Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 296/2005 Sb.Vyhláška o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí

Částka 106/2005
Platnost od 25.07.2005
Účinnost od 01.08.2005
Zrušeno k 01.01.2008 (286/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2005

o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu (dále jen "centrální evidence"), a dále postupy a lhůty, které je poskytovatel povinen plnit.

§ 2

(1) Obsah a rozsah údajů o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Obsah a rozsah údajů o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytnutých ze státního rozpočtu se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Poskytovatel zaznamená údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytnutých ze státního rozpočtu a o jejich příjemcích v elektronické podobě do datových souborů. Datové soubory poskytovatel zaznamená do centrální evidence prostřednictvím zabezpečené automatizované webové služby Ministerstva financí.

(2) Poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, který všechny povinné údaje stanovené touto vyhláškou zaznamenává do jiného resortního informačního systému, může předávat tyto údaje do centrální evidence prostřednictvím tohoto systému.

§ 4

(1) Poskytovatel zaznamená údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytnutých ze státního rozpočtu a o jejich příjemcích ve lhůtách do 24. dne kalendářního měsíce následujícího po ukončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí a do 31. března po ukončení čtvrtého čtvrtletí každého kalendářního roku.

(2) Poskytovatel zaznamená údaje o dotacích ze státního rozpočtu poskytnutých do rozpočtů územních samosprávných celků ve lhůtě do 31. března po ukončení kalendářního roku, ve kterém byly dotace ze státního rozpočtu poskytnuty.


§ 5

Přechodné ustanovení

Poskytovatel zaznamenává poprvé údaje o návratných finančních výpomocích poskytnutých ze státního rozpočtu a o jejich příjemcích do centrální evidence za celý rok 2005 v termínu do 31. března 2006.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2005 Sb.

Údaje o příjemcích dotací a návratných finančních vypomoci poskytnutých ze státního rozpočtu

Název položkyP/N1)Identifikátor2)
Identifikační čísloPAA0017
Rodné číslo občanaPAA0001
Rodné číslo cizincePAA0009
Kód státu podle státní příslušnosti příjemceP3)AA0033
Kód právní formy subjektuPAA0019
Název právnické osobyPAA0020
PříjmeníPAA0075
JménoPAA0074
Titul před jménemNAA0010
Titul za jménemNAA0011
Kód státu podle sídla/trvalého pobytu příjemceP3)AA0033
Předávací kód části obcePAA0175
Předávací kód městské části/městského obvoduPAA0176
Název ulice a veřejného prostranstvíPAA0063
Číslo popisné nebo číslo evidenčníPAA0065
AA0066
Číslo orientačníNAA0067
Poštovní směrovací čísloPAA0038
Předávací kód adresy stavebního objektuNAA0109
Kvalifikátor adresyPAA0039
Adresa uvedená textověPAA0739
Faxové číslo, telefonní čísloNAA0050
E-mailNAA0666

Vysvětlivky:

1) P - povinné údaje; N - nepovinné údaje

2) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

3) Povinné pouze pro cizince nebo zahraniční právnické osoby.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2005 Sb.

Údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytnutých ze státního rozpočtu

Název položkyP/N1)Identifikátor2)
Kód poskytovatelePAA0716
Kód titulu (dotace/návratná finanční výpomoc)PAA0717
Kód finančního zdrojePAA0720
Evidenční číslo (smlouva/rozhodnutí)PFormát AA0105
Datum podání žádostíNFormát AA0110
Žádaná výše finančních prostředkůNFormát AA0112
Datum poskytnutí dotace/návratné finanční výpomociPFormát AA0110
Poskytnutá výše dotace/návratné finanční výpomociPFormát AA0112
Kód krytí finančních prostředků4)PAA0743
Indikátor úročení návratné finanční výpomociP3)AA0719
Datum splácení návratné finanční výpomociP3)Formát AA0110
Splácená výše návratné finanční výpomociP3)Formát AA0112
Čerpaná výše dotace k 31.12. daného rokuPFormát AA0112
Spotřebovaná dotacePFormát AA0112
Indikátor návratnostiPAA0722
Číslo ukazatele státního rozpočtuPAA0723
Číslo položky rozpočtové skladbyPAA0724
Číslo paragrafu rozpočtové skladbyPAA0725
Rok5)PAA0231
Indikátor proplácení přes Národní fondPAA0726
Kód typu operace s finančními prostředkyNAA0727
Variabilní symbolNAA0043
Konstantní symbolNAA0042
Číslo účtu poskytovateleNFormát AA0046
Identifikační kód banky poskytovateleNAA0045
Číslo účtu příjemceNFormát AA0046
Identifikační kód banky příjemceNAA0045
Identifikační číslo dotace/návratné finanční výpomociNAA0728
Kód klasifikace územních statistických jednotekNAA0177; AA0178
AA0179; AAC013
Popis území realizaceNAA0730
Indikátor dotace/návratné finanční výpomociPAA0731
Název dokumentuPAA0732
Obsah dokumentu předpisuNAA0733

Vysvětlivky:

1) P - povinné údaje; N - nepovinné údaje

2) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

3) Povinný údaj pro finanční návratné výpomoci.

4) Kód krytí finančních prostředků - klasifikace, která je poskytovateli vymezena číselníkem pro členění finančních prostředků na poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci zejména podle § 44 ods. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

5) Rozpočtové období, ve kterém jsou finanční prostředky rozpočtovány nebo poskytovány (u víceletých titulů).

Přesunout nahoru