Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 308/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.

Částka 108/2005
Platnost od 02.08.2005
Účinnost od 02.08.2005
Zrušeno k 01.01.2007 (599/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

308

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 12 písm. e) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb., podle § 15 odst. 3, § 16 odst. 2, § 19 odst. 3, § 26, § 46 odst. 3, § 53 odst. 4, § 55 odst. 2, § 58 odst. 2, § 64 odst. 5, § 66 odst. 3, § 68 odst. 3, § 77 odst. 4, § 95 odst. 2 a § 121 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

2. V § 6 odst. 3 písm. c) se za slovo "nebo" vkládají slova "odborné celní".

3. § 7 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.

4. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Funkce obsazované výběrovým řízením

(1) Výběrovým řízením se obsazují funkce stanovené celním zákonem.

(2) Výběrové řízení se nevyhlašuje na volnou funkci, na kterou má být podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona převeden celník, který dosud zastává funkci stejné nebo vyšší úrovně.

(3) Jestliže se do výběrového řízení přihlásí celník, který zastává funkci stejné nebo vyšší úrovně anebo od doby, kdy ji zastával, uplynulo méně než 3 roky, může služební funkcionář výběrové řízení zrušit a do funkce ustanovit tohoto celníka. Jestliže se do výběrového řízení přihlásí více celníků uvedených ve větě první, služební funkcionář může rozhodnout, kterého celníka ustanoví do funkce, a to na základě posouzení jeho vhodnosti z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a závěru služebního hodnocení.".

5. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Po dobu zastupování ve funkci neplní celník služební úkoly, které pro něj vyplývají z funkce, do níž je ustanoven.".

6. § 12 zní:

"§ 12

(1) Celníka lze pověřit výkonem funkce stejné nebo vyšší úrovně, jestliže není dočasně obsazena.

(2) Celník je před pověřením výkonem funkce odvolán z dosavadní funkce dnem, jenž předchází dni pověření výkonem funkce.

(3) Celník je dnem, jenž následuje po dni ukončení pověření výkonem funkce, ustanoven do funkce stejné úrovně, kterou zastával před tímto pověřením.".

7. V § 15 odst. 1 se slova "Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovy "Celní správou České republiky (dále jen "celní správa")".

8. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

"§ 20

Jako doba výkonu služby pro vznik nároku na dovolenou celníka se posuzuje doba

a) dočasné neschopnosti ke službě vzniklé následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání,

b) dovolené a dodatkové dovolené,

c) preventivní rehabilitace,

d) náhradního volna,

e) služebního volna s nárokem na služební příjem,

f) po níž nekoná službu proto, že je svátek6),

g) zproštění výkonu služby, jestliže mu byl doplacen rozdíl, o který byl jeho služební příjem zkrácen,

h) výkonu vazby, jestliže bylo trestní stíhání proti němu zastaveno nebo jestliže byl zproštěn obžaloby, nebo

i) mateřské dovolené a u celníka rodičovské dovolené udělené v rozsahu, v jakém je udělována celničce mateřská dovolená7).

6) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.

7) § 73 zákona č. 186/1992 Sb., ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
§ 157 až 159 zákoníku práce.".

9. V § 25 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

"(5) Čerpání služebního volna se přerušuje dočasnou neschopností celníka ke službě8a).

8a) § 20 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.".

10. § 26 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8b až 8f zní:

"§ 26

Rozsah studijního volna

Celníkovi, který studuje při výkonu služby a s nímž byla uzavřena dohoda podle § 64 zákona, je poskytováno studijní volno s nárokem na služební příjem

a) při studiu na střední škole nebo vyšší odborné škole v rozsahu

1. nezbytně nutném k účasti na studijních soustředěních nebo konzultacích, které jsou součástí studijního plánu, a dalších

2. 8 dnů v každém školním roce, a dalších

3. 10 dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky8b),

4. 20 dnů na přípravu a vykonání absolutoria8c) a

b) při studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na vysoké škole v rozsahu

1. nezbytně nutném k účasti na studijních soustředěních nebo konzultacích, a dalších

2. 14 dnů v každém akademickém roce, a dalších

3. 2 dnů na přípravu a vykonání každé zkoušky nebo 1 dne na vykonání zkoušky, jde-li o zkoušku opravnou, a dalších

4. celkem 40 dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky8d) v bakalářském studijním programu,

5. celkem 80 dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky8e) v magisterském studijním programu nebo celkem 40 dnů, navazuje-li magisterský studijní program na bakalářský studijní program,

6. celkem 40 dnů na přípravu a vykonání státní doktorské zkoušky8f).

8b) § 74 a 77 zákona č. 561/2004 Sb.

8c) § 90 zákona č. 561/2004 Sb.

8d) § 45 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

8e) § 46 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.

8f) § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.".

11. V § 28 se nadpis a odstavec 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

12. V § 30 odst. 2 se slova "nejpozději do tří měsíců od" nahrazují slovem "dnem".

13. V § 30 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Celníkovi lze ve výjimečných případech poskytnout naturální náležitosti i nad rámec stanovený v odstavcích 3 a 4.".

14. V § 32 odst. 1 se slova "nenáleží celníkovi po dobu 12 měsíců od" nahrazují slovy "náleží celníkovi ode dne".

15. V § 33 odst. 3 se slova "správní obvod" nahrazují slovem "území".

16. V § 33 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

17. Nadpis hlavy třetí v části páté zní: "NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ SE VZNIKEM A ZMĚNAMI SLUŽEBNÍHO POMĚRU, PŘI PREVENTIVNÍ REHABILITACI A PŘI STĚHOVÁNÍ".

18. § 38 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13, 14, 15, 16, 16a a 16b zní:

"§ 38

Náhrada cestovních výdajů souvisejících se vznikem nebo změnou služebního poměru

(1) Celníkovi, který z důvodu

a) přeložení v důležitém zájmu služby13),

b) pověření výkonem funkce nebo zastupování ve funkci14),

c) zařazení do činné zálohy15), s výjimkou zařazení do činné zálohy z důvodu přidělení nebo vyslání k výkonu služby v zahraničí, nebo

d) ustanovení do funkce po vynětí ze zálohy vykonává službu v jiném místě služebního působiště, náleží náhrada výdajů jako při služební cestě. Náhrady cestovních výdajů se poskytují nejdéle do doby přestěhování celníka do místa služebního působiště; stravné se poskytuje nejdéle po dobu 6 let.

(2) Celníkovi, který z důvodu přijetí do služebního poměru16) nebo přeložení do jiného místa služebního působiště na vlastní žádost16a) žije odloučeně od rodiny, lze poskytnout náhradu cestovních výdajů až do výše a rozsahu, který je určen pro služební cestu, a to nejdéle po dobu tří let od přijetí do služebního poměru nebo přeložení.

(3) Celníkovi, kterému bylo podle odstavce 2 přiznáno stravné nižší, než je stravné podle § 46 stanovené pro časové pásmo nad 18 hodin, náleží při uskutečnění cesty k návštěvě rodiny stravné do skončení výkonu služby před odjezdem a od počátku výkonu služby po příjezdu z této cesty, a to ve výši

a) 41 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba 5 až 12 hodin,

b) 64 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, nebo

c) 100 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba déle než 18 hodin.

(4) Stravné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(5) Celníkovi, který je převeden na jinou funkci16b), náleží náhrada cestovních výdajů podle odstavců 1 a 4 v rozsahu, v jakém mu byla poskytována bezprostředně před převedením na jinou funkci. Náhrada výdajů náleží celníkovi jen v případě, že ještě neuplynula doba, na niž je mu přiznána.

13) § 18 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb.
§ 6 odst. 5 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

14) § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 186/1992 Sb.

15) § 22 zákona č. 186/1992 Sb.

16) § 5 zákona č. 186/1992 Sb.

16a) § 18 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb.

16b) § 17 zákona č. 186/1992 Sb.".

19. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

"§ 38a

Náhrada cestovních výdajů při preventivní rehabilitaci

(1) Celníkovi, kterému je poskytnuta preventivní rehabilitace, jež je prováděna v jiném místě, než je jeho místo služebního působiště nebo místo jeho trvalého pobytu, náleží

a) náhrada jízdních výdajů podle § 34a nebo § 45,

b) náhrada výdajů za ubytování podle § 34b a

c) stravné podle § 35 nebo § 43.

(2) Celníkovi, kterému je poskytnuta preventivní rehabilitace formou lázeňské léčby spojené s částí dovolené, náleží náhrada jízdních výdajů podle odstavce 1 písm. a) za cestu do obce, v níž je preventivní rehabilitace vykonávána, a zpět, jestliže není hrazena podle zvláštních právních předpisů17).

17) Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 39 odst. 2 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 Kč" a slovo "menší" se zrušuje.

21. V § 41 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

22. V § 43 se odstavec 6 zrušuje.

23. V § 44 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

24. V § 47a odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "celní správa" a ve větě druhé se slova "ministerstvo povinno" nahrazují slovy "celní správa povinna".

25. V § 48 odst. 2 větě první se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "celní správou".

26. § 52 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

"§ 52

Dohoda o rozšíření nebo zvýšení vzdělání

(1) Dohodu o rozšíření nebo zvýšení vzdělání (dále jen "dohoda") uzavírá služební funkcionář s celníkem, jestliže vzdělání, které má celník získat, je v zájmu služby.

(2) V dohodě se celník zavazuje, že po skončení studia setrvá ve služebním poměru po dobu

a) trojnásobku trvání denního (prezenčního) studia, nebo

b) jednonásobku trvání studia při výkonu služby (distančního studia).

(3) Při kombinované formě studia se doba setrvání ve služebním poměru po skončení studia podle odstavce 1 stanoví poměrně podle skutečné doby trvání denního (prezenčního) studia a studia při výkonu služby (distančního studia).

(4) Uzavření dohody je podmínkou pro poskytování studijního volna celníkovi.

(5) Za trvání studia je považována doba, po kterou je celník žákem nebo studentem školy.

(6) Za skončení studia18) je považováno

a) absolvování studia,

b) zanechání studia,

c) vyloučení ze studia,

d) nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního nebo zkušebního řádu,

e) odnětí nebo zánik akreditace studijního programu, jestliže celník nepokračuje ve studiu na jiné škole,

f) přerušení studia, nepokračoval-li celník po přerušení ve studiu, nebo

g) změna oboru nebo formy studia, jestliže nedojde ke změně dohody.

18) § 72 zákona č. 561/2004 Sb.
§ 54 až 56 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělání.".

27. V § 53 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "celní správa".

28. V § 53 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) 200 000 Kč při studiu na vysoké škole v doktorském studijním programu.".

29. V § 55 odst. 1 písm. a) se slova "a v kalendářním roce dosáhne nejméně 45 let věku" zrušují.

30. V § 55 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

"f) zproštěnému výkonu služby,

g) zařazenému do neplacené zálohy, nebo

h) který byl zařazen do zálohy pro celníky studující na školách v kalendářním roce po dobu delší než 6 měsíců.".

31. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Za trvání služebního poměru podle odstavce 1 písm. a) se považuje doba, která je rozhodná pro vznik nároku na příspěvek za službu podle § 77.".

32. V § 56 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "celní správa".

33. V § 56 odst. 3 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "celní správou" a slova "nebo ministerstva" se zrušují.

34. V § 56 odst. 4 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "celní správou".

35. § 58 včetně poznámky pod čarou č. 20 se zrušuje.

36. V § 60 odst. 1 se slova "celního inspektora a celního rady" nahrazují slovem "celníka" a slovo "vykonávají" se nahrazuje slovem "vykonává".

37. V nadpisu hlavy druhé v části osmé se slovo "MINISTERSTVA" nahrazuje slovy "CELNÍ SPRÁVY".

38. § 65 až 69 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22, 23, 23a, 23b a 23c znějí:

"§ 65

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu v souvislosti se služebním úrazem nebo nemocí z povolání

(1) Při výpočtu výše náhrady za ztrátu na služebním příjmu celníka, který vykonával současně jinou výdělečnou činnost v pracovním poměru nebo byl činný na základě dohody o pracovní činnosti v době, kdy u něj došlo ke služebnímu úrazu nebo kdy u něj byla zjištěna nemoc z povolání, se vychází z jeho průměrného čistého služebního příjmu a průměrného výdělku z jiné výdělečné činnosti za dobu, po kterou měla nebo mohla tato činnost trvat.

(2) Celníkovi, který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání ve služebním poměru stanoveném na dobu určitou, náleží náhrada za ztrátu na služebním příjmu bez ohledu na dobu, kdy měl služební poměr skončit.

(3) U bývalého celníka, který je zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání a pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci22), je tato podpora považována za výdělek rozhodný pro stanovení náhrady za ztrátu na služebním příjmu. Není-li mu poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci proto, že má nárok na příspěvek za službu, je za výdělek rozhodný pro stanovení náhrady za ztrátu na služebním příjmu považován tento příspěvek. Je-li zařazen v evidenci i po skončení nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, případně po uplynutí doby, po kterou by mu podpora náležela, kdyby neměl nárok na příspěvek za službu, odečítá se mu z náhrady za ztrátu na služebním příjmu minimální mzda.

(4) Bývalému celníkovi, kterému není poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci z jím zaviněných důvodů, náhrada za ztrátu na služebním příjmu nenáleží.

(5) Je-li bývalý celník osobou samostatně výdělečně činnou, určí se mu náhrada za ztrátu na služebním příjmu podle dokladu o přiznání daně z příjmů fyzických osob.

(6) Nedosahuje-li bývalý celník výdělku ve výši minimální mzdy, je považována minimální mzda za výdělek.

(7) Příspěvek za službu je považován za výdělek v případě, že si bývalý celník zvolil příspěvek za službu místo plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. V takovém případě se za výdělek považuje ta část příspěvku za službu, která odpovídá výši plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, který by mu jinak náležel.

§ 66

Náhrada za bolest

Celníkovi náleží náhrada za bolest ve dvojnásobné výši, než stanoví zvláštní právní předpis pro zaměstnance v pracovním poměru23), jestliže došlo k poškození jeho zdraví při služebním zákroku osobou, jejíž jednání směřovalo proti tomuto zákroku, nebo jestliže došlo k poškození jeho zdraví pro výkon služby.

§ 67

Výše jednorázového mimořádného odškodnění

Výše jednorázového mimořádného odškodnění se řídí mírou ztížení společenského uplatnění celníka. Dojde-li k poškození zdraví celníka za podmínek uvedených v § 64 písm. a) až c), určí služební funkcionář výši jednorázového mimořádného odškodnění v horní hranici stanovené v § 92 odst. 4 zákona.

§ 68

Náklady spojené s pohřbem

(1) Za náklady spojené s pohřbem celníka se považují náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých nákladů na smuteční ošacení.

(2) Náhrada nákladů na zřízení pomníku nebo desky se poskytuje ve výši dvojnásobku částky stanovené zvláštními právními předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru23a). Náhrada nákladů na smuteční ošacení a cestovní výlohy náleží jen pozůstalým23b).

§ 69

Jednorázové odškodnění pozůstalých vyšší částkou

Zemře-li celník následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání za podmínek stanovených v § 92 odst. 4 zákona, náleží pozůstalým23b) jednorázové odškodnění ve výši čtyřnásobku částky stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru23c).

22) § 39 až 57 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

23) Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.

23a) § 197 a 198 zákoníku práce.
§ 37 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.

23b) § 120 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb.

23c) § 200 zákoníku práce.".

39. V § 70 odst. 1 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "celní správě".

40. V § 70 odst. 5 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "celní správy".

41. V § 71 odst. 3 písm. h) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "celní správě".

42. V § 72 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:

"(2) Do doby trvání služebního poměru rozhodné pro vznik nároku na odchodné se nezapočítává doba

a) zproštění výkonu služby, jestliže celníkovi nenáležel rozdíl, o který byl jeho služební příjem zkrácen,

b) výkonu vazby a trestu odnětí svobody, s výjimkou případů, kdy podle zvláštního právního předpisu24a) vznikl nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo trestu odnětí svobody,

c) služebního volna bez nároku na služební příjem, jestliže trvalo nepřetržitě alespoň 1 měsíc,

d) dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc, zranění nebo jiný úraz, jestliže nevznikl nárok na služební příjem v nemoci nebo na nemocenské,

e) rodičovské dovolené, nejde-li o rodičovskou dovolenou poskytnutou celníkovi v rozsahu, v jakém je celničce udělována mateřská dovolená.

24a) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.".

43. § 73 včetně nadpisu zní:

"§ 73

Odchodné při opětovném skončení služebního poměru

Jestliže bylo celníkovi při skončení předchozího služebního poměru vyplaceno odchodné ve výši nižší, než je odchodné, na které mu vznikl nárok při opětovném skončení služebního poměru, vyplatí se mu odchodné ve výši rozdílu mezi odchodným, na které mu vznikl nárok, a dříve vyplaceným odchodným. Jestliže bylo celníkovi při skončení předchozího služebního poměru vyplaceno odchodné ve výši stejné nebo vyšší, než činí odchodné, na které mu vznikl nárok, odchodné se mu nevyplatí. Stejným způsobem se postupuje, bylo-li celníkovi při skončení předchozího služebního poměru vojáka z povolání vyplaceno odbytné.".

44. V § 74 odst. 1 se slova „hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy „podporou v nezaměstnanosti nebo podporou při rekvalifikaci22)“.

45. V § 74 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

b) bývalému celníkovi nebyla poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci v důsledku nesplnění povinností, stanovených zvláštním právním předpisem26),

26) § 39 až 57 zákona č. 435/2004 Sb.".

46. V § 75 odst. 3 písmeno c) zní:

c) podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci vyplacená za jednotlivé kalendářní měsíce doby nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání na základě potvrzení příslušného úřadu práce27a).".

47. § 77 včetně poznámky pod čarou č. 27c zní:

"§ 77

Doba rozhodná pro nárok na příspěvek za službu

(1) Dobou rozhodnou pro nárok na příspěvek za službu je doba trvání služebního poměru uvedená v § 72 odst. 1, přičemž se do této doby nezapočítává doba uvedená v § 72 odst. 2.

(2) Do doby rozhodné pro nárok na příspěvek za službu se započítávají též doby pracovního poměru příslušníka Sboru ozbrojené ochrany železnic, Sboru požární ochrany a celníka, jestliže byly započitatelné podle zvláštních právních předpisů27c) jako doby služebního poměru, s výjimkou doby

a) výkonu vazby a trestu odnětí svobody, s výjimkou případů, kdy podle zvláštního právního předpisu24a) vznikl nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo trestu odnětí svobody,

b) pracovní neschopnosti, po kterou nenáleželo nemocenské,

c) pracovního volna bez náhrady mzdy delšího než 1 měsíc.

27c) § 44 zákona č. 230/1992 Sb.
§ 21 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb.
Čl. VI zákona č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

48. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní:

"§ 77a

Výplata příspěvku za službu

(1) Příspěvek za službu se vyplácí způsobem a v termínech stanovených pro výplatu služebního příjmu.

(2) Je-li po skončení služebního poměru bývalé celničce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství nebo celníkovi peněžitá pomoc, poskytuje se jim příspěvek za službu dnem následujícím po dni zastavení výplaty této dávky.".

49. Za § 78 se vkládá nový § 78a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27d zní:

"§ 78a

Souběh příspěvku za službu s výsluhovým příspěvkem

Souběh příspěvku za službu s výsluhovým příspěvkem je vyloučen. Náleží-li celníkovi při skončení služebního poměru příspěvek za službu podle § 116 až 119 zákona ve stejné výši jako výsluhový příspěvek podle zvláštního právního předpisu27d), vyplácí se mu příspěvek za službu jen v případě, že mu není vyplácen výsluhový příspěvek.

27d) § 132 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.".

50. V příloze č. 1 odstavci 6 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "celní správy".

51. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 až 37 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 259/1997 Sb.

Seznam činností, které jsou zakázané těhotným celničkám, celničkám do konce devátého měsíce po porodu a celničkám, které kojí

I. Těhotným celničkám jsou zakázány činnosti

a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména

1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu30),

2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,

3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v části IV. a V. této přílohy, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ.min-1 netto,

4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha v kleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorie druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu30) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,

5. spojené s tlakem na břicho,

6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy,

7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,

8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu31),

9. spojené s psychickou zátěží zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu30),

e) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu30),

f)  při nichž by mohly být vystaveny rázům32),

g) spojené s expozicí vibracím,

1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu30),

2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem32) snížené o 10 dB,

h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,

i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedenými ve zvláštním právním předpisu31),

j) s chemickými látkami a chemickými přípravky

1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a R 48 podle zvláštního právního předpisu33),

2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu33),

3. poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64 podle zvláštního právního předpisu33),

4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27, nebo mající výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 zvláštního právního předpisu33),

5. omezujícími dělení buněk,

6. při kombinaci R vět uvedených v bodech 1 až 4,

k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,

l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu,

m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikací, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,

n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám, již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou činnosti s nimi zařazeny do kategorie druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu30) ,

o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky činnosti nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva, včetně práce s rentgenovými přístroji používanými při kontrolních činnostech celní správy,

p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a činnosti spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupiny 2 až 4 uvedeným ve zvláštním právním předpisu31), zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu30), pokud nelze u těhotné celničky prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané činnosti v úvahu,

q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo zvláštním právním předpisem34),

r) zařazené podle zvláštního právního předpisu35), jako rizikové, pokud se na ně nevztahuje ustanovení písmene p),

s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,

t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4°C a nižší,

u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5°C,

v) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména činnosti

1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi,

2. s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního právního předpisu33), nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,

3. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,

4. ve výškách nad 1,5 m, měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel, a nad volnou hloubkou,

5. na zařízeních vysokého elektrického napětí,

6. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu36),

7. související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu37),

8. při porážení zvířat na jatkách,

9. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,

10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,

11. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.

II. Celničkám, které kojí

jsou zakázány činnosti uvedené v části I. písm. h) až n) a písm. o) jde-li o činnosti v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči.

III. Celničkám do konce devátého měsíce po porodu

jsou zakázány činnosti uvedené v části I. písm. a) až d), písm. f) a g) a písm. s) až v).

IV. Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen těhotnými celničkami a celničkami do konce devátého měsíce po porodu v pracovní poloze vstoje nebo vsedě

Hmotnost ručně
zvedaných a
přenášených břemen
(kg)
Délka vertikální dráhy břemeneMaximální počet zdvihů za 1 minutuKumulativní hmotnost
(kg) břemen zvedaných
a přenášených
za pracovní dobu
od 5 do 7,5podlaha - zápěstí 1)32500
zápěstí - rameno 1)5
od 2,5 do 5podlaha - zápěstí 1)42000
zápěstí - rameno 1)7
podlaha - rameno 1)3
od 1,5 do 2,5   podlaha - zápěstí 1)51800
podlaha - rameno4
podlaha - nad rameno3
zápěstí - rameno8
zápěstí - nad rameno4
rameno - nad rameno3

1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 2,5 kg.

Činnost spojenou s ručním zvedáním a přenášením břemen lze vykonávat při dodržení počtu zdvihů a vzdálenosti přenášení v nepřetržitém pracovním cyklu nejdéle po dobu 15 minut; mezi jednotlivými na sebe navazujícími pracovními cykly je nutné ruční manipulaci s břemeny vyloučit na 15 minut u břemen u hmotnosti 5 až 7,5 kg a na dobu 10 minut u břemen o hmotnosti 2 až 5 kg. Činnost spojenou s ručním zvedáním a přenášením břemen lze vykonávat při dodržení hmotnostních limitů pouze do doby naplnění limitních hodnot kumulativních hmotností ve stanovené době služby.

Od ukončeného dvacátého týdne těhotenství je nutno vyloučit manipulaci břemene na podlahu a z podlahy.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla.

V. Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými celničkami

Hmotnost ručně přenášených břemen (kg)7,552,5
Největší vzdálenost (m)51520

Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.

30) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

31) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

32) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

33) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

34) Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

35) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

36) Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

37) Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru