Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 321/2005 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Částka 113/2005
Platnost od 12.08.2005
Účinnost od 12.08.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

321

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 4. srpna 2005

o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 78 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlašuje:

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry (sestry odpovědné za všeobecnou péči)

ZeměNázev diplomu, osvědčeníSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciPrůvodní osvědčení
Belgique/ België/Belgien1. Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster
- Diplôme d´infirmier(ère) gradué(e)
- Diplom eines (einer) graduierten Krankenpfle-gers (-pflegerin)2. Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde
- Brevet d´infirmier(ère) hospitalier(ère)
- Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3. Brevet van verpleegassistent(e)
- Brevet d´hospitalier(ère)
- Brevet ciner Pflegeassistentin
1. De erkende opleidingsinstituten/les établissements d´enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d´enseignement de la Communauté française/die zuständigen Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft' 
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) a vysvědčení o absolutoriu1 .Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
 
DanmarkEskamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelseSygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet 
DeutschlandZeugnisüber die staatliche Prüfung in der KrankenpflegeStaatlicher Prüfungsausschuss 
EestiDiplom õe erialal1. Tallinna Meditsiinikool2. Tartu Meditsiinikool3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 
Ελλάϛ1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αϑηνών2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκταιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I)3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4. Πτυχίο Αδελϕών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας5. Πτυχίο Αδελϕών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας6. Πτυχίο Tμήματος Nοσηλευτικής1. Πανεπιστήμιο Αϑηνών2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εϑνικήϛ και ϴρησκευμάτων3. Yπουργείο Eϑνικής Άμυνας4. Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας5. Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας6. KATEE Yπουργείον Eϑνικής Παιδείας και ϴρησκενμάτων 
EspañaTitulo de Diplomado universitario en EnfermeríaMinisterio de Educación y Cultura/El rector de una Uni- versidad 
France1. Diplôme ď Etat d´infirmier(ère)2. Diplome ď Etat ďinfirmier(ère) délivré en vertu du décret n°99-1147du29 décembre 1999Le ministère de la santé 
IrelandCertificate of Registered General NurseAn Bord Altranais (The Nursing Board) 
ItaliaDiploma di infermiere professionaleScuole riconosciute dallo Stato 
KύπροςΔίπλωμα Γενικής NοσηλευτικήςNοσηλευτική Σχολή 
Latvija1. diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2. māsas diploms1. Māsu skolas 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją1. Universitetas2. Kolegija 
Luxembourg1. Diplôme ď Etat ď infirmier2. Diplôme ď Etat ď infírmier hospitalier graduéMinistère de ľ Education nationale, de la Formation pro-fessionnelle et des Sports 
Magyarország1. Ápoló bizonyítvány2. Diplomas ápoló oklevél3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél1. Iskola2. Egyetem / föiskola3. Egyetem 
MaltaLawrja jew diploma flistudji tal-infermerijaUniversità ta' Malta 
Nederland1. diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleeg-kundige A2. diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Be-roepsopleiding Verpleegkundige)3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroeps-opleiding Verpleegkundige)4. diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwa-lificatieniveau 45. diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 51. Door een van overheidswege benoemde examencommissie2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 
Österreich1. Diplom als 'Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger'2. Diplom als 'Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger'1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Kranken-pflege2. Allgemeine Krankenpflegeschule 
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęjmiarstwo z tytułem „magister pielęjmiarstwa"Instytucja prowadzą ksytałcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze 
Portugal1. Diploma do curso de enfermagem geral2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfer-magem3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem1. Escolas de Enfermagem2. Escolas Superiores de Enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Supe-riores de Saúde 
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicínská sestra / diplomirani zdravstvenik"1. Univerza2. Visoka strokovna šola 
Slovensko1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister z ošetrovateľstva" („Mgr.")2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z ošetrovateľstva" („Ba")3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra1. Vysoká škola2. Vysoká škola3. Stredná zdravotnická škola 
Suomi/Finland1. Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulutut -kinto, sairaanhoitaja (AMK)/ yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / hálsovárdsláro-anstalter2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor 
SverigeSjuksköterskeexamenUniversitet eller högskola 
United KingdomStatement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health VisitingVarious 
Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o odborné způsobilosti k výkonu povolání porodních asistentek
ZeměNázev diplomu, osvědčeníSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciPrůvodní osvědčení
Belgique/ België/ Belgien- Diploma van vroedvrouw/- Diplome ď accoucheuse1. De erkende opleidingsinstituten/les éstablissements ď enseignement2. Debevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent ď enseignement de la Communauté française 
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) a vysvědčení o absolutoriu1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 
DanmarkBevis for bestået jordemodereksamenDanmarks jordemoderskole 
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher Prüfungsausschuss 
EestiDiplom ämmaemanda erialal1. Tallinna Meditsiinikool2. Tartu Meditsiinikool 
Ελλάϛ1. Πτυχίο Tμήματος Mαιεθτικής Τεχνολογικών Εκταιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)2. Πτυχίο του Tμήματος Mαιών τνς Aνωτέρας Σχολής Στελεχών Yγείας και Kοινων Πρόνοιας (KATEE)3. Πτυχίο Mαίας Aνωτέρας Σχολής Mαιών1. Τεχνολογικά Εκταιδεθτικά Oδρύμάτα (T.E.I.)2. KATEE Yπουργείου Eϑνικής Παιδείας και ϴρηοκευμάτων3. Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας 
EspañaTítulo de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológicaMinisterio de Educación y Cultura 
FranceDiplôme de sage-femmeL'Etat 
IrelandCertificate in MidwiferyAn Board Altranais 
ItaliaDiploma ď ostetricaSchools recognised by State 
KύπροςΔίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα MαιευτικήςNοσηλευτική Σχολή 
LatvijaDiploms par vecmātes kvalifíkācijas iegūšanuMāsu skolas 
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijoos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifíkaciją3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją1. Universitetas2. Kolegija3. Kolegija1. Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

2. Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje
LuxembourgDiplôme de sage-femmeMinistère de l 'Education nationale, de la Formation pro-fessionnelle et des Sports 
MagyarországSzülésznő bizonyítványIskola/főiskola 
MaltaLawrja jew diploma fl-Istudji tal-QwiebelUniversità ta ´Malta 
NederlandDiploma van verloskundigeDooř het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen 
ÖsterreichHebammen-DiplomHebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt 
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem „magister położnictwa"Instytucja prowadzą ksytałcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze 
Portugal1. Diploma de enfermeiro especialista em enferma-gem de saúde materna e obstétrica2. Diploma/carta de curso de estudos superiores espe-cializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especia-lização em enfermagem de saúde materna e obstétrica1. Ecolas de Enfermagem2. Escolas Superiores de Enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Supe-riores de Saúde 
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica / diplomirani babičar"1. Univerza2. Visoka strokovna šola 
Slovensko1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z pôrodnej asistencie" („Bc")2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka1. Vysoká škola2. Stredná zdravotnická škola 
Suomi/ Finland1. Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-kinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen i nom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårds-läroanstalter2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor 
SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller högskola 
United KingdomStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visitingVarious 

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Přesunout nahoru