Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/2005 Sb.Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Částka 93/2005
Platnost od 28.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.01.2012 (414/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2005

o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Tato vyhláška stanoví závazné formuláře na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a seznam listin (příloh), které se k těmto návrhům přikládají.

§ 2

Závazné formuláře jsou obsaženy v přílohách č. 1 až 14 této vyhlášky. V přehledu příloh č. 15 až 19 této vyhlášky je obsažen seznam přikládaných listin (příloh), kterými se dokládá zápis přeměny obchodní společnosti nebo družstva a evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře a seznam přikládaných listin (příloh) zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní stejným způsobem bez zpoplatnění obsah formulářů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku
Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 250/2005 Sb.

Dodatkový list

Dodatkový list

Seznam závazných formulářů - přílohy č. 1 - 14

1. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů akciové společnosti do obchodního rejstříku

2. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů družstva do obchodního rejstříku

3. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů evropského zájmového hospodářského sdružení do obchodního rejstříku

4. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů podnikatele - fyzické osoby do obchodního rejstříku

5. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů komanditní společnosti do obchodního rejstříku

6. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů odštěpného závodu do obchodního rejstříku

7. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů organizační složky podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku

8. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů příspěvkové organizace do obchodního rejstříku

9. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku

10. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku

11. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů přemístěné (cizí) právnické osoby do obchodního rejstříku

12. Návrh na zápis / zápis změny zapsaných údajů společnosti jiné právní formy do obchodního rejstříku

13. Návrh na výmaz zapsané fyzické nebo právnické osoby z obchodního rejstříku

14. Dodatkový list

Přehled příloh k formuláři č. 1 akciová společnost:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu,

b) notářský zápis osvědčující průběh ustavující valné hromady,

c) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o schválení stanov,

d) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

e) notářský zápis osvědčující změnu stanov,

f) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo akciové společnosti, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

g) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci.

Statutární orgán - představenstvo

Skutečnosti zapisované v části statutární orgán - představenstvo se dokládají:

a) zápis o usnesení valné hromady/dozorčí rady o zvolení nebo odvolání člena představenstva,

b) zápis o usnesení představenstva o zvolení nebo odvolání člena představenstva do funkce v představenstvu,

c) zápis z jednání představenstva o kooptaci člena představenstva

d) prohlášení člena představenstva o odstoupení z funkce v představenstvu, doklad o jeho doručení představenstvu včetně dokladu o projednání odstoupení

e) prohlášení člena představenstva o odstoupení z členství v představenstvu, doklad o jeho doručení příslušnému orgánu společnosti včetně dokladu o projednání odstoupení příslušným orgánem společnosti,

f) při zápisu člena představenstva - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

g) při zápisu člena představenstva - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem představenstva před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

h) při zápisu člena představenstva, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen představenstva občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

i) čestné prohlášení člena představenstva, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen,

j) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že člen představenstva přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v představenstvu, v důsledku čehož mu zaniklo jeho členství v představenstvu,

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování/volbě likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Dozorčí rada

Skutečnosti zapisované v části dozorčí rada se dokládají:

a) zápis o usnesení valné hromady o zvolení nebo odvolání člena dozorčí rady voleného valnou hromadou,

b) listiny osvědčující volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, popř. čestné prohlášení představenstva, že společnost neměla 50 zaměstnanců ve smyslu § 200 odst. 1 obchodního zákoníku,

c) zápis o usnesení dozorčí rady o zvolení nebo odvolání člena dozorčí rady do funkce v dozorčí radě,

d) zápis z jednání dozorčí rady o kooptaci člena dozorčí rady

e) prohlášení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce v dozorčí radě, doklad o jeho doručení dozorčí radě včetně dokladu o projednání odstoupení dozorčí radou,

f) prohlášení člena dozorčí rady o odstoupení z členství v dozorčí radě, doklad o jeho doručení příslušnému orgánu společnosti včetně dokladu o projednání odstoupení příslušným orgánem,

g) při zápisu člena dozorčí rady - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

h) při zápisu člena dozorčí rady - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je společník občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem dozorčí rady před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

i) při zápisu člena dozorčí rady, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen dozorčí rady občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

j) čestné prohlášení člena dozorčí rady, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, , a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku, podpis musí být úředně ověřen,

k) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že člen dozorčí rady přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v dozorčí radě, v důsledku čehož mu zaniklo jeho členství v dozorčí radě.

Jediný akcionář

Skutečnosti zapisované v části jediný akcionář se dokládají:

- listinami osvědčujícími nabytí nebo pozbytí všech akcií jedinou osobou

- pokud je akcionářem zahraniční právnická osoba, doklad o její existenci

Akcie

Skutečnosti zapisované v části akcie se dokládají:

a) veřejná nabídka akcií,

b) prospekt cenného papíru nebo užší prospekt cenného papíru schválený Komisí pro cenné papíry,

c) veřejná nabídka cenných papírů,

d) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně jmenovité hodnoty, druhu, formy, podoby, spojení a štěpení akcií, popř. i jiné doklady,

e) smlouva o upsání akcií

Základní kapitál

Skutečnosti zapisované v části základní kapitál se dokládají:

a) usnesení soudu o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku,

b) posudek/posudky znalce o ocenění nepeněžitých vkladů,

c) doklady _splacení vkladů ve smyslu § 60 odst. 2 a 4 obchodního zákoníku,

d) doklady o doplacení základního kapitálu,

e) notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu,

f) notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku,

g) notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu podle § 210 obchodního zákoníku,

h) smlouva (smlouvy) o úpisu akcií,

i) dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku,

j) doklad o splacení emisního kursu akcií pří zvýšení základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady,

k) potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní kurs akcií, včetně dokladu prokazujícím právní důvod vzniku pohledávky,

l) smlouva o započtení pohledávky,

m) notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu,

n) doklad o zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle § 215 obchodního zákoníku,

