Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 291/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 104/2005
Platnost od 18.07.2005
Účinnost od 02.08.2005
Zrušeno k 01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

291

ZÁKON

ze dne 16. června 2005,

kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 442/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova "o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "a o změně dalších zákonů".

2. V § 1 se slovo "přepravy" nahrazuje slovem "dopravy".

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"(1) Barveny a značkovány musí být, za podmínek dále stanovených, tato paliva a maziva1):

a) střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury1a) 2710 19 29, těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 a těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 mající alespoň dvě z těchto vlastností:

1. počátek destilace min. 150 oC, kdy do max. 350 oC musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát,

2. hustotu při 15 oC min. 784 kg.m-3 a max. 913 kg.m-3,

3. kinematickou viskozitu při 20 oC min. 1,3 mm2.s-1 a při 40 oC max. 18 mm2.s-1,

b) mazací a ostatní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75 a 2710 19 99 mající současně tyto dvě vlastnosti:

1. kinematickou viskozitu při 40 oC max. 12 mm2.s-1,

2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 oC.

1) Směrnice Rady č. 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém označování nafty a topného oleje.

1a) Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.".

4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

"(2) Barvena a značkována nesmějí být paliva a maziva, která mají vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o pohonné hmoty a maziva uvedené ve zvláštním právním předpisu1b) a petroleje, složky pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, produkty pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71 a produkty pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75. Za takové chemické zpracování nelze pokládat využití uvedených produktů jako složky pro výrobu paliv a maziv mísením. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku, v níž stanoví seznam ropných výrobků, u nichž je barvení a značkování na závadu jejich použití, a proto nesmějí být barveny a značkovány.

1b) § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

5. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro dopravu z území České republiky do jiného členského státu Evropských společenství nebo pro vývoz do zemí, které nejsou členy Evropských společenství.".

6. V § 3 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a znějí:

"c) dopravou paliv a maziv jejich dopravování v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu2),

d) dovozem paliv a maziv okamžik jejich vstupu na území Evropského společenství a následné propuštění do volného daňového oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení2a) pod celním dohledem,

2) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 3 písm. e) se slovo "přeprava" nahrazuje slovem "doprava".

8. V § 3 písmena f) a g) znějí:

"f) příjemcem osoba, která přijímá paliva a maziva z jiných členských států Evropských společenství ve volném daňovém oběhu nebo v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně2),

g) dovozcem osoba, která dováží paliva a maziva ze států, které nejsou členy Evropských společenství.".

9. V § 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) barvením a značkováním paliv a maziv definovaných v § 2 odst. 1 homogenní přimísení barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů.".

10. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

"(2) Barvení a značkování paliv a maziv je povinen zajistit výrobce, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky stanovených zvláštním právním předpisem2b) do paliv a maziv. Barvení a značkování paliv a maziv může namísto výrobce zajišťovat také příjemce či dovozce nebo osoba, která tato paliva a maziva přijímá od výrobce v rámci území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů. Žádná jiná osoba není oprávněna provádět barvení a značkování paliv a maziv.

2b) Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Pokud výrobce, příjemce nebo osoba provádějící barvení a značkování paliv a maziv definovaných § 2 odst. 1 homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů, nebo dovozce nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu příslušný certifikát, posuzuje se tato skutečnost jako porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv. Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt nebo dopravit, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu nebo dopravy stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci, příjemci nebo osobě provádějící barvení a značkování paliv a maziv.".

12. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Výrobce je povinen jím vyrobená paliva a maziva barvit a značkovat před jejich uvedením do volného daňového oběhu. Tato povinnost se vztahuje i na osobu provádějící barvení a značkování paliv a maziv homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů.

(2) Dovozce a příjemce je povinen zajistit, aby dovážená nebo dopravovaná paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dovozem nebo dopravou na území České republiky.".

13. V § 5 odst. 3 písm. a) se za slovo "prodávat," vkládá slovo "dopravovat," a za slovo "prodeje" se vkládá slovo ", dopravy".

14. V § 5 odst. 4 se za slovo "zpracovává," vkládá slovo "dopravuje," a za slovo "zpracování," slovo "dopravování,".

15. V § 6 písm. d) se slovo "přepravovat" nahrazuje slovem "dopravovat".

16. § 7a se zrušuje.

17. Příloha zákona s nadpisem Celní přechody podle § 5 odst. 2 písm. a) se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru