Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 299/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 106/2005
Platnost od 25.07.2005
Účinnost od 01.08.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

299

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2005,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., a podle § 11 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb. a vyhlášky č. 434/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. e) se slova "podle příloh č. 9 a 10" nahrazují slovy "podle příloh č. 9, 10 a 12".

2. V příloze č. 9 se v bodě 1.2 za slova "uvažovaný účel" doplňují slova, která včetně poznámek pod čarou č. 13 a 14 znějí: "a integrované hodnocení úložiště13) jako souhrn dílčích hodnocení místa úložiště podle přílohy č. 12 pro posouzení bezpečného uložení odpadu a bezpečné izolace okolního prostředí z pohledu případných rizikových vlivů na zdraví lidí a složky životního prostředí v lokalitě, ve které je úložiště umístěno, provedené odborně způsobilou osobou s osvědčením vydaným podle zvláštního právního předpisu14)

13) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 4. 1999 o skládkách.
Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. 12. 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES.

14) Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.".

3. Doplňuje se příloha č. 12, která včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.

Hodnocení rizik lokality, ve které je úložiště umístěno

Provozovatel zařízení předloží integrované hodnocení úložiště, obsahující tyto části:

1. geologické hodnocení,

2. geomechanické hodnocení,

3. hydrogeologické hodnocení,

4. geochemické hodnocení,

5. hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí,

6. hodnocení provozní fáze,

7. hodnocení z dlouhodobého hlediska,

8. hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení,

1. Geologické hodnocení

Na základě průzkumu a analýzy druhů hornin, zemin a topografie prokazuje komplexní znalost geologických podmínek úložiště. Je třeba zahrnout i umístění, frekvenci a strukturu puklin nebo zlomů okolní geologické vrstvy a případný možný vliv seismické aktivity na tyto struktury. Geologické hodnocení musí prokázat vhodnost lokality pro podzemní skladování.

2. Geomechanické hodnocení

Vhodnými průzkumy musí být doložena stabilita důlního díla. Vlastnosti uloženého odpadu musí být součástí tohoto hodnocení. Postupy musí být systematicky analyzovány a zdokumentovány.

Z analýzy musí být zřejmé, že

a) v průběhu tvorby úložiště odpadů a ani potom se neočekávají žádné větší deformace podzemních prostor ani samotných úložišť odpadů, ani zemského povrchu ve stanoveném chráněném území dané lokality, které by poškodily provozuschopnost úložiště nebo vytvořily cestu úniku do biosféry,

b) stabilita geologických struktur podzemních prostor v místě úložiště odpadů je dostatečná, aby se zabránilo jejich zhroucení během provozu úložiště,

c) uložený materiál bude mít dostatečnou stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí.

3. Hydrogeologické hodnocení

Musí být proveden průzkum hydraulických vlastností, který stanoví strukturu toku podzemní vody v okolním horninovém prostředí, na základě informací o hydraulické vodivosti horniny, zlomů a hydraulických gradientů s cílem zamezit zhoršování kvality podzemních vod.15)

4. Geochemické hodnocení

Musí být proveden průzkum složení horninového prostředí a podzemní vody, který posoudí současné složení důlní vody a jeho možný budoucí vývoj, povahu a hojnost minerálů vyplňujících zlomy, jakož i kvantitativní mineralogický popis horninového prostředí včetně posouzení vlivu úložiště (vyluhování) na geochemický systém.

5. Hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí

Posoudí se vlivy úložiště odpadů na zdraví lidí a složky životního prostředí. Musí být provedena základní studie povrchového přírodního pozadí v dané lokalitě úložiště a zjištěn možný vliv jeho výstavby a provozu na rostlinstvo, živočišstvo a další chráněné přírodní objekty.

6. Hodnocení provozní fáze

Z analýzy musí být zřejmé, že

a) úložiště je stabilní,

b) riziko případného kontaktu mezi odpady a složkami životním prostředím včetně ohrožení zdraví lidí je řešeno v havarijním plánu úložiště,

c) rizika týkající se bezpečnosti provozu zařízení jsou nedílnou součástí zpracovaného a schváleného havarijního plánu úložiště,

d) z důvodů ochrany pracovníků jsou odpady ukládány na úložiště odpadů bezpečně oddělené od hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

e) riziko, že by došlo ke ztrátě propustnosti při provozu je přijatelné z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

Při hodnocení bezpečnosti provozu se vychází z pravidelných analýz provozu úložiště na základě všech údajů o způsobu nakládání s odpady. Musí být prokázáno, že odpad nebude s horninou reagovat chemicky ani fyzikálně. Dále je nezbytné identifikovat konkrétní případy, které by mohly vést k vytvoření komunikace v horninovém prostředí mezi odpady a životním prostředím během provozu úložiště. Jednotlivé druhy případných provozních rizik je třeba shrnout do konkrétních kategorií a vyhodnotit jejich možný účinek. Opatření k omezení těchto účinků musí být součástí havarijního plánu.

7. Hodnocení z dlouhodobého hlediska

Hodnocení rizik ukládání odpadů musí pokrývat delší časový úsek. Musí být doloženo a garantováno, zda z dlouhodobého hlediska po dočasném nebo trvalém zastavení provozu úložiště nedojde k vytvoření komunikace v horninovém prostředí mezi odpady a složkami životního prostředí včetně vlivů na zdraví lidí.

Musí být kvantitativně posouzeny z dlouhodobého hlediska omezující faktory lokality úložiště jako jsou např. kvalita odpadů, stav průvodní horniny, zakládky, plnění vrtů, skrývky, provedení důlních děl apod. a vyhodnoceny na základě konkrétních údajů o lokalitě nebo na základě dostatečně kvalifikovaného odhadu při zohlednění geochemických a hydrogeologických podmínek a přirozené ředění a vyluhování uložených odpadů.

Dlouhodobou bezpečnost úložiště odpadů musí být prokázána prostřednictvím hodnocení bezpečnosti, obsahujícím popis výchozího stavu v určité době (např. v okamžiku uzavření), včetně varianty, ve kterém se nastíní důležité změny, které lze v geologickém čase očekávat. Především musí být posouzeny důsledky uvolňování příslušných látek z úložiště odpadů, a to v různých variantách, které zobrazí možný dlouhodobý vývoj ovlivňující úložiště a složky životního prostředí a zdraví lidí.

Použité obaly a konstrukce důlních děl se při hodnocení dlouhodobých rizik úložiště odpadu neberou v úvahu vzhledem k jejich omezené životnosti.

8. Hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení

Předtím, než se dostanou odpady do podzemí, tj. na konečné místo určení, musí být vykládány, testovány a případně i přechodně skladovány na povrchu. Přijímající zařízení musí vyhovovat požadavkům na skládky a musí být navržena a provozována tak, aby zabránila poškozování lidského zdraví a životního prostředí.

15) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Přesunout nahoru