o) doklad o splnění podmínek stanovených v § 216a odst. 1 obchodního zákoníku

Právo výkupu účastnických cenných papírů

Návrh na zápis práva výkupu účastnických cenných papírů akciové společnosti podle § 183i a následujících obchodního zákoníku se dokládá následujícími listinami:

a) notářský zápis o usnesení valné hromady akciové společnosti podle § 183i obchodního zákoníku,

b) doklad o tom, že hlavní akcionář předal bance nebo obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažené v části ostatní skutečnosti, se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li akciová společnost v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem akciové společnosti udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci akciové společnosti zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 2 družstvo:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva,

b) stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov,

c) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

d) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo družstva, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž umístilo družstvo sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

e) notářský zápis osvědčující přijetí nebo změnu stanov,

Statutární orgán

Skutečnosti zapisované v části statutární orgán se dokládají:

a) zápis o usnesení členské schůze o zvolení člena představenstva,

b) zápis o usnesení členské schůze nebo představenstva o zvolení člena představenstva do funkce v představenstvu,

c) při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva -právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

d) při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva -právnické osoby, která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je fyzická osoba občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem představenstva nebo fyzickou osobou, která je zástupcem člena představenstva - právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku, před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

e) při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva -právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen představenstva nebo fyzická osoba, která je zástupcem člena představenstva -právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku, občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

f) čestné prohlášení člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva - právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen,

g) listiny osvědčující vznik nebo zánik plné moci člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva - právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku,

h) prohlášení člena představenstva o odstoupení z funkce v představenstvu, doklad o jeho doručení představenstvu včetně dokladu o jeho projednání,

i) prohlášení člena představenstva o odstoupení z členství v představenstvu, doklad o jeho doručení a projednání příslušným orgánem družstva,

j) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že člen představenstva nebo fyzická osoba, která je zástupcem člena představenstva - právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku, přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v představenstvu, v důsledku čehož mu zaniklo členství v představenstvu nebo zaniklo oprávnění k výkonu zástupce člena představenstva,

k) čestné prohlášení člena představenstva, který je fyzickou osobou, že je členem družstva; podpis musí být úředně ověřen.

Poučení:

Listiny požadované jako příloha při zápisu nebo výmazu členů představenstva se stejně vyžadují při zápisu nebo výmazu statutárního orgánu nebo jeho členů u malého družstva (§ 245 obchodního zákoníku).

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování/volbě likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Základní členský vklad

Skutečnosti zapisované v části Základní členský vklad se dokládají:

- notářský zápis osvědčující přijetí změny stanov družstva,

Zapisovaný základní kapitál

Skutečnosti zapisované v části Zapisovaný základní kapitál se dokládají:

a) doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu,

b) prohlášení správce vkladu podle § 60 odst. 4 obchodního zákoníku,

c) doklad o počtu členů družstva

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažená v části Ostatní skutečnosti, se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části Odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiného organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li družstvo v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupeno advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpisy osob, které ji jménem družstva udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci zápisu družstva zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č.3 EZHS:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části Základní údaje se dokládají:

a) smlouva o sdružení,

b) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

c) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo evropského hospodářského zájmového sdružení, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž umístilo sdružení sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

Statutární orgán - jednatel

Skutečnosti zapisované v části Statutární orgán - jednatel se dokládají:

a) při zápisu jednatele nebo fyzické osoby vykonávající funkci jednatele - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

b) při zápisu jednatele nebo fyzické osoby vykonávající funkci jednatele - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel nebo fyzická osoba vykonávající funkci jednatele občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné jednatelem nebo fyzickou osobou vykonávající funkci jednatele před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

c) při zápisu jednatele nebo fyzické osoby vykonávající funkci jednatele, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je jednatel nebo fyzická osoba vykonávající funkci jednatele občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

d) čestné prohlášení jednatele nebo fyzické osoby vykonávající funkci jednatele -právnické osoby podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen,

e) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že jednatel nebo fyzická osoba vykonávající funkci jednatele přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro výkon funkce, v důsledku čehož přestal být jednatelem nebo zaniklo jeho pověření k vykonávání funkce jednatele,

f) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje (např. při změně bydliště fotokopie občanského průkazu),

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování/volbě likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažená v části Ostatní skutečnosti se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části Odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li evropské hospodářské zájmové sdružení v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupeno advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem evropského hospodářského zájmového sdružení udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci zápisu evropského hospodářského zájmového sdružení zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 4 podnikatel - fyzická osoba:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části Základní údaje se dokládají:

a) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

b) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno místo podnikání navrhovatele, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, v nichž je umístěno místo podnikání, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažená v části Ostatní skutečnosti se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části Odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li podnikatel - fyzická osoba v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupen advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

plná moc; podpis podnikatele - fyzické osoby, který plnou moc udělil, musí být úředně ověřen.

Jestliže se v rámci zápisu podnikatele - fyzické osoby zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzickése zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel pňložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 5 komanditní společnost:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části Základní údaje se dokládají:

a) společenská smlouva,

b) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

c) doklad(y) o splnění vkladové povinnosti,

d) prohlášení správce vkladu podle § 60 odst. 4 obchodního zákoníku,

e) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo komanditní společnosti, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

Statutární orgán

Skutečnosti zapisované v části Statutární orgán se dokládají:

a) při zápisu komplementáře - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

b) při zápisu komplementáře - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je komplementář občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné komplementářem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

c) při zápisu komplementáře, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je komplementář občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

d) potvrzení správce daně o tom, že komplementář nemá v evidenci daní evidovány žádné splatné daňové nedoplatky,

e) čestné prohlášení komplementáře - fyzické osoby že:

1) je plně způsobilý k právním úkonům

2) splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti,

3) splňuje podmínky podle § 381 a 56 odst. 4 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen;

f) listiny osvědčující změnu společenské smlouvy v osobě statutárního orgánu

g) prohlášení komplementáře - fyzické osoby nebo právnické osoby o odstoupení z funkce statutárního orgánu

h) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že fyzická osoba vykonávající práva a povinnosti komplementáře - právnické osoby, který je statutárním orgánem nebo jeho členem, přestala splňovat některou z podmínek pro výkon těchto práv a povinností.

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování/volbě likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Komplementář, Komanditista

Skutečnosti zapisované v části Komplementář, Komanditista se dokládají:

a) listiny osvědčující změnu v osobě společníka (např. změna společenské smlouvy, smlouvy o převodech obchodních podílů, usnesení dědického soudu),

b) převzetí závazku k novému vkladu nebo ke zvýšení vkladu

c) potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka, včetně dokladu prokazující právní důvod vzniku pohledávky

d) smlouva o započtení pohledávky

e) doklady o splacení vkladů

f) doklady o doplacení vkladů

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažená v části Ostatní skutečnosti se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části Odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiného organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li komanditní společnost v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem komanditní společnosti udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci zápisu komanditní společnosti zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 6 odštěpný závod nebo jiná organizační složka:

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části Odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

c) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické osoby se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen; nebo

d) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

VII. Závěrečná část

Je-li navrhovatel v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupen advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpisy osob, které ji udělily, musí být úředně ověřeny.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 7 organizační složka nebo podnik zahraniční osoby:

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) doklad o existenci zřizovatele

b) rozhodnutí o zřízení nebo zrušení organizační složky

c) oprávnění k podnikatelské činnosti pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

d) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo akciové společnosti, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

e) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci.

f) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího organizační složky,

g) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické osoby se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen; nebo

h) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

i) Doklad o zrušení zahraniční osoby nebo jejím zániku, o jmenování a oprávnění likvidátora

j) Doklad o ukončení likvidace zahraniční osoby

k) Prohlášení konkursu, povolení vyrovnání nebo zahájení jiného obdobného řízení týkající se zahraniční osoby

VII. Závěrečná část

Je-li navrhovatel v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupen advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpisy osob, které ji udělily, musí být úředně ověřeny.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č.8 příspěvková organizace:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace

b) zřizovací listina příspěvkové organizace

c) oprávnění k doplňkové činnosti pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

d) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo příspěvkové organizace, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž zřizovatel nebo příspěvková organizace umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

e) doklad o přidělení identifikačního čísla

g) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci.

Statutární orgán

Skutečnosti zapisované v části statutární orgán se dokládají:

a) rozhodnutím o jmenování nebo odvolání statutárního orgánu

b) písemným prohlášením, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické osoby se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen; nebo

c) veřejnou listinou, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

d) Čestné prohlášení statutárního orgánu podle § 381 obchodního zákoníku

VII. Závěrečná část

Je-li zřizovatel nebo příspěvková organizace v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji udělily, musí být úředně ověřeny.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 9 společnost s ručením omezeným:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu,

b) oprávnění k podnikatelské činnosti,

c) listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

d) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci.

Statutární orgán

Skutečnosti zapisované v části statutární orgán se dokládají:

a) zápis o usnesení valné hromady o jmenování nebo odvolání jednatele,

b) prohlášení jednatele o odstoupení z funkce a doklad o jeho doručení

c) při zápisu jednatele - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

d) při zápisu jednatele - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

e) při zápisu jednatele, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je jednatel občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, čestné prohlášení jednatele, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen,

f) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že jednatel přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro výkon funkce jednatele, v důsledku čehož mu zanikla jeho funkce jednatele,

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Dozorčí rada

Skutečnosti zapisované v části dozorčí rada se dokládají:

a) zápis o usnesení valné hromady o zvolení nebo odvolání člena dozorčí rady,

b) prohlášení člena dozorčí rady o odstoupení z členství v dozorčí radě, doklad o jeho doručení a projednání odstoupení příslušným orgánem společnosti

c) při zápisu člena dozorčí rady - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

d) při zápisu člena dozorčí rady - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je člen dozorčí rady občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem dozorčí rady před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

e) při zápisu člena dozorčí rady, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen dozorčí rady občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

f) čestné prohlášení člena dozorčí rady, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, , a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku, podpis musí být úředně ověřen,

g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že člen dozorčí rady přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v dozorčí radě, v důsledku čehož mu zaniklo jeho členství v dozorčí radě.

Společníci, Společný obchodní podíl

Skutečnosti zapisované v části společníci nebo společný obchodní podíl se dokládají:

a) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny,

b) smlouvu o převodu obchodního podílu nebo jeho části,

c) smlouvu o zastavení obchodního podílu,

d) listina osvědčující přechod obchodního podílu (např. pravomocného usnesení dědického soudu),

e) listina osvědčující zánik zástavního práva k obchodnímu podílu,

f) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl udělen souhlas ke vzniku zástavního práva,

g) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl udělen souhlas s převodem obchodního podílu,

h) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl udělen souhlas s rozdělením obchodního podílu,

i) dohoda společníků o ukončení účasti některého z nich ve společnosti podle § 149a obchodního zákoníku;

j) pokud je společníkem zahraniční právnická osoba, doklad o její existenci

k) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje (např. při změně bydliště fotokopie občanského průkazu).

