Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 309/2005 Sb.Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Částka 108/2005
Platnost od 02.08.2005
Účinnost od 10.08.2005
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

309

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2005

o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. nn), § 4a odst. 1, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

(2) Tato vyhláška upravuje

a) způsob určení vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení,

b) technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při výrobě a za provozu,

c) postupy pro posuzování shody vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s technickými požadavky a

d) způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení v provozu.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) vybraným zařízením speciálně navrhovaným pro jaderná zařízení (dále jen "speciálně navrhované vybrané zařízení") vybrané zařízení bezpečnostní třídy1) 1, 2 a 3, jehož případná porucha může způsobit únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření a ohrozit lidské zdraví,

b) tlakovým zařízením speciálně navrhované vybrané zařízení namáhané tlakem pracovního média, včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku,

c) výpočtovým tlakem nejvyšší tlak použitý pro návrh základních rozměrů tlakového zařízení, při kterém se připouští provoz při normálních provozních podmínkách,

d) nejvyšším dovoleným tlakem nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo,

e) výpočtovou teplotou nejvyšší teplota použitá pro návrh základních rozměrů tlakového zařízení, při které se připouští provoz při normálních provozních podmínkách,

f) částí vybraného zařízení díl vybraného zařízení, jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou bezpečnost tohoto zařízení,

g) autorizovanou osobou právnická osoba pověřená dle § 4b odst. 1 zákona k úkonům při posuzování shody s technickými požadavky,

h) výrobou proces směřující ke zhotovení vybraného zařízení, až po uvedení do provozu, nebo jeho jednotlivé fáze. Výroba zahrnuje zejména fáze návrhu, zhotovování jeho částí a sestavení nebo montáž vybraného zařízení z částí vybraného zařízení,

i) uvedením vybraného zařízení do provozu okamžik, kdy je vybrané zařízení převzato a použito držitelem povolení2) k účelu, ke kterému bylo zhotoveno,

j) technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými výrobce dokladuje způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části a způsob a rozsah ověřování jeho technického stavu v provozu po celou dobu životnosti,

k) průvodní technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými výrobce dokladuje stav speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části po ukončení jejich výroby,

l) prohlášením o shodě dokument, kterým výrobce podává prohlášení o vyhodnocení shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky při výrobě tohoto zařízení.

§ 3

Způsob určení speciálně navrhovaných vybraných zařízení

(K § 4a odst. 1 zákona)

(1) Speciálně navrhovanými vybranými zařízeními jsou

a) tlaková zařízení tvořící hranici tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru zařazená v bezpečnostní třídě 1 zahrnující tlakové nádoby a parogenerátory pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší dovolený tlak přesahuje 0,05 MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů, nebo čerpadla, potrubí a armatury pracující s radioaktivními látkami s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,

b) tlaková zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 1, 2 a 3 zabezpečující chlazení reaktoru, kompenzaci objemu a systémů chlazení hermetických prostorů, systémů normálního a havarijního doplňování, systémů dochlazování primárního okruhu a systémů chlazení zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,

c) tlaková zařízení systémů čistění pracovních médií jaderného zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3 (systém čistění pracovního média tlakového okruhu pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70),

d) tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2, včetně zařízení zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě,

e) tlaková zařízení sekundárního okruhu zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3, u nichž výpočtový tlak pracovního média při výpočtové teplotě vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a světlost potrubí je větší než DN 200, nebo

f) obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2.

(2) V seznamu vybraných zařízení pro jaderné zařízení se speciálně navrhované vybrané zařízení zvlášť označí.

§ 4

Technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti, které se uplatňují při výrobě speciálně navrhovaných vybraných zařízení

[K § 2 písm. nn) a § 4a odst. 1 zákona]

(1) Výroba speciálně navrhovaného vybraného zařízení se k zajištění technické bezpečnosti provádí tak, aby výstupy jednotlivých fází výroby byly ve shodě s technickými požadavky. Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení stanoví příloha č. 1.

(2) Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při výrobě tohoto zařízení podle přílohy č. 1, se vztahují i na části tohoto zařízení.

(3) Způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části a způsob ověřování jejich technického stavu za provozu se dokladují v technické dokumentaci. Požadavky na technickou dokumentaci upravuje část I přílohy č. 2.

(4) V průběhu výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části se provádějí kontroly, kterými se ověřuje jejich soulad s technickými požadavky. Požadavky na tyto kontroly stanoví příloha č. 3.

(5) Po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části se jejich stav z hlediska technické bezpečnosti dokladuje v průvodní technické dokumentaci podle požadavků stanovených v části II přílohy č. 2. Jakost provedení výroby se prokazuje vyhodnocením shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části s technickými požadavky a dokládá se prohlášením o shodě vydaným výrobcem. Náležitosti prohlášení o shodě stanoví část III přílohy č. 2. Prohlášení o shodě je součástí průvodní technické dokumentace.

§ 5

Posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení s technickými požadavky stanovenými na tato zařízení

[K § 2 písm. nn) a § 4a a § 4b odst. 1 zákona]

(1) Posouzení shody s technickými požadavky k zajištění technické bezpečnosti (dále jen "posuzování shody") se provádí v souladu s odstavcem 2 a s postupy posuzování shody upravenými v příloze č. 4. Posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se provádí před jejím použitím v jaderném zařízení.

(2) Jednotlivými postupy posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení jsou pro

a) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 1

1. přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle částí 1 a 4 přílohy č. 4,

2. přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,

3. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,

b) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2, s výjimkou obalových souborů pro přepravu,skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak

1. přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle částí 1 a 4 přílohy č. 4,

2. přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,

3. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,

4. komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle části 7 přílohy č. 4,

c) obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postup posuzování shody F) podle části 5 přílohy č. 4,

d) tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování jako celku (postup posuzování shody G) podle části 7 nebo přezkoušení typu a ověřování (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,

e) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3

1. přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a D) podle částí 2 a 4 přílohy č. 4,

2. přezkoušení návrhu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a F) podle částí 2 a 5 přílohy č. 4,

3. přezkoušení návrhu a shoda s typem (postupy posuzování shody B a C1) podle částí 1 a 3 přílohy č. 4,

4. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,

5. komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle části 7 přílohy č. 4.

(3) Při posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení podle odstavce 2 písm. e) se použije i jiný postup podle odstavce 2 písm. a) nebo b), pokud existuje.

(4) Pro posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se přiměřeně použijí postupy posuzování shody stanovené v odstavci 2.

(5) Použitý postup posuzování shody se dokladuje. Doklady o použitém postupu posouzení shody zahrnují

a) technickou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části uvedenou v příloze č. 2 a

b) dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posuzování shody podle přílohy č. 4.

§ 6

Způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při provozu a technické požadavky na ně

[K § 17 odst. 1 písm. m) zákona]

(1) Vybrané zařízení se uvede do provozu pouze tehdy, pokud bude konečnou zkouškou ověřeno, že po ukončení výroby je zajištěna technická bezpečnost vybraného zařízení v souladu s technickými požadavky.

(2) Technické požadavky na vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu, stanoví zvláštní právní předpisy3). Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu, stanoví příloha č. 1.

(3) Základním požadavkem k zajištění technické bezpečnosti při provozu vybraného zařízení je provádění a vyhodnocení kontrol, kterými se ověřuje soulad vybraného zařízení s technickými požadavky. Pro kontroly se vypracovávají v souladu s provozními předpisy programy kontrol, plány kontrol a postupy pro jejich provedení a vyhodnocení. Požadavky na tyto kontroly stanoví část III přílohy č. 3.

(4) Dokumentace dokladující technickou bezpečnost vybraných zařízení, zahrnující dokumentaci přípravy a provádění rekonstrukcí, oprav a údržby, aktualizovanou průvodní technickou dokumentaci, včetně záznamů, se archivuje po celou dobu provozu vybraného zařízení v souladu se zvláštním právním předpisem1).

(5) Po celou dobu provozu vybraných zařízení se na základě výsledků kontrol pravidelně hodnotí technická bezpečnost.


§ 7

Přechodné ustanovení

Držitel povolení, který provozuje vybraná zařízení v době nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky zajistí, aby v seznamu vybraných zařízení byla označena speciálně navrhovaná vybraná zařízení v souladu s § 3 odst. 2, a předloží seznam vybraných zařízení ke schválení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. srpna 2005.


Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 309/2005 Sb.

Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení

1. Všeobecné požadavky

1.1. Technické požadavky uvedené v této příloze se vztahují na speciálně navrhovaná vybraná zařízení stanovená v § 3 odst. 1.

1.2. Technickými požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení jsou

1.2.1. technická specifikace obsažená v souboru technických předpisů, technických norem nebo technických podmínek, která stanoví požadované charakteristiky speciálně navrhovaného vybraného zařízení, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost, rozměry, podmínky a požadavky na kontroly zařízení a metody kontrol zařízení, požadavky na označování zařízení, postupy posuzování shody, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiku speciálně navrhovaných vybraných zařízení, nebo

1.2.2. požadavky uplatňující se poté, co bylo speciálně navrhované vybrané zařízení uvedeno do provozu, a to vlastní podmínky pro provoz, podmínky pro provozní kontroly a jejich metody a podmínky pro opakované používání po provedené opravě či rekonstrukci speciálně navrhovaného vybraného zařízení, pokud mohou ovlivnit technickou bezpečnost zařízení po celou dobu jeho životnosti.

1.3. Speciálně navrhované vybrané zařízení se navrhuje v souladu

1.3.1. s požadavky zvláštního právního předpisu4),

1.3.2. s technickými požadavky stanovenými touto vyhláškou,

1.3.3. s požadavky stanovenými v jeho technické specifikaci.

1.4. Speciálně navrhované vybrané zařízení se navrhuje tak, aby

1.4.1. nemohlo dojít k jeho náhlému porušení za všech zkušebních a provozních stavů, včetně nepřípustných úniků média,

1.4.2. bylo možné bezpečně provádět v průběhu jeho provozu všechny nezbytné plánované i neplánované kontroly, zkoušky nebo revize nebo diagnostiku zařízení,

1.4.3. bylo umožněno bezpečně provádět čištění a omývání dezaktivačními roztoky, opravy a údržbu zařízení.

1.5. Speciálně navrhované vybrané zařízení se vyrábí, přezkušuje a montuje takovým způsobem, aby po jeho uvedení do provozu byla zajištěna jeho technická bezpečnost.

1.6. Speciálně navrhované vybrané zařízení musí být schopné plnit požadovanou funkci za normálního provozu, abnormálního provozu, havarijních podmínek, projektové i maximální projektové nehody a schopné omezovat důsledky poruch a nehod.

1.7. Při zpracování návrhu speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo modifikaci jeho technických vlastností, případně i v důsledku změn stavu zařízení způsobených provozní degradací materiálu, se zpracovává analýza nebezpečí z hlediska technické bezpečnosti a konečný návrh se provede se zřetelem k výsledku této analýzy.

1.8. Při výběru nejvhodnějšího řešení výrobce uplatňuje níže uvedené zásady v tomto pořadí

1.8.1. v přiměřeně dosažitelné míře vyloučit nebo omezit každé předvídatelné nebezpečí,

1.8.2. uplatnit vhodná ochranná opatření proti nebezpečím, která nelze vyloučit.

1.9. Na materiály použité k výrobě speciálně navrhovaných vybraných zařízení a jejich částí zabezpečujících hermetičnost hermetické obálky se vztahují obdobné požadavky jako na materiály pro tlaková zařízení dle bodu 4.

2. Návrh tlakového zařízení

2.1. Všeobecně

2.1.1. Tlakové zařízení se navrhuje v souladu s jeho technickou specifikací a s ohledem na stanovená zatížení, zejména pro normální provozní podmínky, abnormální provozní podmínky, havarijní podmínky a zkušební tlakové zkoušky tak, aby byla zajištěna technická bezpečnost tlakového zařízení po celou dobu jeho předpokládané životnosti.

2.1.2. Do návrhu tlakového zařízení je nutné uplatnit vhodné činitele bezpečnosti za použití komplexních metod, o kterých je známo, že vhodným způsobem počítají s přiměřenou mírou bezpečnosti vůči všem druhům poruch, které přicházejí v úvahu.

2.1.3. Při tvorbě návrhu tlakového zařízení je nutno vycházet ze stanovených

2.1.3.1. výpočtových, provozních a zkušebních zatížení a jejich limitů,

2.1.3.2. provozních podmínek příslušných pro dané tlakové zařízení,

2.1.3.3. limitních parametrů provozuschopnosti tlakového zařízení, ve kterém je vyžadován mechanický pohyb,

2.1.3.4. provozních režimů s ohledem na jeho zařazení do příslušné bezpečnostní třídy podle zvláštního právního předpisu1),

2.1.3.5. chemických a fyzikálních parametrů používaných médií v tlakovém zařízení,

2.1.3.6. korozních vlivů médií na materiál tlakového zařízení za dobu požadované životnosti konstrukce tohoto zařízení,

2.1.3.7. požadavků na prokazování odolnosti vůči seismickým účinkům nebo vůči cyklickým zatížením.

2.1.4. Tlakové zařízení se navrhuje a vyrábí tak, aby se vyloučilo nebo na nejmenší míru snížilo nebezpečí podstatné ztráty odolnosti vůči tlaku v důsledku poruchy vedoucí až k porušení integrity tlakového zařízení a šíření radioaktivních látek. V těchto případech se zajišťují vhodné prostředky ochrany k udržení provozních parametrů, a to navazujícími napájecími systémy a systémy odvodu tepla zajišťujícími udržení výše hladiny média v tlakovém zařízení a umožňujícími bezpečný odvod zbytkového tepla již v průběhu provozu nebo po odstavení.

2.1.5. Tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky, včetně zařízení ovlivňujících těsnost hermetické obálky, se navrhuje, staví a montuje tak, aby bylo možné stanovit těsnost při projektovaném výpočtovém tlaku po instalaci všech průchodek.

2.1.6. Potrubí, jež je tlakovým zařízením, se navrhuje a vyrábí tak, aby nebezpečí přetížení v důsledku nepřípustných vůlí nebo nadměrných sil vznikajících na přírubách, spojích, vlnovcích apod. bylo regulováno např. pomocí podpor, výztuh, ukotvení, vyrovnání polohy a předpětí závěsů.

2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost

2.2.1. Tlakové zařízení se navrhuje pro zatížení, které odpovídá jeho určenému použití a rozumně předvídatelným provozním podmínkám. Je nutné brát v úvahu různá zatížení, která mohou působit společně, se zřetelem k pravděpodobnosti jejich současného výskytu.

2.2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost je založen na výpočtové metodě podle bodu 2.2.3, v případě potřeby doplněné experimentální metodou. Při zpracování výpočtu se použijí pouze ověřené výpočtové programy.

2.2.3. Výpočtová metoda

2.2.3.1. Výpočtové metody poskytují dostačující míru bezpečnosti v souladu s požadavky stanovenými technickými předpisy nebo technickými normami

2.2.3.1.1. na provádění výpočtů pevnosti,

2.2.3.1.2. na mechanické vlastnosti použitých základních a přídavných materiálů,

2.2.3.1.3. na nerozebíratelné (svarové) spoje a

2.2.3.1.4. na provádění kontrol a zkoušek tlakového zařízení.

2.2.3.2. Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další hlediska zatížení

Dovolené namáhání u tlakových zařízení je omezeno s ohledem na druhy poruch, jejichž výskyt za provozních podmínek a provozních režimů je možné předvídat. Proto je nutné použít takové součinitele bezpečnosti, které umožňují zcela vyloučit jakékoli nejistoty vyplývající z výroby, skutečných provozních podmínek, namáhání, výpočtových modelů, jakož i vlastností a chování materiálu.

2.2.3.3. Pevnost

2.2.3.3.1. K zajištění pevnosti tlakového zařízení se používají vhodné pevnostní výpočty zahrnující příslušná výpočtová, provozní a zkušební zatížení.

2.2.3.3.2. Při výpočtu pevnosti tlakového zařízení se berou v úvahu zejména tato zatížení

2.2.3.3.2.1. vnitřní a vnější tlak,

2.2.3.3.2.2. účinek vlastní tíhy zařízení a jeho náplně,

2.2.3.3.2.3. doplňková zatížení (účinek tíhy připojených zařízení, izolace, potrubí apod.),

2.2.3.3.2.4. síly od podpěr a potrubí,

2.2.3.3.2.5. teplotní účinky včetně teplotních rázů,

2.2.3.3.2.6. vibrační zatížení,

2.2.3.3.2.7. seismické účinky, zatížení větrem, povodní,

2.2.3.3.2.8. procesy způsobující degradaci materiálu vlivem radioaktivity,

2.2.3.3.2.9. hydraulické odpory a tlakové rázy,

2.2.3.3.2.10. pád letadla a jiná relevantní zatížení vyplývající z analýzy nebezpečí dle bodu 1.7.

2.2.3.3.3. Výpočtová zatížení

2.2.3.3.3.1. Výpočtový tlak se rovná nebo je větší než nejvyšší dovolený tlak a bere v úvahu tlakové rázy, chyby řídícího systému a vlivy konfigurace systému. Zkušební tlak rovný nebo větší než l,25násobek výpočtového tlaku se použije pro návrh základních rozměrů zařízení. U částí konstrukce, zatížených současně vnitřním a vnějším tlakem, se za výpočtový tlak bere rozdíl obou tlaků, při kterém je dosažena největší tloušťka stěny.

2.2.3.3.3.2. Výpočtová teplota se stanovuje s příslušnou mírou bezpečnosti. Výpočtová teplota nesmí být menší než očekávaná maximální střední teplota po tloušťce uvažované části, na kterou se vztahují limity pro normální a abnormální provozní podmínky. Jsou-li zařízení nebo potrubí vyhřívána přenosem tepla ze zdrojů, jako jsou indukční spirály, opláštění nebo vnitřní zdroj tepla, bere se jejich vliv v úvahu při stanovení výpočtové teploty.

2.2.3.3.3.3. Výpočtová zatížení se vybírají tak, aby v kombinaci s vlivy výpočtového tlaku byla určena nej větší tloušťka stěny zařízení, na které se vztahují limity pro normální provozní podmínky.

2.2.3.3.3.4. Nejvyšší hodnoty namáhání a koncentrace napětí musí být udrženy v bezpečných mezích.

2.2.3.3.4. Provozní zatížení

Při výpočtu pevnosti tlakového zařízení se vhodným způsobem berou v úvahu veškerá zatížení vyskytující se při normálních provozních podmínkách, dále i ta zatížení, která jsou dána technologickým provozem, ke kterému je tlakové zařízení určeno, a vnější zatížení, která se běžně vyskytují. Náleží k nim také zatížení způsobující napětí a deformace v materiálu zařízení při výrobě, přepravě, montáži a tlakových zkouškách, a to včetně zbytkových napětí, jejichž vliv na mezní stavy pevnosti se posoudí jednotlivě dle jejich významnosti.

2.2.3.3.5. Zkušební zatížení

2.2.3.3.5.1. Při pevnostním výpočtu tlakového zařízení se zohledňují předpokládaná zkušební zatížení, kterými se prověřuje celistvost zařízení po ukončení jeho výroby, montáže, dané periodě provozu, opravě nebo rekonstrukci.

2.2.3.3.5.2. Zkušebním zatížením jsou zejména tlakové zkoušky, jejichž cílem je zkontrolovat, při tlaku stanoveném mírou bezpečnosti v poměru k výpočtovému, případně k nejvyššímu dovolenému tlaku, zda zařízení nevykazuje významné deformace nebo netěsnosti, které překračují stanovenou mez.

2.2.3.3.5.3. Zkušební tlak se stanovuje s přihlédnutím k hodnocení geometrických a materiálových vlastností a zkušebních podmínek ve výrobním závodě či za provozu v souladu s požadavky uvedenými v technických předpisech, technických normách nebo technických podmínkách pro výrobu tlakového zařízení.

2.2.3.3.6. Výpočet pevnosti pro tlaková zařízení se vypracovává pro následující mezní stavy

2.2.3.3.6.1. náhlé porušení (houževnaté nebo křehké),

2.2.3.3.6.2. plastické deformace v celém průřezu součásti,

2.2.3.3.6.3. jednosměrný růst plastické složky poměrné deformace při cyklickém zatížení vedoucí k nepřípustné změně rozměrů nebo k porušení,

2.2.3.3.6.4. vznik trhlin při cyklickém zatížení,

2.2.3.3.6.5. ztráta stability.

2.2.3.3.7. Ve výpočtu pevnosti pro mezní stavy, uvedené v bodě 2.2.3.3.6, se používají hodnoty, které odpovídají materiálovým, pevnostním, plastickým, křehkolomovým charakteristikám a odolnosti vůči deformaci, stanoveným v technických předpisech či technických normách pro dané materiály, nebo experimentálně stanovené akreditovanou zkušebnou.

2.2.3.3.8. V případě svarových spojů je nutné zvolit pro materiálové vlastnosti vhodné hodnoty součinitelů spojů závislé na druhu spojovaných materiálů, na druhu použitých nedestruktivních kontrol a přepokládaných provozních podmínkách.

2.2.3.3.9. U návrhu tlakového zařízení se berou vhodným způsobem v úvahu předvídatelné degradační mechanizmy (např. vliv radioaktivity, koroze, únavy materiálu) odpovídající určenému použití zařízení a související s životností zařízení.

2.2.3.3.10. Výpočet pevnosti tlakového zařízení se vypracuje ve dvou etapách

2.2.3.3.10.1. výpočet pro návrh základních rozměrů zařízení (dále jen „návrh základních rozměrů"),

2.2.3.3.10.2. kontrolní výpočet zařízení (dále jen „kontrolní výpočet").

2.2.3.3.11. Při návrhu základních rozměrů se dovolená napětí vypočtou z pevnosti v tahu a ze smluvní meze kluzu, které jsou základními charakteristikami materiálů, přípustných pro výrobu zařízení. Při výpočtu dovolených napětí se uvažují příslušné součinitele bezpečnosti.

2.2.3.3.12. Při návrhu základních rozměrů je nutno uvažovat mezní stavy

2.2.3.3.12.1. houževnatého porušení,

2.2.3.3.12.2. plastické deformace v celém průřezu součásti,

2.2.3.3.12.3. ztráty stability.

2.2.3.3.13. Po návrhu základních rozměrů zařízení se vypracuje kontrolní výpočet, jehož cílem je

2.2.3.3.13.1. prokázání pevnosti při statickém (monotónním) zatížení,

2.2.3.3.13.2. prokázání pevnosti při cyklickém (proměnném) zatížení,

2.2.3.3.13.3. prokázání odolnosti proti náhlému (nestabilnímu) porušení,

2.2.3.3.13.4. prokázání pevnosti při vibracích,

2.2.3.3.13.5. prokázání odolnosti proti ztrátě stability a

2.2.3.3.13.6. prokázání odolnosti proti seismickým účinkům.

V kontrolním výpočtu tlakového zařízení se berou v úvahu všechna zatížení, včetně teplotních účinků a všechny provozní režimy uvedené v technických specifikacích a provozních podmínkách. Zejména se berou v úvahu degradace vlastností materiálu během provozu, jakost povrchu, vliv gradientu napětí, vliv korozního prostředí apod.

2.2.4. Experimentální metoda provedení návrhu

2.2.4.1. Správnost návrhu tlakového zařízení jako celku nebo jeho částí se ověřuje vhodným programem kontrol a zkoušek uskutečněným na reprezentativním vzorku zařízení.

2.2.4.2. Před zahájením zkoušek se stanovuje program kontrol a zkoušek. Program kontrol a zkoušek je uznáván autorizovanou osobou odpovědnou za postup posuzování shody návrhu, pokud takový existuje.

2.2.4.3. V programu kontrol a zkoušek se definují zkušební podmínky a kritéria přijetí nebo zamítnutí. Před zkoušením se změří skutečné hodnoty základních rozměrů a vlastností materiálů, z nichž se zkoušené zařízení skládá.

2.3. Ustanovení k zajištění bezpečné manipulace a provozu

2.3.1. Předepsaný způsob provozu tlakového zařízení vylučuje v návrhu analyzované předvídatelné nebezpečí v provozu zařízení. Tam, kde to připadá v úvahu, se zvláštní pozornost věnuje

2.3.1.1. uzávěrům a otvorům,

2.3.1.2. nebezpečným odfukům z pojistných armatur,

2.3.1.3. zařízením, která brání fyzickému vstupu, pokud je v zařízení tlak nebo vakuum.

2.3.2. Zejména tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem se opatřují automatickým nebo ručně ovládaným zařízením, pomocí něhož uživatel snadno zjistí, zda je možné otvor bez nebezpečí otevřít. V případě rychlouzávěru se tlakové zařízení opatřuje zařízením, jež zabrání jeho otevření, pokud tlak nebo teplota média představují nebezpečí.

2.4. Prostředky přezkoušení

2.4.1. Tlakové zařízení se navrhuje a vyrábí tak, aby bylo možné uskutečnit všechna nezbytná přezkoušení k zajištění technické bezpečnosti.

2.4.2. Tam, kde to je nezbytné pro zabezpečení trvalé technické bezpečnosti zařízení, jsou k dispozici prostředky umožňující přezkoušet vnitřní stav tlakového zařízení tak, aby příslušné prohlídky a kontroly bylo možné provádět bezpečně a ergonomicky.

2.4.3. Pokud tlakové zařízení nemůže být navrženo tak, aby ho bylo možné v průběhu provozu kontrolovat v požadovaném rozsahu, stanoví se jiné náhradní anebo nepřímé metody nebo použití schválených výpočtových metod a použijí se konzervativní bezpečnostní rezervy nebo jiná přiměřená bezpečnostní opatření k vyloučení možného neočekávaného selhání.

2.5. Prostředky odvodnění a odvzdušnění

2.5.1. Tam, kde to je nutné, se používají vhodné prostředky umožňující odvodnění a odvzdušnění tlakového zařízení,

2.5.1.1. aby se zabránilo nepříznivým účinkům, jako je vodní ráz, zborcení vlivem vakua, koroze a nekontrolované chemické reakce ve všech stádiích provozu a zkoušení, zejména u tlakových zkoušek, a

2.5.1.2. aby bylo možné bezpečným způsobem provádět dekontaminaci, čištění, kontrolu a údržbu.

2.6. Koroze

Tam, kde to je nutné, se navrhují přídavky k zesílení tloušťky stěny nebo ochrana proti korozi, s patřičným zřetelem k zamýšlenému použití.

2.7. Opotřebení

Pokud může dojít ke značné erozi nebo otěru, navrhují se opatření, která sníží tyto účinky na co nejmenší míru vhodným řešením návrhu, např. zvětšením tloušťky materiálu nebo použitím výstelky či přeplátování, který umožní výměnu součástí, jež jsou nejvíce postiženy.

2.8. Sestavy tlakového zařízení

2.8.1. Sestavy tlakového zařízení se navrhují tak, aby

2.8.1.1. společně sestavované konstrukční díly byly pro daný účel vhodné a spolehlivé,

2.8.1.2. všechny konstrukční díly byly správně začleněny a vhodným způsobem smontovány.

2.9. Plnění a vypouštění

2.9.1. Tam, kde to připadá v úvahu, se tlakové zařízení navrhuje a vybavuje příslušenstvím nebo se učiní opatření pro jeho instalaci tak, aby bylo zajištěno bezpečné plnění a vypouštění tlakového zařízení, zejména se zřetelem k nebezpečím, jakým je

2.9.1.1. při plnění

2.9.1.1.1. přeplnění nebo překročení tlaku, zejména s ohledem na plnící poměr a na tlak par při odpovídající teplotě,

2.9.1.1.2. nestabilita tlakového zařízení,

2.9.1.2. při vypouštění nekontrolovaný únik média pod tlakem,

2.9.1.3. při plnění nebo vypouštění nebezpečná spojení a porušení spojení.

2.10. Ochrana proti překročení dovolených mezí tlakových zařízení

2.10.1. Jestliže by za provozních podmínek mohlo dojít k překročení dovolených mezí, vybavuje se tlakové zařízení vhodným ochranným zařízením nebo se učiní vhodná opatření pro jeho instalaci, pokud se nepředpokládá ochrana jiným ochranným zařízením v rámci sestavy.

2.10.2. Vhodné ochranné zařízení nebo kombinace takových zařízení se navrhuje se zřetelem ke specifickým vlastnostem příslušného tlakového zařízení nebo sestavy.

2.10.3. Za vhodná ochranná zařízení a jejich kombinace se považují

2.10.3.1. bezpečnostní výstroj, nebo

2.10.3.2. vhodná kontrolní zařízení, jako jsou indikátory nebo výstražná zařízení, která umožňují, aby byl automaticky nebo manuálně proveden vhodný zásah, pomocí něhož se provoz tlakového zařízení udrží v dovolených mezích.

2.11. Bezpečnostní výstroj

2.11.1. Bezpečnostní výstroj

2.11.1.1. se navrhuje a vyrábí tak, aby byla spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou funkci, popřípadě s ohledem na požadavky údržby a zkoušení těchto zařízení,

2.11.1.2. je oproštěna od jiných funkcí, kromě případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce,

2.11.1.3. vyhovuje příslušným zásadám návrhu, aby byla zajištěna vhodná spolehlivá ochrana. K těmto zásadám zejména patří zabezpečení funkce proti poruchám, zálohování bezpečnostní výstroje, různá provedení a automatická diagnóza vlastní funkčnosti.

2.11.2. Zařízení omezující tlak

Tato zařízení se navrhují tak, aby nedocházelo k trvalému překračování nejvyššího dovoleného tlaku; případné krátkodobé zvýšení tlaku při zapůsobení bezpečnostní výstroje je však přípustné, nesmí ale přesáhnout 10 % hodnoty nejvyššího dovoleného tlaku.

2.11.3. Zařízení na kontrolu teploty

Tato zařízení mají z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.

2.12. Vnější požár

Tam, kde to je nutné, se tlakové zařízení navrhuje a popřípadě vybavuje vhodným příslušenstvím nebo se učiní opatření pro jeho instalaci tak, aby splňovalo požadavky na omezení škod v případě vnějšího požáru, s patřičným zřetelem k určenému použití tlakového zařízení.

3. Výroba tlakového zařízení

3.1. Výrobní postupy

Tlakové zařízení se vyrábí v souladu s technickou dokumentací zahrnující vhodné metody a odpovídající výrobní postupy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny předepsané kontroly k zajištění technické bezpečnosti. Při výrobě se realizují technické požadavky, které byly přijaty v etapě návrhu.

3.1.1. Výroba dílů

Při výrobě dílů nesmí docházet ke vzniku vad a trhlin nebo ke změnám mechanických vlastností, které by mohly ohrozit technickou bezpečnost tlakového zařízení.

3.1.2. Svarové spoje

3.1.2.1. Svarové spoje a přilehlé oblasti se provádějí prosté jakýchkoli povrchových nebo vnitřních vad, které by mohly ohrozit technickou bezpečnost tlakového zařízení.

3.1.2.2. Vlastnosti svarových spojů odpovídají minimálně vlastnostem základních materiálů, které jsou spojovány, pokud nebyly při pevnostním výpočtu úmyslně vzaty v úvahu hodnoty jiných příslušných vlastností.

3.1.2.3. Technické a technologické činnosti vztahující se ke svarovým spojům na tlakových zařízeních provádějí jen kvalifikovaní pracovníci (svářečský dozor) v souladu s technickou normou5).

3.1.2.4. Pracovníky, kteří proces svařování navrhují, kontrolují a ověřují, schvaluje autorizovaná osoba.

3.1.2.5. Svarové spoje konstrukčních dílů tlakového zařízení, které přispívají k odolnosti zařízení vůči vnitřnímu tlaku i konstrukčních dílů, jež jsou k němu přímo připojeny, provádějí příslušně kvalifikovaní pracovníci s použitím vhodných pracovních postupů. Tyto pracovní postupy a příslušné pracovníky schvaluje autorizovaná osoba. Pro účely schválení postupů svařování a schválení pracovníků autorizovaná osoba provádí dohled nad prováděním příslušných kontrol a zkoušek svarových spojů k vyhodnocení těchto spojů v souladu s technickými normami6). Autorizovaná osoba v rámci posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení bezpečnostní třídy 1 a 2 provádí dohled nad prováděním kontrolních svarových spojů, včetně dohledu nad prováděním příslušných kontrol a zkoušek k vyhodnocení těchto spojů, a dohled nad přenášením značení.

3.1.2.6. V technické dokumentaci tlakového zařízení, zahrnující svařovací proces, se dokládá splnění požadavků

3.1.2.6.1. na zpracování, posouzení a schválení technologických postupů svařování,

3.1.2.6.2. na potřebnou kvalifikaci pracovníků, kteří proces svařování provádějí,

3.1.2.6.3. na potřebnou kvalifikaci pracovníků, kteří proces svařování navrhují, ověřují a hodnotí,

3.1.2.6.4. na způsobilost zařízení k provádění procesu svařování, kontroly a zkoušek.

3.1.3. Nedestruktivní kontroly

Nedestruktivní zkoušky svarových spojů tlakových zařízení bezpečnostní třídy 1 až 3 provádějí kvalifikovaní pracovníci, dle příslušných technických norem7), schválení autorizovanou osobou.

3.1.4. Tepelné zpracování

3.1.4.1. V případě nebezpečí, že výrobní postup změní vlastnosti materiálu v rozsahu, který by mohl ohrozit technickou bezpečnost tlakového zařízení, se ve vhodném stadiu výroby provádí přiměřené tepelné zpracování.

3.1.4.2. Tepelné zpracování částí tlakového zařízení provádějí kvalifikovaní pracovníci. Vlastní tepelné zpracování částí speciálně navrhovaných vybraných zařízení bezpečnostní třídy 1 se provádí pod dohledem autorizované osoby.

3.1.5. Identifikovatelnost

Je nutné zavést a dodržovat vhodné postupy zabezpečující identifikaci materiálů, částí tlakového zařízení, jejich kontrol a zkoušek, které přispívají k jeho odolnosti proti tlaku, uplatňované vhodnými prostředky od přejímání materiálů a částí, přes výrobu až po konečnou zkoušku vyrobeného tlakového zařízení.

3.2. Konečné posouzení

3.2.1. U tlakového zařízení se provede konečné posouzení zahrnující

3.2.1.1. konečnou zkoušku podle požadavků uvedených v části II přílohy č. 3 a

3.2.1.2. tlakovou zkoušku, která má za normálních okolností podobu zkoušky hydraulickým tlakem při tlaku stanoveném v souladu s bodem 2.2.3.3.5.3, a provádí se v souladu s požadavky uvedenými v bodě 2.2 části II přílohy č. 3.

3.2.2. Kontrola bezpečnostní výstroje

U sestav konečné posouzení zahrnuje kontroly bezpečnostní výstroje v souladu s požadavky bodu 2.3 části II přílohy č. 3.

3.3. Označování a opatřování štítkem

3.3.1. Podle charakteru tlakového zařízení se tlaková zařízení označují štítkem obsahujícím tyto informace

3.3.1.1. u všech tlakových zařízení

3.3.1.1.1. název a adresa či jiný způsob identifikace výrobce,

3.3.1.1.2. rok výroby,

3.3.1.1.3. identifikace tlakového zařízení podle jeho povahy, například typ, série nebo identifikace výrobní dávky a výrobní číslo,

3.3.1.1.4. základní nejvyšší nebo nejnižší pracovní meze,

3.3.1.1.5. označení autorizované osoby provádějící posuzování shody.

3.3.1.2. v závislosti na typu tlakového zařízení další informace nezbytné pro bezpečnou instalaci, provoz či použití, pro údržbu a pravidelné prohlídky.

3.3.2. Označení a požadované informace se uvádí na tlakovém zařízení nebo na štítku pevně k němu připojeném, až na následující výjimky

3.3.2.1. přichází-li to v úvahu, lze použít vhodnou dokumentaci, aby se předešlo opakovanému označování jednotlivých konstrukčních dílů určených pro tutéž sestavu, například potrubních částí,

3.3.2.2. je-li tlakové zařízení příliš malé, mohou být informace podle bodu 3.3.1.2 uvedeny na štítku připevněném k tlakovému zařízení.

3.4. Návody k použití

3.4.1. Je-li tlakové zařízení uváděno do provozu, připojuje se k němu, pokud to připadá v úvahu, návod nebo jiná odpovídající provozní dokumentace obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k technické bezpečnosti a týkající se

3.4.1.1. montáže tlakového zařízení, případně jeho částí,

3.4.1.2. uvádění do provozu,

3.4.1.3. použití, včetně označení částí tlakových zařízení,

3.4.1.4. údržby, včetně kontrol a zkoušek prováděných v průběhu provozu.

3.4.2. Návod obsahuje informace připojené k tlakovému zařízení podle bodu 3.3, popřípadě je provázen doplňující technickou dokumentací, výkresy a schématy nezbytnými k plnému pochopení tohoto návodu.

4. Materiály tlakového zařízení

Pro výrobu, opravy nebo rekonstrukce tlakových zařízení se použijí pouze schválené základní materiály zařazené do seznamu materiálů přípustných pro použití zpracovávaného v návaznosti na zařazení tlakového zařízení do bezpečnostní třídy1).

Použité základní materiály musí být vhodné pro toto použití po celou dobu předpokládané životnosti.

Přídavné materiály pro svařování a navařování musí vyhovovat pouze příslušným požadavkům uvedeným v bodech 4.1.1 až 4.1.7, a to jak samostatně, tak ve spojené konstrukci.

4.1. Materiály částí vystavených tlaku

4.1.1. Materiály ovlivňující technickou bezpečnost tlakového zařízení musí splňovat požadavky odpovídajících technických předpisů pro návrh tlakového zařízení, zejména pak požadavky na vhodné vlastnosti za všech předpokládaných provozních podmínek jak samostatně, tak v konstrukci ve spojení s vhodným přídavným materiálem.

4.1.2. Při volbě materiálu pro výrobu, opravu nebo rekonstrukci tlakového zařízení se přihlíží k jeho chemickému složení, fyzikálním a mechanickým vlastnostem, svařitelnosti a způsobilosti k provozu v podmínkách využití zařízení během jeho předpokládané životnosti.

4.1.3. K výrobě, opravám nebo rekonstrukci části tlakového zařízení je nutné přednostně použít materiály shodné s materiály původní části uvedené v technické specifikaci pro dané zařízení a současně zařazené do seznamu materiálů přípustných pro použití. Pokud je použit materiál uvedený v seznamu, ale jiné značky než materiál původní části, je třeba prokázat, že jeho vlastnosti jsou vhodné pro použití s ohledem na provozní podmínky a bezpečnostní třídu, do které je dané zařízení zařazeno.

4.1.4. V případě, že navrhovaný materiál není uveden v seznamu materiálů přípustných pro použití a nelze využít náhradního materiálu, schváleného pro odpovídající provozní podmínky, provede se specifické ohodnocení navrhovaného materiálu.

4.1.5. U tlakových zařízení bezpečnostní třídy 1 a 2 zajišťuje specifické ohodnocení navrhovaného materiálu dle bodu 4.1.4 autorizovaná osoba příslušná pro posuzování shody tlakového zařízení.

4.1.6. Výrobce tlakového zařízení učiní vhodná opatření, aby zajistil, že použitý materiál je v souladu se specifikovanými požadavky. Zejména musí být pro všechny použité základní a přídavné materiály k dispozici dokumentace připravená jejich výrobcem a potvrzující shodu s technickou specifikací materiálu.

4.1.7. K výrobě tlakového zařízení se použije pouze materiál, u kterého bylo provedeno posouzení shody s technickou specifikací materiálu dokladované u zařízení zařazeného

4.1.7.1. v bezpečnostní třídě 1 a 2 materiálovým osvědčením výrobce vydaným společně k tomu účelu autorizovanou osobou,

4.1.7.2. v bezpečnostní třídě 3 materiálovým osvědčením vydaným výrobcem.

4.2. Kontrola jakosti materiálů

4.2.1. Kontrola jakosti materiálů přípustných pro použití v souladu s bodem 4.1.2 se provádí v rozsahu a metodami uvedenými v příslušných technických předpisech, technických normách nebo technických podmínkách na materiály, pokud tyto existují.

4.2.2. Polotovary pro výrobu tlakových zařízení (plechy, výkovky, výlisky, odlitky, válcovaná ocel pro spojovací díly) odpovídají požadavkům příslušných technických norem nebo technických podmínek, které určují rozsah a metody kontrol za účelem prověření jejich jakosti a další požadavky (např. značení).

4.2.3. U polotovaru z austenitických ocelí pro výrobu tlakových zařízení, která jsou ve styku s médiem primárního okruhu, se stanovují limitní hodnoty pro obsah kobaltu v oceli.

5. Obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva

5.1. Pro obalové soubory pro přepravu a skladování vyhořelého paliva se uplatňují kromě všeobecných požadavků podle bodu 1 obdobné technické požadavky jako pro tlaková zařízení stanovené v bodech 2.2, až 2.4, 2.10, 2.11, 3.1 až 3.4, 4 a 5.

5.2. Obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva se vyrábějí v souladu s technickou dokumentací typu obalového souboru schváleného podle příslušných požadavků zvláštního předpisu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 309/2005 Sb.

Požadavky na dokumentaci speciálně navrhovaných vybraných zařízení

I. Technická dokumentace

Technická dokumentace speciálně navrhovaného vybraného zařízení se přehledně zpracovává tak, aby umožnila posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení v míře nezbytné pro takové posuzování. Technická dokumentace obsahuje

1. všeobecný popis speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

2. koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav a podsestav, schémata zapojení;výkresy obsahují

2.1. označení předepsané jakosti a stavu hutních polotovarů, případně jiných částí, dílů a přídavných materiálů, jakosti betonů se stanovením technických dodacích podmínek použitých materiálů,

2.2. rozměry, tloušťky stěn a potřebné údaje pro jejich dimenzování,

2.3. umístění, druh, rozměry, hodnoty součinitelů svarových spojů a jejich klasifikační stupeň,

2.4. druh zkoušek, zkušební média a jejich parametry, kritéria úspěšnosti zkoušek,

2.5. popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a funkce speciálně navrhovaného vybraného zařízení s ohledem na rozumně předvídatelné provozní podmínky (analýza nebezpečí);

výkresy tlakových zařízení navíc obsahují:

2.6. nejvyšší dovolený tlak, nejvyšší dovolenou teplotu a zkušební tlak kompletně smontovaného zařízení,

2.7. důležité technické údaje pro navrženou bezpečnostní výstroj;

3. seznam technických norem a technických podmínek či jiných technických předpisů, které mají být použity,

4. výsledky pevnostních výpočtů a provedených přezkoušení, výsledky výpočtů životnosti, seismické odolnosti a další důležité technické údaje vypracované podle příslušných technických norem, technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky,

5. doklady potvrzující shodu s technickou specifikací materiálu pro základní a přídavné materiály použité k výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části,

6. technické podmínky pro výrobu speciálně navrhovaného vybraného zařízení, nebo jim na úroveň postavené jiné doklady, které zejména obsahují vhodné technické specifikace, zejména pro

6.1. základní materiál a přídavný materiál či polotovary pro části speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

6.2. specifické požadavky na technologii zpracování materiálu (postup tepelného zpracování, vnitřní krystalickou strukturu, homogenitu atd.),

6.3. předpokládané pracovní podmínky,

6.4. údaje důležité pro spolehlivost, předpokládanou životnost a bezpečnost při montáži a provozu,

6.5. přesnou identifikaci výrobce a jím vyráběného zařízení,

6.6. vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a zkoušky, včetně určení přípustných mezních hodnot, průběhy zkoušek, zkušební média a jejich parametry, jakož i způsob a rozsah ověřování technického stavu speciálně navrhovaného vybraného zařízení v provozu po celou dobu jeho životnosti, včetně kritérií úspěšnosti zkoušek,

6.7. kvalifikaci výrobních, stavebních a montážních pracovníků, jakož i pracovníků provádějících svářečský dozor, kontrolu a vyhodnocování svarových spojů,

6.8. rozsah, druh a provedení průvodní technické dokumentace speciálně navrhovaného vybraného zařízení;

7. programy a plány kontrol a zkoušek a technologické postupy výroby nezbytné pro posouzení aspektů technické bezpečnosti, včetně technických, organizačních a bezpečnostních opatření k jejich provedení,

8. předpisy pro montáž, uvedení do provozu a provoz,

9. seznam kvalifikovaných osob s vyznačením druhu a platnosti oprávnění a uvedením jejich jména, příjmení a data narození podílejících se na zvláštních procesech (svařování, kontroly nedestruktivními metodami a tepelné zpracování),

10. vzory záznamů (tj. zejména osvědčení a protokolů o zkouškách) použitých v rámci výroby.

II. Průvodní technická dokumentace

1. Průvodní technická dokumentace speciálně navrhovaného vybraného zařízení obsahuje

1.1. pasport vyhotovený výrobcem s těmito doklady

1.1.1. prohlášení o shodě s odpovídajícími náležitostmi dle části III a

1.1.2. vyhodnocené plány kontrol a zkoušek, včetně materiálových osvědčení, atestů polotovarů a kontrolních zpráv,

1.2. výkresovou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného zařízení (výkres sestavy s hlavními připojovacími rozměry, případně výkres pro předpokládaný rozsah oprav uvedený v návodu, alternativně axonometrické výkresy s vyznačením odchylek odpovídajících skutečnému provedení tras s identifikovatelným označením svarů, závěsů, podpěr, včetně jejich vyhodnocení z hlediska bezpečnosti),

1.3. v případě použití technologie svařování osvědčení této technologie,

1.4. seznam svářečů provádějících svářečské práce, s vyznačením druhu a platnosti jejich oprávnění, seznam pracovníků svářečského dozoru s uvedením jejich kvalifikace, seznam pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky na svarových spojích a tepelné zpracování; k identifikaci svářečů a pracovníků v seznamech lze použít jméno, příjmení a datum narození,

1.5. údaje o bezpečnostní a tlakové výstroji zařízení (pojistných ventilech, uzavírací armatuře a přístrojích pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu, pokud jsou součástí dodávky zařízení),

1.6. seznam dokumentace vydané autorizovanou osobou při posuzování shody,

1.7. návod k obsluze a pokyny pro údržbu nebo jinou ekvivalentní provozní dokumentaci pro provozovatele obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k technické bezpečnosti během provozu po celou dobu životnosti zařízení.

2. Pro speciálně navrhované vybrané zařízení uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) průvodní technická dokumentace obsahuje

2.1. pasport vyhotovený výrobcem pro jednotlivé místnosti s těmito doklady

2.1.1. prohlášení o shodě s odpovídajícími náležitostmi dle části III,

2.1.2. vyhodnocené plány kontrol a zkoušek, včetně materiálových osvědčení, atestů polotovarů a kontrolních zpráv,

2.2. výkresy s vyznačením odchylek odpovídající skutečnému provedení s identifikovatelným vyznačením svarů, průchodek, poklopů a hermetických dveří,

2.3. seznam svářečů provádějících svářečské práce, s vyznačením druhu a platnosti jejich oprávnění, seznam pracovníků svářečského dozoru s uvedením jejich kvalifikace, seznam pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky; k identifikaci svářečů a pracovníků v seznamech lze použít jméno, příjmení a datum narození,

2.4. seznam dokumentace vydané autorizovanou osobou při posuzování shody,

2.5. návod k obsluze a pokyny pro údržbu nebo jinou ekvivalentní provozní dokumentaci pro držitele povolení obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k technické bezpečnosti během provozu po celou dobu životnosti zařízení,

2.6. v případě použití technologie svařování osvědčení této technologie.

III. Náležitosti Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě obsahuje zejména tyto náležitosti:

1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2. popis speciálně navrhovaného vybraného zařízení, včetně údajů uvedených v technických specifikacích, s nimiž je deklarována shoda.
U tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak případně i popis dotčených speciálně navrhovaných vybraných zařízení a jejich částí zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě,

3. použitý postup posuzování shody,

4. identifikační údaje o autorizované osobě, která provádí posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

5. odkazy na vydané doklady při posuzování shody,

6. odkazy na použité právní předpisy, technické předpisy, technické normy nebo technické podmínky,

7. údaje o osobě oprávněné podepsat prohlášení za výrobce (jméno, příjmení a funkce osoby).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 309/2005 Sb.

Požadavky na kontroly vybraných zařízení

I. Všeobecné požadavky na kontroly

1. Základní požadavky na rozsah, druh, způsob provedení kontrol a jejich kritéria přijatelnosti v průběhu a po ukončení výroby se stanovují v technické dokumentaci výroby vybraného zařízení.

2. Rozsah, druh a způsob provedení kontrol vybraného zařízení se volí tak, aby bylo prokázáno, že vybrané zařízení splňuje požadavky na technickou bezpečnost a je provozovatelné s minimálním rizikem poškození lidského zdraví a majetku nebo s úplným vyloučením tohoto rizika.

3. Výsledky kontrol dokladuje pracovník provádějící kontrolu písemnou formou. Písemný doklad o výsledku kontroly (záznam, zpráva) obsahuje identifikaci předmětu kontroly, rozsah, postup nebo metodiku kontrolní činnosti, zjištěný stav v době konání kontroly a hodnocení splnění požadavků kladených na technickou bezpečnost.

4. Základní požadavky na rozsah, druh, způsob provedení a periodicitu kontrol vybraných zařízení v průběhu provozu stanoví provozní předpisy a další dokumentace pro bezpečný provoz jaderného zařízení držitele povolení určené zvláštními právními předpisy1),2). Při stanovení těchto požadavků se přihlíží zejména k vlastnostem vybraného zařízení, stanoveným podmínkám bezpečného provozu, požadavkům technických předpisů pro provoz jaderného zařízení stanoveným v projektové dokumentaci a ke znalostem a zkušenostem držitele povolení s dosavadním provozem jaderného zařízení.

5. Kontroly vybraných zařízení se provádějí ve shodě s postupy stanovenými v programech nebo plánech kontrol zpracovaných pro oblast výroby a pro oblast provozu. K jej ich provedení se zajistí odpovídající technická, organizační a bezpečnostní opatření.

6. Kontroly vybraných zařízení za provozu jsou plánovány a časové plány těchto kontrol schvaluje držitel povolení před jejich vlastním prováděním.

7. Kontroly vybraných zařízení mohou provádět jen pracovníci splatnými doklady, dokládajícími jejich kvalifikaci, pověření výrobcem nebo držitelem povolení. Kontrolní zprávy o provedených kontrolách musí být potvrzeny podpisem a přidělenou značkou jejich zpracovatele.

II. Požadavky na kontroly po ukončení výroby speciálně navrhovaných vybraných zařízení

1. Kontroly po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části podléhají při použití postupů posuzování shody Cl, D, F, G a H dle přílohy č. 4 dohledu autorizované osoby.

2. Po ukončení výroby speciálně navrhovaných vybraných zařízení se provede jejich konečné posouzení zahrnující

2.1. konečnou zkoušku, při které se na základě vizuální prohlídky a kontroly průvodní technické dokumentace zhodnotí dodržení požadavků této vyhlášky. Přitom lze přihlédnout i ke zkouškám provedeným během výroby. Pokud je to nezbytné z bezpečnostních důvodů, musí být konečná zkouška provedena zevnitř i zvnějšku každé části zařízení, v případě potřeby, zejména pokud již není možná prohlídka během konečné zkoušky, ještě v průběhu výroby; při konečné zkoušce se kontroluje, zda souhlasí s předloženou průvodní technickou dokumentací

2.1.1. identifikační znaky zařízení (údaje na štítcích a údaje vyražené na tlakových částech, značky materiálů, taveb, polotovarů),

2.1.2. hlavní rozměry zařízení, umístění hrdel, průlezů, výstroje, patek, podstavců a smontování jednotlivých částí podle výkresů,

2.1.3. výsledky kontrol kvality svarových spojů (vnější a vnitřní prohlídka) včetně výsledků předepsaných kontrol v průběhu provádění zvláštních procesů, značky svářečů, záznamy o výsledcích svářečského dozoru, záznamy o tepelném zpracování, atesty materiálů a použitých polotovarů,

2.1.4. identifikační znaky svářečů uvedených na vybraném zařízení se seznamy svářečů s vymezením jejich odborné způsobilosti;

2.2. tlakovou zkoušku, případně zkoušku těsnostní prováděnou u tlakových zařízení hydraulickým tlakem předepsaným v technické specifikaci pro tato zařízení. Tam, kde je zkouška hydraulickým tlakem nevhodná nebo neproveditelná, se provedou jiné rovnocenné zkoušky a zhodnotí se jejich adekvátnost vůči tlakové zkoušce,

2.3. konečné posouzení sestav tlakových zařízení, které zahrnuje také kontroly bezpečnostní výstroje k ověření jejich plné shody s požadavky bodu 2.11 přílohy č. 1.

3. U zařízení dle § 3 odst. 1 písm. d) se provede po ukončení stavebních a montážních prací konečná zkouška zahrnující

3.1. kontrolu kompletnosti dokladů o jakosti vybraných zařízení a jeho částí,

3.2. vypracování protokolu o dokončení a kompletnosti stavebních a montážních prací,

3.3. individuální těsnostní kontroly jednotlivých prvků tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak,

3.4. integrální těsnostní kontrolu stavební části hermetické obálky tlakem předepsaným v technické specifikaci.

4. Před zahájením konečné zkoušky dle bodu 2 a 3 má autorizovaná osoba k dispozici všechny potřebné podklady a informace zahrnující zejména

4.1. postupy provádění konečného posouzení (tj. konečné zkoušky, případně tlakové a těsnostní hydraulickým tlakem),

4.2. průvodní technickou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného zařízení, jejíž správnost a úplnost je potvrzena kontrolním pracovníkem výrobce.

III. Požadavky na kontroly vybraných zařízení při provozu

1. K naplnění povinnosti podle § 17 odst. 1 písm. m) zákona zajistí držitel povolení podle zpracovaných programů a plánů kontrol u provozovaných vybraných zařízení provedení

1.1. periodických provozních kontrol,

1.2. opakovaných tlakových nebo těsnostních zkoušek po provedených opravách nebo rekonstrukcích,

1.3. periodických kontrol pevnosti a těsnosti primárního a sekundárního okruhu jaderného zařízení,

1.4. periodických kontrol pevnosti a těsnosti hermetických prostor tlakové obálky.

2. Provedení kontrol nebo revizí vybraných zařízení a jejich vyhodnocení se dokladuje kontrolními zprávami, které prokazují shodu s použitými plány, programy kontrol a postupy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 309/2005 Sb.

Postupy posuzování shody

1. PŘEZKOUŠENÍ TYPU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY B)

1. Přezkoušení typu je postup, kdy autorizovaná osoba zkouší a osvědčuje, že vzorek speciálně navrhovaného vybraného zařízení, které má být vyráběno, splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují.

2. Výrobce poskytuje autorizované osobě pro přezkoušení typu

2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3 a

2.3. vzorek speciálně navrhovaného vybraného zařízení reprezentující zamýšlenou výrobu (dále jen „typ"). Autorizovaná osoba si vyžádá další vzorky tohoto typu, jestliže je to nutné k provedení zkušebního programu. Typ může zahrnovat více modifikací speciálně navrhovaného vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi neovlivňují úroveň technické bezpečnosti.

3. Technická dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují. Technická dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení návrh, výrobu a funkci speciálně navrhovaného vybraného zařízení v souladu s požadavky části I přílohy č. 2.

4. Autorizovaná osoba

4.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků stanovených v části I přílohy č. 2 a ověří, zda typ byl vyroben ve shodě s technickou dokumentací,

4.2. posoudí použité materiály, a pokud nejsou uvedeny v seznamu materiálů přípustných pro příslušné použití, provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,

4.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly již drive schváleny v souladu s technickými předpisy, technickými normami nebo technickými podmínkami příslušnou autorizovanou osobou,

4.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci doloženou platnými doklady vydanými k tomu účelu autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření nebo schválení jejich kvalifikace lze použít jméno, příjmení a datum narození,

4.5. provede nebo dá provést ověření a potřebné kontroly, aby zjistila, zda tam, kde byly použity technické normy, byly tyto normy správně použity a v případě, že technické normy nebyly použity, splňují řešení přijatá výrobcem v rámci technických podmínek technické požadavky stanovené v příloze č. 1.

5. Odpovídá-li typ požadavkům této vyhlášky, vydá autorizovaná osoba výrobci doklad o přezkoušení typu. Doklad, který je obnovitelný, obsahuje identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení fyzické osoby, její bydliště a místo podnikání, u právnické osoby obchodní firmu a její sídlo), závěry přezkoušení, podmínky platnosti a potřebné údaje pro identifikaci prověřovaného typu. Autorizovaná osoba označí konečnou dokumentaci typu svou identifikací. K dokladu o přezkoušení typu se přikládá seznam důležitých částí technické dokumentace, jednu kopii seznamu uchovává autorizovaná osoba.

6. Výrobce informuje autorizovanou osobu, která vydala doklad o přezkoušení typu, o všech změnách schváleného speciálně navrhovaného vybraného zařízení. Pokud tyto změny mohou ovlivnit shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky dle přílohy č. 1 nebo podmínky pro použití či provoz speciálně navrhovaného vybraného zařízení, vydá autorizovaná osoba, po prověření těchto změn, dodatek k původnímu dokladu o přezkoušení typu.

7. Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 kopie dokladů o přezkoušení typu a jejich dodatků po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

2. PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY Bl)

1. Tento postup zahrnuje část posuzování shody, kdy autorizovaná osoba kontroluje, zda byly uplatněny metody a postupy návrhu speciálně navrhovaného vybraného zařízení dle ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. V souvislosti s tímto postupem nelze použít experimentální metodu návrhu.

2. Výrobce poskytuje autorizované osobě k přezkoušení návrhu

2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3.
Návrh může zahrnovat několik modifikací speciálně navrhovaného vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly jednotlivých modifikací neovlivňují úroveň jeho technické bezpečnosti.

3. Technická dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují. Technická dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení návrh, výrobu a funkci speciálně navrhovaného vybraného zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 2.

4. Autorizovaná osoba

4.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků stanovených v části I přílohy č. 2,

4.2. posoudí použité materiály, a pokud nejsou uvedeny v seznamu materiálů přípustných pro příslušné použití, provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,

4.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly již drive schváleny v souladu s technickými předpisy, technickými normami či technickými podmínkami,

4.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci doloženou platnými doklady vydanými k tomu účelu autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření nebo schválení jejich kvalifikace lze použít jméno, příjmení a datum narození,

4.5. provede nebo dá provést ověření a potřebné kontroly, aby zjistila, zda tam, kde byly použity technické normy, byly tyto normy správně použity a v případě, že technické normy nebyly použity, splňují řešení přijatá výrobcem v rámci technických podmínek technické požadavky stanovené v příloze č. 1.

5. Odpovídá-li návrh požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba vydá výrobci doklad o přezkoušení návrhu. Doklad obsahuje identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení fyzické osoby, její bydliště a místo podnikání, u právnické osoby obchodní firmu a její sídlo), závěry přezkoušení, podmínky jeho platnosti a potřebné údaje pro identifikaci schváleného návrhu. Autorizovaná osoba označí konečnou dokumentaci návrhu svou identifikací. K dokladu o přezkoušeném návrhu se přikládá seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává autorizovaná osoba.

6. Výrobce informuje autorizovanou osobu, která vydala doklad o přezkoušení návrhu, o všech změnách schváleného speciálně navrhovaného vybraného zařízení. Pokud tyto změny mohou ovlivnit shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky nebo podmínkami pro používání tohoto zařízení, vydá autorizovaná osoba, po prověření těchto změn, dodatek k původnímu dokladu o přezkoušení návrhu.

7. Výrobce spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává kopie dokladů o přezkoušení návrhu a jejich dodatků po celou dobu životnosti navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

3. SHODA S TYPEM (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY Cl)

1. Shoda s typem je postup, kdy výrobce zajišťuje a vydává prohlášení, že speciálně navrhované vybrané zařízení je ve shodě s typem popsaným v dokladu o přezkoušení typu a splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a vydá prohlášení o shodě.

2. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní postup zajišťoval soulad vyráběných speciálně navrhovaných vybraných zařízení s typem popsaným v dokladu o přezkoušení typu a s požadavky této vyhlášky, které se na ně vztahují.

3. Výrobce uchovává kopii prohlášení o shodě po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

4. Výrobce provádí konečné posouzení a jeho provádění je pod dohledem autorizované osoby.

5. Autorizovaná osoba v rámci prováděného dohledu

5.1. přesvědčí se, zda výrobce skutečně provádí konečné posouzení v souladu s částí II přílohy č. 3,

5.2. odebere vzorky speciálně navrhovaných vybraných zařízení z výrobních nebo skladových prostor ke kontrole.

6. Autorizovaná osoba posoudí počet speciálně navrhovaných vybraných zařízení ve vzorku a stanoví, zda je nezbytné provést nebo dát provést konečné posouzení všech nebo jen některých speciálně navrhovaných vybraných zařízení ve vzorku

6.1. v případech, kdy jedno nebo více speciálně navrhovaných vybraných zařízení nevyhovuje, autorizovaná osoba učiní vhodná opatření; a

6.2. zajistí, aby jeho identifikací výrobce označil každé speciálně navrhované vybrané zařízení.

7. Autorizovaná osoba na základě výsledků hodnocení shody s typem vydává doklad o způsobilosti výrobce k provádění konečného posouzení.

4. ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY D)

1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce splňující ustanovení bodu 2 zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně navrhované vybrané zařízení je ve shodě s typem popsaným v dokladu o přezkoušení typu nebo v dokladu o přezkoušení návrhu a splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a vydá písemné prohlášení o shodě. Označení se doplňuje identifikací autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti zohledňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^ pro výrobu, pro konečné posouzení podle bodu 3. Výrobce podléhá dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce poskytuje k posouzení svého systému jakosti autorizované osobě

3.1.1. všechny potřebné informace o příslušném speciálně navrhovaném vybraném zařízení,

3.1.2. dokumentaci systému jakosti,

3.1.3. technickou dokumentaci ke schválenému typu a kopii dokladu o přezkoušení typu nebo dokladu o přezkoušení návrhu.

3.2. Systémem jakosti se zaručuje soulad speciálně navrhovaných vybraných zařízení s typem, který je popsán v dokladu o přezkoušení typu nebo v dokladu o přezkoušení návrhu, a s požadavky této vyhlášky, které se na ně vztahují.
Všechny podklady, požadavky a opatření přijaté výrobcem se systematicky a řádně dokumentují ve formě písemných postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožnit jednotný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Struktura dokumentace systému jakosti je popsána v příručce jakosti a plánech jakosti. Dokumentace systému jakosti obsahuje zejména popis

3.2.1. cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

3.2.2. výroby a postupů při řízení jakosti a zabezpečování jakosti procesů a dalších systematických opatření, která budou používána, zejména postupů zabezpečujících naplnění základních požadavků k zajištění technické bezpečnosti,

3.2.3. kontrol, které budou prováděny před zahájením výroby, během výroby a po jejím ukončení, s uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií přijatelnosti,

3.2.4. záznamů o jakosti, jako jsou např. kontrolní zprávy, které obsahují výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, doklady o kvalifikaci pracovníků pro oblasti činností souvisejících s výrobou, zejména pracovníků, kteří provádějí zvláštní procesy (svařování, nedestruktivní kontroly a tepelné zpracování) s uvedením jejich jména, příjmení a data narození,

3.2.5. prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované jakosti speciálně navrhovaných vybraných zařízení a účinnému fungování systému jakosti.

3.3. Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. Posouzení systému jakosti provádí autorizovaná osoba v provozu výrobce. Posouzení se zúčastní alespoň jeden pracovník autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného speciálně navrhovaného vybraného zařízení. Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci závěry posouzení systému jakosti včetně požadavků na odstranění případných neshod. Na základě kladného výsledku posouzení vydá autorizovaná osoba výrobci doklad o schválení systému jakosti vztahující se ke konkrétnímu speciálně navrhovanému vybranému zařízení, případně k jeho části.

3.4. Výrobce plní požadavky stanovené v systému jakosti tak, jak byl schválen autorizovanou osobou, a pečuje, aby i nadále byl věcně správný a účinný. Výrobce podává autorizované osobě, která schválila systém jakosti, informace o zamýšlené aktualizaci systému jakosti. Autorizovaná osoba posoudí navržené změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti bude splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení systému jakosti. Autorizovaná osoba sdělí své rozhodnutí výrobci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.

4. Dohled autorizované osoby

4.1. Dohled má zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Výrobce umožní autorizované osobě pro výkon dohledu vstup do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů a poskytne jí všechny potřebné informace, zejména

4.2.1. dokumentaci systému jakosti a

4.2.2. záznamy o jakosti obsahující výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, protokoly o kvalifikaci pracovníků s uvedením jejich jména, příjmení a data narození apod.

4.3. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ujistila o tom, že výrobce udržuje a uplatňuje systém jakosti, a předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu. Četnost pravidelných prověrek volí tak, aby nové úplné prověření bylo vykonáno každý třetí rok.

4.4. Autorizovaná osoba je oprávněna provádět neohlášené kontroly u výrobce. Potřebnost takovýchto dalších kontrol a jejich četnost se stanoví na základě systému kontrol používaného autorizovanou osobou. K vykonání neohlášených kontrol se berou v úvahu zejména následující faktory

4.4.1. bezpečnostní třída speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

4.4.2. výsledky dřívějších kontrol při vykonávání dohledu,

4.4.3. potřeba sledovat dodržování nápravných opatření,

4.4.4. případné zvláštní podmínky spojené se schválením systému jakosti,

4.4.5. významné změny organizace výroby, koncepce nebo technologie výroby.
Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo dát provést zkoušky pro ověření, zda systém jakosti správně funguje. Autorizovaná osoba předává výrobci zprávu o výsledcích dohledu. 5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu autorizované osoby a držitele povolení po dobu deseti let po vyrobení posledního speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu dokumentaci systému jakosti, včetně jeho revizí. Doklad o posouzení systému jakosti výrobce a kontrolní zprávy o výsledcích konečných zkoušek speciálně navrhovaných vybraných zařízení nebo jeho částí a výsledky prováděného dohledu výrobce uschovává a archivuje po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

5. OVĚŘOVÁNÍ SPECÁLNĚ NAVRHOVANÉHO VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY F)

1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce, splňující ustanovení bodu 2, zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně navrhované vybrané zařízení splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují, a odpovídá typu popsanému

1.1. v dokladu o přezkoušení typu, nebo

1.2. v dokladu o přezkoušení návrhu.

2. Výrobce přijímá všechna potřebná opatření, jimiž při výrobě zabezpečuje soulad speciálně navrhovaného vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky, které se na něj vztahují, a s typem popsaným

2.1. v dokladu o přezkoušení typu nebo

2.2. v dokladu o přezkoušení návrhu.

3. Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a vydá písemné prohlášení o shodě.

4. Autorizovaná osoba ověří podle bodu 5 přezkoušením každého speciálně navrhovaného vybraného zařízení shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. Výrobce uchová kopii prohlášení o shodě po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

5. Ověřování kontrolou a zkoušením každého speciálně navrhovaného vybraného zařízení

5.1. Každé speciálně navrhované vybrané zařízení se jednotlivě kontroluje a provádějí se vhodné kontroly a zkoušky uvedené v technické dokumentaci nebo jim rovnocenné ověření a kontroly, aby se ověřila shoda speciálně navrhovaného vybraného zařízení s typem a s požadavky této vyhlášky, které se na něj vztahují.

5.2. Autorizovaná osoba

5.2.1. ověří, zda jsou pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces svařování navrhují, kontrolují a ověřují, kvalifikováni a schváleni k tomu účelu autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření jejich kvalifikace nebo jejich schválení lze použít jméno, příjmení a datum narození,

5.2.2. ověří materiálové osvědčení vydaná v souladu s bodem 4.1.7 přílohy č. 1,

5.2.3. zajistí provedení konečné zkoušky případně tlakové zkoušky dle bodu 2 části II přílohy č. 3. V případě tlakového zařízení zajistí přezkoušení jeho bezpečnostní výstroje.

5.3. Autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit svoji identifikaci ke každému speciálně navrhovanému vybranému zařízení a vystaví doklad o shodě týkající se provedených kontrol. Tento doklad se uschovává po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení.

6. OVĚŘOVÁNÍ CELKU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY G)

1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně navrhované vybrané zařízení, pro něž byl vydán doklad podle bodu 4.2, splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce všechna speciálně navrhovaná vybraná zařízení označí a vydá k nim písemné prohlášení o shodě.

2. Výrobce poskytuje autorizované osobě

2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3.

3. Technická dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1, které se na ně vztahují. Technická dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení návrh, výrobu a funkci speciálně navrhovaného vybraného zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 2.

4. Autorizovaná osoba prověří návrh a provedení každého speciálně navrhovaného vybraného zařízení a provede během výroby odpovídající kontroly a zkoušky uvedené v technických normách a technických podmínkách, nebo jim rovnocenná přezkoušení a zkoušky, aby byla zajištěna shoda speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují.

4.1. Autorizovaná osoba zejména

4.1.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků stanovených v části I přílohy č. 2,

4.1.2. posoudí použité materiály, pokud nejsou uvedeny v seznamu materiálů přípustných pro příslušné použití, provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,

4.1.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly již drive schváleny v souladu s technickými předpisy, technickými normami nebo technickými podmínkami príslušnou autorizovanou osobou,

4.1.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci doloženou platnými doklady vydanými k tomu účelu autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření nebo schválení jejich kvalifikace lze použít jméno, příjmení a datum narození,

4.1.5. zajistí provedení konečné zkoušky případně tlakové zkoušky dle přílohy č. 3. V případě tlakového zařízení zajistí přezkoušení jeho bezpečnostní výstroje.

4.2. Odpovídá-li návrh a provedení speciálně navrhovaného vybraného zařízení požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit ke speciálně navrhovanému vybranému zařízení svoji identifikaci a vystaví doklad o shodě týkající se provedených zkoušek. Tento doklad se spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení.

7. KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY H)

1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce, splňující ustanovení bodu 2, zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně navrhované vybrané zařízení splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce označí každé speciálně navrhované vybrané zařízení a vydá k němu písemné prohlášení o shodě. Označení se doplní identifikací autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti zohledňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^ pro návrh, pro výrobu, pro konečné posouzení podle bodu 3. Výrobce podléhá dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce poskytuje autorizované osobě k posouzení systému jakosti

3.1.1. všechny informace o příslušném speciálně navrhovaném vybraném zařízení,

3.1.2. dokumentaci týkající se systému jakosti.

3.2. Systém jakosti zaručuje soulad speciálně navrhovaného vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky, které se na něj vztahují. Všechny základní principy, požadavky a opatření přijatá výrobcem jsou systematicky a řádně dokumentovány ve formě písemných postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti umožňuje jednotný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti obsahuje zejména popis

3.2.1. cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

3.2.2. technických specifikací návrhu, včetně seznamu použitých technických norem, které se používají celé nebo zčásti, a popis řešení přijatých v rámci technických podmínek ke splnění základních požadavků, pokud technické normy použity nejsou,

3.2.3. metod řízení prací na návrhu a ověřování návrhu, procesů a systematických opatření, které budou použity při návrhu speciálně navrhovaného vybraného zařízení, zejména ve vztahu k použitým materiálům,

3.2.4. technologie výroby, kontroly jakosti a zabezpečování jakosti, systematických opatření, zejména postupů používaných pro svarové spoje,

3.2.5. kontrol a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po jejím ukončení, s uvedením četnosti, s níž se budou provádět,

3.2.6. záznamů o jakosti, které obsahují výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, doklady o kvalifikaci nebo schválení pracovníků, zejména těch, kteří provádějí zvláštní procesy (svařování, nedestruktivní kontroly a tepelné zpracování) s uvedením jejich jména, příjmení a data narození,

3.2.7. prostředků umožňujících sledovat dosahování požadované jakosti návrhu speciálně navrhovaného vybraného zařízení, jakož i účinného fungování systému jakosti.

3.3. Autorizovaná osoba posoudí a na místě prověří zavedení systému jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. Posouzení se zúčastní alespoň jeden pracovník autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného speciálně navrhovaného vybraného zařízení. Autorizovaná osoba oznámí výrobci závěry posouzení systému jakosti včetně požadavků na odstranění případných neshod. Na základě kladného výsledku posouzení vydává autorizovaná osoba výrobci doklad o schválení systému jakosti vztahující se ke konkrétnímu speciálně navrhovanému vybranému zařízení, případně k jeho části.

3.4. Výrobce splní požadavky stanovené na systém jakosti tak, jak byl autorizovanou osobou schválen, a pečuje, aby i nadále byl věcně správný a účinný. Výrobce podává autorizované osobě, která schválila systém jakosti, informace o zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

3.5. Autorizovaná osoba posoudí navržené změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti bude splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení systému jakosti. Autorizovaná osoba sdělí své rozhodnutí výrobci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.

4. Dohled autorizované osoby

4.1. Dohled má zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky, vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Výrobce umožní autorizované osobě pro výkon dohledu vstup do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů a poskytne jí všechny potřebné informace, zejména

4.2.1. dokumentaci systému jakosti,

4.2.2. záznamy o jakosti, určené v systému jakosti pro oblast vývoje, jako jsou výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a podobně,

4.2.3. záznamy o jakosti obsahující výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, kontrolní zprávy o kvalifikaci pracovníků s uvedením jejich jména, příjmení a data narození apod.

4.3. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ujistila, že výrobce udržuje a uplatňuje systém jakosti, a předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu. Četnost dohledů se volí tak, aby se úplné nové prověření uskutečnilo každý třetí rok.

4.4. Autorizovaná osoba je oprávněna provádět u výrobce neohlášené kontroly. Potřeba těchto dalších kontrol a jejich četnost se stanoví na základě systému kontrol používaného autorizovanou osobou. V rámci tohoto systému se berou v úvahu zejména

4.4.1. bezpečnostní třída speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

4.4.2. výsledky dřívějších kontrol při vykonávání dohledu,

4.4.3. potřeba sledovat dodržování nápravných opatření,

4.4.4. případné zvláštní podmínky spojené se schválením systému jakosti,

4.4.5. významné změny organizace výroby, koncepce nebo technologie výroby.

4.5. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo dát provést zkoušky pro ověření, zda systém jakosti správně funguje. Autorizovaná osoba předává výrobci zprávu o výsledcích dohledu. 5. Výrobce je povinen uchovávat po dobu deseti let po vyrobení posledního speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu dokumentaci podle bodu 3.1.2 a aktualizaci podle bodu 4.5. Doklad o posuzování systému jakosti výrobce a kontrolní zprávy o výsledcích prováděného dohledu výrobce uschovává a archivuje po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.

2) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívaní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti.
Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu.

4) Vyhláška č. 195/1999 Sb.

5) ČSN EN 719.

6) Například ČSN EN 287, ČSN EN 288.

7) Například ČSN EN 473, ČSN EN 45013.

8) Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).

Přesunout nahoru