Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 401/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 138/2005
Platnost od 05.10.2005
Účinnost od 05.10.2005
Zrušeno k 01.01.2010 (410/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

401

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2005,

kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb. a vyhlášky č. 549/2004 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 3 se slova "Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu zúrodnění půdy." zrušují.

2. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Ve třetím sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") informace o jejím stavu k 1. lednu podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (dále jen "zákon o zrušení Fondu").

(4) Ve čtvrtém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informace o jejím finančním stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni podle zákona o zrušení Fondu.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

3. V § 7 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity.".

4. V § 7 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 7a a 7b znějí:

"c) povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů7a) bez ohledu na výši ocenění,

d) preferenčními limity zejména individuální referenční množství mléka7b), individuální produkční kvóty7b) a individuální limit prémiových práv7b) bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele7b) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

7a) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

7b) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.".

5. V § 7 odst. 9 se za slovo "položky" vkládají slova "zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění".

6. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Položka "A.6. Majetek převzatý k privatizaci č. 204" obsahuje majetek k privatizaci převzatý podle zákona o zrušení Fondu.

(2) Položka "A.6. Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu č. 205" obsahuje majetek převzatý k privatizaci podle zákona o zrušení Fondu, dosud nezprivatizovaný, pronajatý na základě uzavřených nájemních smluv.".

7. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Položka "A.4. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku č. 32" obsahuje u ministerstva oprávky z majetku převzatého k privatizaci v pronájmu (uskutečněné před převzetím) podle zákona o zrušení Fondu.".

8. V § 12 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Položka "B.2. Pohledávky v zahraničí č. 207" obsahuje u ministerstva podle zákona o zrušení Fondu částky pohledávek za dlužníky, kteří mají sídlo v zahraničí, při splnění dodávky ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních vztahů. Položka "B.2. Pohledávky tuzemské č. 208" obsahuje u ministerstva podle zákona o zrušení Fondu pohledávky za dlužníky, kteří mají sídlo v tuzemsku, při splnění dodávek ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních vztahů.".

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.

9. Na konci textu § 13 se doplňují slova "a u ministerstva podle zákona o zrušení Fondu cenné papíry a podíly v akciových společnostech a ve společnostech s ručením omezeným a vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách".

10. V § 16 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami "Položka "C.1. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému, hmotnému majetku a finančnímu majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku; dále obsahuje tvorbu zdrojů k povolenkám na emise a k preferenčním limitům, jako přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku a úbytky v případě spotřeby, prodeje či jiném úbytku aktiv. U příspěvkových organizací položka "C.1. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku; dále obsahuje tvorbu zdrojů k povolenkám na emise a k preferenčním limitům, jako přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku a úbytky v případě spotřeby, prodeje či jiném úbytku aktiv.".

11. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Položka "C.1. Fond privatizace č. 211" obsahuje u ministerstva zdroje privatizace podle zákona o zrušení Fondu. Položka "C.1. Ostatní fondy č. 212" obsahuje u ministerstva další finanční zdroje podle zákona o zrušení Fondu.".

12. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Dále uvede údaj o individuálním referenčním množství mléka7b), individuální produkční kvótě7b), individuálním limitu prémiových práv7b) a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost.".

13. V § 24 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Součástí přílohy u ministerstva je přehled tvorby a použití fondu privatizace.

(6) V příloze ministerstvo uvede komentář k těm položkám tvorby a použití fondu privatizace, které v uplynulém účetním období významně ovlivnily jeho konečný zůstatek.".

14. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

"§ 24a

Přehled tvorby a použití fondu privatizace

(1) Přehled tvorby a použití fondu privatizace se člení na oddíly A, B, C a obsahuje údaje o výnosech (příjmech) a použití (výdajích) prostředků privatizace majetku.

(2) V oddíle A se uvádí počáteční stav fondu privatizace k prvnímu dni účetního období a jednotlivé položky, které zvyšují stav fondu privatizace.

(3) V oddíle B se uvádějí položky, které snižují výši zdrojů z privatizace majetku.

(4) V oddíle C se uvádí konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému dni. Tato položka je rovna v rozvaze (bilanci) položce "C.1. Fond privatizace č. 211".

(5) Uspořádání přehledu tvorby a použití fondu privatizace se stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.".

15. V § 26 odst. 1 se slova „v § 7 odst. 6" nahrazují slovy „v § 7 odst. 8".

16. V § 26 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení14a) se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku.".

Poznámka pod čarou č. 14a) zní:

14a) § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 30 odst. 2 se za slovo "papírů" vkládají slova "oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry)" a na konci odstavce 2 se doplňují věty "Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty nákladů. Výše tohoto znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud následně po zaúčtování znehodnocení prostřednictvím účtů nákladů dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty zaúčtováno nejvýše ve výši zaúčtovaného znehodnocení podle předchozí věty na účty výnosů.".

18. § 31 včetně nadpisu zní:

"§ 31

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku se účtují jako náklad nebo výnos. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými položkami.

