Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 28/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory

Částka 5/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 13.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Východní Krušné hory (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Cínovec, Český Jiřetín, Dlouhá Louka, Dubí u Teplic, Fláje, Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Horní Krupka, Klíny I, Klíny II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Krupka, Libouchec, Loučná u Lomu, Mackov, Meziboří u Litvínova, Mikulov v Krušných horách, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Moldava, Nakléřov, Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy, Petrovice u Chabařovic, Telnice, Tisá, Unčín u Krupky a Větrov u Krásného Lesa.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Ústeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

c) udržovat odvodňovací systémy,

d) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy,

e) vyznačovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské trasy5),

f) provádět leteckou aplikaci biocidů a látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí,

g) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském a lesním hospodaření.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl 6),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz,

c) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace7),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 28/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Od hraničního přechodu se SRN v Petrovicích vede hranice ptačí oblasti jižně po západní straně silnice*) č. 11/248 obcí Petrovice. Poté přechází na silnici č. 11/528 a vede po ní jihovýchodním směrem na Libouchec. Prochází obcí Tisá a asi 75m za mostkem přes potok Tisá vede po nezpevněné cestě**) po okraji lesa k jihozápadu. V místě, kde cesta zabíhá do lesa přechází hranice na okraj lesa a vede po tomto okraji západně až na hráz Cihlářského rybníka. Odtud pokračuje po jižním břehu rybníku až k vodoteči napájející rybník. Přechází na tuto vodoteč a vede proti jejímu proudu cca 700m až do místa, kde vodoteč kříží lesní cesta, na kterou přechází a pokračuje po ní asi 65Om jihozápadním směrem až ke křižovatce lesních cest. Přechází na lesní cestu vedoucí přímo jižně a vede po ní přes kótu 822 k bývalým vojenským objektům Na výhledech. Zde se dostává na nezpevněnou cestu vedoucí přímo západně. Po této cestě vede přes kótu 628 ke kótě Liščí kámen. Na křižovatce cest cca lOOm jihovýchodně od kóty 632 přechází na cestu přicházející z jihozápadu a vede po ní k Jílovskému potoku. Podél Jílovského potoka vede západně k silnici č. 11/248, po ní jižně a jihozápadně až do Telnice. Zde přechází na silnici vedoucí na severozápad k lyžařskému areálu v Zadní Telnici. Prochází Zadní Telnicí a stále po silnici vede na Adolfov. Přibližně 100m před křížením této silnice s Telnickým potokem uhýbá hranice západně na lesní cestu vedoucí ke sjezdovce. Od místa, kde lesní cesta opouští les a pokračuje dále západně vede hranice ptačí oblasti jižně, přičemž kopíruje kraj lesa. Stále po okraji lesa prochází jižně od PR Černá louka, překračuje Habartický potok a pokračuje až do místa, kde se kraj lesa dotýká Marsovského potoka. Přechází na Marsovský potok a vede proti jeho proudu, po cca 80 m přechází na jeho pravostranný přítok, po kterém vede až na okraj lesa severně od kóty Sudí hora (kóta 694). Odtud kopíruje lesní okraj západně až ke kótě 732 jižně od Fojtovické pláně. Odtud vede po nezpevněné cestě západně směrem na kótu Komáří hůrka. Před dosažením kóty přechází na lesní okraj a vede po něm severně, přechází silnici Horní Krupka - Fojtovice a stále po okraji lesa vede severně a později západně až k vodoteči, tekoucí přímo do východně do Fojtovic. Přechází na tuto vodoteč a vede západně, proti proudu až ke křížení vodního toku s dvěmi lesními cestami. Od křížení vede po lesní cestě jihozápadně a později západně přes kóty 791, 776 a 732 (severně od Přítkovského potoka). Od kóty 732 vede po lesní cestě tvořící současně hranici katastrů obcí k.ú. Cínovec a k.ú. Krupka jihozápadně, přičemž obchází kótu Loupežník (757). Jihozápadně od kóty Loupežník přechází na hranici katastrů obcí k.ú. Cínovec a k.ú. Dubí u Teplic, po které vede západně až k mezinárodní silnici E55. Po této silnici vede hranice jihozápadně směrem na Dubí až k místu, kde se Bystřice vlévá ze západu Skalní potok. Hranice přechází na Skalní potok a vede proti proudu přes kótu 731 na lesní cestu cca 120 m západně od této kóty. Zde přechází na lesní cestu a vede po ní jižním a západním směrem, přičemž z jihu obchází kótu Jedlovec, kříží Lesní potok a z jihozápadu obchází kótu Pramenáč až se dostává k horské chatě Vitiška. Zde přechází na horskou silničku Mikulov - Moldava a vede po ní směrem na Moldavu. V Novém městě v Krušných horách schází u mostku přes Divokou Bystřici ze silnice a po lesní cestě podél chat vede jihozápadně a poté jižně k východnímu okraji luční enklávy Huttung. Odtud pokračuje stále po lesní cestě jihozápadně přes kótu 806 na křižovatku lesních cest severovýchodně od Vrchu tří pánů na kótě 856. Odtud uhýbá hranice v pravém úhlu a po lesní cestě vede jihozápadně, přitom z jihu obchází Vrch tří pánů a pokračuje dále západně přes kótu 864 až ke kótě 837. Zde na křižovatce lesních cest přechází v pravém úhlu na cestu vedoucí jižně a vede po ní cca 1200 m až na další křižovatku lesních cest. Zde se stáčí v ostrém úhlu a po lesní cestě vede přímo jihozápadně k okraji osady Dlouhá Louka. Zde přichází na okraj lesa, po kterém vede severozápadně až k cestě vycházející z lesa, po které pokračuje jihozápadně ke kótě 872 na silnici Loučná - Fláje. Přechází silnici a pokračuje po tzv. Mlýnské cestě západním směrem k Flájské oboře. U oplocení obory vede po lesní cestě jižně od kóty Loučná na západ souběžně s oplocením až na křížení s lesní cestou přicházející z jihovýchodu, která je současně hranicí katastrů obcí k.ú. Loučná u Lomu a k.ú. Meziboří u Litvínova. Po této hranici vede severozápadně, poté přechází na hranici katastrů obcí k.ú. Meziboří u Litvínova a k.ú. Fláje. Po této hranici vede až na silnici Klíny - Český Jiřetín. Po této silnici vede hranice jihozápadním směrem k Černému rybníku a dále jihovýchodně do Klínů. Odtud jihozápadně po silnici Klíny - Mníšek do Mníšku až ke stejnojmennému hraničnímu přechodu. Po státní hranici vede hranice severovýchodně přes Český Jiřetín, Moldavu až k Cínovci. U hraničního kamene 14/9 se odklání od státní hranice a vede na jih na silničku k hotelu Pomezí. Překračuje mezinárodní silnici E55 a po cestě po okraji lesa vede jihovýchodně cca 250 m. Zde opouští cestu a pokračuje po okraji lesa severovýchodně. Na severním okraji lesa přechází na cestu vedoucí přímo na sever a severovýchod, přetíná silničku Cínovec - Fojtovice a po cestě pokračuje severovýchodním, jihovýchodníma konečně severním směrem až na státní hranici, přičemž ze západu a severu obchází rybník na Cínovci. Po státní hranici vede východně až k hraničnímu kamenu č. 11/35. Zde opouští státní hranici a vede po okraji lesa východně až se dostává na nezpevněnou cestu orientovanou ve směru severovýchod-jihozápad. Po této cestě vede jihozápadně cca 520 m až na křížení polních cest. Zde přechází na cestu vedoucí jihovýchodně a později východně, po které přetíná Rybný potok a dostává se na silničku vedoucí od státní hranice do Krásného Lesa. Po silnici prochází obcí Krásný Les. Bezprostředně za obcí na silnici Krásný Les - Petrovice opouští silnici a vede nezpevněnou cestou přes kóty 644, 688, 699 a 683 až na silnici č.11/248. Po této silnici vede směrem na Petrovice až k odbočce na Krásný Les. Po této silnici pokračuje směrem na Krásný Les až ke křížení s potokem Slatina. Po proudu Slatiny vede na státní hranici a po státní hranici do výchozího bodu.

Vysvětlivky:

*) Je-h v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 28/2005 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

7) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru