Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 31/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

Částka 6/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

31

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.:


§ 1

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) seznam činností, týkajících se civilního letectví, jejichž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu (dále jen "citlivá činnost").

§ 2

Citlivou činností se na letištích, určených k obchodní letecké dopravě, rozumí

a) řízení činností k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

b) provádění osobních prohlídek a prohlídek zavazadel a přepravovaného nákladu podle zvláštního právního předpisu3),

c) provádění bezpečnostních předletových kontrol letadel a zajišťování ostrahy letišť,

d) provádění kontrolní činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

e) činnost člena letištního výboru pro bezpečnost, zřizovaného podle mezinárodní smlouvy4),

f) nastavování citlivosti detekčních systémů a provádění jejich údržby, nebo

g) podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo při dodávání zboží nebo služeb na palubu letadel ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru určeném provozovatelem letiště, bez doprovodu osoby, určené provozovatelem letiště a splňující požadavky pro výkon citlivé činnosti.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, který již byl přizpůsoben přímo použitelnému předpisu Evropských společenství.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví.

3) § 86 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

4) Úmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva), vyhlášená pod č. 147/1947 Sb., v platném znění.

Přesunout nahoru