Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 364/2005 Sb.Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Částka 125/2005
Platnost od 19.09.2005
Účinnost od 19.09.2005
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

364

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2005

o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Rozsah a forma vedení školní matriky

§ 1

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:

a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,

b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2) platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,

c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,

d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,

e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,

f) počet splněných let povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,

g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,

h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a

i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.

§ 2

Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.

Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

§ 3

(1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:

a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků nebo studentů (dále jen "individuální údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká. Dále se uvede jméno a příjmení osoby, která příslušné údaje vložila, popřípadě také telefonické a faxové spojení a adresa elektronické pošty.

§ 4

(1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před kritickým dnem, číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před prvním termínem předávání individuálních údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před kritickým dnem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před kritickým dnem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto dnem.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

Předávání individuálních údajů

I.

(1) Forma předávání individuálních údajů: elektronická.

(2) Účel a význam předávání individuálních údajů: potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro poskytování prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení a pro zpracování rozpisů rozpočtů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení krajskými úřady a návrhů těchto rozpisů úřady obcí s rozšířenou působností, získání podkladů pro výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

II.

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy

(1) Individuální údaje předávají právnické osoby vykonávající činnost vyšší odborné školy elektronicky v zabezpečené podobě po síti Internet. Údaje za příslušný školní rok jsou předávány příslušnému správnímu úřadu5).

a) do 30. dubna; kritickým dnem je 31. březen a

b) do 20. února; kritickým dnem je 30. září.

(2) Údaje předávané ze školní matriky vyšší odborné školy v základním rozsahu se týkají všech studentů vyšší odborné školy a obsahují:

a) identifikační údaje: resortní identifikátor školy (IZO školy), kritický den,

b) identifikační údaje o studentovi: rodné číslo studenta, pohlaví studenta, rok a měsíc narození studenta, údaje o státním občanství (kvalifikátor státního občanství, státní občanství studenta), údaje o místě trvalého pobytu studenta (kód obce trvalého pobytu, kód okresu trvalého pobytu),

c) údaje o předchozím vzdělávání studenta:

1. předchozí působiště nově přijatého studenta (střední škola, vyšší odborná škola, zaměstnání),

2. druh a IZO školy, v níž se student vzdělával před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, obor vzdělání, v němž se student vzdělával, způsob ukončení předchozího vzdělávání, datum vykonání maturitní zkoušky, popřípadě absolutoria,

3. nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole,

d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole: datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,

e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole: datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, příznak způsobu ukončení vzdělávání,

f) údaje o průběhu vyššího odborného vzdělávání:

1. příznak vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,

2. kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání,

3. vyučovací jazyk,

4. ročník, ve kterém se student vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání v měsících (včetně prázdnin, počítá se každý započatý měsíc),

5. identifikace studijní skupiny, příznak, zda se jedná o studijní skupinu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,

6. kód cizích jazyků, které student studuje, individuální vzdělávací plán, rozlišení pro mimořádně nadaného studenta, financování studenta (požadavek na zvýšené výdaje ze státního rozpočtu),

g) údaje o absolutoriu:

1. příznak, zda student úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, datum složení absolutoria,

2. kód konání opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,

3. kód cizího jazyka, ze kterého student skládá absolutorium,

h) kontrolní položky: kontrolní rozlišení studenta či absolventa školy, začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(3) Údaje ze školní matriky vyšší odborné školy předávané v anonymizované podobě se týkají studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávajících se ve vyšší odborné škole a obsahují:

a) identifikační údaje: resortní identifikátor školy (IZO školy), kritický den,

b) identifikační údaje o studentovi: kód studenta (pořadové číslo určené školou), pohlaví studenta, rok a měsíc narození studenta, údaje o státním občanství (kvalifíkátor státního občanství, státní občanství studenta), druh zdravotního postižení nebo znevýhodnění, údaje o místě trvalého pobytu studenta (kód obce trvalého pobytu, kód okresu trvalého pobytu),

c) údaje o předchozím vzdělávání studenta:

1. předchozí působiště nově přijatého (střední škola, vyšší odborná škola, zaměstnání),

2. druh a IZO školy, v níž se student vzdělával před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, obor vzdělání, v němž se student vzdělával, způsob ukončení předchozího vzdělávání, datum vykonání maturitní zkoušky, popřípadě absolutoria,

3. nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole,

d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole: datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,

e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole: datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, příznak způsobu ukončení vzdělávání,

f) údaje o průběhu vyššího odborného vzdělávání:

1. příznak vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,

2. kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání,

3. vyučovací jazyk,

4. ročník, ve kterém se student vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání v měsících (včetně prázdnin, počítá se každý započatý měsíc),

5. identifikace studijní skupiny, příznak, zda se jedná o studijní skupinu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,

6. kód cizích jazyků, které student studuje, individuální vzdělávací plán, rozlišení pro mimořádně nadaného studenta, financování studenta (požadavek na zvýšené výdaje ze státního rozpočtu),

g) údaje o absolutoriu:

1. příznak, zda student úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, datum složení absolutoria,

2. kód konání opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,

3. kód cizího jazyka, ze kterého student skládá absolutorium,

h) kontrolní položky: kontrolní rozlišení studenta či absolventa školy, začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

Předávání agregovaných údajů

Forma předávání údajů: výkaz, elektronické předávání údajů.

Účel a význam předávání agregovaných údajů: potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy, získání podkladů pro poskytování prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení a pro zpracování rozpisů rozpočtů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení krajskými úřady a návrhů těchto rozpisů úřady obcí s rozšířenou působností, získání podkladů pro výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

1.

Předávání souhrnných údajů o právnické osobě vykonávající činnost školy (výkaz R 13-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost školy. Údaje se nepředávají za základní uměleckou školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje ve výkazech jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za příslušný školní rok - učitelé podle druhů škol, podle skupin předmětů, ostatní pedagogičtí pracovníci, učebny, další vzdělávání, využití informačních technologií ve výuce.

Předávání údajů ze školních matrik a dokumentace škol

Pro účely statistického výkaznictví se v dalším textu třídy a studijní skupiny určené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a třídy školy zřízené při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči označují jako „speciální třídy", popř. jako „speciální skupiny", a školy složené výhradně ze speciálních tříd či skupin jako „speciální školy". Jako „běžná třída" či „běžná skupina" je označena třída či studijní skupina, která není určena pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, popřípadě nejde o třídu školy zřízené při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Jako „běžná škola" je označena škola s alespoň jednou běžnou třídou či skupinou.

V případě, že má škola zřízeno jedno nebo více odloučených pracovišť, předávají se agregované údaje v členění za školu a jednotlivá odloučená pracoviště, s výjimkou základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, o nichž se předávají pouze souhrnné údaje za školu.

2.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy (výkaz S 1-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - nástupy, odchody a ukončení docházky do mateřské školy v členění na běžné a speciální třídy, zotavovací pobyty.

Údaje za příslušný školní rok - třídy a děti podle pohlaví v členění podle druhu provozu6) a vyučovacího jazyka a v členění na běžné a speciální třídy, žádosti o umístění v mateřské škole, jimž nebylo vyhověno, věkové složení dětí podle pohlaví v členění na běžné a speciální třídy, individuálně integrované děti se zdravotním postižením podle druhu postižení a druhu provozu, speciální třídy a děti v nich podle druhu postižení/znevýhodnění a druhu provozu, děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). U speciálních škol se sleduje druh zdravotního postižení, pro které je škola určena.

3.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy - základní školy speciální (výkaz S 3-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciální.

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - ukončení povinné školní docházky a odchody do středních škol v členění na běžné a speciální třídy a podle pohlaví, zotavovací pobyty, doplňující ukazatele za uplynulý školní rok.

Údaje za příslušný školní rok - třídy a žáci podle ročníků a podle pohlaví v členění na běžné třídy a speciální třídy, opakující a převedení do vyšších ročníků, výuka cizím jazykům v členění na běžné třídy a speciální třídy, rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů v členění podle tříd a skupin a podle vzdělávacích oborů uvedených v příslušném rámcovém vzdělávacím programu, individuálně integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení, speciální třídy podle druhu postižení/znevýhodnění, individuální vzdělávací plány pro nadané a postižené žáky podle ročníků, integrované děti připravované podle vzdělávacího programu přípravného stupně základních škol speciálních, žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky nebo jiným způsobem plnění povinné školní docházky stanoveným zákonem7) podle ročníků, kursy pro získání základního vzdělání a kursy pro získání základů vzdělání, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), věkové složení žáků, včetně nově přijatých do 1. ročníku, včlenění na běžné a speciální třídy, volitelné předměty (povinné) podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků, výuka předmětů v cizím jazyce. U speciálních škol se sleduje druh postižení, pro které je škola určena.

4.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské nebo základní školy při zdravotnickém zařízení (výkaz S 4 -01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost mateřské nebo základní školy při zdravotnickém zařízení.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - průměrné denní počty dětí a žáků.

Údaje za příslušný školní rok - aktuální počty dětí a žáků.

5.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace gymnázia - střední odborné školy (výkaz S 7-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost gymnázia nebo střední odborné školy.

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - prospěchová stipendia, zotavovací pobyty a lyžařské výcvikové kursy, absolventi podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví, absolventi rekvalifikačního studia v soustavě oborů vzdělání podle oborů vzdělání, stupně vzdělání, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví.

Údaje za příslušný školní rok - třídy podle ročníků, stupně vzdělání a druhu a formy vzdělávání a žáci podle stupně vzdělání, žáci podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle ročníků a pohlaví s vyčleněním žáků se zdravotním postižením, žáků opakujících a žáků převedených do vyššího ročníku (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), žáci nově přijatí do 1. ročníku podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu délky a formy vzdělávání a podle pohlaví, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), žáci učící se cizím jazykům v členění na běžné třídy a speciální třídy, individuální vzdělávací plány pro žáky nadané, postižené a ostatní v členění podle stupně vzdělání a druhu vzdělávání, kursy pro získání základního vzdělání, individuálně integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení, speciální třídy podle druhu postižení/znevýhodnění, rekvalifikační studium v soustavě oborů vzdělání podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a délky a formy vzdělávání (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle věku, stupně vzdělání a druhu vzdělávání, nově přijatí do denní formy vzdělávání podle předchozího působiště a stupně vzdělání a druhu vzdělávání, věkové složení žáků podle pohlaví a podle stupně vzdělání a druhu a formy vzdělávání. U speciálních škol se bude sledovat druh postižení, pro které je škola určena.

6.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace konzervatoře (výkaz S 9 - 01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost konzervatoře.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - prospěchová stipendia, zotavovací pobyty a lyžařské výcvikové kursy, absolventi podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví.

Údaje za příslušný školní rok - počty žáků podle ročníků, délky a formy vzdělávání, žáci podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle ročníků a pohlaví s vyčleněním žáků se zdravotním postižením, žáků opakujících a žáků převedených do vyššího ročníku (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), žáci nově přijatí do 1. ročníku podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví, žáci učící se cizím jazykům, individuálně integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení, žáci ve škole pro žáky se zdravotním postižením podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), individuální vzdělávací plány pro žáky nadané, postižené a ostatní v členění podle délky vzdělávání, nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle věku a délky vzdělávání, nově přijatí do denní formy vzdělávání podle předchozího působiště a délky vzdělávání, věkové složení žáků v členění podle stupně vzdělání a druhu a formy vzdělávání.

7.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy (výkaz S 10-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy.

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - prospěchová stipendia a úplata za vzdělávání, absolventi podle vzdělávacích programů, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví.

Údaje za příslušný školní rok - studijní skupiny a studenti podle ročníků a formy vzdělávání v členění na běžné a speciální skupiny, studenti podle vzdělávacích programů, délky a formy vzdělávání a podle ročníků a pohlaví s vyčleněním studentů se zdravotním postižením, studentů opakujících, studentů převedených do vyššího ročníku a studentů nastoupivších po přerušení vzdělávání (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studenti nově přijatí do 1. ročníku podle vzdělávacích programů, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví, studenti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studenti učící se cizím jazykům v členění na běžné a speciální skupiny, individuální vzdělávací plány pro studenty nadané, postižené a ostatní podle ročníků, individuálně integrovaní studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení, speciální skupiny podle druhu postižení, nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle věku, nově přijatí do denní formy vzdělávání podle předchozího působiště, věkové složení studentů v členění podle formy vzdělávání. U speciálních škol se bude sledovat druh postižení, pro které je škola určena.

8.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (výkaz S 18-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - žáci, kteří složili státní jazykovou zkoušku. Údaje za příslušný školní rok - žáci podle vyučovaných jazyků a kursů, evidenční počet pedagogických pracovníků.

9.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní umělecké školy (výkaz S 24-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost základní umělecké školy.

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - absolventi podle druhu studia a uměleckých oborů.

Údaje za příslušný školní rok - žáci podle druhu studia, ročníků a uměleckých oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou, počty žáků v jednotlivých druzích studia v hudebním oboru v členění podle příslušných učebních plánů.

10.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace středního odborného učiliště (výkaz S 25-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost středního odborného učiliště.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - odměny za produktivní činnost, prospěchová stipendia, absolventi podle oborů vzdělání, stupně vzdělání, druhu, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví.

Údaje za příslušný školní rok - třídy podle stupně vzdělání a druhu, formy a délky vzdělávání a ročníků a žáci podle stupně vzdělání a druhu vzdělávání, žáci podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle ročníků a pohlaví s vyčleněním žáků se zdravotním postižením, žáků opakujících a žáků převedených do vyššího ročníku (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), žáci nově přijatí do 1. ročníku podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a podle pohlaví, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), žáci učící se cizím jazykům v členění na běžné třídy a speciální třídy, individuální vzdělávací plány pro žáky nadané, postižené a ostatní v členění podle stupně vzdělání a druhu vzdělávání, kursy pro získání základního vzdělání, individuálně integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení, speciální třídy podle druhu postižení/znevýhodnění, rekvalifikační studium v soustavě oborů vzdělání podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu a délky a formy vzdělávání (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denní formy vzdělávání podle věku a stupně vzdělání a druhu vzdělávání, nově přijatí do denní formy vzdělávání podle předchozího působiště a stupně vzdělání a druhu vzdělávání, věkové složení žáků podle pohlaví a podle stupně vzdělání druhu a formy vzdělávání, pracovní místa pro odborný výcvik. U speciálních škol se bude sledovat druh postižení, pro které je škola určena.

11.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školy týkajících se zahájení povinné školní docházky (výkaz S 53-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciální, s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních a škol při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 28. únoru. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) elektronicky po síti Internet na určený server do 10. března téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů - počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku a podle postižení, postižené děti zapsané do základní školy podle formy integrace (pouze u běžných základních škol).

Předávání údajů ze školních matrik a dokumentace školských zařízení

V případě, že má školské zařízení zřízeno jedno nebo více odloučených pracovišť, předávají se agregované údaje v členění za školské zařízení a jednotlivá odloučená pracoviště.

12.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní družiny a školního klubu (výkaz Z 2-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost školní družiny nebo školního klubu.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 31. říjnu. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. listopadu, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 11. listopadu téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů - evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, oddělení a zájmové útvary školních družin a školních klubů a žáci do nich zapsaní.

13.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace přípravného stupně základní školy speciální (výkaz Z 4c-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost přípravného stupně základní školy speciální8).

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - ukončení docházky do přípravného stupně podle pohlaví.

Údaje za příslušný školní rok - třídy a děti podle ročníku a pohlaví, nově zařazení, třídy a děti podle druhu postižení, věkové složení dětí podle pohlaví, děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.

14.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska volného času (výkaz Z 15-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času9).

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 31. říjnu. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. listopadu, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 11. listopadu téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - zájmová činnost a táborová činnost, další aktivity v uplynulém školním roce.

Údaje za příslušný školní rok - evidenční počet pracovníků podle kategorií, pravidelná činnost.

15.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení školního stravování (výkaz Z 17-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost zařízení školního stravování. Agregované údaje předávají rovněž právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, pokud se jedná o děti, žáky a studenty, jimž je poskytováno školní stravování jinými osobami poskytujícími stravovací služby podle zvláštního právního předpisu.10)

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 31. říjnu. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. listopadu, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 11. listopadu téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - počty vydaných a uvařených jídel v členění na obědy, večeře a doplňkové stravování.

Údaje za příslušný školní rok - zapsaní strávníci podle věkových kategorií celkem, z toho celodenně stravovaní, z toho bez obědů, strávníci, jimž je poskytováno doplňkové stravování, strávníci, pro něž jsou jídla odvážena do samostatných výdejen, údaje o kapacitě vývařovny a kapacitě výdejny, počty vydaných a uvařených jídel za říjen příslušného kalendářního roku v členění na obědy, večeře a doplňkové stravování, počty strávníků podle věkových kategorií a podle zřizovatele školy, kterou navštěvují, evidenční počet pracovníků jídelny.

16.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace domova mládeže a internátu (výkaz Z 19-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost domova mládeže nebo internátu11)

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 31. říjnu. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. listopadu, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 11. listopadu téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů - vybavení domova mládeže či internátu, ubytovaní žáci celkem a podle pohlaví, podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

17.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska praktického vyučování (výkaz Z 27-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost střediska praktického vyučování.

1. Kritický den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů - evidenční počet pracovníků podle kategorií, pracovní místa, žáci celkem podle ročníků, žáci podle oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání a ročníků s vyčleněním žáků se zdravotním postižením, žáci podle oborů vzdělání a podle školy, pro kterou středisko zajišťuje praktické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).

18.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska výchovné péče (výkaz Z 34-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost střediska výchovné péče.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze školských zařízení a použité technické prostředky pro předávání údajů

Údaje za příslušný školní rok jsou uváděny podle stavu k 30. září. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 4. října, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 14. října téhož roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - klienti střediska v ambulantní a internátní péči podle školního zařazení, důvody příchodu podle druhu péče, iniciátoři příchodu klienta podle druhu péče, aktivity střediska.

Údaje za příslušný školní rok - evidenční počet pracovníků podle vybraných profesních kategorií a vzdělání, prostorové podmínky střediska.

19.

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní knihovny (výkaz R 22-01)

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost školní knihovny.

1. Kriticky den, lhůty pro předávání údajů ze škol a použité technické prostředky pro předávání údajů

Vyplňují se údaje za uplynulý školní rok. Výkaz bude odesílán příslušnému správnímu úřadu5) buď na listinném formuláři do 19. září, nebo elektronicky po síti Internet na určený server do 27. září školního roku.

2. Rozsah předávaných údajů

Údaje za uplynulý školní rok - knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, umístění a vybavení knihovny, pracovníci knihovny.

Poznámky pod čarou

1) § 28odst. 2 písm. e) školského zákona.

2) § 30 odst. 2 školského zákona.

3) § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.

4) § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.

5) § 28 odst. 5 školského zákona.

6) § 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

7) § 40 školského zákona

8) § 11 písm. f) vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a o školských účelových zařízeních.

9) § 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

10) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

11) § 1 vyhlášky č. 108/2005 Sb.

Přesunout nahoru