NN) na straně vyššího napětí
30Bilance - kontrola

Výkaz 12-B2a) Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí PPS a PDS na hladině 110 kV

Společnost:

Období:

rok01
měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIII
den/hodina
vstup / výstupMWMWMW MWMWMWMWMWMWMWMWMWMW MW
1Bilanční saldo na rozhraní sítí PPS/PDS:

Výkaz 12-B2b) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi provozovateli distribučních soustav

rok01
měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX XIXII III
vstup / výstupMWMWMWMWMWMWMWMWMWMW MWMW MWMWMW
1Dodávka ze síti sousedních PDS:
2ČEZ Distribuce
3E.ON Distribuce
4PRE
5Dodávka do síti sousedních PDS:
6ČEZ Distribuce
7E.ON Distribuce
8PRE

Výkaz 12-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje

Společnost:

Období:i-2i
12-D1aSkutečné hodnoty výkupu elektřinyPlánované hodnoty výkupu elektřiny
Režim minimálních výkupních cenRežim zelených bonusůRežim minimálních výkupních cenRežim zelených bonusů
MWhMWhMWhMWh
abcde
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající k výrobě
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu před 1 1. 2005
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu od 1. 1. 2005
sluneční energii
větrnou energii - zdroje uvedené do provazu před 1. 1 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31 12. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu po 1 1 2005
geotermální energii
biomasu
bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1 2004
bioplyn - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2004
...
Celkem za obnovitelné zdroje
Podpora elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně
Zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně
Zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu
Celkem za kombinovanou výrobu
Celkem za druhotné zdroje

Výkaz 12-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory

Společnost:

Období:

12-D1bSkutečné hodnoty
výkupu elektřiny
Režim minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim
minimálních
výkupních
cen
Režim
zelených
bonusů
Průměrná
cena
Cena
dle výměru
Přeplatek
nad cenu
dle výměru
Průměrná
cena
Cena
dle
výměru
Přeplatek nad
cenu
dle výměru
tis. Kčtis. KčKč/MWhKč/MWhtis. KčKč/MWhKč/MWhtis. Kč
abcdefdef
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající k výrobě
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu před 1 1. 2005
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu od 1.1 2005
sluneční energii
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31.12. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2005
geotermální energii
biomasu
bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
bioplyn - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2004
bílou biomasu a fosilní palivo spalované společné
hnědou biomasu a fosilní palivo spalované společné
cíleně pěstovanou biomasu a fosilní palivo spalované společné
...
Celkem za obnovitelné zdroje
Podpora elektřiny z kombinovaná výroby elektřiny a tepla
zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně
Zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně
Zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu
Celkem za kombinovanou výrobu
Celkem za druhotné zdroje

Výkaz 12-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla

Společnost:

Období:

Název zdrojeInstalovaný
výkon
(kW)
Výše vyplacené podpory
(tis. Kč)
Podporované množství elektřiny
(kWh)
SkutečnostSkutečnostPlán
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
abcdefgh
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Vodní energie - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu před 1. 1. 2005
1.
2.
3.
celkemx
Vodní energie - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu od 1. 1. 2005
1.
2.
3.
celkemx
Sluneční energie
1.
2.
3.
celkemx
Větrná energie - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
1.
2.
3.
celkemx
Větrná energie - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
1.
2.
3.
celkemx
Větrná energie - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2005
1.
2.
3.
celkemx
Geotermální energie
1.
2.
3.
celkemx
Biomasa
1.
2.
3.
celkemx
Bílá biomasa a fosilní palivo spalované společně
1.
2.
3.
celkemx
Hnědá biomasa a fosilní palivo spalované společně
1.
2.
3.
celkemx
Cíleně pěstovaná biomasa a fosilní palivo spalované společně
1.
2.
3.
celkemx
Bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
1.
2.
3.
celkemx
Bioplyn - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004
1.
2.
3.
celkemx
... (další kategorie dle Cenového rozhodnuti ERÚ)
1.
2.
3.
celkemx
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA
Zdroje do 1MWe instalovaného výkonu včetně
1.
2.
3.
celkemx
Zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně
1.
2.
3.
celkemx
Zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu včetně
1.
2.
3.
celkemx

Výkaz 12-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů

Společnost:

Období:

Název zdrojeTyp použitého
druhotného
zdroje
Datum uvedení
zdroje do
provozu
Instalovaný
výkon
(kW)
Výše vyplacené
podpory
(tis. Kč)
Podporované množství elektřiny
(kWh)
SkutečnostPlán
DRUHOTNÉ ZDROJE
abcdefg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
celkemxxx

Výkaz 12-T1a): Rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN

Společnost:

Období:

skutečnost za vykazované období

SazbaPočet odběrných místRoční RK
(max)
Měsíční RK
(max)
Roční RK
(průměr)
Měsíční RK
(průměr)
Prodej v pásmuCelkemPoznámka
ŠTVTNT
--MWMWMWMWMWhMWh
abcdefghi
VVN
OZ
samovýrobci
VO-VVN
VN
OZ
samovýrobci
VO-VN
VO-celkem

Výkaz 12-T1a): Rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN

Společnost:

Období:

předpoklad v příštím období

KategoriePočet odběrných místRoční RK
(max)
Měsíční RK
(max)
Roční RK
(průměr)
Měsíční
RK (průměr)
Prodej v pásmuCelkemPoznámka
ŠTVTNT
--MWMWMWMWMWhMWh
abcdefghi
VVN
OZ
samovýrobci
VO-VVN
VN
OZ
samovýrobci
VO-VN
VO-celkem

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a spotřeby elektřiny konečných zákazníků na hladinách VVN a VN

(dle jednotlivých měsíců)

a) Rezervace kapacity a spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN

(jedná se o oprávněné zákazníky, samovýrobce a LDS, tedy všechny zákazníky, jimž byla účtována RK)

Společnost:

Období:

MěsícPočet odběrných místDvousložková platba za distribuciTržby za:
RK ročníRK měsíčníEnergieRK ročníRK měsíčníPoužití sítěpřekročení RK
--MWMWMWhtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč
abcdef9hi
leden
únor
březen
duben
kveten
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a spotřeby elektřiny konečných zákazníků na hladinách VVN a VN

(dle jednotlivých měsíců)

b) Rezervace kapacity a spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VN

(jedné se o oprávněné zákazníky, samovýrobce a LDS, tedy všechny zákazníky, jimž byla účtována RK)

Společnost:

Období:

MěsícPočet odběrných místDvousložková platba za distribuciJednosložková
platba za
distribuci
Tržby za:
RK ročníRK měsíčníEnergieEnergieRK ročníRK měsíčníPoužití sítěpřekročení RKPoužití sítí
jednosložkově
--MWMWMWhMWhtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč
abcdefghijk
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Společnost:

Období:

Výkaz 12-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Tarif - sazbaProud jistícího
prvku [A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměrná spotřeba
[kWh/rok]
Tržby bez DPH
tis. Kč/rok
Tržby celkem bez
DPH
(tis. Kč)
Prům. cena
REAS bez
DPH
[Kč/MWh]
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVTNTstálý plat
acdefhiiklmno
C 01 d1 × 10xxx
1 tarif1 × 13xxx
1 × 16xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xx
3 × 160xx
3 × 200xxx
3 × 250xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xx
souhrnx
C 02 d1 × 10xxx
1 tarif1 × 13xx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xx
3 × 125xx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
C 03 d1 × 10xx
1 tarif1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xx
3 × 10xxx
3 × 16xx
3 × 20xx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xx
3 × 60xxx
3 × 100xxx
3 × 125x
3 × 160xx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xx
xxx
souhrnxxx
C 25 d1 × 10
2 tarif - 8 hodin NT1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16......::rJ
3 × 201
3 × 251
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 26 d1 × 10
2 tarif - 8 hodin NT1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn

Výkaz 12-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Tarif - sazbaProud
jistícího prvku [A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměrná spotřeba
[kWh/rok]
Tržby bez DPH
tis. Kč/rok
Tržby celkem bez
DPH
[tis. Kč]
Prám. cena
REAS bez
DPH
[Kč/MWh]
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVTNTstálý plat
C 35 d
2 tarif - 16 hodin NT
1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 60
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 45 d
2 tarif - 20 hodin NT
1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 60
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
3 × 250
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 55 d
tepelná čerpadla
2 tarif - 22 hodin NT
1 × 10
1 × 13
1 × 16
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 10
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 60 d
C 62 d
veřejné osvětlení 1 tarif
1 × 10
1 × 13
1 × 16
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 60
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
Celkem podnikatelský maloodběr

Společnost:

Období:

Výkaz 12-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Tarif - sazbaProud jistícího
prvku
[A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměr. spotřeba
[kWh/rok]
Tržby včetně DPH
tis. Kč/rok
Tržby celkem vč.
DPH
[tis. Kč]
Průměrná cena
REAS vč.
DPH
[Kč/MWh]
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVTNTstálý plat
abcdefghijklmno
D 01 d1 × 10xxx
1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
D 02 d1 × 10xxx
1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16 xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20 xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
D 24 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 25 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
1224
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 26 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn

Výkaz 12-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Tarif - sazbaProud jistícího
prvku
[A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměr. spotřeba
[MWh/rok]
Tržby včetně DPH
tis. Kč/rok
Třžby celkem vč.
DPH
[tis. Kč]
Průměrná cena
REAS vč.
DPH
[Kč/MWh]
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVTNTstálý plat
D 34 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3× 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 35 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 - 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 45 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 450
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 55 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 15
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 56 d 1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 15
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 61 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
Celkem maloodběr obyvatelstva

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny - skupina 13

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1.Výkaz 13-A:Výkaz aktiv,
2.Výkaz 13-HVVýkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 13-N:Výkaz nákladů,
4.Výkaz 13-1:Výkaz plánu investic,
5.Výkaz 13-B1:Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy,
6.Výkazy 13-B2 a), b), c):Výkazy maxim výkonů,
7.Výkazy 13-D1 a), b):Výkaz podporovaných zdrojů,
8.Výkazy 13-D1 podklady:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,
9.Výkazy 13-D2 podklady:Výkaz podpory druhotných zdrojů,
10.Výkazy 13-D3:Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami,
11.Výkaz ERÚ 1-12:Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny,
12.Výkaz ERÚ 2-01:Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě,
13.Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné šije písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1 Výkaz 13-A: Výkaz aktiv

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4.

1.1 Přenos elektřiny

1.1.1 Přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pro přenos elektřiny a lze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie.

Majetek je vykazován následující struktuře:

- Vedení 400 kV,

- Vedení 220 kV,

- Vedení 110 kV,

- Dispečink,

- Transformovny,

- Obchodní měření,

- Ostatní.

1.1.2 Podpůrný majetek I

Jedná se o majetek, který slouží na podporu licencované činnosti přenos elektřiny, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie.

Podpůrný majetek I je rozdělen na jednotlivé technologie v poměru zůstatkové ceny přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2 Obchod se systémovými a podpůrnými službami - přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pro činnost obchodování se systémovými a podpůrnými službami.

1.3 Ostatní činnosti v rámci licence - přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pro ostatní činnosti v rámci licence s výjimkou činnosti přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami.

1.4 Podpůrný majetek II

Jedná se o majetek, který slouží na podporu činností v souladu s body 1.2 a 1.3, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé vykazované činnosti.

Podpůrný majetek lije rozdělen na jednotlivé činnosti v poměru zůstatkové ceny přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.5 Nelicencované činnosti - přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek sloužící pro ostatní činnosti, které nesouvisí s licencovanou činností.

1.6 Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Společný majetek je rozdělen na jednotlivé činnosti a technologie v poměru zůstatkové ceny přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.7 Leasing

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného pomocí finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato hodnota je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou podniku.

1.8 Nezahrnovaná aktiva

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován.

2 Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.
■ Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností přenos elektřiny.
■ +/- - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy.
■ Licence - sloupec obsahuje celkové náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány
v účetnictví regulovaného subjektu.
■ Přenos- sloupec obsahuje náklady a výnosy související s činností přenos elektřiny v souladu s regulačním pojetím této vyhlášky.
Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou.
■ Systémové služby -sloupec obsahuje náklady a výnosy související s činností poskytování systémových a podpůrných služeb v souladu
regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou.
■ Aukce - sloupec obsahuje náklady a výnosy související s činností aukce v souladu regulačním pojetím této vyhlášky.
Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou.
■ CBT - sloupec obsahuje náklady a výnosy související s účastí v mechanismu kompenzace mezi provozovateli přenosových
soustav („CBT“). Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou.
■ Jiné činnosti- sloupec obsahuje náklady a výnosy související s jinými činnostmi v rámci licence přenos elektřiny v souladu
s platným cenovým rozhodnutím Úřadu.

2.2 Charakteristika řádků výkazu

2.2.1 Výnosy

■ VP 01 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 04 - tržby související s mechanismem vyrovnání příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje
a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od konečných zákazníků a vyrovnání plateb mezi provozovateli
regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy;
■ VP 05 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu s elektřinou;
■ VP 06 až 08 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 09 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 3.1.3, které snižují povolené náklady jsou náhrady
za škody způsobené na přenosovém zařízení;
■ VP 10 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 11- výnosy související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s dopravou;
■ VP 12 - sekundární výnosy související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;
■ VP 13 -výnosy související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;
■ VF 01 až 07 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VM 99- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);

2.2.2 Náklady

■ NP 01- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu provozovatele přenosové soustavy;
■ NP 06- náklady související s nákupem elektřiny ke krytí kontrahovaných ztrát;
■ NP 07- náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s naturálními úhradami tranzitních poplatků;
■ NP 08- náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů;
■ NP 09- náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát za způsobené odchylky;
■ NP 10- náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny;
■ NP 11- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 13- náklady související s poskytováním podpůrných služeb;
■ NP 14- náklady související se službami zahraničních provozovatelů přenosových soustav;
■ NP 15- jiné služby související s licencovanou činností v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu;
■ NP 16- náklady související s podporou obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
(tj. povinný výkup i pevné příspěvky a dále vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav
a provozovatelem přenosové soustavy, souvisejících s podporou uvedených zdrojů);
■ VP 17- náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou;
■ NP 18- náklady na opravy a udržování;
■ NP 19- náklady na cestovné;
■ NP 20- náklady na reprezentaci;
■ NP 21- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 22- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 23- služby související s nákupem informačních technologií a telekomunikačních služeb;
■ NP 24- náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ NP 25- náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
Nákladové položky NP 18 a 21 až 25 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:
- jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného
podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu8) (dále jen „podnikatelské seskupení“);
- jiným subjektům.
■ NP 27 až 31- položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 33 a 35- položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 36- náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP 37- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7), dále snížena o náklady
na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP 39- náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s dopravou;
■ NP 40- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;
■ NP 41- náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;
■ NF 01 až 06- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NF 07- náklady související s bankovními poplatky;
■ NF 08- náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb);
■ NF 09- ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění;
■ NF 10- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NM 99- položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05- položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ HV 08 a 09- položka jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7).

3 Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 4 odst. 4.

3.1 Přímo přiřaditelné náklady

3.1.1 Opravy - sloupec „ b“

Do položky „opravy“ se zahrnují náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity přenosových zařízení.

3.1.2 Provozování a obsluha - sloupec „c“

Do položky „provozování a obsluha“ se zahrnují náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou přenosového zařízení.

3.1.3 Ostatní provozní náklady - sloupec „d“

Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádném z výše uvedených sloupců (většinou se účetně evidují přímo na objektu technologie).

Jako výnosy snižující související provozní náklady se vykazují zejména výnosy za náhrady za škody způsobené na přenosovém zařízení.

3.1.4 Odpisy - sloupec „ e“

Jedná se o odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku přímo přiřaditelného k jednotlivým licencovaným činnostem.

3.2 Provozní režie - sloupec „f“

Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména:

- náklady, které souvisí s přímým řízením přenosové činnosti;

- náklady, které jsou vynaloženy přímo na činnosti v rámci licence skupiny 13, avšak mají charakter správní režie, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Celková hodnota provozní režie je rozdělena na jednotlivé technologie podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům.

Provozní režie zahrnuje zejména:

- osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

- odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti nebo technologie (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

- náklady kancelářských prostor provozu,

- ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných provozních prostor apod.).

3.3 Správní režie - sloupec „g“

Správní režie zahrnuje náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Správní režie zahrnuje zejména:

- osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

- odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

- náklady kancelářských prostor,

- náklady na nákup externích služeb,

- ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob.

Výše navržený obsah položek výkazu 13-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence.

4 Výkaz 13-I: Výkaz plánu investic

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů včlenění podle činností v jednotlivých letech.

5 Výkaz 13-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy

Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok „i“.

- Objemy energií se vyplní v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách.

- Provozovatel přenosové soustavy vykazuje množství přenesené energie na vstupu do přenosové soustavy v předávacích místech uvnitř PS v členění na jednotlivé dodavatele podle připojovacích míst a na výstupu z PS v členění na jednotlivé odběratele podle předávacích míst.

- U připojovacích a předávacích míst mezi PS a zahraničními soustavami vykazuje provozovatel přenosové soustavy množství elektřiny podle hodnot exportu, importu a kontrahovaného tranzitu potvrzených operátory okolních soustav a zahrnutých do sjednaného salda.

- Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektřiny v přenosové síti se zohledněním jednotlivých směrů vzájemných dodávek mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos. Uvádí se tedy skutečné objemy energie a velikosti výkonů, dodávané a odebírané z přenosové soustavy v obou směrech včetně rozhraní PS/l 10 kV (nejedná se o bilanční salda).

Ve výkazu jsou uváděny kategorie údajů podle níže uvedených pravidel:

- Dodávka zdrojů ČEZ, a. s., do sítě PPS - uvede se skutečná celková dodávka z elektráren ČEZ, a. s., do sítě PPS v daném směru, tzn. včetně dodávek z elektráren ČEZ, a. s., do 110 kV vedení PS. Údaj je dále rozdělen na dodávku z obnovitelných zdrojů a z ostatních zdrojů.

- Dodávka zdrojů nezávislých výrobců (IPP) do sítě PPS - týká se zdrojů, které nejsou ve vlastnictví ČEZ, a. s.; uvede se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PPS a dále zvlášť dodávka z obnovitelných zdrojů a z ostatních zdrojů.

- Import ze zahraničí sítěmi PS - uvádí se celkový objem importované elektřiny pouze sítěmi PS. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, dovoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní import.

- Dodávka ze sítí provozovatelů distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PDS do sítě 110 kV PPS (tj. nejen dodávku přes transformaci 110 kV/ PS). Údaje jsou vykázány v členění dle jednotlivých regionálních PDS.

- Odběr oprávněných zákazníků.

- Dodávka do sítí provozovatelů distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PPS do sítě PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). Údaje jsou vykázány v členění dle jednotlivých regionálních PDS.

- Export do zahraničí sítěmi PS - uvádí se celkový objem exportované elektřiny pouze sítěmi PS. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, vývoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní export.

- Ostatní spotřeba PPS - uvede se spotřeba v rozvodnách PPS napájená ze sítě PPS.

- Ztráty v síti PPS - uvádí se celkový objem ztrát a dále údaje rozdělené na ztráty kryté povinným výkupem z obnovitelných zdrojů a ztráty kryté z ostatních zdrojů.

V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie.

6 Výkazy 13-B2: Výkazy maxim výkonů

Vykazují se měsíční maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence na přenos elektřiny a příslušnými účastníky trhu s elektřinou.

6.1 Výkaz 13-B2 a)

Držitel licence na přenos elektřiny vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě PPS a PDS na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní PPS/PDS zahrnují též výkony mezi PPS a PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV).

6.2 Výkaz 13-B2 b)

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků připojených k přenosové soustavě.

6.3 Výkaz 13-B2 c)

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny.

7 Výkazy 13-D1a), b): Výkaz podporovaných zdrojů

Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů.

Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok „i-2“a jako plán na regulovaný rok„i“ (Výkaz 13-Dla). Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

Současně jsou za uplynulý kalendářní rok „i-2“ předkládány údaje o související výši podpory vyplacené provozovatelem distribuční soustavy držiteli licence na výrobu elektřiny (Výkaz 13-D1b).

Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu minimálních výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů).

8 Výkaz 13-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“a jako plán na regulovaný rok „i“.Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

9 Výkaz 13-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů

Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných zdrojů včlenění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny, datum uvedení výrobny do provozu a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny (v MWh/rok), a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok„i“.

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán povinného výkupu na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku „i-1“ a podle předpokládaného odhadu.

10 Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

Do výkazu se uvádí údaje o množství elektřiny, za které je hrazena platba za systémové služby, a to včlenění podle jednotlivých kategorií účastníků trhu s elektřinou (koneční zákazníci, výrobci). V případě výrobců jsou údaje dále rozděleny podle kategorie výrobců a podle držitele licence na distribuci, k jehož soustavě jsou zařízení výrobců připojena; lokální spotřeba výrobců v souladu se zvláštním právním předpisem11) je dále členěna na ostatní spotřebu výrobců a cizí spotřebu v areálu výroben.

Výkaz se vyplňuje na základě údajů předložených výrobci a to jako skutečnost za účetně ukončený kalendářní rok, plán a očekávanou skutečnost za rok, ve kterém je výkaz předkládán Úřadu, a dále plánované množství elektřiny v roce, pro který jsou Úřadem stanovovány ceny za systémové služby.

Do výkazu se dále uvádí odpovídající náklady a výnosy spojené s podpůrnými a systémovými službami, které jsou předkládány za účetně ukončený kalendářní rok.

11 Výkaz ERÚ 1-12

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

- bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, dovoz a vývoz, ztráty v sítích přenosové soustavy),

- spotřeba elektřiny brutto (spotřeba elektřiny v energetickém sektoru) rozdělená po krajích ČR.

12 Výkaz ERÚ 2-01

Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje:

- údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň,

- trasy kabelových a venkovních vedení 400, 220 a 110 kV,

- počet transformátorů 400/ 220, 400/ 110, 220/ 110 a 110/ VN.

Držitel licence předkládá souhrnný (součtový) výkaz.

13 Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy

Držitel licence předkládá následující informace:

- topologické trasy vedení 400, 220 a 110 kV,

- popisné údaje o vedeních 400, 220 a 110 kV atd.,

- poloha významných rozvoden v zásobovací oblasti příslušného energetického subjektu.

Držitel licence předává podklady ve sjednaném grafickém formátu a to pro celé vymezené území, není-li stanoveno jinak.

Společnost:

Období:

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv

v tis. Kč

13-APořizovací cenaZůstatková cena
abc
1Přenos elektřiny
2Přímo přiřaditelný majetek
3 z toho: Vedení 400kV
4Vedení 220kV
5Vedení 110kV
6Dispečink
7Transformovny
8Obchodní měření
9Ostatní
10Podpůrný majetek I
11Obchod s podpůrnými a systémovými službami - přímo přiřaditelný majetek
12Ostatní činnosti v rámci licence - přímo přiřaditelný majetek
13Podpůrný majetek II
14Nelicencované činnosti - přímo přiřaditelný majetek
15Společný majetek
18(Leasing)
19Nezahrnovaná aktiva
20Dlouhodobý majetek vykázaný
21Dlouhodobý majetek uvedený v rozvaze

Společnost:

Období:

Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost přenos elektřiny

v tis. Kč

VÝNOSYCelkemOstatní+/-LicencePřenosSystémové
služby
AukceCBTJiné
činnosti
rezervace
kapacity
použití sítí
abcdefghijk
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Tržby - příspěvky na podporované zdroje
VP 05Tržby - poplatky OTE
VP 06Změna stavu zásob vlastní činnosti
VP 07Aktivace
VP 08Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 09Ostatní provozní výnosy
VP 09Az toho ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady
VP 09Bz toho ostatní provozní výnosy
VP 10Převod provozních výnosů
VP 11Sekundární výnosy - doprava
VP 12Sekundární výnosy - správní režie
VP 13Sekundární výnosy - ostatní
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetku
VF 04Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
VF 05Výnosové úroky
VF 06Ostatní finanční výnosy
VF 07Převod finančních výnosů
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
NÁKLADYCelkemOstatní+/-LicencePřenosSystémové
služby
AukceCBTJiné
činnosti
rezervace
kapacity
použití sítí
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonové spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04Elektrická energie - vlastní spotřeba
NP 05Elektrická energie - ztráty
NP 06Kontrahované ztráty
NP 07Naturální úhrady tranzitních poplatků
NP 08Povinný výkup z OZE
NP 09Za způsobené odchylky
NP 10Spotřeba energie - ostatní
NP 11Spotřeba materiálu
NP 12Služby
NP 13Podpůrné služby
NP 14Služby zahraničních PPS
NP 15Jiné služby
NP 16Platby pro podporované zdroje
NP 17Poplatky OTE
NP 18Opravy a udržování
NP 18Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 18Bz toho ostatní subjekty
NP 19Cestovné
NP 20Náklady na reprezentaci
NP 21Nájemné - finanční leasing
NP 21Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 21Bz toho ostatní subjekty
NP 22Nájemné - ostatní
NP 22Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 22Bz toho ostatní subjekty
NP 23IT a telekomunikace
NP 23Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 23Bz toho ostatní subjekty
NP 24Konzultantské a poradenské služby
NP 24Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 24Bz toho ostatní subjekty
NP 25Ostatní služby
NP 25Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 25Bz toho ostatní subjekty
NP 26Osobní náklady
NP 27Mzdové náklady
NP 28Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 29Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
NP 30Sociální náklady
NP 31Dané a poplatky
NP 32Odpisy dlouhodobého majetku
NP 33Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 34Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 35Ostatní provozní náklady
NP 36Pojištění
NP 37Jiné ostatní provozní náklady
NP 38Převod provozních nákladů
NP 39Sekundární náklady doprava
NP 40Sekundární náklady - správní režie
NP 41Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podíly
NF 02Náklady z finančního majetku
NF 03Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
NF 05Nákladové úroky
NF 06Ostatní finanční náklady
NF 07Bankovní poplatky
NF 08Pojištění
NF 09Ostatní
NF 10Převod finančních nákladů
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
NM 99MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEKCelkemOstatní+/-LicencePřenosSystémové
služby
AukceCBTJiné činnosti
rezervace
kapacity
použití sítí
HV 01Provozní výsledek hospodařeníx
HV 02Finanční výsledek hospodařeníx
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxxxxxxxxx
HV 04splatnáxxxxxxxxx
HV 05odloženáxxxxxxxxx
HV 06Výsledek hospodaření za běžnou činnostxxxxxxxxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixxxxxxxxx
HV 08splatnáxxxxxxxxx
HV 09odloženáxxxxxxxxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxxxxxxxxx
HV 98VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMx
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxxxxxxxxx
Společnost:

Období:

Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

v tis. Kč

13-NOpravyProvozování
a obsluha
Ostatní
provozní
náklady
OdpisyProvozní
režie
Správní
režie
abcdefg
1Přenos elektřiny
2technologie vedení (400kV, 220kV, 110kV)x
3dispečinkx
4transformovnyx
5společné náklady vedení a transformovenx
6obchodní měřeníx
7Obchod se systémovými a podpůrnými službami

Společnost:

Období:

Výkaz 13-I: Výkaz plánu investic

v tis. Kč

13 - Ii-1ii+1i+2i+3
abcdef
1Přenos elektřiny
2z toho: investice na posílení přeshraničních profilů
3Obchod s podpůrnými a systémovými službami
4Aukce
5CBT
6Ostatní činnosti v rámci licence - přímo přiřaditelný majetek
7Nelicencované činnosti
8Společný majetek
9Celkem

13-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy

Společnost:

Rok:  i-2

skutečnost za vykazované období

vstup / výstup / ztrátyMWh/r
1VstupDodávka zdrojů ČEZ do sítě PPS
2z toho: povinný výkup z OZE
3ostatní zdroje
4Dodávka zdrojů nezávislých výrobců (IPP) do sítě PPS
5 z toho:povinný výkup z OZE
6ostatní zdroje
7Import ze zahraničí sítěmi PPS
8 z toho:kontrahovaný tranzit
9systémový tranzit
10dovoz ČEPS - havarijní výměny a reg. energie
11ostatní import
12Dodávka ze sítí provozovatelů distribučních soustav
13 z toho:E.ON Distribuce
14ČEZ Distribuce
15PRE
16Vstup do sítě PPS celkem
17VýstupOprávnění zákazníci připojení přímo na síť PPS
18Dodávka do sítí provozovatelů distribučních soustav:
19 z toho:E.ON Distribuce
20ČEZ Distribuce
21PRE
22Export do zahraničí sítí PPS
23 z toho:kontrahovaný tranzit
24systémový tranzit
25export ČEPS - havarijní výměny a reg. energie
26ostatní export
27Odběr PVE ze sítě PPS v režimu čerpání
28Jiná, výše neuvedená dodávka ze sítě PPS- pro ČEZ
29 - pro SU
30Výstup ze sítě PPS celkem
31Ostatní spotřeba ČEPS, a. s., napájená ze sítě PPS
32Ztráty v síti PPS celkem
33 z toho:krytí ztrát povinným výkupem z OZE
34krytí ztrát ostatními zdroji
35Celková míra ztrát v PS
36Množství elektřiny zpoplatněné tarifem za použití sítí

Společnost:

Rok: i

předpoklad v příštím období

vstup / výstup / ztrátyMWh/r
1VstupDodávka zdrojů ČEZ do sítě PPS
2 z toho:povinný výkup z OZE
3ostatní zdroje
4Dodávka zdrojů nezávislých výrobců (IPP) do sítě PPS
5 z toho:povinný výkup z OZE
6ostatní zdroje
7Import ze zahraničí sítěmi PPS
8 z toho:kontrahovaný tranzit
9systémový tranzit
10dovoz ČEPS - havarijní výměny a reg. energie
11ostatní import
12Dodávka ze sítí provozovatelů distribučních soustav
13 z toho:E.ON Distribuce
14ČEZ Distribuce
15PRE
16Vstup do sítě PPS celkem
17VýstupOprávnění zákazníci připojení přímo na síť PPS
18Dodávka do sítí provozovatelů distribučních soustav:
19 z toho:E.ON Distribuce
20ČEZ Distribuce
21PRE
22Export do zahraničí sítí PPS
23 z toho:kontrahovaný tranzit
24systémový tranzit
25export ČEPS - havarijní výměny a reg. energie
26ostatní export
27Odběr PVE ze sítě PPS v režimu čerpání
28Jiná, výše neuvedená dodávka ze sítě PPS - pro ČEZ
29- pro SU
30Výstup ze sítě PPS celkem
31Ostatní spotřeba ČEPS, a. s., napájená ze sítě PPS
32Ztráty v síti PPS celkem
33 z toho: krytí ztrát povinným výkupem z OZE
34krytí ztrát ostatními zdroji
35Celková míra ztrát v PS
36Množství elektřiny zpoplatněné tarifem za použití sítí

Společnost:

Rok: i-2

13-B2 a) Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV

Roki-2i- 1
MěsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIII
Vstup / VýstupMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMW
1Bilance dodávky do sítí PDS:
2E.ON Distribuce
3ČEZ Distribuce
4ČEZ Distribuce bez Actherm
5PRE

13-B2 b) Měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků z PS

Ostatní činnosti v rámci licence - přímo přiřaditelný majetek

Roki-2i-1
MěsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIxXXXIXIIIII
Koneční zákazníciMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMW
6Oprávnění zákazníci: AC THERM
7SUH
8ČEZ (bez čerpání PVE a bez exportu)

13-B2 c) Měsíční hodinová maxima výkonu PVE

Roki-2i-1
MěsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIII
Čerpání PVEMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMW
9Ze sítě PPS celkem

Výkaz 13-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje

Společnost:
Období:i - 2i
13-D1a)Skutečné hodnoty výkupu elektřinyPlánované hodnoty výkupu elektřiny
Režim minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
MWhMWhMWhMWh
abcde
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající k výrobě
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu před 1. 1. 2005
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu od 1. 1. 2005
sluneční energii
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2005
Ostatní činnosti v rámci licence - přímo přiřaditelný majetek
biomasu
bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
bioplyn - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2004
...
Celkem za obnovitelné zdroje
Podpora elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně
zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně
zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu
Celkem za kombinovanou výrobu
Celkem za druhotné zdroje

Výkaz 13-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory

Společnost:

Období: i-2

13-D1b)Skutečné hodnoty výkupu elektřinyRežim minimálních výkupních cenRežim zelených bonusů
Režim minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Průměrná cenaCena dle výměruPřeplatek nad
cenu dle výměru
Průměrná cenaCena dle výměruPřeplatek nad
cenu dle výměru
tis. Kčtis. KčKč/MWhKč/MWhtis. KČKč/MWhKč/MWhtis. Kč
abcdefdef
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající k výrobě
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu před 1. 1. 2005
vodní energii - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu od 1. 1. 2005 sluneční energii
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
větrnou energii - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2005
geotermální energii
biomasu
bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
bioplyn - zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2004 bílou biomasu a fosilní palivo spalované společně
hnědou biomasu a fosilní palivo spalovaná společně
cíleně pěstovanou biomasu a fosilní palivo spalované společně
...
Celkem za obnovitelné zdroje
Podpora elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně-
zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně
zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu
Celkem za kombinovanou výrobu
Celkem za druhotné zdroje

Výkaz 13-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla

Společnost:

Období:

Název zdrojeInstalovaný
výkon
(kW)
Výše vyplacené podpory
(tis. Kč)
Podporované množství elektřiny (kWh)
SkutečnostSkutečnostPlán
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim
zelených bonusů
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
abcdefgh
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Vodní energie - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu před 1. 1. 2005
1.
2.
3.
celkemx
Vodní energie - zdroje do 10 MW instalovaného výkonu včetně uvedené do provozu od 1. 1. 2005
1.
2.
3.
celkemx
Sluneční energie
1.
2.
3.
celkemx
Větrná energie - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
1.
2.
3.
celkemx
Větrná energie - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do 31.12. 2004
1.
2.
3.
celkemx
Větrná energie - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2005
1.
2.
3.
celkemx
Geotermální energie
1.
2.
3.
celkemx
Biomasa
1.
2.
3.
celkemx
Bílá biomasa a fosilní palivo spalované společně
1.
2.
3.
celkemx
Hnědá biomasa a fosilní palivo spalované společně
1.
2.
3.

Výkaz 13-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla

Společnost:

Období:

Název zdrojeInstalovaný
výkon
(kW)
Výše vyplacené podpory
(tis. Kč)
Podporované množství elektřiny (kWh)
SkutečnostSkutečnostPlán
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
Režim
minimálních
výkupních cen
Režim zelených
bonusů
abcdefgh
celkemx
Cíleně pěstovaná biomasa a fosilní palivo spalované společně
1.
2.
3.
celkemx
Bioplyn - zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2004
1.
2.
3.
celkemx
Bioplyn - zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2004
1.
2.
3.
celkemx
... (další kategorie dle Cenového rozhodnuti ERÚ)
1.
2.
3.
celkemx
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA
Zdroje do 1MWe instalovaného výkonu včetně
1.
2.
3.
celkemx
Zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně
1.
2.
3.
celkemx
Zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu včetně
1.
2.
3.
celkemx

Výkaz 13-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů

Společnost:

Období:

Název zdrojeTyp použitého
druhotného
zdroje
Datum uvedení
zdroje do
provozu
Instalovaný
výkon
(kW)
Výše vyplacené
podpory
(tis. Kč)
Podporované množství elektřiny
(kWh)
SkutečnostPlán
DRUHOTNÉ ZDROJE
abcdefg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
celkemxxx

13 - D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

Společnost:

Období:

roki-2i-1i
plánočekávaná
skutečnost
odhad
položkatis. KčMWhcena /MWhMWhMWhMWh
abcd
Celkové výnosy za systémové služy
z toho : podle platného Cenového rozhodnutí Úřadu - cena pro konečné zákazníky
konečným zákazníkům DS
konečným zákazníkům PS - Actherm
konečným zákazníkům PS a DS - SU
z toho :podle platného Cenového rozhodnutí Úřadu - cena v případě připojení “ostrova“
DS v případě připojení “ostrova“
z toho : podle platného Cenového rozhodnutí Úřadu - cena pro lokální spotřebu
výrobcům nad 100 kW bez použití PS a DS - celkem
z toho : ČEZ Distribuce
E.ON Distribuce
PRE
ČEZ
z toho ostatní spotřeba výrobců
z toho spotřeba cizích zákazníků v areálu výrobny
SU
z toho ostatní spotřeba výrobců
z toho spotřeba cizích zákazníků v areálu výrobny
výrobcům z PS a DS
Celkové povolené náklady obchodu se systémovými službami
Proměnné náklady celkem
NÁKUP pps (aktuálně podle Kodexu PPS) celkem
primární regulace
sekundární regulace
terciární regulace kladná
terciární regulace záporná
rychle startující záloha
dispečerská záloha
ostatní regulace (U/Q; ostrovní provoz; start ze tmy...)
odchylky OTE
regulační energie
aktivace podpůrných služeb (-)
Stálé náklady obchodu se sys celkem
Povolené stálé náklady obchodu se sys celkem (vč. odpisů)xx
povolené stálé náklady k zajištění obchoduxx
Odpisy DNM a DHMxx

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou - skupina 14

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1.Výkaz 14-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
2.Výkaz 14-T1a):Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN v režimu dodávky poslední instance,
3.Výkazy 14-T1b), c):Tarifní statistiky konečných zákazníků na hladině NN v režimu dodávky poslední instance,
4.Výkaz ERÚ 2-12:Měsíční výkaz o dovozu, vývozu, nákupu a prodeji elektřiny.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup neboje možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz nepředkládá dodavatel poslední instance.

1.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem- sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje
s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.
■ Ostatní- sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisejících s licencovanou činností.
Pokud je subjekt držitelem i ostatních licencí, náklady a výnosy související s touto ostatní
licencovanou činností budou uvedeny v rámci tohoto sloupce.
■ Licence- sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností.
Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví regulovaného subjektu.

1.2 Charakteristika řádků výkazu:

1.2.1 Výnosy

■ VP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 05- tržby za činnost dodavatele poslední instance ;
■ VP 06- tržby z prodeje elektřiny subjektům, které nepovažujeme za konečné zákazníky. Zejména se jedná
o výnosy z vývozu elektřiny, prodeje ostatním obchodníkům, realizace obchodu na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou apod.;
■ VP 07- tržby související s vyrovnáváním odchylek v rámci systému organizovaného operátorem trhu s elektřinou;
■ VP 08- tržby související se zajišťováním distribučních služeb pro konečné zákazníky;
■ VP 09- tržby související s fakturací poplatků operátora trhu s elektřinou z titulu zajištění distribučních služeb pro konečné zákazníky;
■ VP 10- tržby související s fakturací poplatků na zajištění distribučních služeb pro konečné zákazníky;
■ VP 11- tržby související s fakturací příspěvků na související s podporou obnovitelných zdrojů, - druhotných zdrojů
a kombinované výroby elektřiny a tepla v rámci zajišťování distribuce pro konečné zákazníky;
■ VP 12- tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
■ VP 13 až 17- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VF 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

1.2.2 Náklady

■ NP 01- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- náklady související s nákupem elektřiny pro zajištění dodávky konečným zákazníkům;
■ NP 05- náklady na nákup elektřiny nakoupené pro účely zajištění dodávky zákazníkům obsluhovaným v režimu
dodávky poslední instance;
■ NP 06- náklady na nákup elektřiny, které nesouvisí s dodávkou konečným zákazníkům;
■ NP 07- spotřeba elektřiny, která nemá charakter elektřiny určené k dalšímu prodeji a samozřejmě i spotřeba ostatních energií;
■ NP 08- náklady související s vyrovnáváním odchylek v rámci systému organizovaného operátorem trhu s elektřinou;
■ NP 09- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 11- náklady na nákup smluvně zajišťovaných distribučních služeb pro koncové zákazníky;
■ NP 12- náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou,
■ NP 13- náklady související s úhradou poplatků za systémové služby;
■ NP 14- náklady související s podporou obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny
a tepla z titulu zajišťování distribučních služeb pro konečné zákazníky;
■ NP 15- náklady na opravy a udržování;
■ NP 16- náklady na cestovné;
■ NP 17- náklady na reprezentaci;
■ NP 18- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 19- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 20- služby související s nákupem informačních technologií;
■ NP 21- náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ NP 22- náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
■ NP 24 až 33 - pložka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7)
■ NP 34- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací veškeré
■ NP 35- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nerežijních sekundárních nákladů;
■ NF 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

1.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ HV 08 a 09položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2. Výkazy 14-T1: Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN a tarifní statistiky konečných zákazníků na hladině NN v režimu dodávky poslední instance

Výkaz nepředkládá dodavatel poslední instance.

2.1. Výkaz 14-T1 a): Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN v režimu dodávky poslední instance

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst k30. 12. účetně ukončeného kalendářního roku, roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků připojených na napěťovou hladinu VVN a VN a odpovídající tržby za poskytnutou elektřinu v režimu dodávky poslední instance.

Držitel licence respektuje při vyplňování výkazů následující pravidla:

- Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN.

- Odběrná místa se uvádí samostatně pro každou hladinu napětí zvlášť. Např. má-li odběratel odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN.

2.2. Výkaz 14-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků kategorie maloodběru podnikatelů z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst k 30. 12. účetně ukončeného kalendářního roku a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr podnikatelů na hladině NN v režimu dodávky poslední instance. Údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ.

Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifu uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za poskytnuté množství elektřiny.

Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok „i-2“) ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku „i-2“ do 30. června roku „i-1“ včetně ke dni 15. 7.

2.3. Výkaz 14-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků kategorie maloodběru obyvatelstva z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance

Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst k30. 12. účetně ukončeného kalendářního roku a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr obyvatelstva (domácností) na hladině NN v režimu dodávky poslední instance. Údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ.

Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za poskytnuté množství elektřiny.

Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok „i-2“) ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku „i-2“ do 30. června roku „i-1“ včetně ke dni 15. 7.

3. Výkaz ERÚ 2-12

Držitel licence předkládá následující informace:

- dovoz elektřiny,

- vývoz elektřiny,

- nákup elektřiny v členění podle jednotlivých subjektů (ČEZ, a.s., operátor trhu s elektřinou, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav a obchodníci s elektřinou),

- prodej elektřiny v členění podle jednotlivých subjektů (ČEZ, a.s., operátor trhu s elektřinou, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav a obchodníci s elektřinou),

- prodej elektřiny oprávněným zákazníkům (pro oprávněné zákazníky 1. kategorie jmenovitě, ostatní v jedné součtové položce).

Držitel licence předkládá výkaz za sledované období i v případě, že v daném období neuskutečnil žádný obchod s elektřinou.

Společnost:

Období:

Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost obchod s elektřinou

v tis. Kč

VÝNOSYCelkemOstatníLicence
abcd
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Silová elektřina - koneční zákaznici
VP 05Silová elektřina - poslední instance
VP 05Az toho domácností
VP 05Bz toho malí zákazníci
VP 05Cz toho ostatní zákazníci
VP 06Silové elektřina - ostatní
VP 07Odchylky - OTE
VP 08Distribuce
VP 09Poplatky OTE
VP 10Poplatky za systémová služby
VP 11Příspěvky na podporované zdroje
VP 12Tržby - ostatní
VP 13Změna stavu zásob
VP 14Aktivace
VP 15Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 16Ostatní provozní výnosy
VP 17Převod provozních výnosů
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílůxx
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetkuxx
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetkuxx
VF 04Výnosy z přeceněni cenných papírů a derivátůxx
VF 05Výnosové úrokyxx
VF 06Ostatní finanční výnosyxx
VF 07Převod finančních výnosůxx
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEMxx
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
NÁKLADYCelkemOstatníLicence
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonová spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04Silová elektřina - koneční zákazníci
NP 05Silové elektřina - poslední instance
NP 05Az toho domácností
NP 05Bz toho mail zákaznici
NP 05Cz toho ostatní zákazníci
NP 06Silové elektřina - ostatní
NP 07Spotřeba energie - ostatní
NP 08Odchylky - OTE
NP 09Spotřeba materiálu
NP 10Služby
NP 11Distribuce
NP 12Poplatky OTE
NP 13Poplatky za systémové služby
NP 14Příspěvky na podporované zdroje
NP 15Opravy a udržování
NP 16Cestovné
NP 17Náklady na reprezentaci
NP 18Nájemná - finanční leasing
NP 19Nájemné - ostatní
NP 20IT služby
NP 21Konzultantské a poradenské služby
NP 22Ostatní služby
NP 23Osobní náklady
NP 24Mzdové náklady
NP 25Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 26Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
NP 27Sociální náklady
NP 28Daně a poplatky
NP 29Odpisy dlouhodobého majetku
NP 30Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 31Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 32Ostatní provozní náklady
NP 33Převod provozních nákladů
NP 34Sekundární náklady - režie
NP 35Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podílyxx
NF 02Náklady z finančního majetkuxx
NF 03Náklady z přecenění cenných papírů a derivátůxx
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblastixx
NF 05Nákladové úrokyxx
NF 06Ostatní finanční nákladyxx
NF 07Převod finančních nákladůxx
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEMxx
NM 99MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEKCelkemOstatníLicence
HV 01Provozní výsledek hospodaření
HV 02Finanční výsledek hospodaření
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxx
HV 04splatnáxx
HV 05odloženáxx
HV 06Výsledek hospodaření za běžnou činnostxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixx
HV 08splatnáxx
HV 09odloženáxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxx
HV 98VÝSLEDEK HOSPODAŘENI PŘED ZDANĚNÍM
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxx

Výkaz 14-T1a): Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN v režimu dodávky poslední instance

Společnost:

Období:

skutečnost za vykazované období

Oprávnění zákazníci
připojení na danou
napěťovou hladinu
Počet odběrných místSpotřeba elektřinyTržby za elektřinu bez
DPH
Průměrná cena
elektřiny bez DPH
Poznámka
-MWhtis. KčKč/MWh
abcdef
VVN
VN
VO-celkem

Společnost:

Období:

Výkaz 14-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků kategorie maloodběru podnikatelů z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance

Tarif - sazbaProud jistícího
prvku
[A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměrná spotřeba
[kWh/tok]
Tržby za elektřinu bez DPH tis.
Kč/rok
Tržby za elektřinu
celkem bez DPH
Prům. cena
bez DPH
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVT NTstálý plat[tis. Kč][Kč/MWh]
abcdefghijklmno
C 01 d1 × 10xxx
1 tarif1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 60xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
C 02 d1 × 10xxx
1 tarif1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
C 03 d1 × 10xxx
1 tarif1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315 xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
C 25 d1 × 10
2 tarif - 8 hodin NT1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10.
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 26 d1 × 10
2 tarif - 8 hodin NT1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn

Výkaz 14-T1b): Tarifní statistiky pro od bér zákazníků kategorie maloodbéru podnikatelů z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance

Tarif - sazbaProud jistícího
prvku
[A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměrná spotřeba
[kWh/tok]
Tržby za elektřinu bez DPH
tis. Kč/rok
Tržby za elektřinu
celkem bez DPH
Prům. cena
bez DPH
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVT NTstálý plat[tis. Kč][Kč/MWh]
C 35 d1 × 10
2 tarif - 16 hodin NT1 × 13
součet hodnot jističů nad
1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 45 d1 × 10
2 tarif - 20 hodin NT1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 60
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 55 d 1 × 10
tepelná čerpadla
2 tarif - 22 hodin NT
1 × 13
1 × 16
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
nad 3 × 4003 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
C 60 d
C 62 1 × 10
veřejné osvětlení 1 tarif1 × 13
1 × 16
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
Celkem podnikatelský maloodběr

Společnost:

Období:

Výkaz 14-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků kategorie maloodběru obyvatelstva z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance

Tarif - sazbaProud jistícího
prvku
[A]
Počet
odběrných
míst*
Spotřeba el. energie
[MWh/rok]
Průměrná spotřeba
[kWh/tok]
Tržby za elektřinu bez DPH
tis. Kč/rok
Tržby za elektřinu
celkem bez DPH
[tis. Kč]
Prům. cena vč.
DPH
[Kč/MWh]
Poznámka
VTNTcelkemVTNTcelkemVT NTstálý plat
abcdefghijklmno
D 01 d1 × 10xx
1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
D 02 d1 × 10xxx
1 × 13xxx
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16xxx
1 × 20xxx
1 × 25xxx
xxx
3 × 10xxx
3 × 16xxx
3 × 20xxx
3 × 25xxx
3 × 32xxx
3 × 40xxx
3 × 50xxx
3 × 63xxx
3 × 80xxx
3 × 100xxx
3 × 125xxx
3 × 160xxx
3 × 200xxx
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250xxx
3 × 315xxx
3 × 400xxx
xxx
souhrnxxx
D 24 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 631
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 25 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
1224
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 26 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 34 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 35 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 60
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 45 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 55 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 56 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 × 16
1 × 20i
1 × 25|
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
D 61 d1 × 10
1 × 13
součet hodnot jističů
nad 1 × 25
1 x16
1 × 20
1 × 25
3 × 10
3 × 16
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 40
3 × 50
3 × 63
3 × 80
3 × 100
3 × 125
3 × 160
3 × 200
součet hodnot jističů
nad 3 × 400
3 × 250
3 × 315
3 × 400
souhrn
Celkem maloodběr obyvatelstva

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci plynu - skupina 22

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1.Výkaz 22-A:Výkaz aktiv,
2.Výkaz 22-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 22-N:Výkaz nákladů,
4.Výkaz 22-1:Výkaz plánu investic,
5.Výkaz 22-BSkutečnost a plán distribuce zemního plynu,
6.Výkaz 22-DVstupní údaje pro výpočet tarifu,
7.Výkaz 22-T1:Tarifní statistika - skutečnost,
8.Výkaz 22-T2:Tarifní statistika - plán.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. 22-A: Výkaz aktiv

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4.

1.1. Technologický majetek

1.1.1. Distribuce plyn u dálkovody

Majetek pro provoz dálko vodního distribučního systému tvoří předávací stanice sloužící k nákupu plynu od přepravce, vysokotlaké plynovody a jejich katodová ochrana a regulační stanice. K tomu náleží příslušná měřicí zařízení a přepočítávače. Patří sem také plynoměry pro zákazníky odebírající plyn přímo z dálkovodu.

Plynovody - ř. 3

Mezi hlavní položky patří zejména:

- VVTL a VTL plynovody,

- katodová ochrana.

Regulační stanice

Regulační stanice jsou přiřazeny dálkovodům podle výstupního tlaku.

Mezi hlavní položky patří zejména:

- předávací stanice,

- regulační stanice,

- odorizační stanice.

Regulační stanice jsou uváděny v členění na:

- technologickou část - ř. 4,

- stavební část - ř. 5.

Měření - ř. 6,

Mezi hlavní položky patří zejména:

- měřící technika umístěná na dálkovodech.

1.1.2. Distribuce plynu místními sítěmi

Majetek pro provoz distribuce plynu místními sítěmi tvoří středotlaké a nízkotlaké plynovody, regulační stanice a plynoměry.

Plynovody - ř. 8

Mezi hlavní položky patří zejména:

- STL a NTL plynovody.

Regulační stanice

Mezi hlavní položky patří zejména:

- regulační stanice,

- odorizační stanice.

Regulační stanice jsou uváděny v členění na:

- technologickou část - ř. 9,

- stavební část - ř. 10.

Měření - ř. 11

Mezi hlavní položky patří zejména:

- měřící technika umístěná na místních sítích.

1.2. Ostatní přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu dálkovodů nebo místních sítí, ale nejedná se o technologický majetek.

Ostatní přímo přiřaditelný majetek je uváděn v členění na:

- dálkovod - ř. 13,

- místní síť - ř. 14.

1.3. Podpůrný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pouze na podporu licencované činnosti a nelze ho přímo přiřadit k provozu dálkovodů nebo místních sítí.

Podpůrný majetek je uváděn v členění na:

- dispečerské a řídící systémy - ř. 17,

- telekomunikační zařízení - ř. 18,

- zabezpečovací systémy - ř. 19,

- studie, projekty, poradenství - ř. 20,

- ostatní podpůrný majetek - ř. 21.

Podpůrný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálko vody a distribuci plynu místními sítěmi podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.4. Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Společný majetek je uváděn v členění na:

- informační systém držitele licence - ř. 23,

- společné administrativní budovy - ř. 24,

- zařízení, inventář - ř. 25,

- ostatní společný majetek - ř. 26.

Společný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálko vody, distribuci plynu místními sítěmi a ostatní činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.5. Ostatní činnosti - ř. 27

Řádek zahrnuje přímo přiřaditelný majetek nevztahující se k licencované činnosti distribuce plynu.

1.6. Nezahrnovaná aktiva - ř. 28

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci distribuce plynu, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován.

1.7. Leasing - ř. 29

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato částka je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou společnosti.

1.8. Bezúplatně získaný majetek

Informace o bezúplatně získaném majetku jsou uváděny v členění:

- změna darovaného majetku ve vykazovaném roce - ř. 32,

- odpisy darovaného majetku - ř. 33,

- majetek pořízený z dotace - ř. 34.

Darovaný majetek je vykazován v hodnotě změny pořizovací a zůstatkové ceny tohoto majetku během vykazovaného období.

Odpisy darovaného majetku představují roční odpis majetku získaného darem po roce 2001.

1.9. Technické jednotky

Zadávané technické jednotky se vztahují k údajům o aktivech uvedeným v horní části tabulky v obdobném členění. Délky plynovodů jsou udávány včetně přípojek.

2. Výkaz 22-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem- sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.
■ Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce plynu.
■ Licence- sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány
v účetnictví regulovaného subjektu.
■ +/-- sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy, rozdíly mezi regulačním
pojetí finančního leasingu, odpisů apod. Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen rozdílem mezi sloupci „Distribuce“ a „Licence“.
■ Distribuce- sloupec obsahuje náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou.

2.2 Charakteristika řádků výkazu

2.2.1 Výnosy

■ VP 01- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 04 - tržby související s poskytováním distribučních služeb;
■ VP 05 - tržby související s distribucí plynu, které zároveň nemohou být pro svůj charakter zařazeny v rámci výše uvedené položky;
■ VP 06 - tržby z připojení zákazníků k soustavě;
■ VP 07 - tržby za vlastní výrobky a služby, které nejsou zařazeny do žádné z výše uvedených kategorií;
■ VP 08 až 10 - položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 11 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 3.1.3, které snižují povolené náklady např.:
- opětné připojení po neplacení,
- neúspěšné reklamace měření,
- odstranění poruch na zařízení odběratele,
- náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení;
■ VP 12 - položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VM 99 - položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.2 Náklady

■ NP 01- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- spotřeba zemního plynu pro vlastní spotřebu;
■ NP 05- spotřeba zemního plynu pro technologickou spotřebu a technologické ztráty;
■ NP 06- náklady související s nákupem zemního plynu na krytí ztrát v distribuční plynárenské soustavě;
■ NP 07- náklady na nákup energií, které nejsou určeny ke krytí vlastní, technologické spotřeby zemního plynu a krytí ztrát soustavy;
■ NP 08- položka svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 10 až 12- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 13- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 14- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 15- služby související s nákupem informačních technologií;
■ NP 16- náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ NP 17- náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;
■ NP 18- náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
Nákladové položky NP 10 a 13 až 18 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:
- jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu8) (dále jen „podnikatelské seskupení“);
- jiným subjektům.
■ NP 20 až 24- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 24- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7)
■ NP 25- u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:
Klasifikace
produktů
NázevRoční
odpisová
sazba (%)
332063Plynoměry a přepočítavače10
332065Stanice katodové ochrany12,5
332070Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
222112Sítě místní plynovodní2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
291121Turbíny5
291232Vzduchová čerpadla5
291235Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

■ NP 26 a 27- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 29- náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP30- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7) snížená
o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP 32- sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním distribuční sítě;
■ NP 33- sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou distribuční sítě;
■ NP 34- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;
■ NP 35- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;
■ NP 36- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;
■ NF 01 až 05- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem.
■ NF 07- náklady související s bankovními poplatky;
■ NF 08- náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno rámci služeb);
■ NF 09- finanční náklady mimo bankovních poplatků a pojištění;
■ NF10- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NM 99- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ HV 08 a 09- položka svým obsahem i názvem jev souladu se zvláštním právním předpisem7).

3. Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 4 odst. 4.

3.1. Přímo přiřaditelné náklady

3.1.1. Opravy (sloupec „b“)

Do položky „opravy“ se zahrnují náklady vynaložené na odstraňování zjištěných závad a poruch zařízení včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy.

Náklady na opravy zahrnují zejména:

- náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci opravy (hlavní materiál, pomocný materiál),

- osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- režijní náklady střediska přímo se podílejícího na opravě (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, příp. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.),

- cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují opravy (cestovné, spotřeba pohonných hmot, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.),

- náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy,

- náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním opravy zařízení,

- náklady na nákup externích oprav a ostatních nakoupených služeb souvisejících s jejich zajištěním.

- zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací opravy,

- náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

3.1.2. Provozování a obsluha (sloupec „ c“)

Do položky „provozování a obsluha“ se zahrnují náklady vynaložené na kontrolu a údržbu distribučního zmizení včetně měřících zařízení.

Náklady na udržování a obsluhu zahrnují zejména:

- náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci provozování a obsluhy (hlavní materiál, pomocný materiál),

- osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost provozování a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- režijní náklady střediska přímo se podílejícího na provozování a obsluze (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, příp. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.),

- cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují provozování a obsluhu (cestovné, spotřeba PHM, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.),

- náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících provozování a obsluhu,

- náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním provozování a obsluhy zařízení,

- náklady na nákup externích služeb souvisejících s provozováním a obsluhou,

- zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací provozování a obsluhy,

- náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci provozování a obsluhy (např. doprava, mechanizace).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

3.1.3. Ostatní provozní náklady (sloupec „d“)

Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek, a lze je určit na některou ze sledovaných činností.

Ostatní provozní náklady zahrnují zejména:

- pojištění majetku (pokud je účtováno v provozních nákladech),

- poradenství, servis a údržba software,

- daně a poplatky,

- náhrady škod na cizích pozemcích,

- vlastní spotřeba plynu,

- ostatní externí služby (nájemné, geodetické práce, věcná břemena apod.),

- náklady na odečty u zákazníků.

Položku ostatní náklady snižují výnosy související s provozní náklady. Jedná se zejména o tyto položky:

- opětné připojení po neplacení,

- neúspěšné reklamace měření,

- odstranění poruch na zařízení odběratele,

- náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení.

3.1.4. Odpisy DHM a DNM (sloupec „e“)

Odpisy jsou definovány v bodě 2.2.2 Náklady této přílohy, ř. NP 25.

3.2. Provozní režie (sloupec „f“)

Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména:

- náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti;

- náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter společných nákladů, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Provozní režie distribuce zahrnují zejména:

- osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

- odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

- náklady kancelářských prostor,

- ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.) náklady středisek vedení dálkovodů, vedení čet provádějících opravy a udržování dálkovodů, střediska speciálních služeb (navrtávací soupravy apod.) a náklady čet dálkovodů,

- náklady středisek vedení čet provádějících opravy a udržování místních sítí, střediska speciálních služeb (balonovací soupravy apod.), kontroly zapáchavosti a náklady čet místních sítí,

- náklady středisek vedení rozvodu, vedení úseku údržby, vedení regulačních stanic, vedení úseku měření, vedení plynoměrové služby, dispečink, údržby elektronických systémů, technologická rezerva měřidel a měřící techniky, náklady čet regulačních a odorizační ch stanic.

Celková hodnota provozní režie je rozdělena na provoz dálkovodů a provoz místních sítí podle rozvrhového klíče držitele licence.

3.3. Správní režie (sloupec „g“)

Správní režie jsou náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku, snížené o výnosy této činnosti. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Správní režie držitele licence zahrnuje zejména:

- osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

- odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

- náklady kancelářských prostor,

- náklady na nákup externích služeb,

- ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do společných nákladů držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob.

Celková hodnota správní režie je rozdělena na provoz dálkovodů a provoz místních sítí podle rozvrhového klíče držitele licence.

Výše navržený obsah položek výkazu 22-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence. Držitel licence uvede odchylky v komentáři k regulačním výkazům.

4. Výkaz 22-I: Výkaz plánu investic

Ve výkazu jsou uváděny plánované hodnoty investičních výdajů v jednotlivých letech. V plánu jednotlivých položek nejsou zahrnuty nárůsty darovaného majetku a pořízení majetku za dotace. Nárůst bezúplatně získaného majetku je uváděn v příslušných řádcích celkovými částkami.

Obsah jednotlivých položek majetku (řádků) plně odpovídá obsahu výkazu aktiv. Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám investičních výdajů uvedeným v horní části tabulky. Délky plynovodů jsou udávány včetně délky přípojek.

5. Výkaz 22-D: Vstupní údaje pro výpočet tarifů

Výkaz obsahuje ve sloupci b oddíl I. a II. skutečné hodnoty nákladů na měření podle velikosti měřidel a náklady na odečet podle periodicity odečtů, ve sloupcích c až / se udávají skutečné počty měřidel a počty odběrných míst s uvedenou periodicitou odečtů podle odběrových pásem. U kategorie velkoodběr od sloupce h držitel licence doplní konkrétní odběrová pásma jím užívaná.

6. Výkaz 22-B: Skutečnost a plán distribuce zemního plynu

Výkaz ve sloupcích b, d, f, h, j bilancuje množství plynu distribuovaného distribuční soustavou pro chráněné zákazníky, oprávněné zákazníky a ostatní účastníky trhu s plynem, vlastní spotřebu a ztráty v technických jednotkách (MWh) v členění na dálko vody a místní sítě. Ve sloupcích c, e, g, i, k obsahuje počet odběrných míst v členění na dálkovody a místní sítě a podle druhu zákazníků. V řádcích 21 a 22 maximální denní kapacitu pro oprávněné a chráněné zákazníky. Výkaz se vyplňuje ve sloupci bac skutečnými údaji za rok i-2 a v dalších sloupcích plánovanými údaji za čtyři následující roky.

7. Výkaz 22-T1: Tarifní statistika - skutečnost

Do tohoto výkazu se zadávají skutečné údaje o množství distribuovaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě. Ve stejném členění jsou uváděny tržby za distribuci zemního plynu. Dále se vykazuje podíl jednotlivých odběrových pásem na celkovém maximálním denním odběru. U kategorie velkoodběr držitel licence doplní konkrétní používaná odběrová pásma.

8. Výkaz 22-T2: Tarifní statistika - plán

Do tohoto výkazu se zadávají plánované údaje o množství distribuovaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě. U kategorie velkoodběr držitel licence doplní konkrétní používaná odběrová pásma. Tento výkaz je předkládán za rok i-1 a i.

Společnost:

Období:

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv pro činnost distribuce plynu

v tis. Kč

22-APořizovací cenaZůstatková cena
abc
1Technologický majetek
2Distribuce plynu dálkovody
3Plynovody
4Regulační stanice - technologická část
5Regulační stanice - stavební část
6Měření
7Distribuce plynu místními sítěmi
8Plynovody
9Regulační stanice - technologická část
10Regulační stanice - stavební část
11Měření
12Ostatní přímo přiřaditelný majetek
13Ostatní přímo přiřaditelný majetek - DV
14Ostatní přímo přiřaditelný majetek - MS
15Distribuce - přímo přiřaditelný majetek
16Podpůrný majetek
17Dispečerské a řídící systémy
18Telekomunikační zařízení
19Zabezpečovací systémy
20Studie, projekty, poradenství
21Ostatní podpůrný majetek
22Společný majetek
23Informační systém
24Společné administrativní budovy
25Zařízení, inventář
26Ostatní společný majetek
27Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek
28Nezahrnovaná aktiva
29(Leasing)
30Dlouhodobý majetek vykázaný
31Dlouhodobý majetek uvedený v rozvaze
Bezúplatně získaný majetek
32Změna hodnoty darovaného majetku ve vykazovaném roce
33Odpisy darovaného majetkux
34Majetek pořízený z dotací
Technické jednotky
Distribuce plynu dálkovody
35Plynovody - km
36Regulační stanice - počet
37Odběrná místa - počet
Distribuce plynu místními sítěmi
38Plynovody - km
39Regulační stanice - počet
40Odběrná místa - počet

Společnost:

Období:

Výkaz 22-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost distribuce plynu

v tis. Kč

VÝNOSYCelkemOstatníLicence+/-Distribuce
abcdef
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Tržby z distribuce
VP 05Tržby z distribuce - ostatní
VP 06Tržby - připojovací poplatky
VP 07Tržby - ostatní
VP 08Změna stavu zásob vlastní činnosti
VP 09Aktivace
VP 10Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 11Ostatní provozní výnosy
VP 11Az toho ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady
VP 11Bz toho ostatní provozní výnosy
VP 12Převod provozních výnosů
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílůxxxx
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetkuxxxx
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetkuxxxx
VF 04Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátůxxxx
VF 05Výnosové úrokyxxxx
VF 06Ostatní finanční výnosyxxxx
VF 07Převod finančních výnosůxxxx
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEMxxxx
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
NÁKLADYCelkemOstatníLicence+/-Distribuce
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonová spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04ZP - vlastní spotřeba
NP 05ZP - technologická spotřeba
NP 06ZP - ztráty
NP 07Spotřeba energie - ostatní
NP 08Spotřeba materiálu
NP 09Služby
NP 10Opravy a udržování
NP 10Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 10Bz toho ostatní subjekty
NP 11Cestovné
NP 12Náklady na reprezentaci
NP 13Nájemné - finanční leasing
NP 13Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 13Bz toho ostatní subjekty
NP 14Nájemné - ostatní
NP 14Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 14Bz toho ostatní subjekty
NP 15IT služby
NP 15Az toho společností v podnikatelském seskupení
NP 15Bz toho ostatní subjekty
NP 16Konzultantské a poradenské služby
NP 16Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 16Bz toho ostatní subjekty
NP 17Odečty, kalibrace, ověření
NP 17Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 17Bz toho ostatní subjekty
NP 18Ostatní služby
NP 18Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 18Bz toho ostatní subjekty
NP 19Osobní náklady
NP 20Mzdové náklady
NP 21Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 22Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
NP 23Sociální náklady
NP 24Daně a poplatky
NP 25Odpisy dlouhodobého majetku
NP 26Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 27Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 28Ostatní provozní náklady
NP 29Pojištění
NP 30Jiné ostatní provozní náklady
NP 31Převod provozních nákladů
NP 32Sekundární náklady - provozování
NP 33Sekundární náklady - opravy a údržba
NP 34Sekundární náklady - provozní režie
NP 35Sekundární náklady - správní režie
NP 36Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podílyxxxx
NF 02Náklady z finančního majetkuxxxx
NF 03Náklady z přecenění cenných papírů a derivátůxxxx
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblastixxxx
NF 05Nákladové úrokyxxxx
NF 06Ostatní finanční nákladyxxxx
NF 07Bankovní poplatkyxxxx
NF 08Pojištěníxxxx
NF 09Jiné ostatní finanční nákladyxxxx
NF 10Převod finančních nákladůxxxx
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEMxxxx
NM 99MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEKCelkemOstatníLicence+/-Distribuce
HV 01Provozní výsledek hospodařeníx
HV 02Finanční výsledek hospodařeníx
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxxxx
HV 04splatnáxxxx
HV 05odloženáxxxx
HV 06Výsledek hospodaření za běžnou činnostxxxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixxxx
HV 08splatnáxxxx
HV 09odloženáxxxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxxxx
HV 98VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMx
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxxxx

Společnost:

Období:

22-N: Výkaz nákladů pro činnost distribuce plynu

v tis. Kč

22-NOpravyProvozování
a obsluha
Ostatní
provozní
náklady
OdpisyProvozní
režie
Správní
režie
abcdefg
1DISTRIBUCE celkem
2Distribuce plynu dálkovody
3Plynovody
4Regulační stanice
5Měření
6Ostatní
7Distribuce plynu místními sítěmi
8Plynovody
9Regulační stanice
10Měření
11Ostatní

Společnost:

Období:

Výkaz 22-I: Výkaz plánu investic pro činnost distribuce plynu

v tis. Kč

22-Ii-1ii+1i+2i+3
abcdef
1Technologický majetek
2Distribuce plynu dálkovody
3Plynovody
4Regulační stanice - technologická část
5Regulační stanice - stavební část
6Měření
7Distribuce plynu místními sítěmi
8Plynovody
9Regulační stanice - technologická část
10Regulační stanice - stavební část
11Měření
12Ostatní přímo přiřaditelný majetek
13Ostatní přímo přiřaditelný majetek - DV
14Ostatní přímo přiřaditelný majetek - MS
15Distribuce - přímo přiřaditelný majetek
16Podpůrný majetek
17Dispečerské a řídicí systémy
18Telekomunikační zařízení
19Zabezpečovací systémy
20Studie, projekty, poradenství
21Ostatní podpůrný majetek
22Společný majetek
23Informační systém
24Společné administrativní budovy
25Zařízení, inventář
26Ostatní společný majetek
27Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek
28Dlouhodobý majetek
Bezúplatně získaný majetek
29Změna hodnoty darovaného majetku
30Majetek pořízený z dotací
Technické jednotky - změny
Distribuce plynu dálkovody
31Plynovody - km
32Regulační stanice - počet
33Odběrná místa - počet
Distribuce plynu místními sítěmi
34Plynovody - km
35Regulační stanice - počet
36Odběrná místa - počet

Společnost:

Období:

Výkaz 22-B: Skutečnost a plán distribuce zemního plynu

22-BDistribuované
množství MWh
Počet
odběrných
míst
Distribuované
množství MWh
Počet
odběrných
míst
Distribuované
množství MWh
Počet
odběrných
míst
Distribuované
množství MWh
Počet
odběrných
míst
Distribuované
množství MWh
Počet
odběrných
míst
i-2i-1ii+1i+2
abcdefghijk
1Dálkovod
2Distribuce chráněným zákazníkům
3Distribuce oprávněným zákazníkům
4Ostatníxxxxx
5Vlastní spotřebaxxxxx
6Ztrátyxxxxx
7Místní sítě
8Distribuce chráněným zákazníkům
9Distribuce oprávněným zákazníkům
10Ostatníxxxxx
11Vlastní spotřebaxxxxx
12Ztrátyxxxxx
13Distribuce celkem
14Distribuce chráněným zákazníkům
15Distribuce oprávněným zákazníkům
16Ostatníxxxxx
17Vlastní spotřebaxxxxx
18Ztrátyxxxxx
19Distribuované množství plynuxxxxx
20Maximální denní kapacitaxxxxx
21z toho oprávněníxxxxx
22chráněníxxxxx

Společnost:

Období:

Výkaz 22-D: Vstupní údaje pro výpočet tarifů

počty měřidel v odběrovém pásmu MWh/rok
Náklady na měřenínáklady (vč. odpisů)do 1,891,89-9,459,45-6363-630630-4200
velikost měřidlatis. Kčpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočet
abcdefghiikI
od G1.6 do G6 včetně
větší než G6 do G25 včetně
větší než G25 do G250 včetně
větší než G250
přepočítávače
dálkový přenos
počty odečtů v odběrovém pásmu MWh/rok
Náklady na odečtynákladydo 1,891,89-9,459,45-6363-630630-4200
typ odečtutis. Kčpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočetpočet
abcdefghijkl
ročně
pololetně
čtvrtletně
měsíčně

Společnost:

Období:

Výkaz 22-T1: Tarifní statistika - skutečnost

22-T1Distribuované
množství plynu
celkem
Tržby za
distribuovaný
plyn celkem
Maximální
denní
rezervovaná
kapacita
Tržby za denní
rezervovanou
kapacitu/
stálý plat
Počet
odběrných míst
Podíl
na maximálním
denním odběru
MWhtis. Kčtis. m3tis. Kčpočet%
abcdefg
Velkoodběr z dálkovodů
14 200 - ...
2
3
4
5
6Celkem
Velkoodběr z místní sítě
74 200 -.....
8
9
10
11
12Celkem
Střední odběr z dálkovodů
13630 - 4 200
14
15
16
17
18Celkem
Střední odběr z místní sítě
19630 - 4 200
20
21
22
23
24Celkem
Maloodběr
25do 1,89
261,89-9,45
279,45-63
28nad 63
29Celkem
Domácnosti
30do 1,89
311,89-9,45
329,45-63
33nad 63
34Celkem

Společnost:

Období:

Výkaz 22-72: Tarifní statistika - plán

22-T2Distribuované
množství plynu
celkem
MWh
Maximální
denní
rezervovaná
kapacita
tis. m3
Počet
odběrných míst
Distribuované
množství plynu
celkem
MWh
Maximální
denní
rezervovaná
kapacita
tis. m3
Počet
odběrných míst
i-1i-1i-1iii
abcdefg
Velkoodběr z dálkovodů
14 200 -.....
2
3
4
5
6Celkem
Velkoodběr z místní sítě
74 200 -.....
8
9
10
11
12Celkem
Střední odběr z dálkovodů
13630 - 4200
14
15
16
17
18Celkem
Střední odběr z místní sítě
19630 - 4 200
20
21
22
23
24Celkem
Maloodběr
25do 1,89
261,89-9,45
279,45-63
28nad 63
29Celkem
Domácnosti
30do 1,89
311,89-9,45
329,45-63
33nad 63
34Celkem

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu - skupina 23

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1.Výkaz 23-A:Výkaz aktiv,
2.Výkaz 23-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 23-I:Výkaz plánu investic,
4.Výkaz 23-D:Využití tranzitního systému.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné šije písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1 Výkaz 23-A: Výkaz aktiv

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3.

b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4.

1.1 Přímo přiřaditelný majetek

1.1.1 Tranzitní přeprava - ř. 1

Přímo přiřaditelný majetek u tranzitní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

Tranzitní přeprava - ř. 1:

1. tranzitní plynovody se jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1 400,

2. hraniční předávací stanice,

3. kompresní stanice.

1.1.2 Vnitrostátní přeprava - ř. 8

Přímo přiřaditelný majetek u vnitrostátní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

Vnitrostátní přeprava:

1. vnitrostátní plynovody se jmenovitými průměry od DN 65 do DN 700,

2. vnitrostátní předávací stanice,

1.1.3 Ostatní činnost - ř. 14

Přímo přiřaditelný majetek u ostatní činnosti.

1.1.4 Podpůrný majetek I - ř. 5, 11, 17

Podpůrný majetek I slouží činnostem tranzitní přeprava a vnitrostátní přeprava a zahrnuje zejména:

- vedení přepravních provozních oblastí,

- provozování přepravních technologií, které nelze přímo přiřadit (plynovodů),

- netechnologické objekty, sklady, doprava.

Podpůrný majetek I je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy a na činnost vnitrostátní přepravy podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.1.5 Podpůrný majetek II - ř. 6, 12, 15, 18

Podpůrný majetek II slouží činnostem tranzitní přeprava, vnitrostátní přeprava a uskladnění plynu a zahrnuje zejména:

- podnikový dispečink,

- technologický informační systém,

- vedení provozního úseku společnosti,

- majetek údržby.

Podpůrný majetek II je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy, na činnost vnitrostátní přepravy a na uskladnění plynu podle klíče, který uvede držitel licence v komentáři podle přílohy č. 12, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.1.6 Společný majetek - ř. 7, 13, 16, 20

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Společný majetek je uváděn v členění:

- informační systémy,

- společné administrativní budovy,

- studie a projekty,

- ostatní.

Společný majetek je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy, na činnost vnitrostátní přepravy, na uskladnění plynu a na ostatní činnosti podle klíče, který uvede držitel licence v komentáři podle přílohy č. 12, pokud Úřad nestanoví jinak.

1.2 Leasing - ř. 26

V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato hodnota je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou společnosti.

1.3 Nezahrnovaná aktiva - ř. 27

Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci přeprava plynu, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován.

2. Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem- sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.
■ Ostatní- sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisejících s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem jiné licence,
náklady a výnosy související s touto licencovanou činností uvede v tomto sloupci.
■ Licence- sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány
v účetnictví držitele licence.
■ +/-- sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy.
■ Tranzit- sloupec obsahuje náklady a výnosy činnosti tranzit. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené výnosy a náklady.
Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu.
■ Přeprava- sloupec obsahuje náklady a výnosy činnosti vnitrostátní přeprava plynu. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené
výnosy a náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu.

2.2 Charakteristika řádků výkazu

2.2.1 Výnosy

■ VP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 04- tržby z vnitrostátní přepravy zemního plynu;
■ VP 05- tržby související z tranzitem zemního plynu;
■ VP 06- tržby inkasované držitelem licence za překročení smluvené kapacity;
■ VP 07- tržby za fakturovanou renominaci;
■ VP 08- tržby související s fakturací bilančních odchylek vybraných účastníků trhu s plynem v souladu s platnými pravidly trhu s plynem;
■ VP 09- tržby související s fakturací nominačních odchylek vybraných účastníků trhu s plynem v souladu s platnými pravidly trhu s plynem;
■ VP 10- tržby z odprodeje plynu chybějícího účastníkům trhu s plynem v rámci aplikace pravidel trhu s plynem;
■ VP 11- tržby z připojovacích poplatků,
■ VP 12- tržby představující tržby za vlastní výrobky a služby, které nespadají do žádných výše uvedených kategorií;
■ VP 14- změnu stavu zásob bilančního zemního plynu;
■ VP 15- změna stavu zásob vyjma bilančního zemního plynu
■ VP 16 a 17- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 18- výnosy, které snižují povolené náklady a jedná se o náhrady za škody způsobené na přepravním zařízení;
■ VP 19- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VF 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.2 Náklady

■ NP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu;
■ NP 05- náklady na nákup zemního plynu určeného k pokrytí ztrát v přepravní soustavě;
■ NP 06- náklady na odkup přebývajícího bilančního plynu v rámci bilancování plynárenské soustavy v souladu s pravidly trhu s plynem;
■ NP 07- spotřeba energií mimo výše uvedené položky (bilanční plyn, vlastní a technologická spotřeba, ztráty);
■ NP 08- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 10- náklady na opravy a udržování;
■ NP 11- náklady na nákup služeb souvisejících se skladováním zemního plynu pro účely bilancování plynárenské soustavy;
■ NP 12 a 13- položky svým obsahem i názvem jsou v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 14- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 15- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 16- služby související s nákupem informačních technologií;
■ NP 17- náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ NP 18- náklady zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;
■ M-70- náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků.
Nákladové položky NP 10 a 14 až 19 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence:
- jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu8) (dále jen „podnikatelské seskupení“);
- jiným subjektům.
■ NP 21 až 25- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 26- u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:
Klasifikace
produktů
NázevRoční
odpisová
sazba (%)
332063Plynoměry a přepočítavače10
332065Stanice katodové ochrany12,5
332070Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
291121Turbíny5
291232Vzduchová čerpadla5
291235Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

■ NP 27 a 28- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 30- náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP 31- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7) snížená o náklady na pojištění
(pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);
■ NP 33- sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním přepravní sítě;
■ NP 34- sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou přepravní sítě;
■ NP 35- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;
■ NP 36- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;
■ NP 37- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek;
■ NF 01 až 05- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NF 07- náklady související s bankovními poplatky;
■ NF 08- náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb),
■ NF 09- ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění;
■ NF 10- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ HV 08 a 09- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

3. Výkaz 23-I: Výkaz plánu investic

Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů v jednotlivých letech. Obsah jednotlivých položek majetku (řádků) plně odpovídá obsahu výkazu aktiv.

4. Výkaz 23-D: Využití tranzitního systému

Výkaz se vyplňuje pro účely posouzení využití tranzitního přepravního systému pro tranzitní přepravu a přepravu pro zákazníky českého plynárenského trhu z hlediska přepravovaného množství plynu. Rozvrhovou základnou je celkové smluvní roční množství zemního plynu v uplynulém roce vstupující do přepravní soustavy.

Společnost:

Období:

Výkaz 23-A: Výkaz aktív pro činnost přeprava plynu

v tis. Kč

23-APořizovací cenaZůstatková cena
abc
1Tranzitní přeprava - přímo přiřaditelný majetek
2z toho: - tranzitní plynovody
3- hraniční předávací stanice
4- kompresní stanice
5Podpůrný majetek 1 tranzitní přeprava
6Podpůrný majetek II tranzitní přeprava
7Společný majetek tranzitní přeprava
8Vnitrostátní přeprava - přímo přiřaditelný majetek
9z toho: - plynovody VVTL
10- vnitrostátní předávací stanice
11Podpůrný majetek I vnitrostátní přeprava
12Podpůrný majetek II vnitrostátní přeprava
13Společný majetek tranzitní přeprava
14Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek
15Podpůrný majetek II ostatní činnosti
16Společný majetek ostatní činnosti
17Podpůrný majetek I celkem
18Podpůrný majetek II celkem
19z toho: - podnikový dispečink
20Společný majetek
21Informační systémy
22Společné administrativní budovy
23Zařízení, inventář
24Studie, projekty
25Ostatní
26(Leasing)
27Nezahrnovaná aktiva
28Dlouhodobý majetek vykázaný
29Dlouhodobý majetek uvedený v rozvaze

Společnost:

Období:

Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost přeprava plynu

v tis. Kč

VÝNOSYCelkemOstatníLicence+/-TranzitPřeprava
abcdefg
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Tržby z přepravy
VP 05Tržby i tranzitu
VP 06Tržby - překročení kapacity
VP 07Tržby - renominace
VP 08Tržby - bilanční odchylka
VP 09Tržby - nominační odchylka
VP 10Tržby - chybějící bilanční plyn
VP 11Tržby - připojovací poplatky
VP 12Tržby - ostatní
VP 13Změna stavu zásob vlastní činnosti
VP 14Změna stavu zásob - bilanční ZP
VP 15Změna stavu zásob - ostatní
VP 16Aktivace
VP 17Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 18Ostatní provozní výnosy
VP 19Převod provozních výnosů
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílůxxxxx
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetkuxxxxx
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetkuxxxxx
VF 04Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátůxxxxx
VF 05Výnosové úrokyxxxxx
VF 06Ostatní finanční výnosyxxxxx
VF 07Převod finančních výnosůxxxxx
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEMxxxxx
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSYxxxxx
NÁKLADYCelkemOstatníLicence+/-TranzitPřeprava
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonová spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04ZP - technologická spotřeba
NP 05ZP - ztráty
NP 06ZP - přebývající bilanční plyn
NP 07Spotřeba energie
NP 08Spotřeba materiálu
NP 09Služby
NP 10Opravy a udržování
NP 10Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 10Bz toho ostatní subjekty
NP 11Skladování ZP - cizí zásobníky
NP 12Cestovné
NP 13Náklady na reprezentaci
NP 14Nájemné - finanční leasing
NP 14Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
HP 14Bz toho ostatní subjekty
NP 15Nájemné - ostatní
NP 15Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 15Bz toho ostatní subjekty
NP 16IT služby
NP 16Az toho společností v podnikatelském seskupení
NP 16Bz toho ostatní subjekty
NP 17Konzultantské a poradenské služby
NP 17Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 17Bz toho ostatní subjekty
NP 18Odečty, kalibrace, ověřeni
NP 18Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 18Bz toho ostatní subjekty
NP 19Ostatní služby
NP 19Az toho společnosti v podnikatelském seskupení
NP 19Bz toho ostatní subjekty
NP 20Osobní náklady
NP 21Mzdové náklady
NP 22Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 23Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
NP 24Sociální náklady
NP 25Daně a poplatky
NP 26Odpisy dlouhodobého majetku
NP 27Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 28Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 29Ostatní provozní náklady
NP 30Pojištění
NP 31Jiné ostatní provozní náklady
NP 32Převod provozních nákladů
NP 33Sekundární náklady - provozování
NP 34Sekundární náklady - opravy a údržba
NP 35Sekundární náklady - provozní režie
NP 36Sekundární náklady - správní režie
NP 37Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podílyxxxxx
NF 02Náklady z finančního majetkuxxxxx
NF 03Náklady z přecenění cenných papírů a derivátůxxxxx
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblastixxxxx
NF 05Nákladové úrokyxxxxx
NF 06Ostatní finanční nákladyxxxxx
NF 07Bankovní poplatkyxxxxx
NF 08Pojištěníxxxxx
NF 09Ostatníxxxxx
NF 10Převod finančních nákladůxxxxx
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEMxxxxx
NM 99MIMOŘÁDNÉ NÁKLADYxxxxx
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEKCelkemOstatníLicence+/.TranzitPřeprava
HV 01Provozní výsledek hospodařeníx
HV 02Finanční výsledek hospodařeníx
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxxxxx
HV 04splatnáxxxxx
HV 05odloženáxxxxx
HV 06Výsledek hospodaření za běžnou činnostxxxxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixxxxx
HV 08splatnáxxxxx
HV 09odloženáxxxxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxxxxx
HV 91VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMx
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxxxxx

Společnost:

Období:

Výkaz 23-I: Výkaz plánu investic pro činnost přeprava plynu

v tis. Kč

23-1i-1ii+1i+2i+3
abcdef
1Přímo přiřaditelný majetek - tranzitní přeprava
2z toho: - tranzitní plynovody
3- hraniční předávací stanice
4- kompresní stanice
5Podpůrný majetek I tranzitní přeprava
6Podpůrný majetek II tranzitní přeprava
7Společný majetek tranzitní přeprava
8Přímo přiřaditelný majetek - vnitrostátní přeprava
9z toho: - plynovody VVTL
10- vnitrostátní předávací stanice
11Podpůrný majetek I vnitrostátní přeprava
12Podpůrný majetek II vnitrostátní přeprava
13Společný majetek vnitrostátní přeprava
14Přímo přiřaditelný majetek - ostatní činnosti
15Podpůrný majetek II ostatní činnosti
16Společný majetek ostatní činnosti
17Podpůrný majetek I celkem
18Podpůrný majetek II celkem
19z toho: podnikový dispečink
20Společný majetek
21Informační systémy
22Společné administrativní budovy
23Zařízení, inventář
24Studie, projekty
25Ostatní
26Dlouhodobý majetek

Společnost:

Období:

Výkaz 23-D: Využití tranzitního systému pro činnost přeprava plynu

Výkaz 23-Dmld m3%
abc
1Tranzit přes ČR
2Vnitrostátní přeprava
3Celkem

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem - skupina 24

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1.Výkaz 24-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
2.Výkaz 24-B 1:Bilance zemního plynu (skutečnost),
3.Výkaz24-B 2:Bilance zemního plynu (plán),
4.Výkaz 24-D 1:Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu,
5.Výkaz 24-D 2:Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu,
6.Výkaz 24-D 3:Náklady na uskladnění zemního plynu v cizích podzemních zásobnících (skutečnost),
7.Výkaz 24-D 4:Výkaz nákladů na nákup plynu,
8.Výkaz 24-D 5:Odběrové diagramy,
9.Výkaz 24-T 1a,b,c:Statistika parametrů - komodita,
10Výkaz 24-T 2:Tarifní statistika - skutečnost,
11Výkaz 24-T 3:Tarifní statistika - plán.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz 24-HV: Výkaz hospodářského výsledku

1.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem- sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.
■ Ostatní- sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisejících s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem jiné licence, náklady
a výnosy související s touto licencovanou činností uvede v tomto sloupci.
■ Licence- sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.
■ +/-- sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy.
■ Obchod- sloupec obsahuje náklady a výnosy týkající se licencované činnosti obchod v souladu s touto vyhláškou. Hodnoty budou očištěny o nepovolené náklady a výnosy.

1.2 Charakteristika položek řádků výkazu

1.2.1 Výnosy

■ VP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem.
■ VP 04- tržby z prodeje zemního plynu oprávněným zákazníkům;
■ VP 05- tržby za zemní plyn související s dodávkou chráněným zákazníkům;
■ VP 06- tržby za zemní plyn související s činností dodavatele poslední instance;
■ VP 07- tržby z prodeje zemního plynu ostatním držitelům licence na obchod s plynem;
■ VP 08- tržby souvisejících s tržbami za povinný odprodej vlastněného zemního plynu v rámci systému vypořádání odchylek;
■ VP 9- tržby související s zajištěním distribučních služeb pro oprávněné zákazníky;
■ VP 10- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s výše uvedenými položkami výnosů
(přímo nesouvisí s prodejem zemního plynu a souvisejících služeb);
■ VP 12- změnu stavu vlastněného zemního plynu;
■ VP 13- změně stavu zásob mimo zemní plyn;
■ VP 14 až 27- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VF 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

1.2.2 Náklady

■ NP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- náklady na nákup zemního plynu pro dodávku oprávněným zákazníkům mimo zajištění činnosti dodavatele poslední instance;
■ NP 05- náklady na nákup zemního plynu pro dodávku chráněným zákazníkům;
■ NP 06- náklady na nákup zemního plynu pro dodávku oprávněným zákazníkům pro zajištění činnosti dodavatele poslední instance;
■ NP 07- náklady na nákup zemního plynu od ostatních držitelů licence na obchod;
■ NP 08- náklady na nákup chybějícího zemního plynu v souladu s pravidly pro organizování trhu s plynem;
■ NP 09- náklady na nákup zemního plynu od ostatních dodavatelů zemního plynu;
■ NP 10- náklady na nákup ostatních energií mimo výše uvedené položky;
■ NP 11- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7):
■ NP 13- náklady na smluvní zajištění uskladňovacích kapacit pro konečné zákazníky;
■ NP 14- náklady na smluvní zajištění distribučních služeb pro konečné zákazníky;
■ NP 15- náklady na smluvní zajištění přepravy zemního plynu konečným zákazníkům;
■ NP 16- poplatky za překročení rezervované přepravní kapacity obsluhovaného zákaznického portfolia;
■ NP 17- náklady na překročení rezervované distribuční kapacity obsluhovaného zákaznického portfolia;
■ NP 18- poplatky za mimotoleranční bilanční odchylku v souladu s s pravidly pro organizování trhu s plynem;
■ NP 19- poplatky za mimotoleranční nominační odchylku v souladu s pravidly pro organizování trhu s plynem;
■ NP 20- náklady související s hrazenými renominačními poplatky;
■ NP 21 až 23- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 24- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 25- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 26- služby související s nákupem informačních technologií;
■ NP 27- náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ NP 28- náklady na služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
■ NP 30 až 38- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 40- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací veškeré
■ NP 41- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nerežijních sekundárních nákladů;
■ NF 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

1.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ HV 08 a 09- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2. Výkaz 24-B 1: Bilance zemního plynu (skutečnost)

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí.

Výkaz obsahuje vybilancování nákupu a prodeje zemního plynu včetně nákupu do zásobníků, čerpání ze zásobníků a včetně vlastní spotřeby. Vyplňuje se skutečnými údaji za kalendářní čtvrtletí předcházející datu předložení výkazu.

3. Výkaz 24-B 2: Bilance zemního plynu (plán)

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí.

Výkaz obsahuje vybilancování nákupu a prodeje zemního plynu včetně nákupu do zásobníků, čerpání ze zásobníků a včetně vlastní spotřeby. Vyplňuje se plánovanými údaji za běžné kalendářní čtvrtletí a následující dvě kalendářní čtvrtletí.

4. Výkaz 24-D 1: Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí.

Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu se vyplňuje plánovanými údaji o nákladech na pořízení zemního plynu včetně změny stavu v podzemních zásobnících. Údaje jsou předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí.

5. Výkaz 24-D 2: Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí.

Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu se vyplňuje skutečnými údaji o nákladech na pořízení zemního plynu včetně změny stavu v podzemních zásobnících za měsíc předcházející datu předložení výkazu.

6. Výkaz 24-D 3:Výkaz skutečných nákladů na uskladňování plynu v cizích podzemních zásobnících

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí.

Do výkazu se uvádějí náklady na uskladňování zemního plynu v podzemních zásobnících, které nejsou v majetku držitele licence na obchod s plynem, a které tento obchodník využívá. Výkaz se vyplňuje hodnotami převzatými z platných smluvních vztahů. Výkaz se vyplňuje za vykazovaný rok.

7. Výkaz 24-D 4: Výkaz nákladů na nákup zemního plynu

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě. Výkaz udává množství nakoupeného zemního plynu celkem a podle jednotlivých dodavatelů, v technických jednotkách a v tisících Kč. Vypočítává průměrnou nákupní cenu. Výkaz se vyplňuje za vykazovaný rok.

8. Výkaz 24-D 5: Odběrové diagramy

Obchodník s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě předkládají diagramy denních odběrů podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků za vykazovaný rok. Výkaz se skládá z tabulky obsahující denní odběry podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků a grafické znázornění těchto odběrů za každou kategorii konečných zákazníků.

9. Statistika parametrů

9.1 Výkaz 24-T 1a: Statistika parametrů - komodita (skutečnost)

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí, vyplňuje se skutečnými parametry vstupujícími do propočtu ceny za komoditu za kalendářní měsíc předcházející datu předložení výkazu.

9.2 Výkaz 24-T 1b: Statistika parametrů - komodita (plán)

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí, vyplňuje se plánovanými parametry vstupujícími do propočtu ceny za komoditu za běžné kalendářní čtvrtletí a následující dvě kalendářní čtvrtletí v členění po jednotlivých měsících.

9.3 Výkaz 24-T 1c: Statistika parametrů - kapacita (skutečnost)

Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí.Výkaz se vyplňuje ročně skutečnými parametry vstupujícími do propočtu ceny za kapacitu vykazovaného roku.

10. Výkaz 24-T 2: Tarifní statistika - skutečnost

Tento výkaz předkládá obchodník s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě. Obsahuje údaje o množství prodaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní rezervované kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě i za držitele licence celkem. Ve stejném členění jsou uváděny tržby za prodej zemního plynu. Tento výkaz je předkládán za rok i-2. U kategorie velkoodběr předkladatel doplní ve sloupci a konkrétní odběrová pásma jím užívaná.

11. Výkaz 24-T 3: Tarifní statistika - plán

Tento výkaz předkládá obchodník s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě. Obsahuje plánované údaje o množství prodaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní rezervované kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě i za držitele licence celkem. Tento výkaz je předkládán za rok i-1 a i. U kategorie velkoodběr předkladatel doplní ve sloupci a konkrétní odběrová pásma jím užívaná.

Společnost:

Období:

Výkaz 24-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost obchod s plynem

v tis. Kč

v tis. Kč
VÝNOSYCelkemOstatníLicence+/-Obchod
abcdef
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Tržby ZP komodita - oprávnění zákazníci
VP 05Tržby sdružená dodávka - chráněni zákazníci
VP 05Az toho stálá složka
VP 05Bz toho proměnná složka
VP 06Tržby sdružená dodávka - poslední instance
VP 06Az toho stálá složka
VP 06Bz toho proměnná složka
VP 07Tržby ZP komodita - ostatní obchodníci
VP 08Tržby ZP komodita - přebývající plyn
VP 09Tržby distribuce
VP 10Tržby - ostatní
VP 11Změna stavu zásob
VP 12Změna stavu zásob - ZP
VP 13Změna stavu zásob - Ostatní
VP 14Aktivace
VP 15Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 16Ostatní provozní výnosy
VP 17Převod provozních výnosů
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílůxxxx
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetkuxxxx
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetkuxxxx
VF 04Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátůxxxx
VF 05Výnosové úrokyxxxx
VF 06Ostatní finanční výnosyxxxx
VF 07Převod finančních výnosůxxxx
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEMxxxx
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSYxxxx
NÁKLADYCelkemOstatníLicence+/-Obchod
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonová spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04ZP komodita - oprávnění zákazníci
NP 05ZP komodita - chránění zákazníci
NP 06ZP komodita - poslední instance
NP 07ZP komodita - ost. obchodníci
NP 08ZP komodita - chybějící plyn
NP 09ZP komodita - ostatní
NP 10Spotřeba energie - ostatní
NP 11Spotřeba materiálu
NP 12Služby
NP 13ZP uskladnění
NP 14ZP distribuce
NP 15ZP přeprava
NP 16Poplatky za překročení rezervovaná přepravní kapacity
NP 17Poplatky za překročení rezervované distribuční kapacity
NP 18Poplatky za mimotoleranční bilanční odchylku
NP 19Poplatky za mimotoleranční nominační odchylku
NP 20Poplatky za renominaci
NP 21Opravy a udržování
NP 22Cestovné
NP 23Náklady na reprezentaci
NP 24Nájemné - finanční leasing
NP 25Nájemné - ostatní
NP 26IT služby
NP 27Konzultantské a poradenské služby
NP 28Ostatní služby
NP 29Osobní náklady
NP 30Mzdové náklady
NP 31Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 32Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
NP 33Sociální náklady
NP 34Daně a poplatky
NP 35Odpisy dlouhodobého majetku
NP 36Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 37Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 38Ostatní provozní náklady
NP 39Převod provozních nákladů
NP 40Sekundární náklady - režie
NP 41Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podílyxxxx
NF 02Náklady z finančního majetkuxxxx
NF 03Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátůxxxx
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblastixxxx
NF 05Nákladové úrokyxxxx
NF 06Ostatní finanční nákladyxxxx
NF 07Převod finančních nákladůxxxx
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEMxxxx
NM 99MIMOŘÁDNĚ NÁKLADYxxxx
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEKCelkemOstatníLicence+/-Obchod
HV 01Provozní výsledek hospodařeníx
HV 02Finanční výsledek hospodařeníx
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxxxx
HV 04splatnáxxxx
HV 05odloženáxxxx
HV 06Výsledek hospodaření za běžnou činnostxxxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixxxx
HV 08splatnáxxxx
HV 09odloženáxxxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxxxx
HV 98VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMx
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxxxx

Společnost:

Období:

Výkaz 24-B1: Bilance zemního plynu (skutečnost)

Výkaz 24-B1MWh
ab
1Nákup zemního plynu
2Spotřeby plynu v KS v SR a SRN
3Zemní plyn k uskladění v PZP
4Zemní plyn čerpaný z PZP
5Celkem
6
7Vnitrostátní prodej celkem
8z toho: oprávněným zákazníkům
9chráněným zákazníkům
10ostatní
11Stav provozních zásob

Společnost:

Období:

Výkaz 24-B2: Bilance zemního plynu (plán)

Výkaz 24-B2MWh
ab
1Nákup zemního plynu
2Spotřeby plynu v KS v SR a SRN
3Zemní plyn k uskladění v PZP
4Zemní plyn čerpaný z PZP
5Celkem
6
7Vnitrostátní prodej celkem
8z toho: oprávněným zákazníkům
9chráněným zákazníkům
10ostatní
11Stav provozních zásob

Společnost:

Období:

Výkaz 24-D1: Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu

Výkaz 24-D1MWhtis. KčKč/MWh
abcd
1Celkem
2z toho (nejvýznamnější dodavatelé):
3Gazexportx
4Norští producentix
5Ostatní zdrojex
6Spotřební daň
7Spotřeba KS v SR a v SRNx
8x
9Přeprava přes SRxx
10Přeprava přes SRNxx
11Změna stavu PZPx
12Vtláčení
13Těžba

Společnost:

Období:

Výkaz 24-D2: Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního

Výkaz 24-D2MWhtis. KčKč/MWh
abcd
1Celkem
2z toho (nejvýznamnější dodavatelé):
3Gazexportx
4Norští producentix
5Ostatní zdrojex
6Spotřební daňx
7Spotřeba KS v SR a v SRNx
8x
9Přeprava přes SRxx
10Přeprava přes SRNxx
11Změna stavu PZPx
12
13

Společnost:

Období:

Výkaz 24-D3: Náklady na uskladnění zemního plynu v cizích POZA (skutečnost)

Výkaz 24-D3MWhtis. Kč
abc
1Celkem
2z toho (nejvýznamnější dodavatelé):
3
4
5
6Přeprava do PZP MND
7

Společnost:

Období:

Výkaz 24-D4: Výkaz nákladů na nákup plynu

Výkaz 24-D4Množství v
MWh
tis. KčCena v
Kč/MWh
abcd
1Nákup plynu - komodita
2z toho Transgas
3
4
5
6
7Nákup plynu - kapacita

z toho Transgas
8
9
10
11
12Nákup plynu - celkem

Společnost:

Období:

Výkaz 24-D5: Odběrové diagramy

Výkaz 24-D5Denní odběr VODenní odběr SODenní odběr MODenní odběr
DOM
tis. m3tis. m3tis. m3tis. m3
abcde
1. 1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
.
.
.
.
28.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

Společnost:

Období:

Výkaz 24-T1a: Statistika parametrů - komodita (měsíční skutečnost)

Výkaz 24-T1a
skutečnost
Kurz dolaruKurz euraLTOTTORopaUhlí
Kč / USDKč / EURUSD / tUSD / tUSD / barelUSD / t
abcdef
měsíc

Společnost:

Období:

Výkaz 24-T1b: Statistika parametrů- komodita (plán)

Výkaz 24-T1b:
Statistika parametrů-
komodita (plán)
Kurz dolaruKurz euraLTOTTORopaUhlí
Kč / USDKč / EURUSD / tUSD / tUSD / barelUSD/t
abcdef
1. měsíc
2. měsíc
3. měsíc

Společnost:

Období:

Výkaz 24-T1c: Statistika parametrů- kapacita (roční skutečnost)

Výkaz 24-T1c roční
skutečnost
Kurz dolaruKurz euraLTOTTORopaUhlí
Kč / USDKč / EURUSD / tUSD / tUSD / barelUSD / t
abcdef

Společnost:

Období:

Výkaz 24-72: Tarífní statistika - skutečnost

Výkaz 24-T2Prodané množství
plynu
Tržby za
prodané
množství plynu
Maximální
denní
rezervovaná
kapacita
Tržby za denní
rezervovanou
kapacitu/
stálý plat
Počet
odběrných míst
MWhtis. Kčtis. m3tis. Kč
abcdef
Velkoodběr z dálkovodů
14 200 - ....
2
3
4
5
6Celkem
Velkoodběr z místní sítě
74 200 - ....
8
9
10
11
12Celkem
Střední odběr z dálkovodů
13630 - 4 200
14
15
16
17
18Celkem
Střední odběr z místní sítě
19630 - 4 200
20
21
22
23
24Celkem
Maloodběr
25do 1,89
261,89-9,45
279,45-63
28nad 63
29Celkem
Domácnosti
30do 1,89
311,89-9,45
329,45-63
33nad 63
34Celkem

Společnost:

Období:

Výkaz 24-T3: Tarifní statistika - plán

Výkaz 24-T3Distribuované
množství plynu
celkem
MWh
Maximální
denní
rezervovaná
kapacita
tis. m3
Počet
odběrných míst
Distribuované
množství plynu
celkem
MWh
Maximální
denní
rezervovaná
kapacita
tis. m3
Počet
odběrných míst
i-1i-1i-1iii
abcdefg
Velkoodběr z dálkovodů
14 200 - ....
2
3
4
5
6Celkem
Velkoodběr z místní sítě
74 200 - ....
8
9
10
11
12Celkem
Střední odběr z dálkovodů
13630 - 4 200
14
15
16
17
18Celkem
Střední odběr z místní sítě
19630 - 4 200
20
21
22
23
24Celkem
Maloodběr
25do 1,89
261,89-9,45
279,45-63
28nad 63
29Celkem
Domácnosti
30do 1,89
311,89-9,45
329,45-63
33nad 63
34Celkem

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu - skupina 25

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 25-A:Výkaz aktiv,
2. Výkaz 25-HV:Výkaz hospodářského výsledku.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat.

Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

1.1 Přímo přiřaditelný majetek

Přímo přiřaditelný majetek má technologický charakter a lze jej přímo přiřadit k činnosti uskladňování plynu a k ostatním činnostem.

- Uskladňování plynu - přímo přiřaditelný majetek - ř. 1,

- Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek - ř. 2.

1.2 Společný majetek

Společný majetek pro zajištění činnosti uskladňování plynu a ostatních činností.

- Společný majetek - ř. 3.

2. Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1 Charakteristika sloupců výkazu

■ Celkem- sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Sloupec koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence.
■ Ostatní- sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem jiné licence,
náklady a výnosy související s touto licencovanou činností uvede v tomto sloupci.
■ Uskladňování- sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

2.2 Charakteristika položek řádků výkazu

2.2.1 Výnosy

■ VP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VP 04- tržby za činnost uskladňování zemního plynu;
■ VP 05- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s činností provozování podzemního zásobníku plynu;
■ VP 06 až 10- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VF 01 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ VM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.2 Náklady

■ NP 01- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 04- náklady spojené s vlastní spotřebou zemního plynu;
■ NP 05- náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu;
■ NP 06- náklady spojené s nákupem zemního plynu pro krytí vlastních ztrát v podzemního zásobníku plynu;
■ NP 07- náklady spojené s veškerou spotřebou energií kromě nákladů uvedených v nákladových položkách NP 01, NP 04 až 06;
■ NP 08 až 12- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 13- náklady nájemného finančního leasingu;
■ NP 14- placené nájemné, které není považováno za finanční leasing;
■ NP 15- služby související s nákupem IT služeb;
■ NP 16- související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
■ NP 17- náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;
■ NP 18- náklady na služby, které neodpovídají nákladovým položkám NP 08 až NP 17;
■ NP 20 až 28- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NP 30- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací veškeré režie;
■ NP 31- sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nerežijních sekundárních nákladů;
■ NF 0 až 07- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ NM 99- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

2.2.3 Hospodářský výsledek

■ HV 04 a 05- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7);
■ HV 08 a 09- položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem7).

Společnost:

Období:

Výkaz 25-A: Výkaz aktiv pro činnost uskladňování plynu

25-APořizovací cenaZůstatková cena
abc
1Uskladňování - přímo přiřaditelný majetek
2Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek
3Společný majetek
4Dlouhodobý majetek

Společnost:

Období:

Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost uskladňování plynu

v tis. Kč

VÝNOSYCelkemOstatníUskladňování
abcd
VP 01Tržby za prodej zboží
VP 02Výkony
VP 03Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
VP 04Tržby z uskladňování
VP 05Tržby - ostatní
VP 06Změna stavu zásob vlastní činnosti
VP 07Aktivace
VP 08Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
VP 09Ostatní provozní výnosy
VP 10Převod provozních výnosů
VP 99PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
VF 01Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
VF 02Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VF 03Výnosy z krátkodobého finančního majetku
VF 04Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
VF 05Výnosové úroky
VF 06Ostatní finanční výnosy
VF 07Převod finančních výnosů
VF 99FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM
VM 99MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
NÁKLADYCelkemOstatníUskladňování
NP 01Náklady vynaložené na prodané zboží
NP 02Výkonové spotřeba
NP 03Spotřeba materiálu a energie
NP 04ZP - vlastní spotřeba
NP 05ZP - technologická spotřeba
NP 06ZP - ztráty
NP 07Spotřeba energie - ostatní
NP 08Spotřeba materiálu
NP 09Služby
NP 10Opravy a udržování
NP 11Cestovné
NP 12Náklady na reprezentaci
NP 13Nájemné - finanční leasing
NP 14Nájemné - ostatní
NP 15IT služby
NP 16Konzultantské a poradenské služby
NP 17Odečty, kalibrace, ověření
NP 18Ostatní služby
NP 19Osobní náklady
NP 20Mzdové náklady
NP 21Odměny členům orgánů společnosti a družstva
NP 22Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
NP 23Sociální náklady
NP 24Daně a poplatky
NP 25Odpisy dlouhodobého majetku
NP 26Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
NP 27Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
NP 28Ostatní provozní náklady
NP 29Převod provozních nákladů
NP 30Sekundární náklady - režie
NP 31Sekundární náklady - ostatní
NP 99PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
NF 01Prodané cenné papíry a podíly
NF 02Náklady z finančního majetku
NF 03Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
NF 04Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
NF 05Nákladové úroky
NF 06Ostatní finanční náklady
NF 07Převod finančních nákladů
NF 99FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
NM 99MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEKCelkemOstatníUskladňování
HV 01Provozní výsledek hospodaření
HV 02Finanční výsledek hospodaření
HV 03Daň z příjmů za běžnou činnostxx
HV 04splatnáxx
HV 05odloženáxx
HV 06Výsledek hospodaření za běžnou činnostxx
HV 07Daň z příjmů z mimořádné činnostixx
HV 08splatnáxx
HV 09odloženáxx
HV 10Mimořádný výsledek hospodařeníxx
HV 98VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
HV 99VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍxx

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních pro držitele licence na výrobu tepelné energie - skupina 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie - skupina 32

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

1. Výkaz 31, 32 -APVýkaz aktiv a pasiv,
2. Výkaz 31, 32 - DTechnický výkaz,
3. Výkaz 31, 32 - DKTechnický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie.

Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup nebo je možné šije písemně vyžádat.

Na výkaz držitel licence uvede identifikační údaje, jako je obchodní firma nebo název, jméno a příjmení (příp. dodatek) fyzické osoby, číslo udělené licence, název dané cenové lokality a kontaktní osobu (telefonické a elektronické spojení), která příslušný výkaz vyhotovila.

1. 31,32 - AP: Výkaz aktiv a pasiv

Držitel licence uvede požadované údaje o majetku samostatně pro činnost výroba a rozvod tepelné energie, která zahrnuje současně údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence, a to v tisících Kč.

Zvolený způsob dělení majetku, a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti uvede držitel licence v příloze regulačních výkazů. Majetek sloužící ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a majetek související s výrobní a správní režií držitel licence rozdělí v souladu s metodou použitou k dělení nákladů. Podíl tohoto majetku bude přímo zahrnut do majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie.

Držitel licence vychází z účetních výkazů sestavovaných podnikateli, účtujícími podle zvláštního právního předpisu12).

1.1 Aktiva

Držitel licence uvádí výše aktiv jednotlivých položek neupravené (brutto) o opravné položky a oprávky a snížené (netto) o opravné položky a oprávky. Držitel licence uvede u jednotlivých druhů aktiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně poměrnou část aktiv, které souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

1.1.1 Pohledávky za upsaný základní kapitál

Pohledávky za upsaný základní kapitál tvoří pohledávky za upisovatele, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie.

1.1.2 Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek zahrnuje veškerý majetek, který držitel licence používá pro výkon svých činností:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, který tvoří zejména software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok,

b) dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří movitý majetek (např. stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky) a nemovitý majetek (např. nemovitosti, pozemky),

c) dlouhodobý finanční majetek, který je tvořen zejména majetkovými podíly v jiných podnicích, dále pak zahrnuje půjčky a úvěry těmto podnikům, cenné papíry, zálohy na dlouhodobý finanční majetek.

1.1.3 Provozní aktiva

Držitel licence stanovuje provozní aktiva v souladu s § 5 odst. 3 této vyhlášky. Provozní aktiva jsou vykazována zvlášť pro výrobu tepelné energie a pro rozvod tepelné energie.

1.1.4 Oběžná aktiva

Oběžná aktiva zahrnují:

a) zásoby (např. materiál, výrobky a zboží),

b) dlouhodobé pohledávky, které ke dni sestavení účetní uzávěrky mají dobu splatnosti delší než jeden rok,

c) krátkodobé pohledávky, které ke dni sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší,

d) krátkodobý finanční majetek (např. peníze, ceniny a aktivní zůstatky bankovních účtů).

1.2 Pasiva

Držitel licence uvádí výši pasiv ve stavu běžného účetního období. Držitel licence uvede u jednotlivých druhů pasiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně poměrnou část pasiv cizího kapitálu, které souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou výroba a rozvod tepelné energie.

1.2.1 Vlastní kapitál

Vlastní kapitál zahrnuje zejména:

a) upsaný základní kapitál obchodních společností,

b) fondy vytvářené v souladu s obchodním zákoníkem, se společenskou či zakladatelskou smlouvou (popř. listinou) nebo podle stanov společnosti,

c) nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazenou ztrátu minulých let,

d) výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění).

Držitel licence požadované údaje nečlení podle jednotlivých druhů jeho činností, údaje uvádí souhrnně za veškeré činnosti.

1.2.2 Cizí zdroje

Držitel licence uvede celkovou hodnotu cizích zdrojů použitých k financování majetku a podíl, který souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie. Cizí zdroje zahrnují:

a) rezervy, které představují zejména rezervy tvořené v souladu se zvláštním právním předpisem13),

b) dlouhodobé závazky, které ke dni sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti delší než jeden rok,

c) krátkodobé závazky, které ke dni sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší,

d) bankovní úvěry a výpomoci.

1.3 Časové rozlišení

Časové rozlišení obsahuje položky s tituly časového rozlišení s aktivními nebo pasivními zůstatky. Na straně aktiv se jedná o náklady a příjmy příštích období, na straně pasiv o výnosy a výdaje příštích období.

1.4 Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání

Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání ve vykazovaném roce zahrnují také výdaje vynaložené na pořízení majetku v předchozích regulovaných letech, který je uveden do užívání teprve v regulovaném roce.

Plánované výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání v následujících dvou regulovaných letech zahrnují výdaje vynaložené na pořízení majetku v předchozích letech, u nichž se plánuje uvedení do užívání v těchto obdobích.

Tyto údaje jsou uváděny zvlášť pro výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

2. 31, 32-D; 31,32-DK: Technicky výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a to samostatně za každou cenovou lokalitu a souhrnně za veškeré cenové lokality držitele licence. Cenová lokalita, ve které je cena tepelné energie kalkulována, může zahrnovat samostatný zdroj tepelné energie (dále jen „zdroj“) anebo rozvod tepelné energie, propojené i nepropojené zdroje anebo rozvody tepelné energie v jedné obci anebo potrubně propojené zdroje a rozvody tepelné energie v různých obcích.

2.1 Bilance výroby

Výroba tepelné energie je proces prováděný na zdroji, v němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce. Pro účely tohoto technického výkazu se zdrojem rozumí zejména teplárna, výtopna, bloková kotelna a průmyslová kotelna. Samostatnou kategorií zdrojů jsou domovní kotelny, které provozuje držitel licence. Výroba tepelné energie začíná zařízením pro příjem paliva a končí místem přechodu topného média do rozvodného tepelného zařízení nebo přímo do odběrného tepelného zařízení.

Držitel licence uvede požadované údaje o tepelné energii v gigajoulech [GJ], zaokrouhlené na celá čísla. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla uvede držitel licence požadované údaje o elektřině v megawatthodinách [MWh], zaokrouhlené na celá čísla.

Technický výkaz obsahuje položky tržeb za dodávku tepelné energie při výkonu licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie. Do tržeb držitel licence nezahrnuje tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie.

Vnitropodnikové výnosy jsou oceněny ve skutečných ekonomicky oprávněných nákladech a vyjadřují vnitropodnikový převod nákladů na tepelnou energii (popřípadě na elektřinu). Vnitropodnikový převod nákladů se realizuje zejména při spotřebě tepelné energie vlastním odběrným tepelným zařízením (např. při vytápění, přípravě teplé užitkové vody a technologické spotřebě) a při předání tepelné energie do vlastních rozvodů tepelné energie.

Tržby a vnitropodnikové výnosy držitel licence se uvádí v hodnotě bez DPH v celých Kč.

2.1.1 Celková výroba tepelné energie na zdrojích

Celková výroba tepelné energie na zdrojích představuje celkové vyrobené množství tepelné energie na všech zdrojích, nezahrnující množství tepelné energie vlastní spotřeby zdrojů.

Celková výroba tepelné energie na zdrojích je dále členěna na tepelnou energii, která je určena pro výrobu elektřiny v parních turbínách umístěných přímo na zdrojích (za plynové turbíny a kogenerační jednotky je zde vykazována nula) a na tepelnou energii vystupující ze zdroje.

2.1.2 Tepelná energie na výstupu ze zdrojů

Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je rozdíl celkové výroby tepelné energie na zdrojích a tepelné energie určené pro výrobu elektřiny v parních turbínách. Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je dále členěna na:

a) tepelnou energii ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem nad 10 MWt,

b) tepelnou energii ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem do 10 MWt,

c) tepelnou energii do provozovaných rozvodů, tzn. dále rozváděnou tepelnou energii vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením,

d) tepelnou energii na výstupu ze zdroje podle písmena a) až c) určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologické účely při výrobě i jiných produktů (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno přímo na zdroj).

2.1.3 Tepelná energie z domovních kotelen

Tepelná energie z domovních kotelen je vykazována samostatně. Domovní kotelny, jako decentralizované zdroje umístěné přímo ve vytápěném objektu, jsou samostatnou kategorií vykazovaných zdrojů provozovaných držitelem licence.

Tepelnou energii z domovních kotelen vykazuje držitel licence skupiny 31 a 32, který provozuje domovní kotelny.

2.1.4 Výroba elektřiny z kombinovaně výroby elektřiny a tepla

Výroba elektřiny zkombinované výroby elektřiny a tepla představuje celkovou elektřinu ze společné výroby (na svorkách generátorů), zahrnující dodanou elektřinu odběratelům i spotřebovanou elektřinu vlastním nebo pronajatým zařízením držitelem licence.

2.2 Spotřeba paliva

Jedná se o množství spotřebovaného paliva při výrobě tepelné energie, včetně případné výroby tepelné energie v domovních kotelnách, anebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Držitel licence v případě druhotných, obnovitelných anebo jiných zdrojů a paliv uvede použité palivo a spotřebované množství tohoto paliva v odpovídajících měrných jednotkách.

Množství tuhých a kapalných paliv vyjádří držitel licence v tunách, jedná se zejména o hnědé uhlí a lignit, černé uhlí, proplástek, kaly, topné oleje, spalitelné odpady (komunální, průmyslové), biomasu. Energie paliva, vyjádřená v GJ, se pak rovná součinu celkové spotřeby v tunách a výhřevnosti [MJ/kg] těchto paliv.

Množství plynných paliv uvádí držitel licence, s výjimkou zemního plynu, v tis. m3. Jedná se zejména o vysokopecní plyn, rafinační odplyny, bioplyn apod. Energie paliva [GJ] se rovná součinu spotřeby v tis. m3 a výhřevnosti [MJ/m3] těchto paliv.

Množství zemního plynu uvede držitel licence v MWh podle fakturace dodavatele zemního plynu, který mu také sdělí hodnotu poměru výhřevnosti a spalného tepla. Energie v palivu [GJ] se rovná součinu spotřeby [MWh], hodnoty 3,6 a poměru výhřevnosti a spalného tepla.

U odpadního tepla, solární a geotermální energie uvádí držitel licence hodnotu využitého (vyrobeného) tepla v GJ a u jaderného paliva neuvádí množství, ale jen energii jako ekvivalent [GJ].

2.3 Bilance rozvodu

Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením. Rozvodné tepelné zařízením je zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi. Pro účely tohoto technického výkazu se rozvodem rozumí zejména parovody, horkovody, rozvody topné vody, rozvody teplé užitkové vody, tepelné přípojky (jsou-li součástí rozvodu) a předávací stanice.

Rozvod tepelné energie začíná výstupem ze zdroje anebo výstupem z rozvodného tepelného zařízení jiného provozovatele a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení anebo vstupem do dalšího rozvodného zařízení jiného provozovatele.

2.3.1 Tepelná energie z provozovaných zdrojů

Tepelná energie z provozovaných zdrojů zahrnuje tepelnou energii vyrobenou ve vlastním nebo pronajatém zdroji, která je dále rozváděna vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením.

Tepelná energie z provozovaných zdrojů se rovná tepelné energii na výstupu ze zdrojů do provozovaných rozvodů podle bodu 2.1.2 d).

2.3.2 Nákup tepelné energie

Nakoupená tepelná energie od jiných výrobců anebo distributorů tepelné energie.

2.3.3 Ztráty při rozvodu tepelné energie

Ztráty při rozvodu tepelné energie představují rozdíl mezi celkovým množstvím tepelné energie, která vstupuje do rozvodného tepelného zařízení (z provozovaných zdrojů a nakoupená tepelná energie), a celkovým množstvím tepelné energie na výstupu z rozvodného tepelného zařízení dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu.

2.3.4 Tepelná energie na výstupu z rozvodů

Tepelná energie na výstupu z rozvodů představuje celkové množství tepelné energie dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu, které vystupuje z rozvodného tepelného zařízení. Tepelná energie na výstupu z rozvodů je dále členěna na:

a) tepelnou energii z primárního rozvodu centrálního zásobování teplem,

b) tepelnou energii z centrálního výměníkové stanice,

c) tepelnou energii ze sekundárních rozvodů,

d) tepelnou energii z jednostupňových rozvodů z blokové kotelny,

e) tepelnou energii z domovní předávací stanice,

f) tepelnou energii na výstupu z rozvodů podle písmena a) až e) určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologické účely (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno na rozvodné zařízení tepelnou přípojkou); nepatří sem tepelná energie pro konečnou spotřebu nájemníků v bytových domech, které držitel licence vlastní nebo spravuje.

2.4 Domovní kotelny v cenové lokalitě

Držitelé licencí skupiny 31 a 32, kteří provozují domovní kotelny, uvedou pouze souhrnné údaje za domovní kotelny v příslušné cenové lokalitě.

2.5 Zdroje v cenové lokalitě

Držitel licence uvede název každého zdroje v cenové lokalitě, přičemž ke každému zdroji uvede údaje o výrobě tepelné energie a elektřiny, tj. instalovaný tepelný výkon, množství vyrobené tepelné energie na zdroji, instalovaný elektrický výkon a množství vyrobené elektřiny na svorkách generátorů. Údaje o množství budou zaokrouhleny na jednotky, tepelný a elektrický výkon na 3 desetinná místa. Názvy zdrojů musí být shodné s názvy uvedenými v Seznamu jednotlivých provozoven, který je součástí Rozhodnutí o licenci.

2.6 Kalkulační vzorec ceny tepelné energie

Držitel licence uvede požadované údaje o nákladech za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie do kalkulačního vzorce za každou cenovou lokalitu samostatně. Náklady držitel licence uvádí v hodnotě bez DPH, a to v celých Kč.

Pro účely sestavení kalkulačního vzorce ceny tepelné energie za cenovou lokalitu se za cenovou lokalitu považuje lokalita, ve které je cena tepelné energie kalkulována, může zahrnovat samostatný zdroj tepelné energie (dále jen „zdroj“) anebo rozvod tepelné energie, propojené i nepropojené zdroje anebo rozvody tepelné energie v jedné obci anebo potrubně propojené zdroje a rozvody tepelné energie v různých obcích.

Držitel licence si zvolí způsob rovnocenného dělení režijních nákladů dle doložitelných údajů mezi činnostmi týkající se výroby a rozvodu tepelné energie a ostatními podnikatelskými činnostmi a dále mezi jednotlivými cenovými lokalitami. Zvolený způsob dělení režijních nákladů je v průběhu regulovaného roku prokazatelný a neměnný. Tento zvolený způsob dělení režijních nákladů uvede v příloze regulačních výkazů.

2.6.1 Proměnné náklady

Proměnné náklady jsou vymezeny v příloze č. 11 v bodě 1 této vyhlášky jako proměnné ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie. Proměnné náklady jsou tvořeny těmito ekonomicky oprávněnými náklady:

a) palivo představuje náklady na nákup paliva (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina a jiné); u některých obnovitelných zdrojů energie (např. solární systémy, tepelná čerpadla) může být náklad na nakoupené palivo nulový,

b) nákup tepelné energie obsahuje náklady na nakoupenou tepelnou energii od jiných dodavatelů určenou k dalšímu rozvodu,

c) elektrickou energii tvoří náklad na elektrickou energii spotřebovanou při výrobě a rozvodu tepelné energie (pohon čerpadel, ventilátorů, odlučovačů popílku, pohonu roštů, hořáků, pro předehřev topného oleje apod.); v případě elektrických akumulačních tepelných zdrojů jsou v této položce zahrnuty náklady na veškerou spotřebovanou elektrickou energii,

d) technologickou vodu tvoří náklady na technologickou vodu včetně chemikálií pro její úpravu a

e) ostatní proměnné náklady tvoří aditiva, doprava paliva (pokud není součástí ceny paliva), likvidace popela, škváry a produktů odsíření (doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování), poplatek za znečištění ovzduší, množství nakupovaných emisních povolenek CO2, překračující přidělený roční limit dodavateli, které je nezbytné k zajištění potřebné dodávky tepelné energie v regulovaném roce.

2.6.2 Stálé náklady

Stálé náklady jsou vymezeny v příloze č. 11 v bodě 2 této vyhlášky jako stálé ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie. Do stálých nákladů nelze zahrnout náklady vymezené v příloze č. 11 v bodě 4 této vyhlášky. Stálé náklady jsou tvořeny zejména těmito ekonomicky oprávněnými náklady:

a) mzdy a zákonné pojištění představuje mzdové náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz, obsluhu a údržbu tepelných zařízení a náklady na sociální a zdravotní zabezpečení,

b) opravy a údržba zahrnuje náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy; do položky opravy a údržba nelze zahrnout revize vyhrazeného technického zařízení a ověřování stanovených měřidel,

c) odpisy obsahují souhrn všech povolených odpisů majetku v ceně tepelné energie, v souladu s přílohou č. 11 této vyhlášky, používaného držitelem licence pro výkon licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie,

d) nájem obsahuje nájemné za technologickou či stavební část zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie; nájem a odpisy téhož majetku nelze uplatňovat současně,

e) leasing představuje náklad na leasing finanční (pronájem s právem na odkoupení majetku) nebo operativní (pronájem zařízení použitého k výrobě a rozvodu tepelné energie); výše splátek u leasingových smluv uzavřených po 1. lednu 2004 je omezena výši odpovídající účetním odpisům příslušného investičního majetku,

f) zákonné rezervy obsahují rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku tvořené v souladu s zvláštním právním předpisem13), případně upravené podle přílohy č. 11 v bodě 3 této vyhlášky,

g) výrobní režie zahrnuje pouze podíl z celkové výrobní režie, která souvisí s dodávkou tepelné energie v dané cenové lokalitě,

h) správní režie zahrnuje pouze podíl z celkové správní režie, která se vztahuje k dodávkám tepelné energie; správní režie obsahuje nepřímé náklady související s řízením a správou organizační jednotky jako celku, s organizací a všeobecnou obsluhou činnosti výrobní nebo nevýrobní, popřípadě se zásobováním a odbytem,

i) úroky z úvěrů zahrnují veškeré úroky z provozních i investičních úvěrů, půjček a jiných výpomocí, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie a

j) ostatní stálé náklady tvoří náklady, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie a které nejsou vymezeny v příloze č. 11 v bodě 4 této vyhlášky.

2.6.3 Zisk

Zisk v ceně tepelné energie je stanoven v souladu se zvláštním právním předpisem14) jako přiměřený zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.

2.6.4 Množství tepelné energie

Množství tepelné energie představuje celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdrojů i na výstupu z rozvodných tepelných zařízení, které je dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu.

2.6.5 Průměrná cena tepelné energie