(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje následující podmínky:

a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován,

b) zajištění je efektivní,

c) efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu je poměr mezi změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % – 125 %. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení účetní závěrky.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

(6) Za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem je koupě, prodej nebo užívání komodity a očekává se jeho splnění dodáním komodity.".

19. § 32 včetně nadpisu zní:

"§ 32

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, jimiž jsou deriváty, které nesplňují podmínky stanovené v § 31 odst. 3 a 4, se účtují jako náklad nebo výnos.".

20. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

"§ 32a

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 zákona)

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako náklad nebo výnos.".

21. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 16a zní:

"(5) Při převzetí majetku jediným společníkem nebo v obdobných případech stanovených zvláštními právními předpisy16a) účetní jednotka převezme i opravné položky, které obsahovala účetní závěrka ke dni převzetí zanikajícího subjektu.".

16a) Například zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.".

22. V § 34 odst. 4 se slova "odst. 8" nahrazují slovy "odst. 6".

23. V § 34 odst. 8 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak,

g) povolenky na emise a preferenční limity.".

24. V § 35 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:

"(6) Při převzetí majetku jediným společníkem nebo v obdobných případech stanovených zvláštními právními předpisy21a) účetní jednotka převezme i rezervy, které obsahovala účetní závěrka ke dni převzetí zanikajícího subjektu.

21a) Například zákon č. 178/2005 Sb.".

25. V příloze 1 název položky číslo 1 zní:

"A. Stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206".

26. V příloze 1 se za položku č. 41 vkládají položky:

6. Majetek převzatý k privatizaci

Majetek převzatý k privatizaci(064)204
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu(065)205
Majetek převzatý k privatizaci celkem206
součet položek 204 a 205“.

27. V příloze 1 se za položku č. 66 vkládají položky:

„Pohledávky v zahraničí(371)207
Pohledávky tuzemské(372)208
součet položek 207 a 208209“.

28. V příloze 1 název položky č. 75 zní:

„Pohledávky celkem

součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74“.

29. V příloze 1 se za položku č. 82 vkládá položka:

„Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách(246)210“.

30. V příloze 1 název položky č. 83 zní:

„součet položek 80 až 82 a 210“.

31. V příloze 1 název položky č. 126 zní:

„C Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158“.

32. V příloze 1 název položky C.1. zní "Majetkové fondy a zvláštní fondy".

33. V příloze 1 se za položku č. 131 vkládají položky

„Fond privatizace(904)211
Ostatní fondy(905)212
součet položek 211a 212213“.

34. V příloze 4 se na konci účtové skupiny 06 doplňují syntetické účty:

„Majetek převzatý k privatizaci celkem

064 – Majetek převzatý k privatizaci

065 – Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu".

35. V příloze 4 se na konci účtové skupiny 24 doplňuje syntetický účet "246 – Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách".

36. V příloze 4 se za slova "Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky" doplňují syntetické účty:

„371 – Pohledávky v zahraničí

372 – Pohledávky tuzemské“.

37. V příloze 4 název účtové skupina 90 zní: "Majetkové fondy a zvláštní fondy".

38. V příloze 4 se na konci účtové skupiny 90 doplňují syntetické účty:

„904 – Fond privatizace

905 – Ostatní fondy“.

39. Za přílohu 4 se doplňuje příloha 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

Uspořádání položek přehledu tvorby a použití fondu privatizace

A. TVORBA FONDU

A.I. Počáteční stav fondu privatizace

A.I.1. Nabytí majetku privatizovaných subjektů

2. Podíl na zisku akciových a jiných obchodních společností

3. Ziskové rozdíly z prodeje akcií a podílů

4. Podíl na likvidačním zůstatku společností (přebytek)

5. Přijaté nájemné z pronájmu majetku

6. Přijaté bankovní úroky z vkladových účtů

7. Podíl z prodeje a transformace majetku

8. Ostatní

A.II. Tvorba fondu celkem (pol. A.I.1. až A.I.8.)

B. POUŽITÍ FONDU

B.I.1. Převod majetku na obce

2. Převod majetku pro účely zdravotního a sociálního pojištění

3. Podíl na ztrátě obchodních společností

4. Ztrátové rozdíly z prodeje akcií a podílů

5. Podíl na likvidačním zůstatku společností

6. Plnění závazků podniků určených k privatizaci

7. Vyrovnání nároků oprávněných osob podle právních předpisů

8. Podíl z prodeje a transformace majetku

9. Ostatní

B.II. Použití fondu celkem (pol. B.I.1. až B.I.9.)

C. ZŮSTATEK FONDU PRIVATIZACE (pol. A.I. + A.II. – B.II.)“.


Čl. II

Ustanovení přechodná

1. Ustanovení čl. I bodů 3 až 5, 10, 12 a 23 této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé pro účtování v účetních obdobích započatých v roce 2005 a pro sestavování účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2005.

2. Pro účtování o preferenčních limitech nabytých v účetních obdobích, která předcházela účetnímu období započatému v roce 2006, použijí účetní jednotky účetní metody, které byly použity při jejich nabytí, a to až do doby jejich vyřazení bez ohledu na nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení bodů 1, 2, 6 až 9, 11, 13 až 22 a 24 až 39, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru