Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.

Částka 115/2005
Platnost od 29.08.2005
Účinnost od 01.09.2005
Zrušeno k 01.04.2011 (82/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

326

VYHLÁŠKA

ze dne 10. srpna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 24 odst. 10 písm. e), § 25 odst. 11 písm. f) a § 27 odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slovo "Zajištěním" nahrazuje slovem "Zajišťováním".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh.".

3. V § 2 se odstavce 3, 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 3 až 7.

4. V § 2 odstavec 4 zní:

"(4) K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají:

a) průběhové měření elektřiny s denním dálkovým přenosem údajů (dále jen "měření typu A"),

b) ostatní průběhová měření elektřiny (dále jen "měření typu B"),

c) ostatní měření elektřiny (dále jen "měření typu C").".

5. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "přímo měřicím zařízením".

6. V § 2 odst. 6 se slova "od 1. listopadu 2001" zrušují.

7. V § 2 odst. 7 se slova "kW a kWh" nahrazují slovy "kW, kWh, kVAr a kVArh".

8. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) V případě, že v daném odběrném nebo předávacím místě není možné z technických nebo ekonomických důvodů osadit příslušné měření podle § 3, je elektřina měřena jiným vhodným způsobem podle odstavce 4.".

9. Nadpis § 3 zní: "Měřicí zařízení".

10. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Umístění měřicích zařízení je uvedeno ve smlouvě o připojení.

(2) Za účelem zajišťování měření elektřiny jsou vybavena

a) měřením typu A

1. předávací místa mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami,

2. předávací místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV,

3. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z přenosové soustavy, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,

4. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 52 kV,

5. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 400 kW, pokud výrobce elektřiny splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,

6. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, a

7. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem od 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,

b) alespoň měřením typu B

1. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 100 kW do 400 kW, pokud výrobce splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,

2. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,

3. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a

4. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s rezervovaným příkonem od 100 kW nebo s hlavním jisticím prvkem o jmenovitém proudu od 200 A od první změny dodavatele elektřiny, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,

c) alespoň měřením typu C

1. předávací místa ostatních výrobců elektřiny a

2. odběrná místa ostatních konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s instalovaným měřením.".

11. V § 3 odst. 3 se slova "Českých drah" nahrazují slovy "železniční dopravy", slova "1000 W" se nahrazují slovy "1 kW" a věta poslední se zrušuje.

12. V § 3 odst. 7 se za slovo "zařízení" vkládají slova ", které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy" a za slovo "oznámení" se doplňují slova "dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou".

13. V § 3 odst. 8 se slova "měřicích míst" nahrazují slovem "instalací".

14. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.

15. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "se zainteresovanými účastníky" nahrazují slovy "mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou".

16. V § 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) naměřené hodnoty v kWh, kW, kVArh a kVAr zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny, jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru.".

17. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou vstupními údaji pro vyhodnocení odběru nebo dodávky elektřiny daného účastníka trhu. V předávacích místech, kde jsou dodávka a odběr elektřiny uskutečňovány pro více fyzických či právnických osob, je měření a předávání výsledků měření elektřiny prováděno vlastníkem dotčeného měřicího zařízení.".

18. V § 4 odst. 3 se slova "dodávek a odběrů" nahrazují slovy "odběrů a dodávek" a slova ", popřípadě i obchodníkovi" se nahrazují slovy "nebo výrobci elektřiny".

19. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Při závadě měřicího zařízení se náhradní hodnoty odběrů a dodávek elektřiny za dobu závady dopočítají nebo převezmou z měření způsobem dohodnutým smluvními partnery.".

20. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.

21. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo "měřicí" nahrazuje slovem "vyhodnocovací".

22. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "rezervovaného výkonu" nahrazují slovy "rezervované kapacity".

23. V § 5 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

24. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "měřicí" nahrazuje slovem "vyhodnocovací".

25. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova "rezervovaného výkonu" nahrazují slovy "rezervované kapacity".

26. V § 5 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"a) odečet je prováděn minimálně jednou za kalendářní rok; dále je stav měřicího zařízení stanoven1) při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny,

1) § 21 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova "rezervovaného výkonu" nahrazují slovy "rezervované kapacity u napětí do 1 kV".

28. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

29. V § 6 úvodní části ustanovení se za slova "operátorovi trhu" vkládají slova "s elektřinou".

30. Odstavec pod tabulkou v příloze k vyhlášce č. 218/2001 Sb. zní:

"Znakem třídy přesnosti je číslo udávající meze povolené procentní chyby pro všechny hodnoty měřicího rozsahu při jednotkovém účiníku (a u vícefázových elektroměrů se symetrickým zatížením), jestliže se elektroměr zkouší za referenčních podmínek, tj. včetně povolených tolerancí u referenčních hodnot definovaných příslušnou českou technickou normou.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru