Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 293/2005 Sb.Vyhláška o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí

Částka 105/2005
Platnost od 21.07.2005
Účinnost od 21.07.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

293

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2005

o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 65 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, (dále jen "zákon"):


Obecná ustanovení

§ 1

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) okruh dokumentů dokládajících provedení předepsaných úkonů a formalit, které je notáři povinna předložit

a) evropská společnost se zapsaným sídlem na území České republiky, jež se řídí českým právem, k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla do jiného členského státu Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát") (§ 14 odst. 3 zákona) a

b) zúčastněná společnost se sídlem na území České republiky, jež se řídí českým právem, k vydání osvědčení při založení evropské společnosti fúzí (§ 16 odst. 2 zákona).

§ 2

(1) K řádnému posouzení splnění předpokladů pro vydání osvědčení, které plynou z nařízení Rady č. 2157/20011) (dále jen "nařízení Rady") a z národního práva, si notář může vyžádat mimo dokumenty uvedené v této vyhlášce i předložení dalších dokumentů.

(2) Kde se v této vyhlášce mluví o představenstvu akciové společnosti, rozumí se tím v evropské společnosti, která má monistickou strukturu, podle okolností předseda správní rady, který je generálním ředitelem, nebo generální ředitel, popřípadě delegovaný generální ředitel. Kde se v této vyhlášce mluví o dozorčí radě akciové společnosti, rozumí se tím v evropské společnosti, která má monistickou strukturu, její správní rada.

Dokumenty k přemístění zapsaného sídla evropské společnosti

§ 3

(1) Evropská společnost, která hodlá přemístit zapsané sídlo z České republiky do jiného členského státu, je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení podle čl. 8 odst. 8 nařízení Rady

a) aktuální výpis z obchodního rejstříku a aktuální znění stanov,

b) doklad o uložení návrhu přemístění zapsaného sídla do sbírky listin obchodního rejstříku a o jeho zveřejnění,

c) stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o schválení přemístění zapsaného sídla,

d) čestné prohlášení členů představenstva evropské společnosti o tom, že jim není známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o schválení přemístění zapsaného sídla, nebo doklad o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut, anebo že se všechny oprávněné osoby vzdaly práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto usnesení valné hromady,

e) doklad o zápisu přemístění zapsaného sídla do obchodního rejstříku (§ 11 zákona),

f) doklad o uveřejnění veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného akcionářům, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla, a

g) doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva evropské společnosti o tom, že evropská společnost splnila závazky plynoucí z veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného akcionářům, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla (§ 12 zákona),

h) doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva evropské společnosti o tom, že

1. evropská společnost nemá žádné věřitele ve smyslu § 13 zákona,

2. všichni věřitelé ve smyslu § 13 zákona ještě před uplynutím lhůty tří měsíců od zveřejnění návrhu přemístění zapsaného sídla podle písmene b) požádali o zajištění svých pohledávek a všechny jejich přihlášené pohledávky byly zajištěny nebo uspokojeny,

3. všichni věřitelé ve smyslu § 13 zákona se vzdali práva na zajištění, nebo

4. evropská společnost poskytla dostatečnou jistotu věřitelům ve smyslu § 13 zákona nebo jejich pohledávky uspokojila,

i) zprávu, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance, a

j) čestné prohlášení členů představenstva evropské společnosti o tom, že nebylo zahájeno řízení týkající se zrušení, likvidace nebo úpadku evropské společnosti.

(2) Doklad nebo čestné prohlášení podle odstavce 1 písm. h) musí dále obsahovat jmenný seznam věřitelů, kteří požádali o poskytnutí dostatečné jistoty, a popis způsobu, jakým byly jejich pohledávky dostatečně zajištěny, popřípadě důvodu, pro který byli žadatelé vyloučeni z okruhu osob oprávněných požadovat poskytnutí dostatečné jistoty.

Dokumenty k založení evropské společnosti fúzí

§ 4

Základní okruh dokumentů

Společnost zúčastněná na založení evropské společnosti fúzí (dále jen "zúčastněná společnost") je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení podle čl. 25 odst. 2 nařízení Rady dokumenty dokládající, že

a) zúčastněná společnost se řídí českým právem (§ 5),

b) valná hromada, jediný akcionář, popřípadě představenstvo zúčastněné společnosti řádně schválili projekt fúze (§ 6),

c) valná hromada zúčastněné společnosti řádně schválila zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, která má být fúzí založena, pokud si takové schválení vyhradila valná hromada, která schválila projekt fúze (§ 7),

d) byla dodržena pravidla publicity projektu fúze a dalších údajů (§ 8),

e) zúčastněná společnost učinila a splnila opatření uložená k ochraně věřitelů (§ 9),

f) zúčastněná společnost učinila a splnila opatření k ochraně minoritních akcionářů (§ 10) a

g) jsou splněny ostatní předpoklady pro vydání osvědčení (§ 11).

§ 5

Kontrola, že se zúčastněná společnost řídí českým právem

Zúčastněná společnost je povinna předložit notáři aktuální výpis z obchodního rejstříku a aktuální znění stanov.

§ 6

Kontrola zákonnosti usnesení valné hromady, která schválila projekt fúze

(1) Zúčastněná společnost je povinna předložit notáři

a) stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, která schválila projekt fúze, a

b) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že jim není známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, která schválila projekt fúze, nebo doklad o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut, anebo že se všechny oprávněné osoby vzdaly práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto usnesení valné hromady.

(2) Je-li evropská společnost zakládána fúzí podle čl. 31 odst. 1 nařízení Rady, je zúčastněná společnost namísto dokumentů podle odstavce 1 povinna předložit notáři

a) stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře nebo valné hromady zúčastněné společnosti o schválení projektu fúze a čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že jim není známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře nebo valné hromady o schválení projektu fúze, nebo doklad o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut, anebo že se všechny oprávněné osoby vzdaly práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí jediného akcionáře, anebo

b) zápis o rozhodnutí představenstva zúčastněné společnosti o schválení projektu fúze a čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že oprávněný akcionář nepožádal o svolání valné hromady nebo že se tohoto práva vzdal a že jim není známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí představenstva o schválení projektu fúze, nebo doklad o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut, anebo že se všechny oprávněné osoby vzdaly práva na podání návrhu na neplatnost tohoto rozhodnutí představenstva.

§ 7

Kontrola zákonnosti usnesení valné hromady, která schválila zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti

(1) Jestliže si valná hromada zúčastněné společnosti, která schválila projekt fúze, vyhradila podle čl. 23 odst. 2 nařízení Rady právo dodatečného schválení zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři dokumenty uvedené v § 6 odst. 1, které se týkají valné hromady, jež schválila zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, a dále

a) písemnou dohodu o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti uzavřenou mezi orgány zúčastněných společností a vyjednávacím výborem (§ 54 zákona),

b) zápis o usnesení vyjednávacího výboru,

c) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že marně uplynula lhůta pro uzavření dohody podle písmene a) nebo přijetí usnesení podle písmene b), aniž byla během této lhůty tato dohoda nebo toto usnesení přijato, nebo

d) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že ustanovení o zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, převzatá do práva státu, ve kterém má mít evropská společnost zapsané sídlo, ze směrnice Rady 2001/86/ES2) (dále jen "směrnice Rady"), se na toto zakládání evropské společnosti fúzí neuplatní, včetně popisu důvodů pro tento závěr.

(2) Jestliže má mít evropská společnost zapsané sídlo na území jiného členského státu než České republiky, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři

a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až b) také čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že písemná dohoda, popřípadě usnesení vyjednávajícího výboru jsou v souladu s právem státu, ve kterém má mít evropská společnost zapsané sídlo,

b) v případě uvedeném v odstavci 1 písm. c) také čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, jaká pravidla zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti plynou podle práva státu, ve kterém má mít evropská společnost zapsané sídlo, ze skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c), nebo

c) v případě uvedeném v odstavci 1 písm. d) také čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že na základě uvedených důvodů se podle práva státu, ve kterém má mít evropská společnost zapsané sídlo, neuplatní ustanovení o zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, převzatá do tohoto práva ze směrnice Rady.

§ 8

Kontrola publicity projektu fúze a dalších údajů

(1) Zúčastněná společnost je povinna předložit notáři

a) projekt fúze,

b) doklad o zveřejnění oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro akcionáře a věřitele na jejich práva,

c) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři roky, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se zúčastněné společnosti řídí, se zprávy auditora nevyžadují,

d) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se zúčastněné společnosti řídí, se zprávy auditora nevyžadují,

e) mezitímní účetní závěrku a zprávu auditora o jejím ověření, byla-li konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze uplynulo více než 6 měsíců,

f) zprávy představenstva všech zúčastněných společností nebo společnou zprávu představenstev zúčastněných společností, které se řídí českým právem, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se řídí zúčastněné společnosti, se zprávy představenstva nevyžadují,

g) zprávy dozorčí rady všech zúčastněných společností o přezkoumání fúze nebo společnou zprávu dozorčích rad zúčastněných společností, které se řídí českým právem, o přezkoumání fúze, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se řídí zúčastněné společnosti, se zprávy dozorčí rady o přezkoumání fúze nevyžadují,

h) znaleckou zprávu o fúzi zpracovanou

1. znalcem jmenovaným soudem v souladu s § 220c obchodního zákoníku,

2. pro všechny zúčastněné společnosti se sídlem na území České republiky společně dvěma znalci jmenovanými soudem v souladu s § 220c obchodního zákoníku, nebo

3. pro všechny zúčastněné společnosti bez ohledu na to, jakým právem se řídí, jedním nebo několika znalci jmenovanými příslušným orgánem ve státu sídla některé ze zúčastněných společností, popřípadě budoucího zapsaného sídla evropské společnosti postupem podle čl. 22 nařízení Rady,

i) posudek znalce podle § 69a odst. 6 obchodního zákoníku, není-li součástí znalecké zprávy o fúzi a vyžaduje-li se,

j) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že dokumenty uvedené v písmenech a) a c) až i) byly řádně k nahlédnutí v sídle zúčastněné společnosti pro každého akcionáře alespoň jeden měsíc před stanoveným datem konání valné hromady, jež rozhodla o schválení projektu fúze, a

k) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že v souladu s čl. 21 písm. c) a d) nařízení Rady byly veškeré informace o opatřeních přijatých podle čl. 24 nařízení Rady zdarma poskytovány po požadovanou dobu na místech zveřejněných v Obchodním věstníku v oznámení podle písmene b).

(2) Zakládá-li se evropská společnost fúzí podle čl. 31 odst. 1 nařízení Rady, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři

a) projekt fúze,

b) doklad o zveřejnění oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro akcionáře a věřitele na jejich práva,

c) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři roky, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se zúčastněné společnosti řídí, se zprávy auditora nevyžadují,

d) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se zúčastněné společnosti řídí, se zprávy auditora nevyžadují,

e) mezitímní účetní závěrku a zprávu auditora o jejím ověření, byla-li konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze uplynulo více než šest měsíců,

f) posudek znalce podle § 69a odst. 6 obchodního zákoníku, vyžaduje-li se,

g) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že dokumenty uvedené v písmenech a) a c) až f) byly řádně k nahlédnutí v sídle zúčastněné společnosti pro akcionáře v zákonem stanovených lhůtách, a

h) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že v souladu s čl. 21 písm. c) a d) nařízení Rady byly veškeré informace o opatřeních přijatých podle čl. 24 nařízení Rady zdarma poskytovány po požadovanou dobu na místech zveřejněných v Obchodním věstníku v oznámení podle písmene b).

(3) Zakládá-li se evropská společnost fúzí podle čl. 31 odst. 2 nařízení Rady a projekt fúze obsahuje závazek evropské společnosti odkoupit v souladu s § 220m odst. 4 obchodního zákoníku akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie zúčastněné společnosti, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři

a) projekt fúze,

b) doklad o zveřejnění oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro akcionáře a věřitele na jejich práva,

c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podle práva státu, kterým se zúčastněné společnosti řídí, se zprávy auditora nevyžadují,

d) mezitímní účetní závěrku a zprávu auditora o jejím ověření, byla-li konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze uplynulo více než šest měsíců,

e) posudek znalce podle § 69a odst. 6 obchodního zákoníku, vyžaduje-li se,

f) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že dokumenty uvedené v písmenech a) a c) až e) byly řádně k nahlédnutí v sídle zúčastněné společnosti pro akcionáře v zákonem stanovených lhůtách, a

g) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že v souladu s čl. 21 písm. c) a d) nařízení Rady byly veškeré informace o opatřeních přijatých podle čl. 24 nařízení Rady zdarma poskytovány po požadovanou dobu na místech zveřejněných v Obchodním věstníku v oznámení podle písmene b).

§ 9

Kontrola opatření k ochraně věřitelů

(1) Bude-li mít evropská společnost zapsané sídlo na území České republiky, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva o tom, že

a) zúčastněná společnost nemá žádné věřitele ve smyslu § 220j obchodního zákoníku,

b) věřitelům ve smyslu § 220j obchodního zákoníku, kteří požádali o zajištění svých nesplatných pohledávek ještě před vydáním osvědčení, byla poskytnuta dostatečná jistota nebo jejich pohledávky byly uspokojeny, nebo

c) všichni věřitelé ve smyslu § 220j obchodního zákoníku se vzdali práva na zajištění.

(2) Bude-li mít evropská společnost zapsané sídlo mimo území České republiky, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva o tom, že

a) zúčastněná společnost nemá žádné věřitele ve smyslu § 17 odst. 4 zákona,

b) všichni věřitelé ve smyslu § 17 odst. 4 zákona ještě před uplynutím lhůty tří měsíců od zveřejnění oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin požádali o zajištění svých pohledávek a všechny jejich přihlášené pohledávky byly zajištěny nebo uspokojeny,

c) všem věřitelům ve smyslu § 17 odst. 4 zákona, kteří včas požádali o zajištění svých nesplatných pohledávek, byla poskytnuta dostatečná jistota nebo jejich pohledávky byly uspokojeny, nebo

d) všichni věřitelé ve smyslu § 17 odst. 4 zákona se vzdali práva na zajištění.

(3) Doklad nebo čestné prohlášení podle odstavce 1 nebo 2 musí dále obsahovat jmenný seznam věřitelů, kteří požádali o poskytnutí dostatečné jistoty, a popis způsobu, jakým byly jejich pohledávky dostatečně zajištěny, popřípadě důvodu, pro který byli žadatelé vyloučeni z okruhu osob oprávněných požadovat poskytnutí dostatečné jistoty.

(4) Zúčastněná společnost je dále povinna předložit čestné prohlášení členů představenstva o tom, že zúčastněná společnost nevydala dluhopisy. Jestliže zúčastněná společnost vydala dluhopisy, je povinna namísto tohoto prohlášení předložit notáři

a) emisní podmínky,

b) doklad o řádném svolání schůze vlastníků,

c) stejnopis notářského zápisu osvědčujícího schůzi vlastníků,

d) doklad o uveřejnění stejnopisu notářského zápisu osvědčujícího schůzi vlastníků,

e) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že společnost uspokojila nároky majitelů dluhopisů, kteří požádali o jejich předčasné splacení

1. ve lhůtě 30 dnů od uveřejnění stejnopisu notářského zápisu o schůzi vlastníků, jestliže schůze vlastníků souhlasila s fúzí, majitelé dluhopisů k rozhodnému dni schůze však hlasovali proti rozhodnutí nebo se schůze vlastníků nezúčastnili, nebo

2. do okamžiku podání žádosti o vydání osvědčení, jestliže schůze vlastníků přijala rozhodnutí podle § 23 odst. 5 zákona o dluhopisech3).

(5) Jestliže schůze vlastníků neproběhla z důvodů na straně vlastníků dluhopisů, třebaže byla řádně svolána, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři namísto dokumentů uvedených v odstavci 4 písm. c) až e) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o této skutečnosti včetně popisu důvodů, pro které schůze vlastníků neproběhla.

§ 10

Kontrola opatření k ochraně akcionářů

(1) Zúčastněná společnost je povinna předložit notáři

a) zápis z usnesení valné hromady alespoň jedné zahraniční zúčastněné společnosti, jejíž právo nepřipouští postup obdobný k uplatnění práva na dorovnání podle české právní úpravy, ze kterého plyne, že valná hromada neschválila, aby akcionáři zúčastněné společnosti mohli využít postupu k uplatnění práva na dorovnání, nebo

b) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že nejsou splněny předpoklady pro vznik práva na dorovnání podle čl. 25 odst. 3 nařízení Rady.

(2) Nemůže-li zúčastněná společnost předložit notáři dokumenty uvedené v odstavci 1, neboť jsou splněny předpoklady pro vznik práva na dorovnání podle čl. 25 odst. 3 nařízení Rady, je zúčastněná společnost povinna předložit notáři namísto toho

a) čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že jim není známo, že byla podána žaloba na určení přiměřeného výměnného poměru akcií, popřípadě výše doplatku, že řízení o takové včas podané žalobě bylo pravomocně zastaveno anebo že se všechny oprávněné osoby práva na podání žaloby vzdaly, nebo

b) kopie žalob na určení přiměřeného výměnného poměru akcií, popřípadě výše doplatku, které byly proti společnosti ve stanovené lhůtě podány.

(3) Jestliže z projektu fúze plyne, že se v důsledku vzniku evropské společnosti změní právní postavení akcionářů zúčastněné společnosti tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, k výměně akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu za akcie, které takto přijaty nejsou, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností, musí zúčastněná společnost předložit notáři dále též doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že společnost má dostatek peněžních prostředků nebo likvidního majetku, jež slouží jako jistota pro oprávněné akcionáře, že evropská společnost řádně splní závazek k odkoupení akcií.

§ 11

Kontrola splnění ostatních předpokladů pro vydání osvědčení

Zúčastněná společnost je povinna předložit notáři

a) pravomocná rozhodnutí příslušných státních orgánů, jsou-li podle českého práva podmínkou účinnosti fúze, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že podmínkou účinnosti fúze zúčastněné společnosti nejsou žádná taková pravomocná rozhodnutí,

b) doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že peněžní prostředky potřebné k vyplacení doplatků na dorovnání podle § 220a odst. 5 obchodního zákoníku byly předány osobě pověřené vyplacením doplatků,

c) doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že listinné akcie potřebné k výměně byly předány osobě, jež tuto výměnu obstarává, má-li mít nástupnická společnost listinné akcie, a

d) doklad, popřípadě čestné prohlášení členů představenstva zúčastněné společnosti o tom, že osobě oprávněné k vedení evidence zaknihovaných akcií bylo doručeno oznámení o vydání akcií potřebných k výměně pro akcionáře zúčastněné společnosti.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES, č. 2000/821/ES, č. 2003/17/ES a č. 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů.

2) Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

3) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Přesunout nahoru