Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.

Částka 97/2005
Platnost od 30.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.06.2012 (178/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se slova "není evidováno v katastru nemovitostí samostatně jako vodní plocha," zrušují.

2. V § 5 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"c) odstraňuje nánosy z koryta vodního toku, pokud brání průtoku vody a pokud to není povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení v korytu vodního toku4),

4) § 52 zákona č. 254/2001 Sb.".

3. V § 6 písmeno b) zní:

"b) zpracovává dlouhodobý, nejdéle však desetiletý plán péče o koryto vodního toku a vodní díla, která vlastní a která jsou nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, s vyznačením cyklu provádění udržovacích prací; přitom vychází z výsledku prohlídek koryta vodního toku a vodních děl, znalosti stavu koryta vodního toku; v případě potřeby tento plán pravidelně aktualizuje.".

4. V § 10 odst. 2 se za slova "na vodních tocích" vkládá slovo "si".

5. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

"§ 11

Používání výbušnin

Má-li při výkonu správy vodního toku dojít k použití výbušnin, podá o tom správce vodního toku písemnou zprávu15 dnů předem uživateli rybářského revíru, v němž má k použití výbušniny dojít, a místně příslušnému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má k použití výbušniny dojít; to neplatí v případě nebezpečí z prodlení8a). V tomto případě o použití výbušnin správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou uživatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první neprodleně.

8) § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 12 písm. b) se na konci bodu3 čárka nahrazuje středníkem a bod 4 se zrušuje.

7. V § 12 se na konci písmene c) středník nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

8. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Přílohy žádosti

K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2, se připojí následující doklady a podklady:

a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku1 : 50 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,

b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku,

c) stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu,

d) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

e) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.".

9. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb.

Seznam významných vodních toků

123456789
Poř. č.Název vodního tokuIdentifikátor vodního tokuČíslo hydrologického pořadíDélka vodního toku v kategorii významný v kmVymezení úseku vodního toku v kategorii významný ř. km. od - do (upřesnění)Správce tokuFunkce tokuVymezení úseku vodního toku tvořícího státní hranici
Délka úseku v kmHraniční úsek: Hraniční znaky:
1.Labe101000021-01-01-001370,7 PLaV, H3,60VII:14-26
2.Bílé Labe101012941-01-01-0027,9 PLaV  
3.Malé Labe101002311-01-01-02013,10,00 - 13,10 (po zaústění Kotelského potoka)PLa   
4.Čistá101002781-01-01-02619,5 PLaV  
5.Pilníkovský potok101004331-01-01-0388,70,00 - 8,70 (po zaústění Vlčického potoka)PLa   
6.Kalenský potok101004181-01-01-05217,7 PLa   
7.Hartský potok101010961-01-01-0709,1 PLa   
8.Běluňka101002291-01-01-08419,50,00 - 19,50 (po silniční most Brusnice -Brzice)PLa   
9.Úpa101000361-01-02-00178,8 PLaV   
10.Malá Úpa101008181-01-02-00610,3 PLa   
11.Ličná101004391-01-02-02416,7 PLa   
12.Petříkovický potok101007151-01-02-0336,7 PLaH0,70III:251-251/13
13.Rtyňka101012421-01-02-0449,2 PLa   
14.Olešnice101004081-01-02-05217,9 PLa   
15.Metuje101000381-01-03-00179,0 PLa   
16.Zdoňovský potok101017361-01-03-0046,5 PLaH0,36III:236-236/5
17.Kamenný potok101117221-01-03-0041,7 PLaH1,11III:236/5-III/237
18.Židovka101007821-01-03-02013,1 PLa   
19.Trnkava (Machovský potok)101039711-01-03-0212,1 PLaH0,28III:173/23-173/30
20.Ztracený potok101554451-01-03-0210,4(pod Machovským vrchem)PLaH0,40III:175/2-175/12
21.Dřevíč101003091-01-03-02621,4 PLa   
22.Brlenka101014591-01-03-0347,7 PLaH0,02III:154/5-154/6
0,57III:III/159-159/1
23.Strouženský potok101072631-01-03-0342,0 PLaH0,51III:III/168-III/169
24.Čermná101013091-01-03-0351,0 PLaH0,04III:155/9-155/10
25.Střela101007391-01-03-0380,3 PLaH0,33III:152/5-III/153
26.Kotelský potok101173601-01-03-0380,3 PLaH0,26III:131/15-III/132
27.Dolský potok101013501-01-03-0382,9 PLaH0,87III:III/141-141/21
0,06III:144/10-144/11
28.Olešenka101003331-01-03-04219,9 PLaV, H1,37III:III/135-III/136
29.Rozkoš101006911-01-03-05414,3 PLa   
30.Trotina101002401-01-04-01324,9 PLa   
31.Velký labský náhon101036241-01-04-031/24,2 PLa   
32.Piletický potok101021271-01-04-0346,3(po soutok Černilovského s Librantickým potokem)PLa   
33.Divoká Orlice101000191-02-01-00198,2 PLaV, H29,83III:III/100-III/119
34.Černý potok101052101-02-01-0013,5 PLaH3,31III: III/119-120/14
35.Červený potok101035131-02-01-0095,8 PLaH5,77III:III/96-III/100
36.Rokytenka101003671-02-01-01719,2 PLa   
37.Zdobnice101001281-02-01-03734,2 PLa   
38.Bělá101001001-02-01-05337,9 PLa   
39.Dlouhá Strouha101018391-02-01-0626,5 PLa   
40.Kněžna101002101-02-01-06725,2 PLa   
41.Javornický potok101010461-02-01-07411,2 PLa   
42.Alba101004051-02-01-08317,7 PLa   
43.Tichá Orlice101000231-02-02-001104,5 PLa   
44.Lipkovský potok101006411-02-02-00813,4 PLa   
45.Orličský potok101011731-02-02-01410,6 PLa   
46.Třebovka10100096I-02-02-03641,6 PLa   
47.Orlice101001441-02-03-00132,7(po soutok Tiché a Divoké Orlice, kde vzniká)PLaV    
48.Dědina101000541-02-03-00858,0 PLa   
49.Brtevský potok101011901-02-03-0187,9 PLa   
50.Zlatý potok101005931-02-03-030/113,5 PLa   
51.Ještětický potok101014621-02-03-030/28,3 PLa   
52.Odbočka z Dlouhé Strouhy101117381-02-03-030/21,8 PLa   
53.Jalový potok101029241-02-03-0375,0 PLa   
54.Malý labský náhon101019781-03-01-00410,0 PLa   
55.Melounka101015051-03-01-0056,4 PLa   
56.Loučná101000371-03-02-00182,0 PLa   
57.Desná101002001-03-02-02417,00,00- 17,00 (po soutok s Lubenským potokem)PLa    
58.Prostřední náhon Loučné101165541-03-02-0501,7 PLa   
59.Průmyslový náhon Loučné101062151-03-02-0513,3 PLa   
60.Zminka101007631-03-02-08111,8 PLa   
61.Chrudimka101000181-03-03-001104,4 PLa   
62.Novohradka101000791-03-03-04048,5 PLa   
63.Krounka101002351-03-03-05123,3 PLa   
64.Žejbro101001701-03-03-07323,50,00-23,50 (po zaústění potoka Raná v k.ú. Žďárec u Skutče)PLa   
65.Ležák101001691-03-03-09616,80,00 - 16,80 (po zaústění Kvíteckého potoka v k.ú. Žumberk)PLa   
66.Halda101036901-03-04-0015,3 PLa   
67.Bylanka101002411-03-04-00423,9 PLa   
68.Podolský potok101002701-03-04-01821,6 PLa   
69.Černá strouha (Černská)101016801-03-04-0365,00,00 - 5,00 (po shybku u Opatovického kanálu v k.ú. Bohdaneč)PLa   
70.Struha (Zlatotok)101003751-03-04-04617,1 PLa   
71.Opatovický kanál101001461-03-04-06231,8 PLa   
72.Doubrava101000331-03-05-00189,7 PLa   
73.Zlatý potok101010031-03-05-0248,0 PLa   
74.Hostačovka101002501-03-05-03223,5 PLa   
75.Doubravka101006091-03-05-04313,0 PLa   
76.Brslenka (Čáslavka)101001531-03-05-05031,2 PLa   
77.Klejnárka101000951-04-01-00438,8 PLaV  
78.Vrchlice101001651-04-01-02129,2 PLaV  
79.Cidlina101000301-04-02-00189,6 PLa   
80.Úlibický potok101004141-04-02-01413,80,00 - 13,80 (po levostranný přítok od Jahodnice)PLa   
81.Javorka101001051-04-02-02639,0 PLaV   
82.Bystřice101000421-04-03-00163,9 PLa   
83.Bašnický potok101003621-04-03-01218,5 PLa   
84.Sánský kanál101004641-04-04-01515,8 PLa   
85.Mrlina101000651-04-05-00151,0 PLa   
86.Hasinský potok101003421-04-05-00819,1 PLa   
87.Libáňský potok101004231-04-05-01916,0 PLa   
88.Štítarský potok101001941-04-05-03126,5 PLa   
89.Smíchovský potok101003081-04-05-04418,4(po odpad ze Smíchovského rybníka)PLa     
90.Výrovka101000441-04-06-00160,3 PLa   
91.Bečvárka101002651-04-06-02122,3 PLa   
92.Šembera101001731-04-06-03528,5 PLa   
93.Vlkava101001041-04-07-01637,1 PLa   
94.Mlynaříce101004341-04-07-04217,8 PLa   
95.Výmola101001351-04-07-04834,4 PLa   
96.Jizera101000091-05-01-001166,1 PLaV, H16,73IV:53/14-IV/62
97.Mumlava101006941-05-01-00612,0 PLaV  
98.Jizerka101002711-05-01-02021,3 PLaV  
99.Oleška101001321-05-01-03534,8 PLa   
100.Kamenice101001121-05-01-05836,7 PLaV  
101.Černá Desná101009361-05-01-06510,7 PLaV  
102.Bílá Desná101008671-05-01-06811,3 PLaV  
103.Desná101085201-05-01-0692,4 PLa   
104.Vošmenda101006741-05-01-07712,9 PLaV  
105.Libuňka101002851-05-02-01020,1 PLa   
106.Žehrovka101002091-05-02-02425,0 PLa   
107.Mohelka101001011-05-02-03442,3 PLa   
108.Zábrdka101002441-05-02-05225,6 PLa   
109.Bělá101005061-05-02-06115,1 PLa   
110.Rokytka101010681-05-02-0689,5 PLa   
111.Kněžmostka101004011-05-02-07317,0 PLa   
112.Klenice101001681-05-02-08128,4 PLa   
113.Strenický potok101003381-05-03-00619,2 PLa   
114.Mratínský potok101004961-05-04-02215,2 PLa   
115.Košátecký potok101000861-05-04-03742,30,00 - 42,30 (po zaústění odpadu z ČOV a rybníka v k.ú. Mšeno)PLa   
116.Černávka101004771-05-04-05714,6 PLa   
117.Teplá Vltava101000631-06-01-00347,6(po zaústění Kvildského potoka)PVl   
118.Řasnice101003821-06-01-02419,2 PVlH0,55XII:3-4
119.Hraniční potok101021461-06-01-0255,7 PVlH2,35XI/22-XII/1
3,35XII/1-3
120.Mechový potok101036911-06-01-0275,3 PVlH5,25XII:4-6
121.Volarský potok101010371-06-01-04010,4 PVl   
122.Studená Vltava101005441-06-01-04417,0 PVlH1,94XII.8-9
123.Krásnohorský potok101071461-06-01-0443,1 PVlH3,07XII:7-8
124.Údolský potok101073671-06-01-0442,4 PVlH0,21 XII:9-9/2
0,10 XII:9/5-9/6
2,09XII:9/6/0/6-9/21
125.Světlá101010491-06-01-0450,1 PVlH0,05XII:11/11-12/1
126.Malá Světlá101351051-06-01-0450,6 PVlH0,63XII:12/1-13
127.Vltava101000011-06-01-055376,7 PVlV   
128.Slatinka101020221-06-01-0741,8(po hranici VÚ Boletice)PVlV   
129.Olšina101003351-06-01-0920,9(po hranici VÚ Boletice)PVl    
130.Pestřice101008921-06-01-0965,4 PVlH4,79 0,61I:29/01-39/2a I:39/3a-41
131.Ježová101013571-06-01-1005,7 PVlH1,58 4,09I:66/1-67/1a I:67/2c-73/1
132.Černá sloka101063211-06-01-1001,8 PVlH1,89 I:62-65/04
0,06I:65/05-65/4a
133.Menší Vltavice101019641-06-01-1220,1 PVlV, H0,08II:52-52/2
134.Mezní potok101564281-06-01-1223,0 PVlH2,97II:48-52
135.Jezevčí potok (Hraniční potok)101564201-06-01-1221,4 PVlH1,44II:52/3-54/1
136.Větší Vltavice101016061-06-01-1267,8 PVlH2,23III:III-3/06
0,09III:3/010-3/4
137.Polední strouha (Hraniční potok)101225691-06-01-1270,3 PVlH0,28II:76/02-76/4
138.Hajský potok101041611-06-01-1294,3 PVlH3,33 III:3/5-9/3   
0,08III:9/4-9/010
0,36III:9/014-10/3
0,40III:10/06-11/04
0,09III.11/06-11/09
139.Heršlácký potok101129851-06-01-1291,8 PVlH0,44 III:13/01-13/05
1,35III:15/02-17
140.Radvanovský potok101084551-06-01-1322,5 PVlH2,49II:64-69
141.Rosberský potok101268601-06-01-1320,3 PVlH0,12II:63/01-63/2
0,15II:63/5-64
142.Trávnice101031181-06-01-1331,9 PVlH0,15    II:69-69/1 
0,14II:69/04-69/07
0,15II:69/3-69/010
0,41II:69/012-70/01
1,01II:70/05-72
143.Bystrá (Strážnice)101013521-06-01-1341,1 PVlH0,89 II:55/017-57 
0,04II:55/4-55/05
0,21II:55/05-55/08
144.Boršikovský potok101044181-06-01-1340,4 PVlH0,07II:60/3-60/4
0,29II:60/4-61
145.Svatomírovský potok101162141-06-01-1350,5 PVlH0,53II:74-74/3
146.Polečnice (Kájovský potok)101001721-06-01-16120,8(po hranici VÚ Boletice)PVl   
147.Chvalšinský potok101004891-06-01-17610,8(po hranici VÚ Boletice)PVl   
148.Hejdlovský potok101041421-06-01-1773,9 PVlV  
149.Křemžský potok101001751-06-01-19525,1(po hranici VÚ Boletice)PVlV  
150.Malše101000311-06-02-00189,4 PVlV, H24,40III:32/3-47/3
151.Různice101071391-06-02-0013,4 PVlH3,38III:47/2-51/01
152.Kamenice101023391-06-02-0060,4 PVlH0,38III:23-24
153.Vulovický příkop101291141-06-02-0060,4 PVlH0,44III:30-30/03
154.Černá101001931-06-02-02427,4 PVl   
155.Seplovský příkop101177391-06-02-0290,1 PVlH0,10III:57/7-58
156.Pohořský potok101002281-06-02-02923,0 PVl   
157.Stropnice101000561-06-02-04055,9 PVlH0,83IV:31-32
158.Veveřský potok101012701-06-02-04310,4 PVlV  
159.Tetřeví potok101054231-06-02-0511,1 PVlH0,27V: 11-12
0,83V: 14-15/3
160.Svinenský potok101001761-06-02-05929,4 PVl   
161.Mlýnská stoka101048341-06-03-0013,5 PVl   
162.Dobrovodský potok101006121-06-03-00312,5 PVl   
163.Dehtářský potok101002221-06-03-01311,5(po zaústění koryta přelivu Dehtářského rybníka)PVl   
164.Bezdrevský potok101000921-06-03-01744,0 PVl    
165.Lužnice101000071-07-01-001157,2 PVlH1,01V:31-34
1,08 V:36/3-38
0,35V:48/1-50
166.Popelnice101081911-07-01-0012,4 PVlH2,37IV:13/2-16
167.Velenická strouha101564151-07-01-0020,2 PVlH0,17V:29/1-29/2
168.Skřemelice (Klášterecký potok)101000981-07-01-0032,0 PVlH2,00VI:50-52/2
169.Romavský potok101001611-07-01-0051,9 PVlH0,07 VI:61-61/03
0,12VI:61/03-61/1
1,65VI:61/05-62
170.Rybná101019021-07-02-0017,3 PVlH0,58V.24/02-24/6
1,78V:45/10-48/1
171.Halámecký potok101016971-07-02-0050,2 PVlH0,19V: 57/01-58
172.Dračice101000681-07-02-01119,1(po zaústění přelivu a výpusti rybníka Osika)PVl   
173.Blanko101019411-07-02-0111,0 PVlH0,37VI:36/01-36/04
0,47VI:37-37/011
174.Stoka v Širokém blatě101126071-07-02-0112,2 PVlH2,16VI:02-4
175.Bystřický příkop101580341-07-02-0110,3 PVlH0,27VI:42-42/3
176.Oborský potok101084281-07-02-0110,3 PVlH0,27VI:45/08-46/l
177.Lunkovický potok101158291-07-02-0120,1 PVlH0,09V:74/3-75
178.Koštěnický potok101000931-07-02-01831,4(po zaústění přelivu a výpusti Kačležského rybníka)PVlH1,54VI:27-29
179.Červený potok101040671-07-02-0254,6 PVlH4,63VI:29-35
180.Vodoteč I101013201-07-02-0272,3 PVlH2,34VI:6/01-9/5
181.Degárka101289051-07-02-0770,8 PVl     
182.Drahoňovský potok101021981-07-03-0025,7 PVlV   
183.Kamenice101001821-07-03-00128,4 PVl     
184.Žirovnice101001771-07-03-01829,9 PVlV  
185.Nežárka101000501-07-03-02556,2 PVl   
186.Hamerský potok101000811-07-03-03246,0 PVl   
187.Studenský potok101005041-07-03-03515,1 PVlV  
188.Nová řeka101005871-07-03-05813,5 PVl   
189.Řečice101002791-07-03-0749,2(po soutok s potokem Kardaš)PVl   
190.Bechyňský potok101003021-07-04-005/23,1(po soutok s Blatskou stokou)PVl   
191.Černovický potok101001101-07-04-03513,2(po zaústěn přelivu a výústí rybníka Pokoj)PVl   
192.Chotovinský potok101001471-07-04-0656,1(po soutok s Turoveckým potokem)PVl   
193.Košínský potok101002761-07-04-07310,5(po soutok s Kosteleckým potokem)PVlV  
194.Smutná101000851-07-04-09346,9 PVl   
195.Milevský potok101003341-07-04-10220,0 PVl   
196.Židova strouha101003681-07-04-11312,0(po zaústěni přelivu a vyústi Bečického rybníka)PVl   
197.Vydra101002591-08-01-01311,8(po soutok s Javořím Roklanský potok)PVl   
198.Křemelná101001621-08-01-02318,2(po soutok se Slatinným potokem)PVl   
199.Prášilský potok101006901-08-01-0263,6 PVlH3,58X:11-12
200Otava101000131-08-01-038113,0 PVlV  
201.Losenice101004841-08-01-0452,2(po soutok se Zlatým potokem)PVl   
202.Volšovka101003401-08-01-0636,7(po soutok s Kepelským potokem)PVl   
203.Ostružná101000971-08-01-06539,4 PVl   
204.Nezdický potok101004131-08-01-08316,8 PVl    
205.Volyňka101000771-08-02-00146,1 PVlV   
206.Spůlka101003361-08-02-0204,2(po soutok s Košínským potokem)PVl     
207.Peklov101003741-08-02-0348,0(po soutok s Hoslovickým potokem)PVl   
208.Blanice101000261-08-03-00390,1(po hranici VÚ Boletice)PVlV  
209.Živný potok (Prachatický)101006731-08-03-0307,6(po lávku u Kavanova rybníka)PVl   
210.Zlatý potok101001391-08-03-05235,6 PVl   
211.Lomnice101000491-08-04-01730,9pod stavidlem Zámeckého rybníka v Blatné)PVl   
212.Závišínský potok101003071-08-04-01220,1 PVlV  
213.Skalice101000671-08-04-03845,0(po stupeň obtokové stoky rybníka Podzámecký)PVl   
214.Líšnický potok101004751-08-05-01015,8 PVlV  
215.Brzina101001961-08-05-02627,3 PVÍ    
216.Mastník101000711-08-05-04747,8 PVlV   
217.Sedlecký potok101002901-08-05-0662,8po soutok s Libíňským potokem)PVl    
218.Drásovský potok101036271-08-05-0874,3 PVlV  
219.Sychrovský potok101003171-08-05-09520,0 PVlV   
220.Kocába101000741-08-05-10426,4po soutok se Sychrovským potokem)PVl   
221.Sázava101000051-09-01-001217,4po přeliv Nového rybníka)PVlV  
222.Stržský potok101008441-09-01-00210,0po silniční most pod obcí Cikháj)PVl   
223.Staviště101009161-09-01-0067,2po obec Lhotka)PVl   
224.Borovský potok101005241-09-01-02414,4 PVl   
225.Břevnický potok101003731-09-01-04017,4po profil 50 m nad rybník Křivolaký)PVl   
226.Šlapanka101001221-09-01-04434,6po výúsť z rybníka nad obci Věznice)PVlV  
227.Zlatý potok101003591-09-01-05318,8(po most nad Stříbrným Dvorem)PVl   
228.Žabinec101004911-09-01-07415,1 PVl   
229.Rozkošský potok101017931-09-01-0786,4(po obec Radostín)PVl   
230.Úsobský potok101003321-09-01-08019,4 PVl    
231.Perlový potok101002621-09-01-08417,9(po přeliv rybníka Kachlička)PVl   
232.Sázavka101001491-09-01-10419,4(po výpust Haberského rybníka)PVl   
233.Žebrákovský potok101011071-09-01-1129,0 PVl   
234.Pstružný potok101003531-09-01-11418,8(po zakrytý úsek nad silnicí do H. Brodu)PVl   
235.Ostrovský potok101004281-09-01-13414,4(po přeliv rybníka v Bohdanči)PVl   
236.Želivka101000221-09-02-00590,8(po hráz Hejlovského rybníka)PVlV  
237.Bělá101002451-09-02-01019,7(po propustek silnice Janovice -Rohovka)PVl   
238.Jankovský potok101002881-09-02-02218,9(po silniční most Vyskytná -Dušejov)PVl   
239.Trnava101000581-09-02-03645,9(po přepad rybníka Valcha)PVl   
240.Kejtovský potok101003181-09-02-05318,4(po propustek silnice Obrataň -Cetoraz)PVl   
241.Martinický potok101001261-09-02-07825,8(po propustek silnice v Křešíně)PVl   
242.Blažejovický potok101006331-09-02-09013,1 PVl   
243.Všebořický potok101045051-09-02-1020,5(po hráz dočišťovacího rybníka Všebořice)PVl   
244.Sedlický potok101002931-09-02-10424,1 PVl   
245.Štěpánovský potok101003791-09-03-00218,3 PVl   
246.Blanice101000451-09-03-02263,3 PVl   
247.Chotýšanka101001201-09-03-07735,5 PVl   
248.Jevanský potok101003131-09-03-10612,7(po silniční most pod Jevanským rybníkem)PVl   
249.Mnichovka101006761-09-03-12412,8 PVl   
250.Benešovský potok101004001-09-03-13615,0(k oboře u silničního mostu Lišno - Pecínov)PVl    
251.Konopišťský potok101001421-09-03-14432,2 PVl   
252.Janovický potok101001911-09-03-16027,0(po přeliv rybníka v Babicích)PVl   
253.Bojovský potok101003481-09-04-00814,6(po přeliv Zámeckého rybníka v Mníšku p./Brdy)PVl   
254.Mže101000161-10-01-001104,5 PVlV, H1,36IV:32-33
255.Sklářský potok101010721-10-01-0090,6 PVlH0,62V:5/8-6
256.Sedlišťský potok101003281-10-01-01920,2 PVl   
257.Hamerský potok101001431-10-01-02929,0 PVl   
258.Kosový potok101000821-10-01-05926,0(po silniční propustek Mariánské Lázně - Chodova Planá)PVl   
259.Úšovický potok101009671-10-01-06010,5 PVlV  
260.Úhlavka101001031-10-01-08937,1 PVl   
261.Výrovský potok101003061-10-01-110/11121,5 PVl   
262.Úterský potok101001311-10-01-14126,0(po profil 200 m pod ústím Lomeného potoka)PVl   
263.Nezdický potok101009371-10-01-14210,4 PVlV  
264.Hadovka101003201-10-01-15220,7 PVl   
265.Vejprnický potok101002541-10-01-18722,0 PVl   
266.Radbuza101000171-10-02-001111,5 PVlV  
267.Černý potok101001971-10-02-02214,0(po silniční most v Pařezově)PVl   
268.Zubřina101001481-10-02-04433,0 PVl   
269.Merklinka101000991-10-02-08723,0(po Chlumecký mlýn v Křenicích)PVl   
270.Luční potok101004201-10-02-10315,0 PVl   
271.Úhlava101000251-10-03-001108,7 PVlV  
272.Svinský potok101034371-10-03-0044,2 PVl   
273.Zelenský potok101012061-10-03-0067,5 PVl   
274.Lomnička101098541-10-03-0131,4 PVlH1,44IX:17-17/12
275.Flekovský potok101026601-10-03-0140,1 PVlH0,13IX:12/11-12/12
276.Chodská Úhlava101004321-10-03-0133,6 PVlH1,66IX:15-15/14
0,15IX:15/15-15/16
1,70IX:16-17
277.Jelenka101004101-10-03-0257,7(po profil 700 m nad mostem v Zahorčicích)PVl   
278.Drnový potok101003001-10-03-0477,3(po soutok s Mochtínským potokem)PVl   
279.Berounka101000111-10-04-002138,8 PVlV  
280.Úslava101000281-10-05-00192,3 PVl   
281.Myslívský potok101003571-10-05-01417,8 PVl   
282.Bradava101003221-10-05-04619,3(po hranici VÚ Brdy)PVlV  
283.Klabava101000601-11-01-01036,5(po hranici VÚ Brdy)PVlV  
284.Holoubkovský potok101002571-11-01-02510,2(od přepadu Holoubkovského rybníka)PVl   
285.Třemošná101000881-11-01-04741,9 PVl   
286.Bělá101002871-11-01-05220,7 PVl   
287.Střela101000211-11-02-00197,5 PVlV  
288.Manětínský potok101002671-11-02-03622,7 PVl   
289.Mladotický potok101004621-11-02-05615,6 PVl   
290.Kaznějovský potok101018791-11-02-0706,2 PVl   
291.Kralovický potok101002941-11 -02-07822,2 PVl   
292.Javornice101001581-11-02-10129,7 PVl   
293.Zbirožský potok101001641-11-02-12329,0 PVl   
294.Rakovnický potok101000691-11-03-00148,4 PVl   
295.Klíčava101002641-11-03-04522,6 PVlV  
296.Habrový potok101006021-11-03-05711,6 PVl   
297.Litavka101000521-11-04-00151,3(po hranici VÚ Brdy)PVlV  
298.Pilský potok101020531-11-04-0022,0(po hranici VÚ Brdy)PVlV  
299.Obecnický potok101012351-11-04-0044,0(po hranici VÚ Brdy)PVlV  
300.Příbramský potok101008451-11-04-0084,5(po hráz rybníka Nový)PVl   
301.Ohrazenický potok101014921-11-04-0147,3(po hranici VÚ Brdy)PVlV  
302.Červený potok101001661-11-04-02620,5(po hranici VÚ Brdy)PVl   
303.Stroupínský potok101002661-11-04-0434,0(po přelivný brod v Hředlích)PVl   
304.Suchomastský potok101008221-11-04-05411,0 PVl   
305.Loděnice101000411-11-05-00545,7(od hráze rybníka v Loděnicích)PVl   
306.Botič101001451-12-01-01416,2(od Dobré Vody po pramen)PVl   
307.Zákolanský potok101001671-12-02-02816,6(po most ve Velkých Čičovicích)PVl   
308.Rokytka101001061-12-01-02620,4(od konce vzdutí Počernického rybníka po pramen)PVl   
309.Dřetovický potok101009041-12-02-0316,0(od ř.km 4,20 po pramen)PVl   
310.Knovízský potok101002111-12-02-04125,0 PVl   
311.Zlonický potok101001981-12-02-05627,1 PVl   
312.Bakovský potok101000801-12-02-07111,9(po soutok se Zlonickým potokem)PVl   
313.Červený potok101002191-12-02-07224,7 PVl   
314.Vranský potok101003101-12-02-08221,9 PVl   
315.Laterální kanál101550631-12-02-0989,7 PVl   
316.Pšovka101001291-12-03-00433,6 POh   
317.Liběchovka101002321-12-03-02024,4 POh   
318.Úštěcký potok101001511-12-03-04430,9 POh   
319.Ohře101000041-13-01-006253,6 POhV  
320.Račí potok101081711-13-01-0011,3 POhH1,10II:2/6-3
0,22II:4/3-4/4
321.Kopřivový potok101232821-13-01-0010,5 POhH0,51II:4-4/3
322.Mlýnský potok101085271-13-01-0011,0 POhH1,00II:6-7
323.Mezný potok101079231-13-01-0012,2 POhH0,28II:15/5-15/8
1,96II:16/1-17/10
324.Libský potok101011651-13-01-0027,6 POh   
325.Reslava101097281-13-01-0072,3 POhH2,29II:22-23
326.Pomezní potok101176001-13-01-0070,3 POhH0,17II:23/1-23/3
0,16III:2/5-2/6
327.Bučinský potok (Výhledský)101041951-13-01-0112,6 POhH2,57III:4-4/12
328.Slatinný potok101003251-13-01-01520,0 POhH0,14II:8/6-8/8
329.Hazlovský potok101023561-13-01-0180,1 POhH0,10XXII:4/19-4/22
330.Sázek101003901-13-01-02317,3 POhH3,20XXI, XXII:22-2
0,50XXII:3/12-3/20
331.Velkorybnický potok101125081-13-01-0241,7 POhH1,70XXI:21/5-22
332.Plesná101001861-13-01-03524,8 POhH0,30  XXII:8-8/5
0,50XXII:8/7-8/15
1,40XXII:8/16-9
333.Starý potok101120541-13-01-0360,6 POhH0,50XXII:9-9/7
0,05XXII:9/19-9/21
334.Černý potok101166901-13-01-0370,7 POhH0,60XXI:16/1-16/11
0,10XXI:16/14-17
335.Rašeliník101169671-13-01-0380,6 POhH0,60XXI:12/5-12/11
336.Pstruhový potok101012071-13-01-0394,1 POhH4,10XXI:4-6/9
337.Hraniční potok101450511-13-01-0390,2 POhH0,20XXI:6/11-7
338.Rokytník101043601-13-01-0430,1 POhH0,11XXI:10/9-10/10 XXI:doplňkový HZ před 10/11-10/11
339.Rákosina101103011-13-01-0431,5 POhH0,90XXI:8/5-8/15
0,60XXI:8/18-8/24
340.Lubinka101007211-13-01-04612,7 POh   
341.Odrava101564001-13-01-05320,6 POhH0,67III:17-17/6
342.Mikulášský potok101221891-13-01-0530,5 POhH0,51IV:14-15
343.Mlýnský potok101002491-13-01-0541,0 POhH0,95III:11-11/5
0,05III:11/6-11/7
344.Tříselný potok101087601-13-01-0562,9 POhH0,99III:15/1-16
1,70III:16-17
345.Mohelenský potok101029001-13-01-0580,6 POhH0,25III:22-22/3
0,32III:22/13-23
346.Bílý potok101137991-13-01-0581,4 POhH1,40III:24/1-25
347.Malý potok101221501-13-01-0580,7 POhH0,49III:21/3-21/7
0,21III:21/8-22
348.Lipoltovský potok (Kynžvartský)101003041-13-01-06720,7 POh   
349.Libocký potok101001791-13-01-07430,3 POhV  
350.Zadní Liboc101008871-13-01-07712,2 POh   
351.Libava (Velká Libava)101002691-13-01-08222,0 POhV  
352.Malá Libava101006491-13-01-08313,3(po LB přítok)POh   
353.Habartovský potok101010091-13-01-0866,6(po Částkovský potok)POh   
354.Tisová101018271-13-01-0906,0 POh   
355.Svatava101000911-13-01-09429,7 POhH1,50XIX:13-13/15
356.Hraničná101094661-13-01-0952,1 POhH2,10XIX:11/11-12/19
357.Stříbrný potok101008101-13-01-09811,5 POhV  
358.Rotava101005611-13-01-10614,0 POh   
359.Bystřina101018991-13-01-1076,5 POhV  
360.Skřiváň101008271-13-01-10911,3 POh   
361.Hluboký potok101031721-13-01-1184,7 POh   
362.Lobezský potok101003501-13-01-12712,2po silniční propust v Podstrání)POh   
363.Stoka101006951-13-01-13511,8po přepad z Dlouhé stoky)POh   
364.Dlouhá stoka101002721-13-01-13521,5 POh   
365.Chodovský potok101002771-13-01-14120,0(po most v Mezihorské)POh   
366.Tatrovický potok101010981-13-01-1449,4 POh   
367.Vlčí potok101008401-13-01-14811,6 POh   
368.Rolava101001211-13-01-15336,0 POhV  
369.Černá voda (Slatinný potok)101010331-13-01-1569,2 POh   
370.Limnice101022041-13-01-1646,0 POh   
371.Teplá101000401-13-02-00164,4 POhV  
372.Pramenský potok101004721-13-02-00616,1 POh   
373.Mnichovský potok101009501-13-02-00710,4 POh   
374.Otročínský potok (Debrný)101007341-13-02-0125,5(po jez u žel. zastávky Otročin)POh   
375.Dolský potok101014541-13-02-0188,3(po Dlouhou stoku)POh   
376.Lomnický potok101002071-13-02-02226,7 POhV  
377.Žalmanovský potok (Mlýnský)101016161-13-02-0254,7(po hranici VÚ Hradiště)POh   
378.Javorná101018861-13-02-0276,4 POh   
379.Dražovský potok101012001-13-02-0298,1 POh   
380.Vitický potok101004301-13-02-03517,1 POh   
381.Lužecký potok101026381-13-02-0365,6 POh   
382.Lomnice101009831-13-02-0510,50,00 - 0,50 (od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh   
383.Bystřice101001871-13-02-05727,8 POhV  
384.Eliášův potok101010471-13-02-0609,2 POhV  
385.Jáchymovský potok101009021-13-02-06610,3(po výtok z Městského rybníka)POh   
386.Plavenský potok101009911-13-02-0779,1 POh   
387.Hučivý potok101016931-13-02-0897,5 POh   
388.Podmileský potok101012041-13-02-099/33,2(k přeložce Hradištského potoka)POh   
389.Hradišťský potok101017491-13-02-099/23,4(od přivaděče Ohře - Bílina po úpravnu vody Hradiště)POh   
390.Prunéřovský potok101002271-13-02-10924,1 POh   
391.Liboc101000761-13-03-003/126,1(od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh   
392.Leska101002511-13-03-0261,9(od ústi po zaústěni Doláneckého potoka)POh   
393.Dolánecký potok101002521-13-03-02121,9 POh   
394.Hutná I101003631-13-03-03715,4(po Březno u Chomutova)POh   
395.Blšanka101000621-13-03-04346,60,00 - 46,60 (od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh   
396.Sádecký potok101014041-13-03-0858,1 POh   
397.Chomutovka101000721-13-03-10647,1 POhV  
398.Kamenička101015771-13-03-1087,9 POhV  
399.Křímovský potok101019881-13-03-1116,4 POhV  
400Hačka101005131-13-03-115/110,4 POh   
401.Hutná II101006441-13-03-115/211,41,80-13,20 (od pramene po přivaděč Ohře -Bílina)POh   
402.Čepel101004161-13-04-065/16,4(po silniční most v Podluskách)POh   
403.Bílina101000341-14-01-00181,4 POhV  
404.Malá voda101022861-14-01-0025,7 POh   
405.Přivaděč Ohře - Bílina101002331-14-01-003/233,8 POh   
406.Lužec (Nivský potok)101007091-14-01-008/611,1(od pramene po přivaděč Ohře -Bílina - převod vody do vodárenské nádrže)POhV  
407.Kundratický potok101022621-14-01-008/26,0 POhV  
408.Vesnický potok (Mořicův)101026911-14-01-0094,7 POh   
409.Hutní potok I101018671-14-01-0114,9(od VD Zaječice po pramen)POh   
410.Hutní potok II101032801-14-01-0131,1(po přivaděč Nechranice)POh   
411.Loupnice101006361-14-01-01613,0 POhV  
412.Jiřetínský potok101017501-14-01-017/17,3 POh   
413.Bílý potok101004791-14-01-02015,5 POhV  
414.Zálužský potok101031201-14-01-0222,7(po hráz nádrže Rudý sever)POh   
415.Srpina101002021-14-01-02625,5 POh   
416.Počeradský potok101011591-14-01-0359,2 POh   
417.Bouřlivec101003551-14-01-05618,6 POh   
418.Loučenský potok101005621-14-01-061/114,2 POh   
419.Radčický potok II101012321-14-01-061/27,0(po soutok s Poustevnickým potokem)POh   
420.Bystřice (Teplický potok)101003151-14-01-07319,8 POh   
421.Ždírnický potok101005281-14-01-0959,5(po soutok s Telnickým potokernPOh   
422.Zalužanský potok101009411-14-01-097/25,1(včetně přeložky od ústí po propust silnice I./13)POh   
423.Modlanský potok101007031-14-01-097/32,0(včetně přeložky od ústí po propust silnice I./13)POh   
424.Klíšský potok101005641-14-01-10314,3 POh   
425.Jílovský potok101003271-14-02-026/120,2 POh   
426.Ploučnice101000271-14-03-001101,1 POh   
427.Ještědský potok101003841-14-03-00518,9 POh   
428Panenský potok101001811-14-03-01529,7 POh   
429.Svitavka101001191-14-03-03836,6 POh   
430.Hamerský potok101012261-14-03-0429,5 POhV  
431.Šporka101002801-14-03-05522,9 POh   
432.Robečský potok101001951-14-03-06715,8(po Máchovo jezero)POh   
433.Bobří potok101001851-14-03-07011,2(od ústí po propustek nad obcí Stvolínky)POh   
434.Bystrá101003691-14-03-09718,9 POh   
435.Klopotský potok101048761-14-04-0083,2 POhH3,20VIII:1/3-4
436.Kamenice101001111-14-05-00138,5 POh   
437.Šenovský potok101053771-14-05-0054,2 POh   
438.Chřibská Kamenice101002681-14-05-01423,0 POhV  
439.Křinice101003111-15-01-0018,9 POhH8,90VI,VU:23-3
440.Bílý potok101042971-15-01-0062,9 POhH2,90VI:20-23
441.Strouha101045101-15-01-0080,7 POhH0,70VI:18/2-18/25
442.Stinný potok (Hraniční potok)101564211-15-01-0190,2 POhH0,20VI:16/6-16/15
443.Tomášovský potok101178281-15-01-0190,7 POhH0,70VI:10/3-II
444.Vilémovský potok (Poustevenský)101006891-15-01-01911,5 POhH2,70V,VI:18/24-3
445.Velkošenovský potok101038121-15-01-0214,2 POh   
446.Liščí potok101015571-15-01-0237,5 POh   
447.Mikulášovický potok101018581-15-01-0257,2 POh   
448.Tanečnice (Hraniční potok)101564221-15-01-026/10,4 POhH0,40VI:4/24-5/9
449.Luční potok101008951-15-01-02710,4(od ústí po státní hranici)POhH0,30V:5/2-5/18
450.Severní potok101083481-15-01-0280,8 POhH0,80V:2-2/37
451.Spréva101004411-15-01-0352,8 POhH1,90III:10-12
0,90IV:3/19-3/32
452.Jiříkovský potok101014171-15-01-0387,0 POhH0,10III:18/19-18/22
453.Rožanský potok101011351-15-01-0468,7 POhH0,10IV:12/15-12/18
454.Dřevíč101125271-15-01-0500,2 POhH0,20IV:16-16/5
455.Sporný potok101049431-15-02-0120,3 POhH0,30VIII:12/9-13
456.Rychnovský potok101152311-15-02-0131,4 POhH1,40VIII:13-14/24
457.Studniční potok101382431-15-02-0150,5 POhH0,50VIII:11/4-11/23
458.Rybný potok (Gottleuba)101017411-15-02-0206,9 POhH1,40IX:9-10
459.Malý Větrovský potok101200261-15-02-0200,2(LB přítok Větrovského potoka)POhH0,20IX:14-14/6
460.Hraniční potok101037161-15-02-0213,3 POhH3,30IX:10-13
461.Olšový potok101016191-15-02-0242,1 POhH2,10VIII:24-26
462.Petrovický potok101017521-15-02-0260,4 POhH0,40VIII:26-26/8
463.Pastvinný potok (Hraniční potok)101364671-15-02-0260,7(LB přítok Petrovického potoka)POhH0,50VIII:26/8-26/18
0,20IX:2/1-2/9
464.Slatina101024521-15-02-027/10,4 POhH0,40IX:6-6/15
465.Hraniční potok101084591-15-02-027/20,9 POhH0,90IX:6/15-6/55
466.Mohelnice101027731-15-02-0295,1 POhH5,10X:3-8/11
467.Černý potok101103751-15-02-0302,4 POhH2,40IX:15-17
468.Ašergraben (Hraniční potok)101540031-15-02-0320,5 POhH0,50X:11/26-12
469.Divoká Bystřice101029831-15-02-0331,0 POhH1,00X:18-19
470.Hraniční potok101174941-15-02-0331,8 POhH1,80X:19-20/25
471.Rašelinový potok101110361-15-02-0342,0 POhH2,00X:17-18
472.Moldavský potok101028601-15-03-0010,8 POhH0,80XI:7-8
473.Jelení potok101035301-15-03-0015,5 POhH4,50XI.2/4-6/8
1,00XI:6/11-7
474.Pastvina (Hraniční potok)101532251-15-03-0030,2 POhH0,20XI:8-8/6
475.Polava101004311-15-03-00418,4 POhH18,40XV, XVI:13-13
476.Přísečnice101005391-15-03-01114,7 POhV, H1,60XV:3-4
477.Kamenička101064981-15-03-0172,8 POhH2,80XV:2-3
478.Černá voda (Černý potok)101004951-15-03-01916,9 POhV  
479.Flájský potok101004441-15-03-02319,0 POhV, H1,50XII:1-2
2,00XIII:7-8
480.Bystrý potok101030091-15-03-0305,1 POhH1,80XI:11/5-12/22
3,30XI:12/26-15/28
481.Pstružný potok101030741-15-03-0323,4 POhH3,40XII:2-4
482.Pestrý potok101404291-15-03-032.0,5 POhH0,50XII:4-4/10
483.Svídnice101004031-15-03-03418,9 POhH18,70XII, XIII:10-7
484.Stříbrný potok101564351-15-03-0340,2 POhH0,20XII:8/14-8/19
485.Ztracený potok101564411-15-03-0340,3 POhH0,30XII:7/15-8
486.Načetínský potok101003721-15-03-04218,8 POhH15,30XIII, XIV:8/2-4
487.Mlýnský potok101559851-15-03-0520,4(PB přítok Lesního potoka)POhH0,40XIV:6/11-7
488.Telčský potok (Rudolický)101010161-15-03-0469,6 POh   
489.Černá101004661-15-03-04815,7 POhH15,70XIV, XV:8-1/1
490.Lesní potok101184221-15-03-0520,9 POhH0,90XIV:7-8
491.Černá101004041-15-04-00416,1 POhV  
492.Blatenský potok101018181-15-04-0100,7 POhH0,70XVIII:2/1-3
493.Široký potok (Hraniční potok)101105241-15-04-0110,3 POhH0,30XVIII:3-3/3
494.Smolný potok101067461-15-04-0113,0 POhH3,00XVIII:3/3-3/40
495.Polavský potok101012811-15-04-0150,7 POhH0,70XVII:10-10/10
496.Zlatý potok101019541-15-04-0160,0 POhH0,01XVII:10-10/1
497.Komáří potok101045391-15-04-0173,5 POhH3,10XVII:10/10-15
0,40XVII:15/5-15/9
498.Štítarský potok101139191-15-05-0011,0 POhH1,04I:13/1-13/8
499.Pekelský potok101138491-15-05-0031,8 POhH0,34I:7/2-7/6+15m
0,81I:7/10+12m-7/17
500.Újezdský potok101065441-15-05-0041,6 POhH1,62I:9-10
501.Rokytnice101008141-15-05-00512,1 POhV, H0,49    I:1/1-1/4
0,88I:2-2/3-29m
0,02I:2/3-17m-2/3
0,35I:2/5-2/6+23m
0,79I:2/6+28m-2/8+93m
0,43I:2/8+111m-3
502.Lužní potok101014051-15-05-0064,9 POhH1,90  I:3-3/10+24m
0,21I:3/10+36m-3/11+64m
0,43I:3/14-90m-3/16-12m
2,04I:3/17-5
503.Bystřina101035071-15-05-0095,8 POhH0,60 XXIII:12/2-12/7
4,00XXIII:12/8-13/9
1,20XXIII:13/10-15
504.Brodivý potok101111471-15-05-0090,4 POhH0,40XXIII:15/3-15/7
505.Lesní potok101564251-15-05-0110,3 POhH0,30XXIII:17/2-17/4
506.Bílý Halštrov101007771-15-05-01211,4 POh   
507.Doubravský potok (Hraniční potok)101033171-15-05-0140,8 POhH0,80XXII:13/37-15/5
508.Kuželka101549061-15-05-0190,2 POhH0,20XX:6/5-6/9
509.Hranický potok101050941-15-05-0200,3 POhH0,30XXIII:8/10-8/15
510.Zelený potok101150101-15-05-0201,0 POhH0,80XXIII:7/4-7/14
0,20XXIII:7/16-7/18
511.Lužní potok101505081-15-05-0210,01 POhH0,01XXIII:10/12-10/13
512.Odra101000122-01-01-028101,4(po soutok s Budišovkou na hranici VÚ Libavá)POdH4,23II:II/1-4/1
3,38II:II/5-II/9
513.Budišovka101003772-01-01-02519,3 POd   
514.Luha101002012-01-01-0633,9(po Rybník)POd   
515.Jičínka101002132-01-01-07510,4(po Zrzávku)POd   
516.Husí potok101001992-01-01-08127,3 POd   
517.Sedlnice101003032-01-01-11323,7 POd   
518.Bílovka101002432-01-01-11523,7 POd   
519.Sezina101003922-01-01-11820,2 POd   
520.Lubina101001092-01-01-13128,7(po Lomnou)POd   
521.Ondřejnice101001802-01-01-14719,1(po silniční most ve Sklenově)POd   
522.Porubka101003702-01-01-1596,9(po koupaliště Poruba)POd   
523.Střední Opava101006582-02-01-0100,9(po Bílou Opavu)POd   
524.Opava101000142-02-01-011109,4(po soutok Střední a Černé Opavy)POdH5,44II:II/71-II/76
16,36II:80/7-90/1
525.Opavice101001182-02-01-03826,7(po silniční most ve Spáleném)POdH2,53II:II/95-96/7
7,08II:97/3-II/102
526.Čižina101002582-02-01-07114,5(po Tetřevský potok)POd   
527.Radynka101318462-02-01-0840,2(LB přítok Opavy k.ú. Palhanec)POdH0,21II:II/71-70/7
528.Moravice101000152-02-02-00791,2(po Bělokamenný potok)POdV  
529.Podolský potok101002992-02-02-0186,2(po silniční most v Rýmařově)POd   
530.Černý potok101002202-02-02-03620,2 POd   
531.Lobník101004362-02-02-06016,1 POd   
532.Hvozdnice101001252-02-02-07836,2 POd   
533.Bílá Ostravice101010392-03-01-0019,9 POd   
534.Černá Ostravice101010812-03-01-0069,6 POd   
535.Ostravice101000512-03-01-00754,2(po soutok Černé a Bílé Ostravice)POdV  
536.Řečice101012022-03-01-0126,7 POd   
537.Morávka101001592-03-01-03429,2 POdV  
538.Skalka101014282-03-01-0377,8 POd   
539.Slavíč101015442-03-01-0416,9 POd   
540.Mohelnice101007012-03-01-04713,1 POd   
541.Olešná101002972-03-01-05821,3 POd   
542.Lučina101001242-03-01-06237,7 POd   
543.Orlovská Stružka101006982-03-02-00614,1(po hráz odkališt nádrže dolu Lazy)POd   
544.Pasecký potok101050822-03-02-0101,7(k.ú. Šilheřovice)POdH1,74II:9/3-II/11
545.Olše101000392-03-03-00172,6 POdH5,87I:II/1-I/173
4,15I:I/167-I/161
14,62I:I/108-I/81
0,37I:I/16-I/15
546.Oleška101564312-03-03-0012,0 POdH2,01I:I/15-I/12
547.Bystrý potok101044262-03-03-0023,8 POdH0,48I:21/1-I/22
548.Lomná101004022-03-03-00817,5 POd   
549.Líštnice101016432-03-03-0300,54,40 - 4,90POdH0,50I:I/59-I/58
550.Tyra101006682-03-03-03213,1 POdV  
551.Ropičanka101004292-03-03-0408,1(po jez Smilovice)POd   
552.Stonávka101001402-03-03-05233,2 POd   
553.Petrůvka101003472-03-03-06814,3 POdH8,29I:I/161-I/153
554.Pština101023042-04-01-0032,0 POdH0,86II:II/43-II/44 
0,24II:52/3-52/2
0,91II:II/52-51/16
555.Rudník101053082-04-01-0041,2 POdH0,28 II:II/42-42/3
0,91II:52/18-52/10
556.Oldřišovský potok101002962-04-01-0113.7(dolní úsek po státní hranici)POdH0,55II:II/36-36/4
557.Celní potok101525062-04-01-0110,3(LB přítok Oldřišovského potoka)POdH0,27II:37/7-37/9
558.Strahovický potok101019272-04-01-0121,2(PB přítok Oldřišovského potoka)POdH1,16II:II/35-II/36
559.Hůrka101251862-04-01-0160,5(k.ú. Píšť)POdH0,52II:26/3-26/6
560.Pišťský potok101012512-04-01-0171,1 POdH0,72II:II/24-II/23
0,42II:22/5-II/22
561.Ochoz101061962-04-01-0170,2(PB přítok Píšťského potoka)POdH0,23II:II/22-21/12
562.Bažantí potok101369492-04-01-0170,7(LB přítok Píšťského potoka.)POdH0,71II:II/23-22/7
563.Osoblaha101001132-04-02-00519,0(po Mušlov)POd   
564.Hrozová101003882-04-02-01412,69,79 - 22,33POdH12,60II:111/10-II/104
565.Biskupický potok101086152-04-02-0140,6(PB přítok Hrozové)POdH0,58II:II/104-103/17
566.Pomezní potok101099332-04-02-0170,71,08 - 1,77POdH0,70II:119/9-119/4
567.Zlatý potok101001162-04-02-0222,8(po Černý potok)POd   
568.Hvozd101066702-04-02-0230,1(k.ú. Janov u Krnova)POdH0,10II:II/143-143/3
569.Hraniční potok101012132-04-02-0233,5po Lesní potok)POdH3,45II:134/18-136/9
570.Lesní potok101446622-04-02-0230,3(LB přítok Hraničního potoka)POdH0,32II:136/9-136/14
571.Bartultovický potok101068632-04-02-0232,6(PB přítok Hraničního potoka)POdH2,55II:134/15-133/25
572.Prudník101564332-04-02-0244,6 POd   
573.Sádecký potok101013862-04-02-0251,60,92 - 1,00; 2,90 - 4,42POdH0,08II:128/4-128/5
1,52II:129/13-130/12
574.Lužní potok101564272-04-02-0250,1(LB přítok Sádeckého potoka)POdH0,061:130/12-130/14
575.Zelený potok101013972-04-02-0270,1 POdH0,05II:124/1-124/2
576.Stěnava101002892-04-03-00220,2 PLa   
577.Lipový potok101056252-04-03-0012,0potok nad Vernéřovicemi)PLaH2,02III:III/227-228/14
578.Starostínský potok101049762-04-03-0021,0 PLaH0,56III:III/223-223/7
579.Božanovský potok101012552-04-03-0239,0 PLaH2,29III:III/188-188/20
580.Vojtovický potok101003712-04-04-0260,4 POdH0,38II:185/12-185/17
581.Vidnávka101002062-04-04-03525,5 POd   
582.Černý potok101005602-04-04-0563,0po Červený potok)POd   
583.Bělá101001372-04-04-06726,1(po Červenohorský potok)POdH0,14II:160/2-160/3
584.Staříč101005312-04-04-0868,5(po Ramzovský potok)POd   
585.Olešnice101005562-04-04-0923,52,47 - 5,95POdH3,48II:155/3-II/158
586.Kolnovický potok101083402-04-04-0960,1(k.ú. Kolnovice)POdH0,10II:164/6-164/7
587.Černý potok101018552-04-05-0036,5 PLaH2,54IV:4/1- 5/10
588.Královecký potok (Hraniční potok)101386892-04-05-0050,6 PLaH0,55III:III/265-265/8
589.Jindřichovický potok101007782-04-06-00411,3 PLaH2,83IV:77/6-79/13
590.Lužický potok101108862-04-06-0011,9(od Rapické hory)PLaH1,89IV:IV/66-67/12
591.Srbský potok (Hraniční potok)101054752-04-06-0043,2 PLaH2,11IV:IV/81-82/11
592.Lužická Nisa101000612-04-07-00152,7 PLaH1,40I:I/1-3
593.Novoveský potok101046122-04-07-0023,7 PLa   
594.Mšenský potok101037582-04-07-0044,3 PLa   
595.Bílá Nisa (Rýnovická)101009122-04-07-00611,2 PLa   
596.Doubský potok101014222-04-07-0108,3 PLa   
597.Slunný potok101032072-04-07-0124,5 PLa   
598.Spojovací potok101102852-04-07-0151,9 PLa   
599.Harcovský potok101013642-04-07-0148,3 PLa    
600.Janovodolský potok101030872-04-07-0156,8 PLa   
601.Františkovský potok101103782-04-07-0153,6 PLa   
602.Černá Nisa101005402-04-07-01614,6 PLa   
603.Ostašovský potok101022172-04-07-0206,2 PLa   
604.Jeřice101003412-04-07-02416,40,00 - 16,40 po okraj lesa nad osadou Na Pilách)PLa   
605.Fojtka101021962-04-07-0275,4 PLa   
606.Albrechtický potok101035432-04-07-0293,5 PLa   
607.Václavický potok101013872-04-07-03610,2 PLa   
608.Bílý potok101053582-04-07-0372,0 PUH2,00I:5-6/15
609.Oldřichovský potok (Lubota)101037852-04-07-0384,2 PLaH3,50IV:IV/143-ČR,PR,SRN
610.Mandava101002612-04-08-00110,5po žel. propustek)POhH0,04II:28/40-28/42
611.Hornojindřichovský potok101142532-04-08-0030,04(PB přítok Mandavy)POhH0,04II:28/38-28/40
612.Rumburský potok (Hraniční potok)101274802-04-08-0031,2 POhH1,24II,III:28/45-3
613.Zlatý potok101049242-04-08-0051,3 POhH0,20II:23/5-23/12
1,10II:24/4-25
614.Lužnička101009442-04-08-0067,8po Rybništský rybník)POh   
615.Oleška101007652-04-09-00210,5 PLaH0,11V:129/1-129/4
616.Smědá101000842-04-10-00146,5 PLaV, H3,02IV:105/8-106/3
617.Libverdský potok101038772-04-10-0064,7 PLa   
618.Lomnice101004652-04-10-01616,4 PLa   
619.Řasnice101004562-04-10-02018,1 PLaV  
620.Višňovský potok101034302-04-10-0221,6 PLaH0,91IV:IV/118 IV/119
621.Černouský potok101157392-04-10-0291,4(potok od kóty 216)PLaH0,17IV:IV/105-105/3
622.Saňský potok101029862-04-10-0295,0(potok od Saně)PLaH2,43IV:IV/115-IV/116
623.Boreček (Andělský potok)101038692-04-10-0304,1 PLaH0,72IV:IV/107-107/12
624.Javornický potok101196022-04-10-0301,6 PLaH1,11IV:107/12-108/18
625.Davídkův potok101564092-04-10-0300,4 PLaH0,36IV:106/3-106/11
626.Kočičí potok101006272-04-10-03111,8 PLaH2,70  IV:93/14-94/19  
6,23IV:94/22-98/7
0,95IV:98/11 - IV/99
0,56IV:99/14-99/25
1,57IV:99/28-IV/101
0,34IV:101/5-101/11
627.Habartický potok101564122-04-10-0320,1 PLaH0,08IV:102/22-102/24
628.Červená voda (Oldřišský potok)101044732-04-10-0342,7 PLaH0,11IV:91/8-91/11
629.Železný potok101014874-01-02-0180,1 PVlH0,08VI:20/8-20/10
630.Nivní potok101010754-01-02-0220,6 PVlH0,59VI:11-12
631.Hraniční potok101003944-01-02-02512,1 PVlH6,85V,VI:28-2/3
5,38VI:2/8-6
632.Celní potok101009974-01-02-0290,1 PVlH0,13V:19/12-19/16
633.Potůček101564324-01-02-0310,7 PVlH0,69V:19/l6-21/9
634.Havraní potok101065604-01-02-0342,0 PVlH0,61V:15-15/9
1,40V:15/9-17
635.Kamenný potok101059884-01-03-0112,2 PVlH2,21VII:17/3-18
636.Černice101564164-01-03-0137,3 PVlH3,09 VII:8-10/6
4,24VII:10/6-14
637.Šedý potok101105024-01-03-0141.9 PVlH1,91VII:14-15
638.Grádelský potok101048694-02-01-0013,0(do Řezné)PVlV  
639.Kouba101008354-02-02-0052,8 PVlH2,78IX:3-4
640.Černý potok101057444-02-02-0050,8 PVlH0,56IX:4/2-4/5
641.Medvědí potok101035484-02-02-0212,8 PVlH2,79VIII:22-23
642.Teplá Bystřice101008134-02-02-0230,7 PVlH0,68VIII:17/10-18
643.Čertova voda101038204-03-01-0014,7 PVlH4,72XI:8/5-13
644.Červený potok101045554-03-01-0013,1 PVlH3,06XI:13-14
645.Hraniční potok101172644-04-01-0010,6 PVlH0,62II:II-II/1
646.Jasánecký potok101284424-04-01-0040,9 PVlH0,49 II:8/4-9/02
0,399/1-II/10
647.Osvaldský potok101400744-04-01-0050,5 PVlH0,26 II:13-13/3
0,21II:13/4-13/05
648.Světelský potok101165494-04-01-0060,2 PVlH0,19II:14/07-14/010
649.Pasečenský potok101228474-04-01-0080,4 PVlH0,31 II:26-26/2
0,10II:26/05-27
650.Rožnovský potok101155674-04-01-0110,8 PVlH0,8122/1-23/3
651.Mlýnský potok101024454-04-02-0014,2 PVlH4,17II:34/1-38
652.Dílčí potok101564174-04-02-0012,1 PVlH0,30 II:31-31/01
1,75II:31/4-34/1
653.Lhotecký potok (Divoká)101564264-04-02-0064,5 PVlH2,86  II:40-42/03 
1,49II:43/2-45/01
0,14II:45/02-45/03
654.Morava101000034-10-01-001271,7 PMoH38,50IX:IX/1c-XI/6/3
655.Krupá101003494-10-01-01219,1 PMo   
656.Branná101002344-10-01-02824,2 PMo   
657.Desná101000904-10-01-05943,5 PMo   
658.Hučivá Desná101014614-10-01-0628,1 PMoV  
659.Merta101004454-10-01-07016,4 PMo   
660.Moravská Sázava101000594-10-02-00155,0 PMo   
661.Březná101001544-10-02-03531,6 PMo   
662.Nemilka101007464-10-02-04712,2 PMo   
663.Mírovka101002914-10-02-05421,8 PMoV  
664.Třebůvka101000704-10-02-07039,1(po silniční most v Boršově)PMo   
665.Kunčinský potok101011154-10-02-0712,0(po soutok s Bílým potokem)PMoV  
666.Jevíčka101002394-10-02-08323,7 PMo   
667.Malá voda (Mlýnský potok)101004434-10-03-00818,7 PMo   
668.Benkovský potok (Písečná)101002924-10-03-0189,5(po soutok s Třetí Vodou)PMo   
669.Cholinka101003194-10-03-0201,8(po shybku v km 1,76)PMo   
670.Oskava101000644-10-03-05424,9(po soutok s Oslavou)PMo   
671.Oslava101003144-10-03-0518,9(do Oskavy, po soutok s Huntavou)PMoV  
672.Sitka (Huzovka)101001144-10-03-07135,1 PMo   
673.Trusovický potok (Trusovka)101001574-10-03-08630,1 PMo   
674.Bystřice101000534-10-03-09253,7(do Moravy)PMoV  
675.Střední Morava (Mlýnský potok)101004264-10-03-11417,9 PMo   
676.Morávka101004244-10-03-12217,5(rameno Moravy)PMo   
677.Olešnice (Kokorka)101001834-10-03-1296,6(po stupeň nad obcí Kokory)PMo   
678.Vsetínská Bečva101000474-11-01-00158,8 PMoV  
679.Lemešná (Podťatý potok)101232694-11-01-0060,42,56 - 3,00PMoH0,44III:8/7-8/20
680.Malá Stanovnice (Zabitá)101042174-11-01-0183,8(LB přítok od Zabitá, nad vodním dílem Karolinka)PMo   
681.Stanovnice (Velká Stanovnice)101011574-11-01-0189,4 PMoV  
682.Senice101001524-11-01-04232,7 PMo   
683.Ratibořka101009084-11-01-07210,8 PMo   
684.Bystřička101002814-11-01-08221,0(do Vsetínské Bečvy)PMoV  
685.Rožnovská Bečva101001024-11-01-09437,6 PMoV  
686.Bečva101000434-11-02-00161,2 PMo   
687.Juhyně101001344-11-02-00832,8 PMo   
688.Velička101003914-11-02-03715,8(po hranici VÚ Libavá v km 15,80 do Bečvy)PMoV  
689.Jezernice101006404-11-02-0515,2(po hranici VÚ Libavá v km 5,20)PMo   
690.Strhanec101004484-11-02-069/112,8(od jezu Osek po ústí do Bečvy v km 12,75 u Kryškova mlýna)PMoV  
691.Blata101000754-12-01-020/221,4(po jez Olšany v km 21,35)PMo   
692.Romže101000664-12-01-0266,1(po silniční most v km 6,10)PMo   
693.Hloučela101001334-12-01-04517,0(po hranici VÚ Březina v km 17,00)PMo   
694.Český potok (Vyklička)101005104-12-01-03914,4 PMo   
695.Valová101564374-12-01-05817,5(vzniká soutokem Hloučely a Romže)PMo   
696.Velká Haná101003054-12-02-0017,035,80 - 42,80 (od soutoku s Hanou po hranici VÚ Březina)PMo   
697.Malá Haná101003974-12-02-00417,613,40 - 17,00 (protéká kolem hranice VÚ Březina v uvolněném území)PMoV  
698.Haná101001234-12-02-00935,8(vzniká soutokem Malé a Velké Hané)PMo   
699.Brodečka (Drahanský potok)101001364-12-02-04319,10,00 - 14,75 a 21,90 - 26,20 (mimo VÚ Březina)PMo   
700.Moštěnka101000784-12-02-07244,6 PMo   
701.Dolnonětčický potok101006374-12-02-08113,5 PMo   
702.Bystřička101003784-12-02-08517,6(do Moštěnky)PMo   
703.Malá Bečva101003614-12-02-09818,0 PMo   
704.Rusava101001634-12-02-12618,0(po jez v Dobroticích)PMo   
705.Dřevnice101000894-13-01-00141,4 PMoV  
706.Trnávka101009424-13-01-00810,4 PMo   
707.Lutoninka101004974-13-01-0186,4(po soutok s Bratřejovkou)PMo   
708.Bratřejovka101009754-13-01-01710,0 PMo   
709.Fryštácký potok101005254-13-01-02613,5 PMoV  
710.Březnice101002144-13-01-06524,8 PMo   
711.Olšava101000834-13-01-08838,3(po soutok s Kolelačem)PMo   
712.Kolelač101014934-13-01-0877,9 PMoV   
713.Kladenka101006574-13-01-09313,1 PMo   
714.Luhačovický potok101002184-13-01-10125,2(pramen u Lán)PMo   
715.Ludkovický potok101005544-13-01-10613,8 PMoV  
716.Nivnička (Bystřička)101003164-13-01-11720,1 PMo   
717.Okluky101001504-13-02-00531,1 PMo   
718.Dlouhá řeka101564184-13-02-0238,40,00 - 8,40 (od ústí do odlehčovacího ramena Moravy Vnorovy - Uherský Ostroh nad železniční most)PMo   
719.Odlehčovací rameno Moravy Vnorovy -Uherský Ostroh101010644-13-02-0189,4 PMo   
720.Syrovinka101004074-13-02-03114,3(po Ořechovský potok)PMo   
721.Velička101000944-13-02-03539,5(do Moravy)PMoV  
722.Radějovka101002484-13-02-05611,1(po km 11,10)PMoH1,96VIII:30/34-32/14
723.Járkovec101034884-13-02-0570,34,00 - 4,34PMoH0,34VIII:3/4-4
724.Baťův kanál (Plavební a závlahový kanál)101014074-13-02-06113,0 PMo   
725.Sudoměřický potok101005594-13-02-06315,5(pramen v km 15,50)PMoH7,08  VIII:14/6-21/1
2,78VIII:21/5-24
0,24VIII:30/29-31
726.Skalický potok101086324-13-02-0680,3(po km 0,28)PMoH0,28VIII:30/24-30/30
727.Moravská Dyje101000574-14-01-00155,9 PMoH0,26VII:28/3-29
728Myslůvka101004824-14-01-01015,6 PMo   
729.Vápovka101001844-14-01-03112,1(po soutok s Řečici)PMo   
730.Řečice (Olšanský potok)101005434-14-01-03015,9(dle ZVM 14,40)PMoV  
731.Pstruhovec101005994-14-01-06513,8 PMoV, H0,56VI:73/1-74/1
732.Brunský potok101236284-14-01-0670,40,12 - 0,52 (LB přítok Pstruhovce)PMoH0,40VI:74/03-75
733.Štulbach101087564-14-01-0681,00,00 - 0,31; 0,80 - 1,44 (PB přítok Pstruhovce k.ú. Košťálkov)PMoH0,31 VI:69/9-69/020
0,64VI:68/03-69/07
734.Hraniční potok101382554-14-01-0681,0(LB přítok Štulbachu)PMoH0,99VI:72/01-72/08
735.Leštnický potok101564084-14-01-0690,8(k.ú. Maříž)PMoH0,83VII:5/01-5/07
736.Dyje101000064-14-02-001209,3 PMoV, H0,34 VII:49/1-52
23,40  VIII:13-26 
1,22IX:36/1-38/2
16,30XI:XI-6/2
737.Jindřichovský potok101564104-14-02-0021,11,30 - 2,35PMoH0,24 VII:55/1-55/05
1,21VII:55/06-56/03
738.Stálecký potok101564134-14-02-0030,24,85 - 5,08 (k.ú. Stálky)PMoH0,23VII:59/2-59/04
739.Želetavka101000554-14-02-01050,7 PMo   
740.Vratěnínský potok101026054-14-02-0365,8 PMoH2,85VII:41/01-43/5
741.Přikop (Fugnitzbach)101564114-14-02-0560,1(k.ú. Podmyče do Fellingbachu)PMoH0,11VIII:6/01-6/02
742.Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)101001714-14-02-07920,9 PMoH0,26 IX:29/3-29/4
1,18IX:30-31
743.Daníž101002054-14-02-08025,4 PMo   
744.Haťský potok (Luční potok)101019554-14-02-0810,16,07 - 6,20PMoH0,13VIII:45/01-45/2
745.Farská strouha101113024-14-02-0860,91,00 - 1,90PMoH0,90IX:23/4-25/1
746.Stará Dyje101652324-14-02-0865,1(Mlýnská strouha - ramena)PMoH4,13  IX:25/7-28/6 
0,85IX:28/7-29/2
0,08IX:31-31/2
747.Hraniční potok (Bockgraben)101024814-14-02-0914,50,00 - 4,51PMoH0,37IX:33/2-33/4
1,14IX:34/2-36
748.Jevišovka101000354-14-03-00183,0 PMo   
749.Skalička101564344-14-03-04016,0 PMo   
750.Polní potok101004864-14-03-0526,35,00 - 11,30 (hraniční úsek)PMoH6,30IX:57-66
751.Svratka101000104-15-01-001174,00,00 - 7,00 (v zátopě VD Nové Mlýny, zkrácení toku)PMoV  
752.Bílý potok101004524-15-01-01015,8(k.ú. Polička)PMo   
753.Fryšávka101002464-15-01-02222,8 PMo   
754.Bystřice101002174-15-01-03824,9(do Svratky)PMo   
755.Nedvědička101001744-15-01-06028,5 PMo   
756.Bobrúvka (Loučka)101000484-15-01-07660,0 PMo   
757.Bílý potok101001274-15-01-13235,0(k.ú. Veverská Bitýška)PMo   
758.Kuřimka101004424-15-01-14212,5 PMo   
759.Svitava101000244-15-02-00198,0 PMo   
760.Křetínka101001604-15-02-02030,6 PMo   
761.Bělá101002754-15-02-04821,3 PMoV  
762.Valchovka101026284-15-02-05253 PMo   
763.Punkva101002954-15-02-07421,3(mimo ponor km 7,20 - 14,50)PMo   
764.Křtinský potok101005074-15-02-1005,1(po ponor km 5,05)PMo   
765.Bobrava101001084-15-03-00236,6 PMo   
766.Litava (Cézava)101000464-15-03-02858,3 PMo   
767.Rakovec101001174-15-03-06922,9(po hráz rybníka v Pístovicích)PMo   
768.Říčka (Zlatý potok)101001074-15-03-09231,0(po LB přítok v lese)PMo   
769.Šatava101001414-15-03-12132,5 PMo   
770.Jihlava101000084-16-01-001184,4 PMo   
771.Třešťský potok101001894-16-01-02030,3 PMo   
772.Jedlovský potok101008804-16-01-026.6,9(po silniční most km 6,90)PMo   
773.Maršovský potok101009704-16-01-0287,8(po hráz Maršovského rybníka)PMoV  
774.Jiřinský potok101008914-16-01-03010,5 PMoV  
775.Jihlávka101002374-16-01-03623,8 PMo   
776.Brtnice101001564-16-01-06030,3 PMo   
777.Oslava101000204-16-02-00199,6(do Jihlavy)PMo   
778.Bohdalovský potok101004514-16-02-00812,9(po hráz Hornomlýnského rybníka)PMo   
779.Balinka101001554-16-02-02631,7(km 30,3 dle ZVM)PMo   
780.Rokytná101000324-16-03-00190,1 PMo   
781.Rouchovanka101001884-16-03-03427,7 PMo   
782.Mlýnský náhon101008294-16-04-01012,2(Cvrčovice)PMo   
783.Štinkovka (Stinkava)101005324-17-01-00411,6(po hráz Předního rybníka)PMo   
784.Trkmanka101000874-17-01-01242,3 PMo   
785.Včelínek (Sedlecký potok)101564384-17-01-04812,3(kromě soustavy rybníků)PMoH0,43   IX:69/4-70  
0,16IX:71/03-71/2
0,26IX:72-72/3
1,32IX:72,3-75
786.Šibeniční potok101564364-17-01-0470,60,00 - 0,54; 0,95 - 1,00 (LB přítok Včelínku)PMoH0,05IX:68/03-68/3
0,54IX:69/02-69/4
787.Rybniční potok101135744-17-01-0551.0(po km 0,99)PMoH0,40X:1-02
788.Odlehčovací rameno Dyje101564304-17-01-063/14,8(Poštorná - Břeclav)PMo   
789.Kyjovka (Stupava)101000294-17-01-06886,8 PMoV  
790.Odlehčovací rameno Kyjovky101053274-17-01-1121,6(Hodonín)PMo   
791.Slovenský potok101564294-21-06-0510,6(k.ú. Hrčava)POdH0,61I:1/16 - 1/1
792.Gorilův potok101564194-21-06-0510,2(k.ú. Hrčava)POdH0,20I:2/4-2/11
793.Chmelinecký potok101094974-21-07-0831,00,30 - 1,30 (do toku Beňadin)PMoH1,00IV:14-15
794.Dešňanka101098294-21-07-0830,60,40 - 1,01PMoH0,61IV:16/10-18
795.Bílá Voda101116104-21-07-0830,21,00 - 1,19 (do toku Beňadin)PMoH0,20IV:18/23-19/4
796.Lysky101030964-21-07-0840,13,50 - 3,55PMoH0,05IV:21/17-21/23
797.Bartošovecký potok101096914-21-07-0840,2po km 0,24 (PB přítok Lysky)PMoH IV, V:21/21-1/4
798.Strelenka101258654-21-07-0840,60,15 - 0,73 (LB přítok Bartošoveckého potoka)PMoH0,58V:1/12-1/24
799.Brůmovka (Kloboucký potok)101003544-21-08-00618,6 PMo   
800.Zápechová (Tovarský potok)101035584-21-08-0254,1(od km 14,90 dle ZVM)PMoH4,09V:6/19-10/11
801.Končitský potok101269314-21-08-0250,7(PB přítok Zápechové v km 18,50)PMoH0,68V:6/11-7/1
802.Potůček (Nebrová)101564144-21-08-0250,10,00 - 0,09 (PB přítok Zápechové v km 14,90)PMoH0,09V:10/9-11/1
803.Vlára101001384-21-08-04635,112,40 - 47,50 (od hranic ČR)PMo   
804.Zelenský potok101016274-21-08-0647,3 PMoV  
805.Krštěnka101564244-21-08-0760,40,28 - 0,63PMoH0,35V:18/9-18/16
806.Vlárka101564394-21-08-0764,60,17 - 4,55PMoH1,40  V:19/14-21/1 
0,34V:21/9-22/1
0,10V:24/10-25/2
807.Hlubočský potok101111024-21-09-0061,30,06 - 1,31 (PB přítok Drietomice)PMoH1,25VI:29/4-31/10
808.Žitkovský potok (Liešňanský potok)101021064-21-09-0071,62,20 - 3,79PMoH1,59VI:22/19-25/1
809.Novohorský potok101350264-21-09-0140,6(PB přítok Hrabáru)PMoH0,56VII:4/9-5
810.Čaňův potok (Hrabníkový potok)101564054-21-09-0141,3po km 1,30 (LB přítok Hrubáru)PMoH1,30VII:2/11-4/5
811.Predpolomský potok (Bošačky)101110624-21-09-0150,36,83 - 7,10PMoH0,27VI:38-39
812.Klanečnice101564234-21-09-0250,116,60 - 16,71PMoH0,11VII:8/3-8/9
813.Hraniční potok101103844-21-09-0252,30,00 - 2,29 (PB přítok Klanečnice)PMoH2,29VII:8/7-10/4
814.Mandlový potok101133024-21-09-0251,20,22 - 1,45 (LB přítok Klanečnice)PMoH1,23VII:6/2-7/8

Vysvětlivky k příloze č. 1

Sloupec 1Pořadové číslo toku
Sloupec 2Název vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
V závorkách je uveden název dle místních zvyklostí.
Sloupec 3Identifikátor vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
Sloupec 4Číslo hydrologického pořadí dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
První detailní plošky povodí, v níž začíná úsek, ve kterém je vodní tok významný.
Sloupec 5Délka vodního toku nebo jeho úseku v kategorii významný.
U hraničního toku délka toku nebo jeho úseků nebo součtu délek jeho úseků, které tvoří státní hranici.
Sloupec 6Vymezení úseku vodního toku v kategorii významný říčním kilometrem od - do.
Není-li uvedeno jinak, je celý vodní tok významným od ústí po pramen.
Upřesnění lokalizace vodního toku.
Sloupec 7Správce toku:
PLa - Povodí Labe, státní podnik
PVl - Povodí Vltavy, státní podnik
POh - Povodí Ohře, státní podnik
POd - Povodí Odry, státní podnik
PMo - Povodí Moravy, s.p.
Sloupec 8Funkce vodního toku:
H - vodní tok tvořící státní hranici České republiky (nejedná se o toky, které hranici kříží),
V - vodní tok s vodárenským odběrem.
Sloupec 9Vymezení úseku hraničního toku tvořícího státní hranici.

Jiné pojmy uvedené ve sloupci 6

po soutok, po potok, po zaústění potoka, po přítok, po zaústění koryta, po přivaděčProfil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu v místě, kde se v půdoryse protínají osy obou vodních toků, případně obou vodních toků a koryta přeložky nebo koryta přivaděče.
Pokud je v tomto prostoru provedena úprava opevněním (objekt soutoku), pak je hranicí profil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu v místě, v němž se protíná s vnějším lícem konstrukce tohoto objektu ve směru proti vodě.
po hráz, po rybník, po nádržProfil kolmý na osu vodního toku v průsečíku vzdušného líce hráze rybníka (nádrže) a půdorysné osy vodního toku ve dně.
po zaústění koryta přelivu, odpadu přelivu, odpadu od vyústí, odpadu od přepaduProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se v půdoryse protínají osa vodního toku a osa koryta odpadu od přelivu, koryta odpadu od vyústí -v případě, kdy v situativním uspořádání není podélná osa toku totožná s osou jednotlivých objektů
pod stavidla, po přeliv rybníka, po výtokProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s hranicí konstrukce objektu (včetně vývaru, odpadního koryta od přelivu) na vzdušné straně - v případě kdy v situativním uspořádání je podélná osa toku totožná s osou jednotlivých objektů nebo na ni plynule navazuje.
po profil 50 m nad rybníkemProfil ve vzdálenosti 50 m od profilu v němž se protíná osa vodního toku s hranicí zátopy rybníka při normální hladině.
po silniční most,Profil v němž se protíná osa vodního toku s hranicí konstrukce objektu
po propustek, po lávkuvtoku, do propustku (mostu).
po jez, po stupeň, po shybku, po brodProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s hranicí konstrukce objektu ve směru proti vodě, tj. včetně konstrukce objektu.
po vojenský újezd, po vojenský prostor, po obecProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k vojenskému újezdu, k vojenskému prostoru nebo k intravilánu obce.
k oboře, po okraj lesaProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k území obory nebo k pozemku určenému k plnění funkcí lesa.
po mlýn, po úpravnu vody, po koupalištěProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k areálu mlýna, úpravny vody nebo koupaliště.
ZVMZákladní vodohospodářská mapa.
LB,PBLevobřežní, pravobřežní.
Vojenský újezd.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Přesunout nahoru