Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obsah roční zprávy

Částka 115/2005
Platnost od 29.08.2005
Účinnost od 29.08.2005
Zrušeno k 01.03.2008 (26/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2005,

kterou se stanoví obsah roční zprávy

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:


§ 1

Roční zpráva vypracovávaná organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi a státními fondy (dále jen "zpracovatel") obsahuje následující údaje, pokud se zpracovatele týkají,

a) název zpracovatele, adresu jeho sídla, identifikační číslo (IČ), poštovní adresu, telefonní a faxové spojení, adresu elektronické pošty, popř. internetové stránky a úřední hodiny, vykonává-li zpracovatel činnost pro veřejnost,

b) způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele nebo orgánu vykonávajícího funkci zřizovatele nebo toho, do jehož působnosti státní fond patří,

c) organizační strukturu zpracovatele k 31. prosinci roku, za který se roční zpráva zpracovává, a stručný přehled hlavních činností organizace,

d) základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č. 1,

e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku1), pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek, celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které jsou předmětem právních sporů, celkové hodnotě pohledávek, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů2),

f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č. 2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky4), jež budou připojeny ke zprávě jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu, příspěvkovou organizací nebo státním fondem,

g) hodnocení a analýzu údajů zaměřené na tyto oblasti:

1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku,

2. vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech,

3. údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností zpracovatele; organizační složky státu uvedou příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití a příspěvkové organizace a státní fondy uvedou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu a druhy těchto příjmů nebo výnosů,

4. rozbor čerpání mzdových prostředků,

5. výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace,

6. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování5),

7. dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány,

8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu,

9. spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích,

10. údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele,

11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu6) a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce,

12. přehled hospodářských činností7) a jiných činností8),

13. zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací9),

h) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce,

i) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem10),

j) přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly11), nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3) § 4 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.

4) § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5) § 4 vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

6) § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

7) § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

8) § 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb.

9) § 53 odst. 2 a § 55 zákona č. 218/2000 Sb.

10) Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

11) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.

VZOR - Základní personální údaje

VZOR Základní personální údaje

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.

VZOR - Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

VZOR Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Přesunout nahoru