Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 369/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Částka 128/2005
Platnost od 26.09.2005
Účinnost od 01.11.2005
Zrušeno k 01.01.2012 (350/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

369

VYHLÁŠKA

ze dne 2. září 2005,

kterou se mění vyhláška č. 232/2004Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3odst. 7, § 19 odst. 3a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, naposledy změněna nařízením (ES) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. září 2003, kterým se rozhodnutí Rady 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v opatřeních přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES.
Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (76/769/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2004/21/ES, kterou se po 30. mění směrnice 76/769/EHS.".

2. V příloze č. 1 vysvětlivkách k tabulce C bodu 4 písm. a) Poznámka K zní: "Klasifikaci látky jako karcinogenní nebo mutagenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. buta-1,3-dienu (číslo ES 203-450-8). Pokud látka není klasifikovaná jako karcinogenní nebo mutagenní, musí se uvést alespoň S-věty S (2-)9-16. Tato poznámka se používá pouze u určitých složitých látek vznikajících při zpracování ropy, uvedených v tabulce C.".

3. V příloze č. 1 tabulka C zní:

„Tabulka C zní:

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6255-6361)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6255-6361)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
           Číslo ES
Indexové číslo
Název :
Dapson
4,4 -diaminodifenylsulfon
bis(4-aminofenyl)sulfon
4,4-sulfonyladianilin
80-08-0Xn; R22XnR22S(2-)22   
           201-248-4    
612-084-00-1    
Název :Dazomet (ISO)
3,5 -dimethylhexahydro -1,3,5 -thiadiazin-2 -thion
533-74-4Xn; R22XnR22-36-50/53S(2-) 15-22-24-   
          208-576-7Xi; R36N 60-61
613-008-00-XN; R50-53   
Název :
DDT
1,1,1 -trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan dichlordifenyltrichloretan
50-29-3Kare.kat.3; R40TR25-40-48/25-S(l/2-)22-36/37-   
            200-024-3T; R25-48/25N50/5345-60-61
602-045-00-7N; R50-53   
Název :2-(Decylsulfanyl)ethylamonium-chlorid
36362-09-1Xn; R48/22XnR3 8-41-48/22-S(2-)26-   
             405-640-8Xi; R38-41N50/5336/37/39-60-61
007-024-00-0N; R50-53   
Název :Dehydracetová kyselina, sodná sůl
3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion, sodná sůl
4418-26-2Xn; R22XnR22S(2)   
            224-580-1    
607-164-00-8    

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6363-6432)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6363-6432)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
                    Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :2,3-Dinitrofenol [1];2,5-dinitrofenol [2]; 2,6-dinitrofenol [3];3,4-dinitrofenol [4]; soli dinitrofenolů [5]
66-56-8 [1]
329-71-5 [2]
573-56-8 [3]
577-71-9 [4] -[5]
           200-628-7 [1]
           206-348-1 [2]
           209-357-9 [3]
           209-415-3 [4] -[5]
609-054-00-5
T; R23/24/25 R33
N; R51-53
T
N
R23/24/25-33-51/53S(l/2-)28-37-45-61   
Název :4,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2980-64-5
          221-037-0
609-022-00-0
T+; R26/27/28 R33
N; R50-53
T+
N
R26/27/28-33-50/53S(l/2-)13-28-45-60-61   
Název :4,6-Dinitro-o-kresolát draselný [1]; 4,6-dinitro-o-kresolát sodný[2]
2312-76-7[1]
5787-96-2[2]
            219-007-7[1] -[2]
609-021-00-5
T; R23/24/25 R33
N; R50-53
T
N
R23/24/25-33-50/53S(l/2-)13-45-60-61   
Název :2,5-Dinitrotoluen
619-15-8
                210-581-4
609-055-00-0
Karc.kat.2; R45
Mut.kat.3; R68
Repr.kat.3; R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; R51-53
T
N
R45-23/24/25-48/22-51/53-6268S53-45-61  Poznámka E

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6434-6483)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6434-6483)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
                 Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :2-[4-Fenyl-6-(4-methoxyfenyl)-l,3,5-triazin-2-yl]fenol
154825-62-4
             430-810-3
603-195-00-6
R52-53 R52/53S61   
Název :3-Fenyl-7-[4-(furfuryloxy)fenyl]-l,5-dioxa-s-indacen-2,6(3H,7H)-dion
3-fenyl-7-[4-(furfuryloxy)fenyl]bemo[l,2-Ä:4,5-Ä']diŕuran-2,6-dion
134724-55-3
             413-330-9
607-364-00-5
R53 R53S61   
Název :Fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid
162881-26-7
                    423-340-5
015-189-00-5
R43 R53XiR43-53S(2-)22-24-37-61   
Název :4-Fenylbut-l-en
768-56-9
              405-980-7
601-051-00-7
Xi; R38 N; R51-53XiR38-51/53S(2-)37-61   
Název :(R-(R*,S*)]-2-[(4-Fenylbutyl)fosfanyl]-2-[2-methyl-l-(propanoyloxy)propoxy]octová kyselina, sůl s (-)-cinchonidinem (1:1)
137590-32-0
                415-820-8
015-180-00-6
Xi; R41
R43
R52-53
XiR41-43-52/53S(2-)24-26-37/39-61   
Název :[(4-Fenylbutyl)hydroxyfosforyl)]octová kyselina
83623-61-4
              412-170-7
015-177-00-X
Xn; R48/22
Xi; R41 R43
XnR41-43-48/22S(2-)22-26-36/37/39   

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6485-6571)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6485-6571)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
            Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :
Ioxynil (ISO)
3,5 -dibrom-4-hydroxybenzonitril
1689-83-4
           216-881-1
608-007-00-6
Repr.kat.3; R63
T; R23/25
Xn; R21-48/22
Xi; R36
N; R50-53
T
N
R21-23/25-36-48/22-50/53-63S(l/2-)36/37-45-60-61-63c ≥ 25%T;N; R21-23/25-36-48/22-50-53-63 
20% ≤ c < 25%Xn;N ; R20/22-36-48/22-50-53-63
10% ≤ c < 20%Xn;N ; R20/22-48/22-50-53-63
5% ≤ c < 10%Xn;N ; R20/22-50-53-63
3% ≤ c < 5%Xn;N ; R20/22-50-53
2,5% ≤ c < 3%N; R50-53
0,25% ≤ c < 2,5%N; R51-53
0,025% ≤ c < 0,25%R52-53
Název :Ioxyniloktanoát (ISO)
(2,6-dijod-4-kyanfenyl)-oktanoát
3861-47-0
          223-375-4
608-018-00-6
Repr.kat.3; R63
T; R25
Xi; R36 R43
N; R50-53
T
N
R25-36-43-50/53-63S(l/2-)26-36/37-45-60-61c ≥ 25%T;N; R25-36-43-50-53-63 
20% ≤ c < 25%Xn;N ; R22-36-43-50-53-63
5% ≤ c < 20%Xn;N ; R22-43-50-53-63
3% ≤ c < 5%Xn;N ; R22-43-50-53
2,5% ≤ c < 3%N; R43-50-53
1% ≤ c < 2,5%N; R43-51-53
0,25% ≤ c < 1%N; R51-53
0,025% ≤ c < 0,25%R52-53
Název :Iprobenfos (ISO)
S-benzyl-O.O-diisopropyl-fosforothioát
26087-47-8
           247-449-0
015-127-00-7
Xn; R22
N; R51-53
Xn
N
R22-51/53S(2-)61   

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6573-6605)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6573-6605)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
                Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :Mefosfolan (ISO)
diethyl-[N-(4-memyl-2H-1,3-dithiolan-2-yliden)fosforarnidát]
950-10-7
               213-447-3
015-094-00-9
T+; R27/28
N; R51-53
T+
N
R27/28-51/53S(l/2-)36/37/39-45-61   
Název :
Mechinol
4-methoxyfenol hydrochinonmonomethylether
150-76-5
             205-769-8
604-044-00-7
Xn; R22
Xi; R36 R43
XnR22-36-43S(2-)24/25-26-37/39-46   
Název :Mekarbam (ISO)
ethyl-7N-{2-[(diethoxyfosforotthioyl)smfanyl]acetyl}-7N-memylkarbamát
2595-54-2
                   219-993-9
015-045-00-1
T; R24/25
N; R50-53
T
N
R24/25-50/53S(l/2-)36/37-45-60-61   
Název :Mekoprop (ISO) a jeho soli [1]; 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina [2]
7085-19-0[1]
93-65-2[2]
              230-386-8
              202-264-4
607-049-00-2
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50-53
Xn
N
R22-38-41-50/53S(2-) 13-2637/39-60-61c ≥ 25%Xn;N ; R22-38-41-50-53 
20% ≤ c < 25%Xi;N; R38-41-50-53
10% ≤ c < 20%Xi;N; R41-50-53
5% ≤ c < 10%Xi;N; R36-50-53
0,25% ≤ c < 5%N; R50-53
0,025% ≤ c < 0,25%N; R51-53
0,0025% ≤ c < 0,025%R52-53
Název :Mekoprop-P (ISO)
(R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina
16484-77-8
                240-539-0
607-434-00-5
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Xn
N
R22-41-51/53S(2-) 13-2637/39-46-61   

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6607-6631)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6607-6631)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
              Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :4-Methylbenzensulfonová kyselina, obsah H2S04 větší než 5 %
p-toluensulfonová kyselina, obsah H2S04 větší než 5 %
016-029-00-7C; R34CR34S(l/2-)26-37/39-45c ≥ 25%C; R34 
10% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název :4-Methylbenzensulfonová kyselina, obsah H2S04 <= 5 %
p-toluensulfonová kyselina, obsah H2S04 <= 5 %
104-15-4
             203-180-0
016-030-00-2
E;
Xi; R36/37/38
XiR36/37/38S(2-)26-37c ≥ 20%Xi; R36/37/38 
Název :(4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát
4083-64-1
            223-810-8
615-012-00-7
R14
Xi; R36/37/38 R42
XnR14-36/37/38-42S(2-)26-28-30c ≥ 5%Xn; R36/37/38-42 
1% ≤ c < 5%Xn; R42
Název :4-(l-Methylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pyridin, 4-(4-methylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pyridin (směs izomerů)
              402-520-7
613-079-00-7
Xn; R21/22
Xi; R38 R43
N; R50-53
Xn
N
R21/22-3 8-4350/53S(2-)36/37-60-61   
Název :Methylbis{[(4-methylpentan-2-yliden)amino]oxy}vinylsilan
             421-870-1
014-029-00-1
Repr.kat.3; R62
Xn; R22-48/22
XnR22-48/22-62S(2-)36/37   
Název :3-Methylbut-3-en-l-yl-2,2-dimethylpropanoát
104468-21-5
                 415-610-6
607-399-00-6
Xi; R38 R52-53XiR38-52/53S(2-)37-61   

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6633-6762)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6633-6762)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
              Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :2,4,6-Trinitroresorcin
kyselina styfnová 2,4,6-trinitrobenzen-l,3-diol
82-71-3
              201-436-6
609-018-00-9
E; R2 R4
Xn; R20/21/22
E
Xn
R2-4-20/21/22S(2-)35   
Název :2,4,6-Trinitroresorcin,olovnatá sůl
2,4,6-trinitrobenzen-l,3-diolát olovnatý
15245-44-0
              239-290-0
609-019-00-4
E; R3
Repr.kat.l; R61
Repr.kat.3; R62 R33
Xn; R20/22
N; R50-53
E
T
N
R61-3-20/22-3 350/53-62S53-45-60-61  Poznámka E
Poznámka 1
Název :2,4,6-Trinitrotoluen
TNT
2-methyl-1,3,5 -trinitrobenzen
118-96-7
              204-289-6
609-008-00-4
E; R2
T; R23/24/25 R33
N; R51-53
E
T
N
R2-23/24/25-33-51/53S(l/2-)35-45-61   
Název :Trioktylstannan
869-59-0
                413-320-4
050-020-00-9
T; R48/25
Xi; R38 R53
TR38-48/25-53S(l/2-)23-36/37-45-61   
Název :Trioktylstannan
050-013-00-0Xi; R36/37/38 R53XiR36/37/38-53S(2-)61c ≥ 25%Xi; R36/37/38-53Poznámka A
Poznámka 1
1% ≤ c < 25%Xi; R36/37/38

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6764-6815)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6764-6815)

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS
                    Číslo ES
Indexové číslo
KlasifikaceVýstražný symbol proR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace
Název :Ropné suroviny; ropa[Složitá směs uhlovodíků. Je složena převážně z alifatických, alicyklických a aromatických uhlovodíků. Může rovněž obsahovat malá množství dusíkatých, kyslíkatých a sirných sloučenin. Tato kategorie zahrnuje lehkou, střední a těžkou ropu a rovněž oleje extrahované z asfaltických písků. Uhlovodíkové materiály vyžadující ke svému získání nebo k tomu, aby byly přeměněny na rafinérské suroviny, velké chemické změny, jako jsou surové břidlicovité oleje; upravené břidlicové oleje a kapalná paliva z uhlí do této definice nejsou zahrnuty.]
8002-05-9
                  232-298-5
649-049-00-5
Karc.kat.2; R45TR45S53-45  Poznámka H
Název :Destiláty (ropné), lehké parafinické; Nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej
[Složitá směs uhlovodíků produkovaných vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí Ci5 až C30 a poskytuje finálni olej s viskozitou menší než 19 mm2.s_1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených alifatických uhlovodíků obvykle přítomných v tomto destilačním rozmezí ropy.]
64741-50-0
                265-051-5
649-050-00-0
Karc.kat.1; R45TR45S53-45  Poznámka H
Název :Destiláty (ropné), těžké parafinické, nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej
[Složitá směs uhlovodíků produkovaných vakuovou destilací zbytků z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C20 až C50 a poskytuje finálni olej s viskozitou nejméně 19 mm2.s_1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených alifatických uhlovodíků.]
64741-51-1
                265-052-0
649-051-00-6
Karc.kat.1; R45TR45S53-45  Poznámka H
Název :Destiláty (ropné), lehké naftenické, nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej
[Složitá směs uhlovodíků produkovaných vakuovou destilací zbytků z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C15 až C30 a poskytuje finálni olej s viskozitou menší než 19 mm2.s_1 při 40 °C. Obsahuje relativně málo normálních parafinů.]
647-41-52-2
                265-053-6
649-052-00-1
Karc.kat.1; R45TR45S53-45  Poznámka H

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6817-6917)
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (6817-6917)

4. V příloze č. 2 bodu 3.2.3 u věty R 65 čtvrtá odrážka zní:

"Látky nebo přípravky, které splňují tato kritéria, není nutno klasifikovat, mají-li průměrné povrchové napětí větší než 33 mN/m při 25 °C, naměřeno tenziometrem podle du Nuoy nebo metodami podle zvláštního právního předpisu1).".

5. V příloze č. 2 se na konci textu bodu 4.2.3.2 doplňuje věta "Výstražné symboly, přiřazené podle tohoto bodu nebo bodů 4.2.1.1 a 4.2.2.2, se na obalu nebo štítku uvedou bez slovního vyjádření nebezpečnosti.".

6. V příloze č. 3 části druhé oddílu A se na konci textu bodu 9.4 doplňuje věta "Výstražné symboly, přiřazené podle tohoto bodu nebo bodů 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 a 9.3, se na obalu nebo štítku uvedou bez slovního vyjádření nebezpečnosti.".

7. V příloze č. 3 části druhé oddílu B bodu 6.1 se za slova "Toxický pro reprodukci, fetální toxicita, kategorie 3Xn; R 63 " vkládá na nový řádek věta "Výstražné symboly, přiřazené podle tohoto bodu, se na obalu nebo štítku uvedou bez slovního vyjádření nebezpečnosti.".

8. V příloze č. 3 části druhé oddílu B bodu 6.2 se za slova "Toxický pro reprodukci, fetální toxicita, kategorie 3Xn; R 63 " vkládá na nový řádek věta "Výstražné symboly, přiřazené podle tohoto bodu, se na obalu nebo štítku uvedou bez slovního vyjádření nebezpečnosti.".

9. V příloze č. 5 se na konci textu doplňuje věta "V označení se R-věty uvedou formou textu.".

10. V příloze č. 6 se na konci textu doplňuje věta "V označení se S-věty uvedou formou textu.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.


Ministr:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru