Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 403/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.

Částka 138/2005
Platnost od 05.10.2005
Účinnost od 05.10.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

403

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 480c odst. 1 občanského zákoníku, podle § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb., a podle § 107 notářského řádu:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., se mění takto:

1. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"§ 15

(1) Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen "závěť") nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen "listina o správě dědictví"), a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.

(2) Provádí-li zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví jiný notář15) než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.

15) § 175d odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu.".

2. Část šestá včetně nadpisu zní:

"ČÁST ŠESTÁ

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE DĚDICTVÍ

HLAVA I

ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ

§ 22

Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku13), k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.

§ 23

Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

§ 23a

Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

HLAVA II

HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE DĚDICTVÍ

§ 24

(1) Správce dědictví má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě dědictví.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16).".

3. Část sedmá včetně nadpisu zní:

"ČÁST SEDMÁ

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI S REJSTŘÍKEM ZÁSTAV

§ 24a

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží odměna za provedení záznamu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě jednoho rozhodnutí soudu nebo správního úřadu ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle § 35b odst. 3 notářského řádu zaslal Komoře rozhodnutí o zřízení zástavního práva k provedení záznamu v Rejstříku zástav.

(2) Komoře náleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se zápisem, změnou a výmazem zástavního práva v Rejstříku zástav a v souvislosti s vydáním opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.

(3) Náhradu hotových výdajů podle odstavce 2 platí Komoře notář, který provedl zápis, změnu údajů nebo výmaz v Rejstříku zástav nebo vydal opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.

(4) Komoře nenáleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se záznamem, změnou nebo výmazem zástavního práva podle odstavce 1 v Rejstříku zástav.".

4. V příloze – Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se na konci položky C doplňuje věta "Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.".

5. V příloze – Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se doplňují položky Q až V, které znějí:

"Položka Q

Za sepsání listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví 900 Kč.

Položka R

Za zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu100 Kč.

Položka S

Za vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí 150 Kč.

Položka T

Za sepsání veřejné listiny o identifikaci 1 000 Kč.

Položka U

Za sepsání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti 10 000 Kč.

Položka V

Za sepsání osvědčení při založení evropské společnosti fúzí 40 000 Kč.".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Přesunout nahoru