Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 387/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 133/2005
Platnost od 01.10.2005
Účinnost od 31.10.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. I

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1a) a stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

1a) Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.".

2. V § 2 písm. a) se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

3. V § 2 písm. g) bod 5 zní:

"5. klony, jimiž je skupina vegetativních potomků (ramety) získaná z jediného výchozího jedince (ortet) vegetativním množením, například řízkováním, mikrovegetativním množením, roubováním, hřížením nebo dělením,".

4. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) indigenní porost nebo zdroj semen je autochtonní porost nebo zdroj semen anebo porost či zdroj semen, který byl založen uměle z osiva, které je původem ze stejné oblasti provenience,".

Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena j) až q).

5. V § 2 se v písmenu q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

"r) pověřenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem zemědělství podle § 30 tohoto zákona.".

6. V § 3 odst. 1 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

7. V § 6 odst. 1 se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

8. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

9. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

10. V § 6 odst. 4 se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

11. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 6 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

"(7) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

(8) Na vydávání potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje správní řád6a).

6a) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

13. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

(1) Jestliže je reprodukční materiál v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný následně vegetativně množen, vystaví orgán veřejné správy pro tento následně reprodukovaný reprodukční materiál nové potvrzení o původu.

(2) Po sloučení reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 4 tohoto zákona vystaví orgán veřejné správy pro tento následně sloučený reprodukční materiál nové potvrzení o původu.

(3) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 1, 2 a 4 tohoto zákona. Pro vedení evidence nových potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 5 tohoto zákona.

(4) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání nového potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde k odběru částí rostlin při následném vegetativním množení nebo ke sloučení oddílů reprodukčního materiálu.

(5) Na vydání nového potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje správní řád6a).

(6) Podrobnosti o oznámení podle odstavce 3 a podrobnosti o novém potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou.".

14. V § 8 odst. 8 se slovo "opis" nahrazuje slovem "kopii".

15. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a zní:

"§ 18a

Národní seznam

Ministerstvo vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu10a).

10a) Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin.".

16. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a

Překážky pro udělení licence

Licenci nelze udělit té fyzické nebo právnické osobě,

a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo

b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.".

17. V § 24 odst. 2 se slova "k 30. listopadu" nahrazují slovy "do 15. prosince" a slovo "uvádí" nahrazuje slovem "uvedl".

18. Název § 25 zní: "Vývoz a dovoz".

19. V § 25 odst. 1 větě první se za slova "vydané ministerstvem" vkládají slova "na základě zmocnění Evropské Komise nebo Rady Evropské unie" a ve větě druhé se za slova "vydané ministerstvem" vkládají slova "podle věty první".

20. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí:

"(4) Pokud se reprodukční materiál vyváží do některého ze států Evropské unie, je dodavatel, který vyváží reprodukční materiál, o tom povinen informovat pověřenou osobu do 1 měsíce ode dne vývozu na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona. Pověřená osoba předá tuto informaci úřednímu subjektu členského státu Evropské unie, kde je usazen odběratel12a).

(5) Na vydání povolení k dovozu dle odstavce 1 se nevztahuje správní řád6a).

12a) Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

21. V § 27 písm. a) se čárka na konci zrušuje a doplňují se slova "a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení (§ 6a),".

22. V § 27 písm. c) se za slovo "vystavují" vkládá slovo "nové", slova "dělením oddílu" se nahrazují slovy "sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením" a slovo "který" se nahrazuje slovem "které".

23. V § 27 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f) předávají neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě,

g) zmocňují pověřenou osobu ke kontrole podle § 31 odst. 3 tohoto zákona. Na vydání zmocnění se nevztahuje správní řád6a).".

24. V § 29 odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

"e) vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu,

f) vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád6a),".

Dosavadní písmena e), f), g) a h) se označují jako písmena g), h), i) a j).

25. V § 30 odst. 1 se za slova "odborných úkonů" vkládají slova "a kontrolou" a za slova "právnickou osobu" se vkládají slova "nebo organizační složku státu".

26. V § 30 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g), h) a i), která znějí:

"g) vede ústřední evidenci vydaných potvrzení o původu a vydaných nových potvrzení o původu,

h) informuje úřední subjekt členského státu Evropské unie o vývozu reprodukčního materiálu,

i) na základě pověření ministerstva vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem k dalšímu řízení.".

27. V § 31 odst. 1 se za slova "správy (§ 26)" vkládají slova "a pověřená osoba (§ 30) na základě pověření [§ 30 odst. 2 písm. i)]" a slovo "oprávněny" se nahrazuje slovem "povinny".

28. V § 31 odst. 2 se slova "kteří jsou přizváni orgánem veřejné správy k výkonu kontroly," zrušují.

29. V § 31 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo pověřená osoba na základě zmocnění obecního úřadu jsou povinny být přítomny při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá povinnost podle odstavce 3, pokud zmocní pověřenou osobu [§ 27 písm. g)].".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5 až 10.

30. V § 31 odst. 5 se slova "kteří jsou přizváni k výkonu kontroly orgánem veřejné správy," zrušují.

31. V § 31 odst. 6 uvozovací věta zní: "Při výkonu kontrolních oprávnění jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby povinni".

32. V § 31 odst. 9 se za slova "veřejné správy" vkládají slova "a zaměstnanci pověřené osoby".

33. V § 33 odst. 1 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

34. V § 34 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) neoznámí sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin, vyzvedávání sadebního materiálu a slučování oddílů reprodukčního materiálu, ačkoliv k tomu byl podle tohoto zákona povinen,".

35. V § 40 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

36. V § 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2015. Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 lze uvádět do oběhu do 30. dubna 2007. Při uvedení do oběhu vystaví dodavatel pro semenný materiál list o původu plodů, semen a vegetativních částí a pro sadební materiál list o původu sadebního materiálu lesních dřevin. Průvodní list podle § 8 tohoto zákona se pro semenný materiál a sadební materiál nevystavuje.".

37. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vzor listu o původu plodů, semen a vegetativních částí a listu o původu sadebního materiálu lesních dřevin podle odstavce 2 jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona.".

38. Příloha zákona se označuje jako "Příloha č. 1 k zákonu č. 149/2003 Sb.".

39. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2, 3 a 4, které znějí:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 149/2003 Sb.

VZOR „INFORMAČNÍHO DOKLADU“
VZOR „INFORMAČNÍHO DOKLADU“

Příloha č. 3 k zákonu č. 149/2003 Sb.
Příloha č. 3 k zákonu č. 149/2003 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 149/2003 Sb.
Příloha č. 4 k zákonu č. 149/2003 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. II

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb., se mění takto:

V příloze k zákonu se v části "Chráněné krajinné oblasti," pod řádek Český kras, vkládá nový řádek, který zní: "Český les, nařízení vlády č. 70/2005 Sb., Přimda".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Přesunout nahoru