Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 364/2005 Sb.Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Částka 125/2005
Platnost od 19.09.2005
Účinnost od 19.09.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

364

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2005

o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Rozsah a forma vedení školní matriky

§ 1

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:

a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,

b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2) platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,

c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,

d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,

e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,

f) počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,

g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,

h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a

i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.

§ 1a

Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice5), obsahují

a) převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno6),

b) podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením6),

c) úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání,

d) organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení,

e) informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a

f) platnost doporučení školského poradenského zařízení.

§ 2

Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.

Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

§ 3

(1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:

a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání (dále jen "individuální údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi (dále jen „údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně“) v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce (dále jen "rozhodné datum"). Předávané údaje podle odstavce 1 zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce.

(3) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká.

(4) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.

(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi mají přístup pouze pověření zaměstnanci ministerstva nebo pověření zaměstnanci právnické osoby uvedené ve větě první.

(6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.

§ 3a

Ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle této vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracování.

§ 4

(1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto datem.

(5) Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů.

§ 4a

(1) Mateřské školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 a 10 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které

a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,

b) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,

c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,

d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola, a

e) za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném rozsahu vyplývajícím ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

(2) Základní školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 5 přílohy č. 1 a podle čl. 11 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které

a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,

b) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,

c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,

d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako základní škola, a

e) za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle rámcového vzdělávacího programu pro stupeň základního vzdělávání nebo v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle příslušného rámcového vzdělávacího programu pro jednotlivé ročníky stupně základního vzdělávání do maximální výše podle § 26 odst. 2 školského zákona.

(3) Střední školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 přílohy č. 1 a podle čl. 6 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které

a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,

b) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,

c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a

d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako střední škola.

(4) Školní družiny předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 12 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školní družiny, které

a) prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školní družiny,

b) není s jiným odloučeným pracovištěm spojeno stavebně nebo technicky,

c) není s jiným odloučeným pracovištěm téže školní družiny umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a

d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako školní družina.

(5) Zařízení školního stravování a domovy mládeže předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle odstavce 4.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

Předávání individuálních údajů

ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ

Čl. 1

Termíny a způsob předávání údajů

(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení se předávají elektronicky v zabezpečené podobě. Údaje jsou předávány do databáze podle § 3 odst. 55):

a) do 15. dubna k rozhodnému datu 31. března téhož školního roku, kromě údajů o uchazečích o přijetí ke vzdělávání; předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od 1. září předcházejícího kalendářního roku, a

b) do 15. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku s výjimkou údajů předávaných podle čl. 2, které se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku.

(2) Právnická osoba na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis statistických informací z předaných údajů a zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.

(3) Individuální údaje se nepředávají o studentech v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní činnosti ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY

Čl. 2

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém studentu vyšší odborné školy a obsahuje:

a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,

b) identifikační údaje studenta:

1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,

c) údaje o předchozím vzdělávání studenta:

1. předchozí působiště nově přijatého studenta, například střední škola, vyšší odborná škola, zahraniční škola,

2. resortní identifikátor školy, v níž student získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,

3. nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole,

d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,

e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole:

1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,

2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,

3. série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole,

f) údaje o průběhu vyššího odborného vzdělávání:

1. kód příslušného oboru vzdělání včetně posledního dvojčíslí nebo trojčíslí přiřazeného danému akreditovanému vzdělávacímu programu, forma vzdělávání, délka vzdělávání,

2. ročník, ve kterém se student vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin,

3. identifikace studijní skupiny,

4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které student studuje,

5. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,

6. zdroje financování vzdělávání studenta,

g) údaje o absolutoriu:

1. údaj, zda student úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, datum konání absolutoria,

2. kód konání opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,

3. kód cizího jazyka, ze kterého student koná absolutorium,

h) kontrolní položky:

1. kontrolní rozlišení studenta či absolventa školy,

2. datum a kód typu změny údajů,

3. začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) O studentu se speciálními vzdělávacími potřebami, studentu zařazeném do studijní skupiny nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, studentu vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném studentu se základní soubor údajů předává také v anonymizované podobě doplněný o:

a) kód studenta stanovený právnickou osobou pouze pro účely předávání individuálních údajů v anonymizované podobě, který zajistí nezaměnitelnost předávaných údajů s údaji o jiných studentech, neumožňuje však identifikaci studenta,

b) údaj, zda se jedná o studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona zařazeného do studijní skupiny nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, údaj o případném vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a údaj o případném mimořádném nadání studenta,

c) druh znevýhodnění studenta, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, identifikátor znevýhodnění,

d) údaje o potřebě navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu vyplývající ze zdravotního postižení studenta, pokud mu dosud nebyla přiznána podpůrná opatření7), a

e) údaje o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních.

(3) O uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole se předává soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,

b) identifikační údaje uchazeče:

1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,

c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče:

1. předchozí působiště uchazeče,

2. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,

d) údaje o vzdělávání, ke kterému se uchazeč hlásí, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání,

e) údaje o výsledku přijímacího řízení a případné údaje o vzdělávání, ke kterému byl uchazeč přijat, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání a o zápisu uchazeče ke vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole.

Čl. 3

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace konzervatoře

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku konzervatoře a obsahuje:

a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,

b) identifikační údaje žáka:

1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,

c) údaje o předchozím vzdělávání žáka:

1. předchozí působiště nově přijatého žáka, například základní škola, střední škola, zahraniční škola,

2. druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání v konzervatoři,

3. nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák dosáhl před přijetím ke vzdělávání v konzervatoři,

d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné konzervatoři zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,

e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné konzervatoři:

1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání v konzervatoři,

2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,

3. série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce,

f) údaje o průběhu vzdělávání v konzervatoři:

1. kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání, druh vzdělávání,

2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin, počet splněných let povinné školní docházky,

3. údaj o vzdělávání ve druhém hlavním oboru,

4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které žák studuje,

5. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,

6. zdroje financování vzdělávání žáka,

g) údaje o absolutoriu, popřípadě maturitní zkoušce:

1. údaj, zda žák úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, popřípadě maturitní zkoušku, datum konání absolutoria, popřípadě maturitní zkoušky,

2. kód konání opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,

3. kód cizího jazyka, ze kterého žák koná absolutorium, popřípadě komisionální zkoušku či maturitní zkoušku,

h) kontrolní položky:

1. kontrolní rozlišení žáka či absolventa školy,

2. datum a kód typu změny údajů,

3. začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.

Čl. 4

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku střední školy a obsahuje:

a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,

b) identifikační údaje žáka:

1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,

c) údaje o předchozím vzdělávání žáka:

1. předchozí působiště nově přijatého žáka, například základní škola, střední škola, zahraniční škola,

2. druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání ve střední škole,

3. nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve střední škole,

d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné střední škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,

e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné střední škole:

1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve střední škole,

2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,

3. série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu, popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce,

f) údaje o průběhu vzdělávání ve střední škole:

1. kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání, druh vzdělávání,

2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin, počet splněných let povinné školní docházky,

3. identifikace třídy,

4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které žák studuje,

5. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,

6. zdroje financování vzdělávání žáka,

g) údaje o konání maturitní nebo závěrečné zkoušky:

1. kód druhu vykonané zkoušky,

2. údaj, zda žák úspěšně vykonal nebo nevykonal zkoušku, datum konání zkoušky,

3. kód konání zkoušky, a to zkouška v řádném termínu, zkouška v náhradním termínu, zkouška opravná a zkouška opakovaná,

4. kód cizího jazyka, ze kterého žák koná zkoušku,

h) kontrolní položky:

1. kontrolní rozlišení žáka či absolventa školy,

2. datum a kód typu změny údajů,

3. začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.

Čl. 5

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku základní školy, s výjimkou uvedenou v odstavci 3, a obsahuje:

a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,

b) identifikační údaje žáka:

1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,

c) způsob předchozího vzdělávání žáka,

d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné základní škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání,

e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné základní škole:

1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušné základní škole,

2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,

f) údaje o průběhu vzdělávání v základní škole:

1. kód oboru vzdělání, délka vzdělávání,

2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, počet splněných let povinné školní docházky,

3. identifikace třídy, skupiny,

4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, kterým se žák učí,

5. výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin,

6. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, způsobu plnění povinné školní docházky,

7. financování vzdělávání žáka z veřejných rozpočtů,

g) kontrolní položky:

1. kontrolní rozlišení, zda žák v uplynulém školním roce úspěšně ukončil poslední ročník základního vzdělávání, ukončil vzdělávání jiným způsobem, nebo je nadále žákem školy,

2. datum a kód typu změny údajů,

3. začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2, dále se předává údaj o vzdělávání žáka podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se nepředávají o žácích, kteří se v dané základní škole vzdělávají z důvodu svého pobytu ve zdravotnickém zařízení, při němž je škola zřízena.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

Předávání agregovaných údajů

ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ

Čl. 1

Termíny a způsob předávání údajů

(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu8) na výkazech elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.

(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se v souladu s částí druhou této přílohy předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku. Údaje podle čl. 6, 10 a 11 se předávají nejpozději do 10. června stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku.

(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školských zařízení se předávají v případě školských zařízení uvedených v

a) čl. 12 až 16 nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku,

b) čl. 17 až 20 nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.

(4) Agregované údaje podle čl. 21 se předávají do 15. kalendářního dne po skončení čtvrtletí. Rozhodným datem je poslední den kalendářního čtvrtletí. Údaje podle čl. 21 odst. 1 písm. b) se předávají k rozhodnému datu 31. prosince, údaje podle čl. 21 odst. 2 písm. c) až f) se předávají k rozhodnému datu 30. září.

(5) Termíny podle odstavců 2 až 4 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Organizace a orgány veřejné správy podle věty první ověří úplnost a logickou správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzvou právnickou osobu, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytují právnické osobě metodickou podporu.

(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která protokol připravila.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY

Čl. 2

Předávání agregovaných údajů o právnické osobě vykonávající činnost školy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) účasti dětí a žáků na plaveckých kurzech, lyžařských kurzech a zotavovacích pobytech organizovaných školou podle druhu školy,

b) počtech žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušku na závěr kurzu pro získání základního vzdělání, včetně žáků, kteří zkoušku úspěšně vykonali bez předchozího vzdělávání v těchto kurzech,

c) počtech žáků ve třídách pro výuku českého jazyka a počtu vydaných osvědčení,

d) odměnách za produktivní činnost a úplatě za vzdělávání podle druhu školy,

e) dalším vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole, a

f) knihovním fondu školní knihovny, uživatelích, výpůjčních službách a pracovnících knihovny.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech učitelů podle druhu školy a pohlaví, počtech učitelů základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol podle skupin předmětů a pohlaví a o počtech učitelů ve třídách nebo studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu školy a pohlaví,

b) počtech vedoucích pedagogických pracovníků podle druhu školy a pohlaví, počtech ostatních pedagogických pracovníků podle pohlaví a o počtech pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti podle pohlaví,

c) počtech studentů v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra,

d) vybavení prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich dostupnosti ve výuce podle druhu školy,

e) počtech kurzů pro získání základního vzdělání podle druhu školy a počtech žáků v těchto kurzech podle pohlaví, a

f) počtech pracovišť právnické osoby vykonávající činnost školy.

(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 se nepředávají za základní uměleckou školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky.

Čl. 3

Předávání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol

Pro účely této vyhlášky a předávání agregovaných údajů ze školní matriky se třída nebo studijní skupina samostatně zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona označuje jako speciální třída nebo speciální skupina, a škola zřízená pouze pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona se označuje jako speciální škola. Třída nebo studijní skupina, která se podle předcházející věty neoznačuje jako speciální třída nebo speciální skupina, se označuje jako běžná třída nebo běžná skupina. Škola s alespoň jednou běžnou třídou nebo běžnou skupinou se označuje jako běžná škola.

Čl. 4

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o nástupech, odchodech a ukončení docházky do mateřské školy v členění na běžné a speciální třídy.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech tříd a dětí podle pohlaví v členění podle druhu provozu, délky docházky a vyučovacího jazyka a v členění na běžné a speciální třídy,

b) počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona zařazených ve speciálních třídách podle druhu znevýhodnění a provozu,

c) počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných třídách podle druhu znevýhodnění a provozu,

d) údajích o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,

e) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění vzdělávacích možností dítěte na rovnoprávném základě s ostatními,

f) počtech dětí podle státního občanství a pohlaví, o počtech cizinců podle režimu pobytu,

g) věkovém složení dětí podle pohlaví v členění na běžné a speciální třídy, včetně nově nastoupivších,

h) počtech žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a

i) počtech dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí.

Čl. 5

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské nebo základní školy při zdravotnickém zařízení

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) průměrných počtech tříd, a

b) průměrných počtech dětí a žáků podle pohlaví.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech dětí a žáků podle druhu školy,

b) počtech dětí a žáků podle pohlaví,

c) počtech dětí a žáků podle státního občanství a pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu.

Čl. 6

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy a konzervatoře týkajících se přijímacího řízení ke vzdělávání

(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech uchazečů přihlášených a přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení podle pohlaví, oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání a předchozího působiště, a

b) počtech odevzdaných zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení podle pohlaví, oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy.

Čl. 7

Předávání agregovaných údajů o přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o ukončení docházky do přípravného stupně podle pohlaví.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtu tříd přípravného stupně a o počtu dětí v přípravném stupni podle ročníku, pohlaví a podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona,

b) počtech přípravných tříd a počtech dětí v přípravné třídě podle pohlaví,

c) nově přijatých dětech do přípravného stupně,

d) věkovém složení dětí v přípravném stupni a v přípravné třídě podle pohlaví,

e) dětech podle státního občanství podle pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu,

f) počtech dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí,

g) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a podle znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními.

Čl. 8

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) žácích, kteří složili státní jazykovou zkoušku,

b) cizincích, kteří konali zkoušku z českého jazyka za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky9) (dále jen „zkouška z českého jazyka“),

c) cizincích, kteří zkoušku z českého jazyka vykonali úspěšně, a

d) cizincích, kteří zkoušku z českého jazyka konali bezúplatně.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) žácích podle vyučovaných jazyků a kurzů, včetně kurzů českého jazyka, a

b) evidenčním počtu pedagogických pracovníků.

Čl. 8azrušeno

Čl. 9

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní umělecké školy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o absolventech podle druhu studia, pohlaví a uměleckých oborů.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech žáků podle druhu studia, ročníků, pohlaví a uměleckých oborů s vyčleněním cizinců,

b) počtech žáků v hudebním oboru podle hudebních nástrojů,

c) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a počtech žáků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření, a

d) evidenčním počtu učitelů podle pohlaví a uměleckých oborů.

Čl. 10

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy týkajících se zápisu k předškolnímu vzdělávání

(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu, pohlaví a věku.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

Čl. 11

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy týkajících se zahájení povinné školní docházky

(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu a podle věku, pohlaví, popřípadě také podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Čl. 12

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní družiny a školního klubu

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o pobytových akcích a příležitostné činnosti zájmového vzdělávání.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech oddělení družin s vyčleněním oddělení, která jsou tvořena pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona a o počtech účastníků zapsaných k pravidelné docházce podle pohlaví,

b) počtech zájmových útvarů a účastníků v nich,

c) počtech účastníků podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, a podle pohlaví,

d) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,

e) počtech účastníků zapsaných k pravidelné docházce podle státního občanství a pohlaví a cizincích podle režimu pobytu, a

f) evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 13

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) rozmisťování dětí,

b) příchodech a odchodech z domova či ústavu, a

c) získané kvalifikaci dětí.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) základní charakteristice dětí,

b) počtech dětí předškolního věku podle pohlaví,

c) počtech dětí plnících povinnou školní docházku podle pohlaví,

d) počtech dětí po ukončení povinné školní docházky podle pohlaví,

e) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,

f) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,

g) počtech dětí podle věkových skupin a podle pohlaví,

h) lůžkové kapacitě zařízení, a

i) evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. 14

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska volného času

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) příležitostné činnosti zájmového vzdělávání,

b) pobytových akcích a táborové činnosti,

c) další činnosti zájmového vzdělávání podle oblastí zájmového vzdělávání, a

d) soutěžích v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech zájmových útvarů a účastníků činnosti zájmových útvarů v členění na děti, žáky, studenty a ostatní podle pohlaví a s vyčleněním cizinců,

b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,

c) evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle pohlaví.

Čl. 15

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení školního stravování

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o počtech vydaných a uvařených jídel v členění na obědy, večeře a doplňková jídla.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) zapsaných strávnících podle druhů škol a školských zařízení s ohledem na věkové kategorie celkem a v členění podle druhu odebírané stravy a o ostatních pravidelně stravovaných podle druhu odebírané stravy,

b) strávnících, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen v členění na strávníky podle druhů škol a druhů odebírané stravy a o ostatních stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen podle druhu odebírané stravy,

c) počtech vydaných a uvařených jídel za říjen v členění na obědy, večeře a doplňková jídla s vyčleněním dietního stravování,

d) evidenčním počtu pracovníků zařízení školního stravování podle vybraných kategorií profesí,

e) počtech zapsaných strávníků podle školy nebo školského zařízení, které navštěvují, a

f) počtech stravovaných, pro něž se jídlo odváží nebo dováží podle druhu odebírané stravy s uvedením příslušného zařízení školního stravování.

(3) Agregované údaje podle odstavců 1 a 2 předávají rovněž právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, pokud se jedná o děti, žáky a studenty, jimž je poskytováno školní stravování jinými osobami poskytujícími stravovací služby podle zvláštního právního předpisu.10)

Čl. 16

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace domova mládeže a internátu

Za stávající školní rok se předávají údaje o:

a) počtech výchovných skupin, s vyčleněním výchovných skupin, které jsou tvořeny pouze ubytovanými se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,

b) počtech ubytovaných podle pohlaví a druhu školy, s vyčleněním ubytovaných cizinců,

c) počtech ubytovaných se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu znevýhodnění, pohlaví a druhu školy,

d) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, počtech ubytovaných podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,

e) vybavení domova mládeže či internátu, a

f) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 17

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace pedagogicko-psychologické poradny

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle pohlaví, důvodu příchodu, školního zařazení, poskytnuté péče a podle znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,

b) počtech klientů, jimž byla vydána doporučení podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a

c) činnosti pedagogicko-psychologické poradny.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 18

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska praktického vyučování

Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) počtech žáků podle pohlaví, ročníků, oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání, s vyčleněním žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,

b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech žáků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,

c) žácích podle oborů vzdělání a podle školy, pro kterou středisko zajišťuje praktické vyučování, a

d) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 19

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace speciálně pedagogického centra

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle pohlaví, školního zařazení, poskytnuté péče a znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,

b) počtech klientů, jimž byla vydána doporučení a o počtech klientů podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a

c) činnosti speciálně pedagogického centra.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 20

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska výchovné péče

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a) klientech střediska v ambulantním, celodenním a internátním oddělení podle školního zařazení a podle pohlaví, s vyčleněním klientů s cizím státním občanstvím,

b) důvodech příchodu klienta podle druhu poskytované péče,

c) iniciátorech příchodu klienta podle druhu poskytované péče, a

d) aktivitách střediska.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a) evidenčním počtu pracovníků podle vybraných profesních kategorií a podle pohlaví,

b) prostorových podmínkách střediska, a

c) klientech střediska podle formy poskytované péče a podle pohlaví.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Čl. 21

Předávání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků

(1) Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí, registrovanou církví, náboženskou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou předávají údaje o

a) evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle kategorií zaměstnanců a podle druhů činností škol a školských zařízení, a

b) evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách,

c) počtu žen na mateřské dovolené,

d) počtu zaměstnanců na rodičovské dovolené, a

e) čerpání rezervního fondu podle druhů činností škol a školských zařízení.

(2) Organizace, které vyplácejí plat11), předávají dále kromě údajů podle odstavce 1 údaje o

a) evidenčním počtu zaměstnanců podle kategorií a druhů činností škol a školských zařízení, mzdových prostředcích v členění na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek platu a zdroje financování, podle kategorií zaměstnanců a druhů činností škol a školských zařízení,

b) evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích vyjmutých z limitů mzdové regulace v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení,

c) evidenčním počtu zaměstnanců podle platových tříd a stupňů v členění na pedagogické pracovníky podle skupin profesí, zdroje financování a podle druhů činností škol a školských zařízení a nepedagogické pracovníky,

d) počtu přiznaných vybraných složek platu v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení,

e) rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, a

f) počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým vzdělávacím programem, a to v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení.

Čl. 22 – Čl. 25zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

Čl. 26zrušeno

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

Předávání údajů týkajících se podpůrných opatření druhého až pátého stupně

ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ

Čl. 1

Termíny a způsob předávaní údajů

(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení se předávají elektronicky v zabezpečené podobě. Údaje týkající se žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jimž jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, jsou předávány do databáze podle § 3 odst. 5 do 15. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku. Údaje týkající se studentů vyšších odborných škol, jimž jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku.

(2) Právnická osoba na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis agregovaných statistických informací. Zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.

(3) Individuální údaje se nepředávají o žácích a studentech škol zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem spravedlnosti.

Čl. 2

Rozsah předávaných údajů

Základní soubor údajů se předává o každém žákovi základní školy, střední školy, konzervatoře a o každém studentovi vyšší odborné školy se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému na základě doporučení poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření druhého až pátého stupně. Tento soubor obsahuje v souladu s doporučením poradenského zařízení následující údaje

a) resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy, resortní identifikátor školy a rozhodné datum,

b) kód žáka nebo studenta stanovený právnickou osobou pouze pro účely předávání individuálních údajů v anonymizované podobě, který zajistí nezaměnitelnost předávaných údajů s údaji o jiných žácích nebo studentech, neumožňuje však identifikaci žáka nebo studenta,

c) kódy normované finanční náročnosti požadavků na organizaci výuky, personální podpory,

d) kódy normované finanční náročnosti přiznaných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, softwarového a IT vybavení, formu jejich pořízení a období užívání, a

e) kontrolní položky, kterými jsou

1. datum a kód typu změny údajů, a

2. začátek a konec platnosti datové věty.

ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ

Čl. 3

Termíny a způsob předávaní údajů

(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu8) na výkaze elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.

(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace mateřských škol, základních uměleckých škol, základních škol týkající se přípravného stupně základní školy speciální nebo přípravných tříd a středisek praktického vyučování se předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.

(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školních družin, školních klubů, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, středisek volného času, internátů a domovů mládeže se předávají nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku.

(4) Termíny podle odstavců 2 a 3 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.

Čl. 4

Rozsah předávaných údajů

K rozhodnému datu podle čl. 3 odst. 2 a 3 se předávají následující údaje

a) resortní identifikátor školy nebo školského zařízení, a

b) kód normované finanční náročnosti poskytovaného podpůrného opatření a skutečnost, zda jsou požadovány finanční nároky na zajištění uvedených podpůrných opatření; u kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, softwarového a IT vybavení dále forma jejich pořízení a období užívání.

ČÁST TŘETÍ

PRŮBĚŽNÉ PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Čl. 5

Termín a způsob předávání údajů

(1) Pokud dojde ke změně poskytovaných podpůrných opatření druhého až pátého stupně s přiřazeným kódem normované finanční náročnosti, je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, které se týká předávání údajů podle čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 a 3, povinna nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předat elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu8).

(2) Kromě údajů podle čl. 4 se uvádí důvod a datum zápisu změny údajů.

Poznámky pod čarou

1) § 28odst. 2 písm. e) školského zákona.

2) § 30 odst. 2 školského zákona.

3) § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.

4) § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.

5) § 16 a 28 školského zákona.

5a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

7) Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 28 odst. 5 školského zákona.

9) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona a § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

11) § 109 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb.

Přesunout nahoru