Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Částka 109/2005
Platnost od 04.08.2005
Účinnost od 01.09.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

312

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "jsou stavebními nebo montážními činnostmi" nahrazují slovy "je stavební prací".

2. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova "činností stavební nebo montážní činnost" nahrazují slovy "prací stavební činnost včetně montážní činnosti".

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova "zákazníka. Jedná" nahrazují slovy "zákazníka; jedná".

4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo stavebního technického osvědčení.".

5. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu1), včetně výrobků určených jako část těchto výrobků".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.".

6. V § 1 odst. 3 se za slovo "jinak" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 1a.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

"1a) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].".

8. § 2 zní:

"§ 2

(1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.

(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.".

9. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "jeho vlastností" nahrazují slovy "těch vlastností, které mají být předmětem posuzování shody".

10. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova "českých technických norem," vkládají slova "technických dokumentů (§ 3 odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních organizací,".

11. V § 3 odst. 3 se za slovo "platnosti" vkládají slova " , až 5 let".

12. V § 3 odst. 4 písm e) se za slova "technických norem" vkládají slova "a technických dokumentů".

13. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody.".

14. V § 4 odst. 2 se slovo "pořízena" nahrazuje slovem "zpracována" a na konci textu odstavce se doplňují slova " ; technická dokumentace, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut".

15. V § 4 odst. 3 písm. g) se slova "podle § 5 až 9 před posuzováním shody vydány" nahrazují slovy "vydány před posuzováním shody podle § 5 až 9".

16. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo "popis" vkládá slovo "provozovaného" a na konci textu odstavce se doplňují slova "a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců".

17. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,".

18. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slovo "trh" vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

19. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

(4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.".

20. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.".

21. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Certifikace bez zkoušek při dohledu

(1) Autorizovaná osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i bez zkoušek, a to u výrobků, u nichž se v příloze č. 2 k tomuto nařízení předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo dovozce, jakož i autorizovaná osoba postupují podle § 5, s výjimkou odběru vzorků a jejich zkoušek.

(2) Postup podle odstavce 1 se neuplatní v případě, jestliže dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posoudit systém řízení výroby u výrobce. Posouzení shody se v takovém případě provede podle § 5.".

22. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a vystaví o tom doklad,".

23. V § 6 odst. 1 písm. c) se za slova "které uvádí na trh," vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

24. V § 6 odst. 1 písm. d) se slovo "jím" nahrazuje slovem "výrobcem" a na konci textu písmene d) se doplňují slova " , které popisují provozovaný systém řízení výroby".

25. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno e), které zní:

"e) zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.".

26. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 písm. a),".

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje včetně odkazu na tuto poznámku.

27. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova "technické dokumentaci podle § 4 odst. 3" nahrazují slovy "požadavkům podle písmene a)".

28. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát,".

29. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.".

30. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,".

31. V § 7 odst. 1 písm. c) a v § 8 odst. 1 písm. c) se za slova "které uvádí na trh," vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

32. V § 7 odst. 2 se za slovo "provede" vkládá slovo "počáteční" a slova "vzorku výrobku" se nahrazují slovy "typu výrobku na vzorku".

33. V § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo "provést" vkládá slovo "počáteční" a slova "vzorku výrobku" se nahrazují slovy "typu výrobku na vzorku".

34. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slova "uvádí na trh," vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

35. V § 12 se slova "odst. 8" nahrazují slovy "odst. 7" a za slova "posuzování shody" se doplňují slova "včetně prohlášení o shodě".

36. V § 13 odst. 1 se za slova "Prohlášení o shodě" vkládají slova " , které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona,".

37. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

"§ 13a

(1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce3).

(2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem4).

3) Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.

4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

38. V příloze č. 1 větě první se slovo "jejich" zrušuje a slovo "použití" se nahrazuje slovy "využití staveb".

39. V příloze č. 1 v bodě 1 se slovo "která" nahrazuje slovy "o kterých se očekává, že" a slovo "pravděpodobně" se zrušuje.

40. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody

1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Cement (pro zvláštní použití a pro zdění)§ 5
2Betonářská a předpínací výztuž§ 5
a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované dráty, svitky, svařované sítě, příhradové nosníky, profilované pásy a jejich stykování.
b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popuštěné za studena tažené dráty, hladké dráty, profilované dráty) lana (více-drátová lana, více-drátová soudržná lana, profilovaná lana s vysokou soudržností) tyče (za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebírkové nebo ploché nebo hladké tyče) přepínací kabely
c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová, polypropylénová a celulózová
3Popílek do betonu§ 5
4Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu§ 6
5Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší§ 6
6Lehký beton pro nosné konstrukce§ 6
7Stříkaný beton§ 6
8Malty k injektáži§ 6
9Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách§ 6
10Prefabrikované výrobky z obyčejného/ lehkého betonu a autoklávováného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)§ 8
11Prefabrikované výrobky z obyčejného/ lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití, (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce)§ 6
12Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů) 
a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn v budovách , na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1 § 5a
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F§ 6
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů), sestávající z bednicích desek spojených distančními rozpěrami§ 6

2. Stavební výrobky pro zděné stavby

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Průmyslově vyráběné malty navrhované
a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách§ 6
b) pro zdění: vyrobené na základě specifického podílu složek, o nichž lze předpokládat, že dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách sloupech a příčkách§ 8
c) pro omítky (základní/štukové)§ 8
nepatří-li pod skupinu 1/9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu
2Zdicí prvky
a) kategorie I - prvky se specifikovanou průměrnou pevností v tlaku s pravděpodobností, že této předepsané pevnosti v tlaku nedosáhne nejvýše v 5 %§ 6
b) kategorie II - prvky, kdy průměrná pevnost souhlasí s požadavky určené normy, nejsou však splněny dodatečné požadavky pro kategorii I.§ 8
3Žárovzdorné výrobky tvarové, netvářové a tepelně izolační§ 5
4Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1  § 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 6
(A1 až E)3, F§ 6
5Výrobky pálené stropní§ 5a
6Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů§ 7
7Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty
a) pro konstrukční použití v maltách a injektážích maltách§ 6
b) pro ostatní použití v maltách a injektážích maltách§ 7

3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Konstrukční výrobky z rostlého dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1 § 5a
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F§ 6
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení
2Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy§ 5a
3Dřevěné sloupy venkovního vedení§ 6
4Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště§ 5a
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
5Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva
Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva. Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení§ 7
6Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné výrobky§ 6
7Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)§ 5a

4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Konstrukční kovové průřezy/profily§ 6
Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi povrchovou úpravou. Pro použití v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích 
2Konstrukční kovové stavební díly
a) hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských staveb§ 6
b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových konstrukcích staveb na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1 § 5a
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F§ 6
Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované
3Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb§ 6
4Konstrukční spojovací prostředky§ 6
Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby), čepy, šrouby, kolejnicová upevňovadla pro použití v kovových konstrukcí staveb

5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě)
a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky o reakci na oheň§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
2Hydroizolace
a) hydroizolační vrstvy , střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy§ 7
b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách§ 6
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní 
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
d)střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující" bez zkoušení§ 8
3Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby§ 5a
4Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí§ 7
5Ploché a profilované plechy
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující" bez / zkoušení§ 8
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce§ 7
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách§ 7
f) pro použití jin᧠8
6Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
(3) výrobky vyžadující zkoušení§ 7
§ 8
§ 7
(4) výrobky „považované za vyhovující" bez / zkoušení§ 7
§ 8
c) Pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
d) Pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
e) Pro použití jiná
7Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)
a) pro použití ve střechách a při střešních úpravách§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující" bez / zkoušení§ 8
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
8a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující bez zkoušení"§ 8
c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin pro použití jin᧠8
9Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy§ 7
10Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou (ETICS)
a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12,A22,B2, C2,D,E (A1 až E)3, F§ 6
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň§ 6
11Tmely, maltoviny a lepidla
a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách§ 6
b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách§ 7
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2,C2, D,E§ 6
(A1 až E)3, F§ 7
12Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky pro požární ochranu (včetně ochranných povrchových úprav) 
a) na které se vztahují požadavky na požární odolnost§ 5a
b)pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1§ 5a
A12, A22, B2,C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
13Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky§ 5a
14Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva§ 5
15Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek§ 6
16Asfaltové směsi
a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek§ 6
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1§ 5a
A1FL1, A2FL1, BFL2, CFL2 DFL, EFL§ 7
(A1FLaž EFL)3, FFL§ 8
17Doplňkové výrobky pro betonové vozovky§ 8

6. Stavební výrobky ze skla

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene po povrchu§ 5a
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1, A2,B,C, D,E§ 7
(A1 až E)3 F§ 8
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
-výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující" bez zkoušení§ 8
2Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám nebo výbuchům
a) pro použití jako zasklení odolné proti střelám nebo výbuchům§ 5a
b) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují§ 7
c) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku§ 7
d) pro použití jin᧠8
3Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2
a) pro ostatní použití vystavená rizikům " při bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují§ 5
b) pro použití týkající se úspory energie/nebo omezení hluku§ 5
4Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
a) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují§ 7
b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku§ 7
c) pro použití jin᧠8
5Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných tvárnic
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost§ 5a
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1, A2,B,C, D,E§ 7
(A1 až E)3 F§ 8
c) pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům§ 5a
d) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují§ 7
e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku§ 7
f) pro použití jin᧠8

7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy§ 8
Zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura
2Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov§ 7
3Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk, TPE, PUR a mikroporézní pryž§ 5a
4Výrobky pro venkovní kanalizační systémy
a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí pro použití ve vozovkách, parkovacích plochách, krajnicích.§ 5a
b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty§ 8
5Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací
a) odlučovače tuků, škrobů a olejů§ 8
b) odlučovače ropných látek§ 5a
6Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a septiky
a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu, splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
7Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce)§ 5a
8Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro dopravu/ rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu§ 8
b) v instalacích pro dopravu/ rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu, pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22,B2,C2,D,E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
c) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně vztahuje požadavek o úspoře energie§ 7
9Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby
nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry, ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla v instalacích pro dopravu/rozvod/ zásobování vody určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů§ 5
10Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro dopravu/ rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/ chladicích systémů budovy§ 7
b) v instalacích, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy § 5a
c) v instalacích, na které se vztahují požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy§ 5a

8. Stavební výrobky pro otvorové výplně

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách§ 5a
2Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách§ 5a
3Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání§ 7
4Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pouze pro použití uvnitř budov§ 8
5Zárubně§ 7
6Střešní světlíky, střešní okna
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)§ 5a
b) pro použití, na která se na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21,B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující bez zkoušení"§ 8
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce§ 7
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách§ 7
f) pro použití jin᧠7
7Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) vnější použití§ 8

9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě, geodreny)§ 6
2Kovové kotvy do betonu
a) pro velké zatížení pro upevňování a/nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy§ 5a
b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových systémech pro upevňování a/nebo nesení prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace§ 6
3Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů§ 6
4Stavební ložiska a závěry dilatačních spár
a)v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo použitelnosti§ 5a
b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách§ 7
5Vybavení komunikací
a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky§ 5a
Materiály na dodatečný posyp (balotina, protišmykové přísady a jejich směsi)§ 5a
Folie pro trvalé dopravní značení a předem připravené materiály§ 5a
Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty (s nebo bez protišmykových přísad) včetně premixové balotiny§ 5
Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo protišmykových přísad§ 5
b) Svislé dopravní značky a stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:
Stálé svislé dopravní značky - retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné§ 5a
Dopravní zařízení - parkovací sloupky a zábrany, zrcadla, zpomalovací prahy§ 5a
Výstražné majáčky§ 5a
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky§ 5a
Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla§ 5a
Varovná bezpečnostní světla§ 5a
c) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, mostní zábradlí§ 5a
d) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění§ 7
6Prvky pro upevňování kolejnic a pražců§ 6
7Sestavy vnitřních příček
a)pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B \C 1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E )3, F§ 8
b) pro použití v sestavách ,na které se vztahují požadavky na požární odolnost§ 7
c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách§ 7
d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání§ 7
e) pro použití jin᧠8
8Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení
a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění§ 5a
b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění§ 6
9Sestavy lehkých obvodových plášťů
a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B11, C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F§ 7
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň§ 7
c) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření požáru§ 5a
10Hydraulická silniční pojiva pro přípravu směsí pro stabilizaci silničního podkladu§ 6
11Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací§ 6
12Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních komunikací§ 5
13Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním§ 5
14Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů§ 5
Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti.§ 5
Granulát pro rekultivaci báňských výsypek§ 5
15Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy
dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem) např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch§ 8
16Kamenivo pro drážní stavby§ 5
17Pojiva ze syntetických pryskyřic§ 5a
18Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené§ 7
19Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních a inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky kromě betonových)§ 7
20Horninové kotvy určené k trvalému zabudování§ 6
21Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky (vč. kanálků a pouzder)§ 5a
22Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla
a) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení§ 7
- výrobky „považované za vyhovující bez zkoušení"§ 8
b) pro použití jin᧠7

10. Technická zařízení staveb

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů§ 6
2Komínové hlavy§ 8
3Výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požáru, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu ve stavbách§ 5a
4Požární uzávěry mimo výrobky uvedené pod poř. číslem 1 v tab. 8§ 5a
5Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla§ 7
6Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva.
a) v budovách§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
7Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie
a) v budovách§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
8Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky§ 7
9Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,§ 5a
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost.§ 8
10Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,§ 5a
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost.§ 8
11Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury, filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody
a) vody určené pro lidskou spotřebu,§ 5a
b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu§ 7
12Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny§ 5a
13Elektrické kabely, domovní zásuvky a vidlice§ 7

11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Výrobky pro tuhé podlahové povrchy:
prvky:dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a potěrové materiály
nosné systémy uváděné na trh jako sestavy:přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1§ 5a
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL§ 7
(A1FL až EFL)3, FFL§ 8
2Pružné a textilní podlahoviny
Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro vnitřní použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1§ 5a
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL§ 7
3Pružné a textilní podlahoviny
Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro venkovní použití§ 8
4Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle)§ 7
5Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele a)pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně šíření plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo
bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky,§ 5a
b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo zvukově izolační
požadavky§ 7
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
6Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků
a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech) na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C§ 5a
A12, A22, B2, C2,D,E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární
odolnosti konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky§ 7

12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuz. shody
1Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací záchody, macerační záchody (záchody se zařízením na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové) záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky§ 8
2Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd
A11,A21,B1, C1 § 5a
A12, A22, B2, C2, D,E§ 7
(A1 až E)3,F§ 8
3Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:§ 7
- madla,
- sklopná sedátka do sprchových koutů,
- zvedací zařízení pro přemístění osob,
- dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené,
- akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené.

POZNÁMKY:

1) Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů)

2) Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka 1

3) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES)

Vysvětlivky:

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb, podle výsledků zkoušek reakce na oheň je uvedena v ČSN EN 13501-1.

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení je uvedena v ČSN EN 13501-2.

Požadavky na požární odolnost a reakci na oheň budou stanoveny v revidované ČSN 73 0810. Výsledky zkoušek stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot podle zrušené ČSN 730862 platí do 31. 12. 2007, pokud jejich platnost není jinak omezena.

Stupně hořlavosti podle ČSN 730862 lze využít do 31. 12. 2007.".

41. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I. Požadavky na systém řízení výroby

1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného systému řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné oprávnění k:

a) určení postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v přiměřených stádiích,

b) určení a zaznamenání každého případu neshody,

c) určení postupů k nápravě případů neshody.

2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o systému řízení výroby, který uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu. Systém řízení výroby musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku. To zahrnuje:

a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s požadavky norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů,

b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,

c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,

d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho vyplývajících situací neshody a popřípadě revize systému řízení výroby, aby se příčina neshody odstranila.

3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

a) specifikování a ověřování surovin a složek,

b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby, popřípadě postupy pro provádění nerozebíratelných spojů včetně dokladů o odborné způsobilosti pracovníků provádějících nerozebíratelné spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných spojů,

c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na zařízení, na kterých se mají zkoušky provádět, na jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristik výrobku na změny výrobních parametrů apod.

Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky manipulace a skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

II. Ověřování a zkoušky

Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupné technické vybavení a zaměstnance, které mu umožní provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může výrobce splnit uzavřením subdodavatelské smlouvy s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a vybavení mají.

Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro posuzování shody výrobků jsou ověřena nebo zkalibrována v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu6) a udržovat je tak, aby odpovídaly příslušným normám, technickým předpisům, stavebnímu technickému osvědčení nebo technickým dokumentům.

III. Zkoušky

Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech. V případě určitých charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se může zavést určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li průkazně validovány.

V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční zkoušky typu prováděny samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

IV. Protokoly o zkouškách

Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek splnil požadavky určených norem, technických předpisů nebo stavebního technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní se opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje předepsaná kritéria, musí výrobce neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí uchovávat odděleně od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada napravena, příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo ověření k dispozici, musí výrobce v rámci dokumentace o provozování systému řízení výroby popsat způsob informování zákazníků.

VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému řízení výroby vede výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1 písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol nebo zkoušek, kterými bylo zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru uvedena všechna opatření přijatá k nápravě zjištěného stavu.

VII. Identifikovatelnost

Odpovědností výrobce je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých výrobcích nebo výrobních sériích, včetně příslušných výrobních detailů a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a odpovídající výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními právními předpisy.

2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru