Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 298/2005 Sb.Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

Částka 106/2005
Platnost od 25.07.2005
Účinnost od 01.08.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

298

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2005

o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle § 29 odst. 2 písm. e) a § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI A ODBORNOU ZPŮSOBILOST PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI NEBO ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

HLAVA I

ODBORNÁ KVALIFIKACE A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) odbornou kvalifikací způsobilost k výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem prokazovaná předepsaným ukončeným vzděláním a předepsanou odbornou praxí při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,

b) odbornou způsobilostí naplnění odborné kvalifikace a prokázání znalostí z právních předpisů (§ 3 odst. 1), a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon činnosti,

c) ukončeným středním vzděláním úspěšné ukončení studia v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Prokazuje se dokladem o ukončeném středním vzdělání,

d) ukončeným vysokoškolským vzděláním úspěšné ukončení studia v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Prokazuje se dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání,

e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Odborná praxe v oborech elektrotechnika, strojírenství nebo ukládání odpadů se prokazuje též výkonem činnosti získané mimo hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Prokazuje se dokladem o odborné praxi,

f) vedením důlních a podzemních děl proces vytváření nebo likvidace důlních a podzemních děl při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem (zahrnuje ražení, hloubení, vyztužování, údržbu, rekonstrukci, zakládání, zajišťování a likvidaci důlních nebo podzemních děl a dobývání ložisek nerostů, skrývkové a těžební řezy, etáže výsypek),

g) vzorovou dokumentací soubor technických podkladů k požadované odborné způsobilosti, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a požadované pracovní podmínky při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

§ 2

Odborně kvalifikovaná osoba

(1) Fyzické osoby ustanovené k zajištění odborného a bezpečného výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí splňovat tuto odbornou kvalifikaci:

a) závodní dolu2) jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na dole musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

b) závodní lomu2) jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

1. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

2. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

c) závodní jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

d) bezpečnostní technik jako fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

e) báňský projektant jako fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem6), musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

f) projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

g) geomechanik jako fyzická osoba způsobilá vypracovávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost v protiotřesové oblasti musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,

h) hodnotitel rizik ukládání odpadů jako fyzická osoba způsobilá vypracovávat integrovanou analýzu úložiště a provádět hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích7) musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. Tato odborně způsobilá osoba je rovněž způsobilá k provádění vyhodnocování ukládání odpadů na povrchu důlních děl vzniklých hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem a k hodnocení rizik při nakládání s těžebními odpady15),

i) vedoucí větrání jako fyzická osoba způsobilá k řízení větrání dolu při hornické činnosti musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,

j) odborný znalec jako fyzická osoba stanovená Českým báňským úřadem je oprávněn zpracovávat

1. odborné posudky a stanoviska pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem16),

2. odborné posudky a stanoviska a provádět zkoušky u vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek a musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. Český báňský úřad přihlédne při stanovení odborného znalce k jeho technickým a odborným znalostem, délce odborné nebo vědecké praxe a k znalosti obecně závazných právních předpisů,

k) technický dozor8) je fyzická osoba ustanovená ke kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců, dodržování technologických předpisů, předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti provozu a pracovních podmínek. Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít

1. odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců, nebo

2. odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,

Technický dozor pro výkon speciálních činností (zejména strojní, elektro, chemické, stavební) musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru,

l) projektant instalací strojního zařízení jako fyzická osoba způsobilá projektovat instalace strojních zařízení používané při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,

m) hlavní důlní měřič jako fyzická osoba způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost. Je odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení, doplňování a uchovávání musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi ve výkonu důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky,

n) důlní měřič jako fyzická osoba způsobilá provádět a řídit jednotlivá měření při důlně měřické činnosti. Je odpovědná za správnost a úplnost jednotlivých měření a vyhotovených jednotlivých částí důlně měřické dokumentace, které tato osoba prováděla nebo řídila při důlně měřické činnosti, musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) nebo v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě středního vzdělání s maturitní zkouškou musí mít odbornou praxi ve výkonu důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok.

(2) Má-li být funkce závodního dolu, závodního, bezpečnostního technika, projektanta, geomechanika, vedoucího větrání, technického dozoru a předáka vykonávána na plynujícím dole, na dole nebezpečném důlními otřesy, průtržemi hornin a plynů nebo na uhelném dole, požaduje se, aby alespoň polovina předepsané odborné praxe byla vykonána na dole s obdobnými podmínkami.

§ 3

Odborná způsobilost

(1) Znalost právních předpisů upravujících ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, požární ochranu, bezpečnost technických zařízení, zabezpečení chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, používání výbušnin při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i schopnost jejich uplatnění při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon práce nebo funkce, se ověřuje zkouškou.

(2) Odborná způsobilost závodního je oprávněním též k výkonu regulovaných činností uvedených v ustanovení § 4 písm. d) a k).

§ 4

Ověřování odborné způsobilosti

Orgány státní báňské správy ověřují odbornou způsobilost

a) závodního dolu,

b) závodního lomu,

c) závodního,

d) bezpečnostního technika,

e) báňského projektanta,

f) projektanta instalací elektrických zařízení,

g) geomechanika,

h) hodnotitele rizik ukládání odpadů,

i) vedoucího větrání,

j) odborného znalce,

k) technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl,

l) projektanta instalací strojního zařízení,

m) hlavního důlního měřiče,

n) důlního měřiče.

§ 5

Postup ověřování odborné způsobilosti orgány státní báňské správy

(1) Odbornou způsobilost fyzických osob uvedených v § 4 ověřují orgány státní báňské správy, a to zkouškou před komisemi stanovenými předsedou Českého báňského úřadu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

(2) Ke zkoušce se podává přihláška místně příslušnému orgánu státní báňské správy s vymezením požadovaného druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem k dané odborné způsobilosti. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. K přihlášce se přikládají úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci a doklady o dosavadní činnosti v oblasti hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

(3) Ke zkoušce může být připuštěna fyzická osoba, která předložila doklady stanovené v odstavci 2.

(4) Fyzické osoby uvedené v § 4 písm. a) až i) a l) až m) s přihláškou dále předloží vzorovou dokumentaci k získání požadované odborné způsobilosti, kterou zpracovaly nebo se na jejím zpracování podílely.

(5) Při ověřování odborné způsobilosti závodního dolu a závodního lomu podle odstavce 1 komise rovněž ověří a posoudí dosavadní výsledky při výkonu technických funkcí a schopnosti řešit provozní situace a mimořádné události.

(6) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. Do výsledku zkoušky bude rovněž zahrnuto hodnocení z hlediska platných bezpečnostních předpisů v zpracované dokumentaci podle odstavce 4. O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvedou otázky, hodnocení odpovědí, hodnocení předložené dokumentace podle odstavce 4, výsledek zkoušky a podpisy zkušební komise. Zkouška může být opakována nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí, a to až po uplynutí doby 3 měsíců.

(7) Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá příslušný správní orgán zaměstnanci osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

§ 6

Platnost osvědčení

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky podle ustanovení § 8 o dalších 5 let.

§ 7

Ověřování odborné způsobilosti organizací

(1) Odbornou způsobilost fyzických osob zajišťujících v organizaci odborný a bezpečný výkon hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem ověřuje zkouškou organizace, u níž jsou v pracovním nebo obdobném poměru, pokud ji neověřují orgány státní báňské správy.

(2) Odbornou způsobilost fyzických osob zajišťujících v organizaci při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem technický dozor nad odborným a bezpečným výkonem speciálních činností, zejména elektro, strojní, chemické, stavební ověřuje zkouškou organizace.

(3) Znalost bezpečnostních předpisů u fyzických osob, jejichž odbornou způsobilost ověřuje organizace, a fyzických osob, které nevykonávají opakované ověření odborné způsobilosti, se ověřuje zkouškou před komisí organizace. Zkoušky se opakují ve lhůtě do tří let od předcházející zkoušky.

HLAVA II

OPAKOVANÉ OVĚŘENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 8

Periodické zkoušky

(1) Fyzické osoby, jejichž odborná způsobilost uvedená v ustanovení § 4 písm. a) až j) a l) až n) je ověřována orgány státní báňské správy, se musí podrobit opakovanému ověření odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") v rozsahu potřebném pro výkon činnosti.

(2) Periodická zkouška se provádí ve lhůtě do pěti let od předchozí zkoušky.

(3) Periodická zkouška se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. Žádost o periodickou zkoušku je třeba podat příslušnému orgánu státní báňské správy nejpozději 60 dnů před uplynutím lhůty podle odstavce 2.

(4) Periodická zkouška podle odstavce 2 může být opakována nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí.

(5) O periodické zkoušce se vyhotoví záznam, který obsahuje údaje podle ustanovení § 5 odst. 6.

(6) Datum vykonání periodické zkoušky a platnost osvědčení vyznačí příslušný správní orgán na rubu osvědčení.

HLAVA III

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

§ 9

(1) Uznávání odborné kvalifikace, odborné způsobilosti a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace k výkonu příslušné regulované činnosti se provádí podle zvláštního právního předpisu14), pokud je ověřují orgány státní báňské správy.

(2) U státních příslušníků členských států Evropské unie a členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace se vyžaduje pro výkon regulované činnosti nezbytně nutná znalost českého jazyka v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

HLAVA IV

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

§ 10

(1) Platná osvědčení o odborné způsobilosti vydaná orgány státní báňské správy přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

(2) Odborná způsobilost závodního dolu je oprávněním též k výkonu regulovaných činností uvedených v ustanovení § 4 písm. c) až f), h), j) a l). Odborná způsobilost závodního lomu s roční těžbou větší než 500 tisíc tun opravňuje k výkonu regulovaných činností uvedených v § 4 písm. c) až f) a l).

(3) Fyzické osoby, které do účinnosti této vyhlášky splňovaly odbornou způsobilost pro výkon činnosti vedoucí pracovník, splňují požadavky odborné způsobilosti pro výkon činnosti závodní [§ 2 odst. 1 písm. c)].

HLAVA V

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 11

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

2. Vyhláška č. 74/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů

§ 12

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 99/1995 Sb., vyhlášky č. 341/2001 Sb. a vyhlášky č. 338/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 27 odst. 8 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovy "závodní, závodní dolu nebo závodní lomu".

2. V § 102 odst. 1 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "závodní dolu".

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

§ 13

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb. a vyhlášky č. 141/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní dolu.".

2. V § 114 se odstavce 2 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 150 se odstavce 2 a 3 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů

§ 14

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb., vyhlášky č. 236/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 142/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 a 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 21 odst. 2, § 158 odst. 1, § 163 odst. 6 a § 178 odst. 2 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

2. V § 17 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní lomu nebo závodní.".

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 143/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 133 odst. 2 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

2. V § 17 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní, závodní dolu nebo závodní lomu.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

§ 16

V § 2 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 144/2004 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pojmem vedoucího pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba s ověřenou odbornou způsobilostí závodní.".

ČÁST SEDMÁ

Změna vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb.

§ 17

Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) vedoucího pracovníka fyzická osoba s ověřenou odbornou způsobilostí závodní.".

2. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

§ 18

V § 2 odst. 5 vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb.

§ 19

V § 21 odst. 3 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, se slova v závorce nahrazují slovy "závodním, závodním dolu nebo závodním lomu".

ČÁST DESÁTÁ

Změna vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

§ 20

Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 1 písm. e) a § 4 odst. 1 písm. c) se slova "vedoucího pracovníka" nahrazují slovem "závodního".

2. V § 1 odst. 1 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".


ČÁST JEDENÁCTÁ

Účinnost

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 240/2006 Sb. Čl. II

1. Požadavky této vyhlášky stanovené pro odbornou způsobilost technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl se považují za splněné u fyzických osob, které tuto činnost vykonávaly ke dni 1. srpna 2005, jejich odborná způsobilost byla ověřena podle vyhlášky č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, a po dni nabytí účinnosti této vyhlášky tuto funkci vykonávají u téže organizace.

2. Odborná způsobilost závodního dolu je též oprávněním k výkonu regulovaných činností uvedených v § 4 písm. c) až e), i) a k) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění této vyhlášky. Odborná způsobilost závodního lomu s roční těžbou větší než 500 000 tun opravňuje též k výkonu regulovaných činností uvedených v § 4 písm. c) až e) a k) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění této vyhlášky. Odborná způsobilost závodního lomu s roční těžbou nižší než 500 000 tun opravňuje též k výkonu regulované činnosti uvedené v § 4 písm. k) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 378/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

Odborně způsobilým osobám uvedeným v § 4 písm. j), m) a n) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, začíná běžet lhůta ke splnění povinnosti stanovené v § 8 vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nevykonají-li uvedené odborně způsobilé osoby periodickou zkoušku do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývá osvědčení platnost.


Předseda:

prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 298/2005 Sb.

Vstupní požadavky na teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon vybraných regulovaných činností

1. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon závodního dolu:

- mineralogie a petrografie,

- hornictví,

- mechanika hornin a zemin,

- geologie,

- hornická geomechanika,

- dobývání ložisek,

- ražení podzemních důlních děl,

- důlní měřictví,

- větrání dolu,

- hornická rizika a záchranářství,

- horní právo a bezpečnostní předpisy,

- zahlazení hornické činnosti a rekultivace,

- zajištění likvidace dolů,

- vlivy poddolování,

- trhací práce.

2. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon závodního lomu podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1 této vyhlášky:

- mineralogie a petrografie,

- hornictví,

- mechanika hornin a zemin,

- geologie,

- geodézie,

- dobývání ložisek,

- hornická rizika a záchranářství,

- horní právo a bezpečnostní předpisy,

- trhací práce.

3. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti závodního lomu podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2 této vyhlášky:

a) geologie,

b) dobývání ložisek,

c) hornická rizika a záchranářství,

d) horní právo a bezpečnostní předpisy,

e) trhací práce.

4. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti závodního a bezpečnostního technika podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) této vyhlášky:

a) hornictví nebo dobývání ložisek nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo ražení podzemních děl nebo studijního předmětu podobného obsahu,

b) geologie,

c) geodézie nebo důlní měřictví,

d) strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní předmět podobného obsahu,

e) trhací práce,

f) bezpečnostní předpisy.

5. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti báňského projektanta podle § 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky:

a) hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,

b) geologie,

c) technické kreslení,

d) strojírenství nebo strojní zařízení,

e) geomechanika nebo geotechnika,

f) větrání důlních nebo podzemních děl,

g) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět podobného obsahu,

h) důlní měřictví nebo geodézie,

i) bezpečnostní předpisy,

j) trhací práce.

6. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti vedoucího větrání podle § 2 odst. 1 písm. i) této vyhlášky:

a) hornictví,

b) geologie,

c) strojírenství nebo strojní zařízení,

d) větrání důlních nebo podzemních děl,

e) dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl,

f) důlní měřictví nebo geodézie,

g) bezpečnostní předpisy,

h) trhací práce.

7. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl podle § 2 odst. 1 písm. k) bodu 1 této vyhlášky:

a) hornictví nebo dobývání ložisek nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo ražení podzemních děl nebo studijního předmětu podobného obsahu,

b) strojírenství nebo strojní zařízení,

c) trhací práce,

d) bezpečnostní předpisy.

8. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti projektanta instalací elektrických zařízení podle § 2 odst. 1 písm. f) této vyhlášky:

a) elektrotechnika,

b) bezpečnostní předpisy.

9. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon geomechanika dle § 2 odst. 1 písm. g) této vyhlášky:

- mineralogie a petrografie,

- hornictví,

- mechanika hornin a zemin,

- geologie,

- hornická geomechanika,

- hornická rizika a záchranářství,

- technologie vrtných prací,

- horní právo a bezpečnostní předpisy,

- hornická geofyzika,

- trhací práce v dolech.

10. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon hodnotitele rizik dle § 2 odst. 1 písm. h) této vyhlášky:

- mineralogie a petrografie,

- chemie,

- důlní měřictví nebo geodézie,

- mechanika hornin a zemin,

- geologie,

- hydrogeologie a odvodňování,

- hornictví a životní prostředí,

- hornická rizika a záchranářství,

- horní právo a bezpečnostní předpisy,

- zahlazení hornické činnosti a rekultivace.

11. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti hlavního důlního měřiče podle § 2 odst. 1 písm. m) této vyhlášky:

a) důlní měřictví nebo geodézie,

b) hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,

c) geologie nebo geotechnika,

d) bezpečnostní předpisy,

e) důlní škody a zahlazování následků hornické činnosti nebo nauka o životním prostředí.

12. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon důlního měřiče podle § 2 odst. 1 písm. n) této vyhlášky:

a) důlní měřictví nebo geodézie,

b) hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,

c) geologie nebo geotechnika,

d) bezpečnostní předpisy.

13. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti projektanta instalací strojního zařízení podle § 2 odst. 1 písm. l) této vyhlášky:

a) strojírenství nebo strojní zařízení,

b) bezpečnostní předpisy.

Poznámky pod čarou

2) § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 45 zákona č. 111/1998 Sb.

5) § 6 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.

6) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

7) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.

8) § 7 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 18/2004 Sb.

15) § 4 odst. 3 vyhlášky č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

16) § 5c zákona č. 61/1988 Sb.

Přesunout nahoru