Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 317/2005 Sb.Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Částka 111/2005
Platnost od 08.08.2005
Účinnost od 01.09.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

317

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2005

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:


ČÁST PRVNÍ

DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

§ 1

Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Druhy dalšího vzdělávání jsou:

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů,

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů,

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

§ 2

Studium v oblasti pedagogických věd

(1) Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 3

Studium pedagogiky

(1) Studiem pedagogiky1) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin,

b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin,

c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo

d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 4

Studium pro asistenty pedagoga

(1) Studiem pro asistenty pedagoga2) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 5

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

(1) Studiem pro ředitele škol a školských zařízení3) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

(2) Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

(3) Za studium pro ředitele škol a školských zařízení se považuje též studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7.

§ 6

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

(1) Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent

a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo

b) způsobilost vyučovat další předměty,

c) způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení.

(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 200 vyučovacích hodin.

(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) a c) se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 6a

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

(1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace8) získává jeho absolvent

a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo

b) způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga.

(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin.

(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 6b

Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka

(1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka9) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení.

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

§ 7

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

(1) Studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a informačních technologií.

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 8

Studium pro výchovné poradce

(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 9

Studium k výkonu specializovaných činností

(1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, kterými jsou:

a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,

b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol,

c) prevence sociálně patologických jevů,

d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy,

e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo

f) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.

(2) Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

§ 10

Průběžné vzdělávání

(1) Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

(2) Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.

(3) Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.

(4) Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení.

ČÁST DRUHÁ

AKREDITAČNÍ KOMISE

§ 11

Složení akreditační komise

(1) Akreditační komise5) (dále jen "komise") má 25 členů, skládá se z předsedy, 3 místopředsedů a dalších členů. Komise se člení na pracovní sekce, které vedou její místopředsedové. Předsedu a místopředsedy volí komise ze svých členů.

(2) Funkční období člena komise je pětileté.

(3) Jednání komise organizačně a administrativně zabezpečuje tajemník komise, který není jejím členem.

(4) Účast členů v komisi je jiným úkonem v obecném zájmu6), při němž členům komise může být ministerstvem poskytnuta odměna. Členům této komise dále náleží náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné; poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Stravné se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem7).

§ 12

Činnost komise

(1) Komise zasedá podle potřeby na základě písemných žádostí o vydání akreditace vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu.

(2) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů.

(3) Komise posuzuje žádosti o akreditaci vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí na základě stanoviska pracovních sekcí.

(4) Stanovisko komise má charakter doporučení, o kterém tajemník komise vyhotoví protokol. Protokol obsahuje vždy

a) číslo jednací,

b) název vzdělávací instituce a její adresu,

c) název vzdělávacího programu,

d) stanovisko komise a jeho zdůvodnění,

e) místo, datum a podpisy předsedy a jednoho místopředsedy.

ČÁST TŘETÍ

KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

§ 13

Podmínky zařazení pedagogických pracovníků do kariérních stupňů

(1) Kariérní systém jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků je stanoven v přílohách č. 1 až 9 k této vyhlášce.

(2) Pedagogičtí pracovníci se zařazují do kariérních stupňů podle

a) složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti,

b) vykonávané specializované činnosti a

c) plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů.


ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Společné ustanovení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Za vyučovací hodinu se pro účely této vyhlášky považuje též hodina odborné stáže.

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů podle dosavadních právních předpisů zahájené před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Absolventi specializačního studia pro výchovné poradce podle § 6 vyhlášky č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a absolventi kvalifikačního studia podle přílohy k vyhlášce č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 8.

(3) Absolventi bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice ve studijním oboru Školský management a bakalářského studijního programu Pedagogika ve studijním oboru Pedagogické poradenství a školský management se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 7.

(4) Absolventi programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou zaměřeného na organizaci a řízení školství nebo studenti, kteří toto studium zahájili přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a toto studium úspěšně ukončí, se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 7.

(5) Absolventi funkčního studia podle § 7 vyhlášky č. 61/1985 Sb. se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 5.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. (8. platová třída)ne§ 6 z.ne
2.Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. (9. platová třída)ne§ 6 z.1 rok praxe
3.Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. (9. platová třída)ano§ 6 z.§ 9 v. 1 rok praxe
4.Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů. (10. platová třída)ano§ 6 z.§ 9 v. 3 roky praxe
5.Stanovování koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu. (11. platová třída)ano§ 6 z.§ 7 a § 9 v. 4 roky praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (S VÝJIMKOU UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. (11. platová třída)ne§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6, § 10, § 11 odst. 1,4, § 12, § 13 a 14 z.ne
2.Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. (12. platová třída)ne§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6, § 10, § 11 odst. 1,4, § 12, § 13 a 14 z.1 rok praxe
3.Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. (12. platová třída)ano§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6, § 10, § 11 odst. 1,4, § 12, § 13 a 14 z.§ 9 v. 3 roky praxe
4.Stanovování koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol. (13. platová třída)ne§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6, § 10, § 11 odst. 1,4, § 12, § 13 a 14 z.4 roky praxe
5.Stanovování koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené touto vyhláškou. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol. (13. platová třída)ano§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6, § 10, § 11 odst. 1,4, § 12, § 13 a 14 z.§ 7 nebo § 8 nebo § 9 v. a 4 roky praxe
6.Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání. (14.platová třída)ano§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6, § 10, § 11 odst. 1,4, § 12, § 13 a 14 z.§ 9 v. 5 roků praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. (9. platová třída)ne§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.ne
2.Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem. (10. platová třída)ne§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.ne
Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem. (10. platová třída)ano§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.§ 9 v. 2 roky praxe
3.Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání. (11. platová třída)ne§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.ne
Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním. (11. platová třída)ne§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.3 roky praxe
4.Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání. (11. platová třída)ano§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.§ 9 v. 2 roky praxe
Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním. (11. platová třída)ano§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.§ 9 v. 3 roky praxe
5.Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. (12. platová třída)ano§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 odst. 2 a 3 z.§ 7 nebo § 9 v. 3 roky praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

VYCHOVATEL
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociální péče nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod. (8. platová třída)ne§ 16 z.ne
2.Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. (9. platová třída)ne§ 16 z.ne
Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. (9. platová třída)ano§ 16 z.§ 9 v. 2 roky praxe
3.Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních. (10. platová třída)ne§ 16 z.ne
Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních. (10. platová třída)ano§ 16 z.§ 9 v. 2 roky praxe
4.Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností. (11. platová třída)ne§ 16 z.ne
Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností. (11. platová třída)ano§ 16 z.§ 9 v. 2 roky praxe
5.Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví. (12. platová třída)ne§ 16 z.2 roky praxe
Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví. (12. platová třída)ano§ 16 z.§ 9 v. 2 roky praxe
6.Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené touto vyhláškou. (13. platová třída)ano§ 16 odst. 1 písm. a) a b) z.§ 7 nebo § 9 v. a 4 roky praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení. (8. platová třída)ne§ 17 z.ne
2.Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce. (9. platová třída)ne§ 17 z.ne
Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce. (9. platová třída)ano§ 17 z.§ 9 v. 2 roky praxe
3.Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. (10. platová třída)ne§ 17 z.ne
Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. (10. platová třída)ano§ 17 z.§ 9 v. 2 roky praxe
4.Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků. (11. platová třída)ne§ 17 z.ne
Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků. (11. platová třída)ano§ 17 z.§ 9 v. 2 roky praxe
5.Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a environmentálního vzdělávání). (12. platová třída)ano§ 17 z.§ 9 v. 3 roky praxe
6.Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti volného času. (13. platová třída)ano§ 17 z.§ 9 v. 5 roků praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů. Příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami. (11. platová třída)ne§ 18 z.ne
2.Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálně pedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů. (12. platová třída)ne§ 18 z.1 rok praxe
3.Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálně pedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů. (12. platová třída)ano§ 18 z.§ 9 v. 2 roky praxe
4.Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod). (13. platová třída)ne§ 18 z.3 roky praxe
5.Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod). (13. platová třída)ano§ 18 z.§ 7 nebo § 9 v. 5 roků praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

PSYCHOLOG
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnostodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů. (11. platová třída)ne§ 19 z.ne
2.Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině. (12. platová třída)ne§ 19 z.1 rok praxe
3.Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině. (12. platová třída)ano§ 19 z.§ 9 v. 2 roky praxe
4.Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujících o těžce zdravotně postižené děti i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogickopsychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství. (13. platová třída)ne§ 19 z.3 roky praxe
5.Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujících o těžce zdravotně postižené děti i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogickopsychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství. (13. platová třída)ano§ 19 z.§ 7 nebo § 9 v. 5 roků praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

ASISTENT PEDAGOGA
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů. Pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. (4. platová třída)ne§ 20 písm. e) z.ne
2.Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů. (5. platová třída)ne§ 20 písm. d) a e) z.ne
3.Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. (6. platová třída)ne§ 20 písm. a) až d) z.ne
4.Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů. (7. platová třída)ne§ 20 písm. a) až d) z.ne
5.Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů. (8. platová třída)ne§ 20 písm. a) až d) z.ne
6.Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů. (8. platová třída)ano§ 20 písm. a) až d) z..§ 9 v. 2 roky praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.

Trenér
Kariérní stupeňzákladní činnostspecializovaná činnost nebo specializaceodborná kvalifikacedalší kvalifikační předpoklady
1.Zajišťování odborné trenérsko metodické činnosti a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví. (10. platová třída)ne§ 21 z.ne
2.Odborná trenérsko metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků studijního oboru sportovní příprava podle školního vzdělávacího programu a metodických doporučení z oblasti pedagogiky, psychologie a přírodních věd. (11. platová třída)ne§ 21 z.ne
3.Komplexní koordinace trenérsko metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni. (12. platová třída)ne§ 21 z.ne
4.Komplexní koordinace trenérsko metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni. (12. platová třída)ano§ 21 z.§ 9 v.
5.Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér). (13. platová třída)ano§ 21 z.§ 7 v. 2 roky praxe

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.

v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.

praxe .... výkon přímé pedagogické činnosti

Poznámky pod čarou

1) § 9 a 10, § 12, § 16 a 17, § 20 a 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

2) § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

3) § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

4) Bod 2.16.2. přílohy nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 28 zákona č. 563/2004 Sb.

6) § 124 zákoníku práce.

7) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru