Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 324/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Částka 115/2005
Platnost od 29.08.2005
Účinnost od 01.09.2005
Zrušeno k 01.09.2019 (211/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

324

VYHLÁŠKA

ze dne 17. srpna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. l) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"(1) Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností5) od 60 do 120 kg se provádí podle předpisů Evropských společenství6) za použití standardní obchodní úpravy jatečného těla podle předpisů Evropských společenství5), metod schválených pro Českou republiku předpisem Evropských společenství6a) a metod uvedených v příloze č. 6.

6a) Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice.".

2. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Při použití štítku pro označení klasifikace se kromě povinných údajů7) na štítku uvede i číslo klasifikátora.".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pořadí každého poraženého kusu se stanoví kontinuální řadou čísel, vždy za jeden porážecí den. Toto číslo se vyznačí na jatečně upraveném těle každého poraženého kusu a každé jatečné půlce a bude shodné s pořadovým číslem jatečně upraveného těla v klasifikačním protokolu.".

4. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při použití štítku pro označení klasifikace se na štítku kromě povinných údajů8) uvede kategorie zvířete A, B, C, D nebo E9a) a číslo klasifikátora.".

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) Čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 1208/81, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1026/91.".

5. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9b zní:

"(2) Pro klasifikaci jatečně upraveného těla jatečného skotu nebo jatečné ovce se použije standardní obchodní úprava podle předpisů Evropských společenství9b) a metody uvedené v předpisech Evropských společenství10).

9b) Čl. 2 odst. 1 a 2 první pododst. nařízení Rady (EHS) č. 1208/81.
Čl. 2 první pododst. nařízení Rady (EHS) č. 2137/92.".

6. V § 6 odstavec 5 zní:

"(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a praktického školení. V případě odborné přípravy pro klasifikaci a označování jatečně upravených těl jatečného skotu uchazeč absolvuje kromě teoretických přednášek a praktického školení také praktický výcvik v jatečném provozu pod vedením zkušeného klasifikátora v délce nejméně 14 dnů. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen "zkouška"), která se skládá z teoretické a praktické části.".

7. Nadpis § 7 zní: "Zkouška".

8. V § 8 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

9. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat
PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat

10. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečného dospělého skotu
PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečného dospělého skotu

11. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných ovcí
PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných ovcí

12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

Metody pro klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat

METODY APARATIVNÍ A ZPŮSOB JEJICH POUŽITÍ:

1. metoda aparativní klasifikace přístroji sondovými:

IS-D-15

- metodu lze použít pro klasifikaci podle § 2 odst. 1 této vyhlášky,

2. metoda aparativní klasifikace přístroji ultrazvukovými:

IS-D-05

- metodu lze použít pro klasifikaci podle § 2 odst. 1 této vyhlášky.

Na základě zjištěných vstupních dat, tj. tloušťky sádla a hloubky svalstva v daných místech měření se použijí pro stanovení podílu svaloviny (Y) následující rovnice příslušné metody klasifikace:

metoda aparativní klasifikace přístroji IS-D-15:

yISD-15 = 60,92452 - 0,77248 SISD - 15 + 0,11329MISD-15

metoda aparativní klasifikace přístroji IS-D-05:

yISD - 05 = 60,69798 - 0,89211 SISD-05 + 0,10560MISD-05

kde:

yISD-15, yISD - 05 - podíl svaloviny v jatečně upraveném těle (v %),

SISD - 15, SISD-05 - tloušťka sádla včetně kůže měřená mezi 2 a 3 posledním žebrem, 70 mm laterálně od linie půlícího řezu; měření je vedeno kolmo k visícímu jatečnému tělu tak, že na vnitřní straně těla je vzdálenost osy měření od linie půlícího řezu 40 mm,

MISD-15, MISD-05 - tloušťka svalu měřená mezi 2 a 3 posledním žebrem, 70 mm laterálně od linie půlícího řezu; měření je vedeno kolmo k visícímu jatečnému tělu tak, že na vnitřní straně těla je vzdálenost osy měření od linie půlícího řezu 40 mm.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Přesunout nahoru