Základní kapitál

Skutečnosti zapisované v části základní kapitál se dokládají:

a) doklad(y) o splnění vkladové povinnosti,

b) usnesení soudu o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku,

c) posudek/posudky znalce o ocenění nepeněžitých vkladů,

d) _doklady _splacení vkladů ve smyslu § 60 odst. 2 a 4 obchodního zákoníku,

e) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu

f) prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu

g) potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka, včetně dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky,

h) smlouva o započtení pohledávky

i) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu

j) doklad o zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle § 147 odst. 1 obchodního zákoníku

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažená v ostatních skutečnostech, se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li společnost s ručením omezeným v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem společnosti s ručením omezeným udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci zápisu společnosti s ručením omezeným zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 10 veřejná obchodní společnost:

IV. Návrh na zápis

Základní údaje

Skutečnosti zapisované v části Základní údaje se dokládají:

a) společenská smlouva,

b) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

c) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo veřejné obchodní společnosti, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

d) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci

Statutární orgán

Skutečnosti zapisované v části Statutární orgán se dokládají:

a) čestné prohlášení statutárního orgánu nebo jeho člena podle 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen; totéž platí, jestliže se jedná o zápis fyzické osoby, která jedná jménem společníka - právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem,

b) změna společenské smlouvy v osobě statutárního orgánu nebo jeho člena,

c) listiny osvědčující změnu fyzické osoby, která vykonává práva a povinnosti společníka - právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem,

d) (prohlášení fyzické osoby nebo o odstoupení z funkce statutárního orgánu nebo jeho člena,)

e) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že fyzická osoba vykonávající práva a povinnosti společníka - právnické osoby, který je statutárním orgánem nebo jeho členem, přestala splňovat některou z podmínek pro výkon těchto práv a povinností.

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování/volbě likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Společníci

Skutečnosti zapisované v části Společníci se dokládají:

a) listiny osvědčující změnu v osobě společníka (např. změna společenské smlouvy, usnesení dědického soudu).

b) při zápisu společníka - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

c) při zápisu společníka - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je společník občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné společníkem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

d) při zápisu společníka, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je společník občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

e) potvrzení správce daně o tom, že společník nemá v evidenci daní evidovány žádné splatné daňové nedoplatky,

f) čestné prohlášení společníka - fyzické osoby, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům; totéž platí, jestliže se jedná o zápis fyzické osoby, která jedná jménem společníka - právnické osoby, která je statutárním orgánem

2) splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti, totéž platí, jestliže se jedná o zápis fyzické osoby, která jedná jménem společníka - právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem; podpis musí být úředně ověřen

g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že společník -fyzická osoba přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro účast ve veřejné obchodní společnosti, v důsledku čehož přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti,

h) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje (např. při změně bydliště fotokopie občanského průkazu).

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažené v části Ostatní skutečnosti se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

VII. Závěrečná část

Je-li veřejná obchodní společnost v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem veřejné obchodní společnosti udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci zápisu veřejné obchodní společnosti zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 11 přemístění cizí právnické osoby

IV. Návrh na zápis

Základní údaje,

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) Doklad o existenci přemísťované právnické osoby

b) Úplné znění zakladatelského dokumentu

c) Rozhodnutí o přemístění zahraniční osoby

d) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

e) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo právnické osoby společnosti, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž právnická osoba umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

g) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci.

Statutární orgán

a) při zápisu statutárního orgánu či jeho člena - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

b) při zápisu statutárního orgánu či jeho člena - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je tato osoba občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem představenstva před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

c) při zápisu statutárního orgánu či jeho člena, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

d) čestné prohlášení statutárního orgánu či jeho členů, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen,

Dozorčí rada

a) při zápisu člena dozorčí rady - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem dozorčí rady před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

b) při zápisu člena dozorčí rady, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen dozorčí rady občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

c) čestné prohlášení člena dozorčí rady, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku, podpis musí být úředně ověřen,

VII. Závěrečná část

Je-li právnická osoba v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem právnické osoby udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci právnické osoby zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 12 jiné právní formy

IV. Návrh na zápis

Základní údaje,

Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají:

a) Zakladatelský dokument, stanoví-li tak zákon - ve formě notářského zápisu

b) oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

c) listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo akciové společnosti, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

g) kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvláštního zákona s vyznačenou doložkou právní moci.

Statutární orgán

Skutečnosti zapisované v části statutární orgán se dokládají:

a) rozhodnutí příslušného orgánu o zvolení/jmenování nebo odvolání statutárního orgánu nebo jeho člena

b) prohlášení o odstoupení z funkce statutárního orgánu či jeho člena, doklad o jeho doručení příslušnému orgánu včetně dokladu o projednání odstoupení

c) při zápisu statutárního orgánu či jeho člena - občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

d) při zápisu statutárního orgánu či jeho člena - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je tato osoba občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem představenstva před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

e) při zápisu statutárního orgánu či jeho člena, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

f) čestné prohlášení statutárního orgánu či jeho členů, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen,

g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že statutární orgán či jeho člen přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v představenstvu, v důsledku čehož mu zaniklo jeho členství v představenstvu,

Likvidátor

Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:

a) doklad o jmenování/volbě likvidátora,

b) doklad o zániku funkce likvidátora,

c) čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Prokura

Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají:

a) listiny o vzniku, zániku, rozšíření nebo zúžení prokury,

b) doklad o jmenování prokuristy,

c) čestné prohlášení prokuristy, že splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen.

Dozorčí rada

Skutečnosti zapisované v části dozorčí rada se dokládají:

a) rozhodnutí příslušného orgánu o zvolení/jmenování nebo odvolání člena dozorčí rady

b) zápis o usnesení dozorčí rady o zvolení nebo odvolání člena dozorčí rady do funkce v dozorčí radě,

c) prohlášení člena dozorčí rady o odstoupení z členství v dozorčí radě, doklad o jeho doručení příslušnému orgánu společnosti včetně dokladu o projednání odstoupení příslušným orgánem,

d) při zápisu člena dozorčí rady - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné členem dozorčí rady před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu,

e) při zápisu člena dozorčí rady, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen dozorčí rady občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,

f) čestné prohlášení člena dozorčí rady, že

1) je plně způsobilý k právním úkonům,

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

3) splňuje podmínky podle § 381 obchodního zákoníku, podpis musí být úředně ověřen,

g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že člen dozorčí rady přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v dozorčí radě, v důsledku čehož mu zaniklo jeho členství v dozorčí radě

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažené v části ostatní skutečnosti, se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka

Skutečnosti zapisované v části odštěpný závod nebo jiná organizační složka se dokládají:

a) rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky,

b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu nebo jiné_organizační složky,

VII. Závěrečná část

Je-li navrhovatel v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupen advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem navrhovatele udělily, musí být úředně ověřeny.

Jestliže se v rámci právnické osoby zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh k formuláři č. 13 výmaz zapsané fyzické nebo právnické osoby:

III. Údaje o vymazávaném subjektu

Skutečnosti zapisované v části Údaje o vymazávaném subjektu se dokládají:

a) rozhodnutí společníků veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti o zrušení společnosti s likvidací,

b) zrušení rozhodnutí společníků veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti o zrušení společnosti s likvidací a o dalším trvání společnosti,

c) notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti s likvidací,

d) notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti s likvidací,

e) zápis o rozhodnutí statutárního orgánu, společníků nebo valné hromady o jmenování nebo odvolání likvidátora,

f) listiny osvědčující zánik členství společníka ve veřejné obchodní společnosti, má-li tento zánik členství za následek zrušení veřejné obchodní společnosti podle § 88 obchodního zákoníku,

g) listiny osvědčující zánik členství komplementáře v komanditní společnosti, má-li tento zánik členství za následek zrušení komanditní společnosti podle § 93 odst. 4 ve spojení s § 88 obchodního zákoníku,

h) při zápisu zrušení obchodní společnosti nebo družstva podle zvláštního zákona: kopie rozhodnutí, v jehož důsledku došlo ke zrušení obchodní společnosti nebo družstva s likvidací; rozhodnutí musí obsahovat doložku právní moci a vykonatelnosti, nestánoví-li zvláštní zákon, že rozhodnutí je vykonatelné bez ohledu na právní moc,

i) souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku (rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek) podle § 35 odst. 2 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

j) doklad o zveřejnění rozhodnutí o zrušení společnosti podle § 73 obchodního zákoníku

k) potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu podle § 75a odst. 2 obchodního zákoníku

l) doklad o tom, že všechny akcie společnosti byly zničeny, prohlášeny za neplatné nebo zrušeny

m) jedná-li se o společenství vlastníků jednotek: výpis z katastru nemovitostí dokládající zánik vlastnictví jednotek nebo zánik domu,

n) jedná-li se o obecně prospěšnou společnost: zápisem o rozhodnutí zakladatele o zrušení rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,

o) jedná-li se obecně prospěšnou společnost, nadaci nebo nadační fond: rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadačního fondu,

p) jedná-li se obecně prospěšnou společnost, nadaci nebo nadační fond: rozhodnutí správní rady o zrušení původního rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadačního fondu,

q) Jedná-li se o příspěvkovou organizaci, rozhodnutí zřizovatele o zrušení organizace.

(Přiloží se adresa archivu, ve kterém budou uloženy povinně archivované písemnosti vymazávaného subjektu.)

VI. Návrh na zápis výmazu

Ostatní skutečnosti

Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsažené v části ostatní skutečnosti, se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle.

VII. Závěrečná část

Je-li právnická osoba v řízení o zápis nebo výmaz do obchodního rejstříku (rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek) zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:

- plná moc; podpis(y) osob, které ji jménem právnické osoby udělily, musí být úředně ověřen(y).

Jestliže se v rámci zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku (rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek) zapisují do obchodního rejstříku (rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek) jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit:

a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku (rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek); podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y); nebo

b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku (rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek).

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

Přehled příloh č. 15 (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis vnitrostátní fúze:

Skutečnosti zapisované v případě vnitrostátní fúze obchodní společnosti nebo družstva a evropské družstevní společnosti (dále jen „družstvo“) se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o fúzi, a to

1. při fúzi veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka s fúzí podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

2. při fúzi společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

3. při fúzi akciové společnosti nebo evropské společnosti (dále jen „akciová společnost“) stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva nástupnické akciové společnosti o fúzi podle § 129, 132 a 133 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva zanikající akciové společnosti podle § 132 a 133 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, spolu s prohlášením představenstva akciové společnosti, jež nekonala valnou hromadu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožádali o svolání valné hromady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo že se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vzdali,

4. při fúzi družstva stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

b) stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

c) konečná účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

d) mezitímní účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

e) zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

f) doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,

g) vymazává-li se obchodní společnost nebo družstvo z obchodního rejstříku v důsledku fúze, souhlas správce daně s výmazem zanikající obchodní společnosti nebo družstva z obchodního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

h) zapisují-li se v souvislosti s fúzí osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

i) zapisují-li se v souvislosti s fúzí osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

j) zapisují-li se v souvislosti s fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

k) zapisuje-li se v souvislosti s fúzí předmět podnikání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

l) zapisuje-li se v souvislosti s fúzí sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

m) je-li účastníkem fúze dlužník, ohledně něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

n) při fúzi akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným posudek znalce na ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti podle § 73, § 90 odst. 2 a § 135 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, není-li součástí znalecké zprávy o fúzi, v takovém případě se přikládá znalecká zpráva o fúzi,

o) navrhuje-li se v souvislosti s fúzí zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení obchodního podílu nebo akcií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl, zápis, jehož zastavení se navrhuje,

p) při fúzi akciové společnosti doklad o tom, že akciová společnost předala peněžní prostředky potřebné k vyplacení doplatků pověřené osobě podle § 107 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

q) je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné k výměně jak pro společníky zanikajících obchodních společností, tak akcionáře nástupnické akciové společnosti byly předány pověřené osobě podle § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

r) je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů, podle § 143 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o vydání akcií potřebných k výměně pro společníky zanikajících obchodních společností nebo doklad o doručení informace o změně údajů v akciích akcionářů nástupnické akciové společnosti, mají-li být vydány nebo změněny zaknihované akcie,

s) při fúzi akciové společnosti jako zanikající společnosti do nástupnické společnosti s ručením omezeným prohlášení zanikající akciové společnosti, že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystoupit z akciové společnosti nebo že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva vystoupit z akciové společnosti podle § 159 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře z akciové společnosti,

t) bude-li se v souvislosti s fúzí vymazávat odštěpný závod nebo zapisovat změny týkající se takového odštěpného závodu, listiny přikládané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,

u) vzdal-li se společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným práva na výměnu podle § 7 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, po zveřejnění projektu fúze podle § 33 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, některou z listin prokazující vzdání se práva, jež jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo prohlášení každé zúčastněné veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, že se žádný společník práva na výměnu nevzdal.

Přehled příloh č. 16: (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis přeshraniční fúze společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, družstva nebo evropské družstevní společnosti (dále jen „přeshraniční fúze“), fúze při založení evropské společnosti nebo fúze při založení evropské družstevní společnosti (dále jen „nadnárodní fúze“) a přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti:

Skutečnosti zapisované v případě nadnárodní fúze obchodní společnosti nebo družstva se dokládají:

a) zapisuje-li se nadnárodní fúze a nástupnická právnická osoba má sídlo v České republice, popřípadě některá ze zanikajících právnických osob má sídlo v České republice

1. osvědčení notáře podle § 210, popřípadě podle § 208 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo podle § 18a, popřípadě § 16 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle § 19, popřípadě § 17 zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

2. je-li zapisována přeshraniční fúze, osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány členských států, v nichž mají sídla zahraniční zúčastněné korporace, v souladu s právními předpisy upravujícími přeshraniční fúze těchto členských států, a to za každou zúčastněnou korporaci jedno osvědčení podle § 212 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

3. je-li v souvislosti se zápisem české nástupnické společnosti vymazávána i česká zanikající společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost nebo družstvo, stejnopis notářského zápisu o fúzi, a to

a. je-li zanikající nebo nástupnickou obchodní společností česká společnost s ručením omezeným, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku, popřípadě doklad o rozhodnutí jednatele o fúzi podle § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

b. je-li zanikající nebo nástupnickou obchodní společností česká akciová společnost, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva nástupnické akciové společnosti nebo o fúzi podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo zanikající akciové společnosti podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, spolu s prohlášením představenstva akciové společnosti, jež nekonala valnou hromadu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožádali o svolání valné hromady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo že se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vzdali,

c. zaniká-li nebo vzniká-li družstvo, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

4. konečná účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. mezitímní účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

6. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

7. při fúzi akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění české zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti podle § 73, § 90 odst. 2 a § 135 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, není-li součástí znalecké zprávy o fúzi, v takovém případě se přikládá znalecká zpráva o fúzi, nebo doklad o ocenění vyžadovaný právním řádem, jímž se řídí zahraniční zúčastněné korporace, ledaže se takové ocenění nevyžaduje,

8. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

9. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku, ledaže byl vyžádán a zkontrolován notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

10. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí předmět podnikání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

11. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

12. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

13. zapisuje-li se fúze při založení evropské společnosti, která má monistickou strukturu, doklad prokazující, že správní rada evropské společnosti rozhodla podle § 35 odst. 2 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, že evropská společnost bude řízena předsedou-generálním ředitelem nebo jiným generálním ředitelem, bylo-li takové rozhodnutí přijato před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, anebo prohlášení předsedy správní rady, že takové rozhodnutí správní rada dosud nepřijala,

14. navrhuje-li se výmaz organizační složky podniku zahraniční zúčastněné korporace z českého obchodního rejstříku a zápis této složky jako odštěpného závodu, i listiny přikládané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,

15. navrhuje-li se výmaz organizační složky podniku zahraniční zúčastněné korporace z českého obchodního rejstříku, i doklady prokazující zrušení organizační složky podniku zahraniční osoby,

b) zapisuje-li se nadnárodní fúze, žádná ze zúčastěných společností neměla sídlo v České republice a nástupnická právnická osoba má mít sídlo v České republice

1. osvědčení notáře podle § 210 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo podle § 18a zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle § 19 zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

2. je-li zapisovaná přeshraniční fúze, osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány členských států, v nichž mají sídla zahraniční zúčastněné korporace, v souladu s právními předpisy upravujícími přeshraniční fúze těchto členských států, a to za každou zúčastněnou korporaci jedno osvědčení podle § 212 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

3. projekt fúze,

4. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. je-li nástupnickou obchodní společností akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění zanikající zahraniční zúčastněné korporace nebo jiný doklad o ocenění jejího jmění,

6. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

7. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku, ledaže byl vyžádán a zkontrolován notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

8. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí předmět podnikání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

9. zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

10. zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

c) zapisuje-li se nadnárodní fúze, nástupnická právnická osoba má sídlo v zahraničí a zanikající právnická osoba má sídlo v České republice, popřípadě nástupnická právnická osoba měla před fúzí sloučením sídlo v České republice

1. osvědčení notáře podle § 208 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo podle § 16 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle § 17 zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

2. stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o zrušení české obchodní společnosti nebo družstva, a to

a. je-li zanikající obchodní společností česká společnost s ručením omezeným, popřípadě nástupnická společnost byla před fúzí sloučením českou společností s ručením omezeným, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku, popřípadě doklad o rozhodnutí jednatele o fúzi podle § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

b. je-li zanikající obchodní společností česká akciová společnost, popřípadě nástupnická obchodní společnost byla před fúzí sloučením českou akciovou společností, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva nástupnické akciové společnosti o fúzi podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo zanikající akciové společnosti podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, spolu s prohlášením představenstva akciové společnosti, jež nekonala valnou hromadu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožádali o svolání valné hromady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo že se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vzdali,

c. zaniká-li české družstvo, popřípadě nástupnické družstvo bylo před fúzí sloučením českým družstvem, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

3. konečná účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

4. mezitímní účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. vymazává-li se v důsledku založení evropské společnosti fúzí nebo v důsledku založení evropské družstevní společnosti fúzí česká zúčastněná akciová společnost nebo družstvo, doklad osvědčující zápis evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti do zahraničního rejstříku,

6. navrhuje-li se zápis organizační složky podniku nástupnické zahraniční korporace, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,

d) zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a některá ze zúčastněných společností měla sídlo v České republice,

1. týká-li se zápis české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, listiny uvedené v Přehledu příloh č. 15,

2. je-li nástupnickou společností česká veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí,

3. půjde-li o výmaz české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a nástupnická osoba má sídlo v zahraničí, doklad prokazující zápis této fúze do zahraničního rejstříku,

4. má-li nástupnická osoba sídlo v zahraničí, a v souvislosti s výmazem české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti se navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,

5. má-li nástupnická veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost sídlo v České republice a navrhuje-li se výmaz organizační složky podniku zahraniční zúčastněné osoby z českého obchodního rejstříku a zápis této složky jako odštěpného závodu, i listiny přikládané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,

6. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

e) zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a žádná ze zúčastněných společností neměla sídlo v České republice,

1. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí,

2. měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou organizační složku podniku v České republice a navrhuje-li se zápis této organizační složky jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v přehledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující rozhodnutí o zrušení této organizační složky,

3. projekt fúze,

4. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

6. zapisují-li se v souvislosti s touto fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

7. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

8. doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

9. doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 5 a 10,

f) zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, v České republice mají sídlo pouze zanikající obchodní společnosti a nástupnická osoba má mít sídlo zahraničí

1. listiny uvedené v Přehledu příloh č. 15 ve vztahu k české zanikající obchodní společnosti,

2. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se bude zahraniční osoba řídit, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis fúze, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení české zanikající obchodní společnosti učiněné ve formě notářského zápisu, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze do zahraničního rejstříku,

3. byla-li již fúze zapsána do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení české zanikající obchodní společnosti učiněné ve formě notářského zápisu, že fúze bude zapsána v zahraničí až po zápisu fúze do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se bude nástupnická osoba řídit, takový zápis nevyžaduje,

4. jestliže se v souvislosti s výmazem české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7.

Přehled příloh č. 17 (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis rozdělení:

Skutečnosti zapisované v případě rozdělení obchodní společnosti nebo družstva se dokládají:

a) má-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo sídlo v České republice a nástupnická obchodní společnost nebo družstvo nebo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva mají nebo budou mít sídlo v České republice

1. stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o rozdělení, a to

a. při rozdělení veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka s rozdělením podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

b. při rozdělení společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o rozdělení podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s rozdělením uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o rozdělení bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

c. při rozdělení akciové společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě i stejnopis notářského zápisu o souhlasu akcionáře nebo akcionářů s rozdělením s nerovnoměrným výměnným poměrem uděleným mimo valnou hromadu podle § 22 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně stejnopisu oznámení představenstva o rozhodnutí o rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií podle § 22 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

d. při rozdělení družstva stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o rozdělení podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

2. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s rozdělením podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na rozdělení, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

3. konečná účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

4. mezitímní účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

5. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

6. doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,

7. vymazává-li se obchodní společnost nebo družstvo z obchodního rejstříku v důsledku rozdělení, souhlas správce daně s výmazem zanikající obchodní společnosti nebo družstva z obchodního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

8. zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

9. zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

10. zapisují-li se do obchodního rejstříku v souvislosti s rozdělením v rámci zápisu obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

11. zapisuje-li se v souvislosti s rozdělením předmět podnikání (činnosti) obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

12. zapisuje-li se v souvislosti s rozdělením sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

13. je-li účastníkem rozdělení dlužník, ohledně něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

14. při rozdělení akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti a jeho částí nebo části jmění rozdělované obchodní společnosti podle § 253, § 282 odst. 2 a § 307 ve vazbě na § 135 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení, v takovém případě se přikládá znalecká zpráva o rozdělení,

15. navrhuje-li se v souvislosti s rozdělením zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení obchodního podílu nebo akcií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl, zápis jehož zastavení se navrhuje,

16. je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že akciová společnost předala peněžní prostředky potřebné k vyplacení doplatků pověřené osobě podle § 291 odst. 2 ve vazbě na § 107 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

17. je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné k výměně jak pro společníky zanikajících společností, tak akcionáře nástupnické společnosti byly předány pověřené osobě podle § 307 ve vazbě na § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

18. je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů podle § 307 ve vazbě na § 143 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o vydání akcií potřebných k výměně pro společníky zanikajících společností nebo doklad o doručení informace o změně údajů v akciích akcionářů nástupnické akciové společnosti, mají-li být vydány nebo změněny zaknihované akcie,

19. při rozdělení akciové společnosti, jestliže je nástupnickou společností společnost s ručením omezeným, prohlášení zanikající či rozdělované akciové společnosti, že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva vystoupit ze společnosti podle § 318 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře ze společnosti,

20. vzdal-li se společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným práva na výměnu podle § 7 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, po zveřejnění projektu fúze podle § 33 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, některou z listin prokazující vzdání se práva, jež jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo prohlášení každé zúčastněné veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, že se žádný společník práva na výměnu nevzdal,

b) má-li alespoň jedna zúčastněná obchodní společnost nebo družstvo sídlo v České republice nebo alespoň jedna nástupnická obchodní společnost nebo družstvo má nebo má mít sídlo v České republice a alespoň jedna zúčastněná osoba má nebo má mít sídlo v zahraničí nebo alespoň jedna nástupnická osoba má nebo má mít v sídlo v zahraničí a tato osoba je založena podle práva některého jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“) a současně má sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozovnu v členském státě (dále jen „zahraniční osoba“)

1. listiny uvedené v písmenu a) ve vztahu k české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstvu nebo české nástupnické obchodní společnosti nebo družstvu,

2. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis rozdělení v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis rozdělení v zahraničí,

3. bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení zahraniční osoby, že rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se zahraniční osoba řídí, takový zápis nevyžaduje,

4. doklady prokazující, že příslušný orgán zahraniční osoby rozhodl o rozdělení,

5. měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou organizační složku podniku v České republice a navrhuje-li se zápis této organizační složky jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v přehledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující rozhodnutí o zrušení této organizační složky,

6. má-li nástupnická osoba sídlo v zahraničí, a v souvislosti s výmazem české obchodní společnosti nebo družstva se navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,

c) nemá-li žádná ze zúčastněných osob sídlo v České republice a alespoň jedna nástupnická obchodní společnost nebo družstvo má mít sídlo v České republice,

1. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis rozdělení v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis rozdělení v zahraničí,

2. bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení zahraniční osoby, že rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se zahraniční osoba řídí, takový zápis nevyžaduje,

3. doklady prokazující, že příslušný orgán zahraniční osoby rozhodl o rozdělení,

4. projekt rozdělení,

5. zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

6. podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

7. zapisují-li se v souvislosti s tímto rozdělením v rámci zápisu obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

8. stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s rozdělením podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na rozdělení, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

9. doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

10. doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

11. zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

12. je-li nástupnickou obchodní společností akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění zanikající zahraniční osoby nebo jiný doklad o ocenění jejího jmění,

13. navrhuje-li se v souvislosti s rozdělením zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení obchodního podílu nebo akcií, jež mají být vyměněny za tento obchodní podíl,

14. je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné k výměně jak pro společníky zanikajících společností, tak akcionáře nástupnické společnosti byly předány pověřené osobě podle § 307 ve vazbě na § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

15. je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů podle § 307 ve vazbě na § 143 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o vydání akcií potřebných pro společníky nástupnické společnosti,

16. měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou organizační složku podniku v České republice a navrhuje-li se zápis této organizační složky jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v přehledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující rozhodnutí o zrušení této organizační složky,

d) v České republice má sídlo pouze zanikající obchodní společnost nebo družstvo a nástupnické osoby mají mít sídlo v zahraničí

1. listiny uvedené v písmenu a) ve vztahu k české zanikající obchodní společnosti nebo družstvu,

2. osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se bude zahraniční osoba řídit, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis rozdělení, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení české zanikající obchodní společnosti nebo družstva učiněné ve formě notářského zápisu, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis rozdělení do zahraničního rejstříku,

3. bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení české zanikající obchodní společnosti nebo družstva učiněné ve formě notářského zápisu, že rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se bude nástupnická osoba řídit, takový zápis nevyžaduje,

4. jestliže se v souvislosti s výmazem české obchodní společnosti nebo družstva navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7.

Přehled příloh č. 18 (společný pro formuláře 1, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis převodu jmění:

Skutečnosti zapisované v případě převodu jmění na společníka se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na přejímajícího společníka, a to

1. při převzetí jmění veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka veřejné obchodní společnosti podle § 16 odst. 2 a 3 a § 345 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o převzetí jmění veřejné obchodní společnosti nebo jediného komplementáře podle § 16 odst. 2 a 3 a § 348 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o převzetí jmění komanditní společnosti. Je-li přejímajícím společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti česká společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, družstvo nebo evropská družstevní společnost, je tímto stejnopisem stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 17 odst. 3 nebo § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků české společnosti s ručením omezeným s převzetím jmění uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku. Je-li přejímajícím společníkem česká veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, je tímto stejnopisem stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti s převzetím jmění podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

2. při převzetí jmění společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí jmění podle § 17 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s převzetím jmění uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

3. při převzetí jmění akciové společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

b) doklady prokazující, že příslušný orgán přejímajícího společníka rozhodl o převzetí jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,

1. jestliže je přejímajícím společníkem česká veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka s převzetím jmění podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

2. jestliže je přejímajícím společníkem společnost s ručením omezeným, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí jmění podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s převzetím jmění uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

3. jestliže je přejímajícím společníkem akciová společnost, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí jmění podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

4. jestliže je přejímajícím společníkem družstvo, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o převzetí jmění podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

5. jestliže je přejímajícím společníkem jiná česká právnická osoba, doklady prokazující, že příslušný orgán jiné české právnické osoby rozhodl o převzetí jmění,

6. jde-li o zahraničního přejímajícího společníka, doklady prokazující, že příslušný orgán zahraničního přejímajícího společníka, který není fyzickou osobou, rozhodl o převzetí jmění spolu s osvědčením vydaným k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis převodu jmění v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraničního přejímajícího společníka, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro převzetí zahraniční osoby, a v případě, že cizí právo vyžaduje zápis převzetí jmění do zahraničního rejstříku, doklad prokazující, že tento zápis byl proveden, jinak prohlášení podle předchozí věty musí obsahovat i prohlášení, že se zápis převzetí jmění do zahraničního rejstříku nevyžaduje,

c) doklady prokazující, že přejímající společník byl ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem podle § 340 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, neplyne-li tato skutečnost již z listin, které jsou uloženy ve sbírce listin, nebo ze stavu zápisu v obchodním rejstříku,

d) stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo orgánu Evropské unie s převzetím jmění podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na převodu jmění na společníka, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

e) konečná účetní závěrka zanikající obchodní společnosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a přejímajícího společníka, pokud je povinen vést účetnictví, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,

f) mezitímní účetní závěrka zanikající obchodní společnosti a přejímajícího společníka, pokud je povinen vést účetnictví, podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,

g) zahajovací rozvaha přejímajícího společníka podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jestliže má povinnost vést k rozhodnému dni účetnictví, a zpráva auditora o jejím ověření, pokud se takové ověření vyžaduje, nebo prohlášení přejímajícího společníka, že není povinen vést účetnictví,

h) je-li účastníkem převzetí jmění dlužník, ohledně něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu pod § 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

i) doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zanikající obchodní společnosti nebo českého přejímajícího společníka podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zanikající obchodní společnosti nebo českého přejímajícího společníka, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,

j) souhlas správce daně s výmazem zanikající obchodní společnosti z obchodního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

k) jde-li o zápis převodu jmění veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, doklady prokazující vyplacení vypořádacího podílu podle § 346 a 347 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

l) je-li zanikající společností akciová společnost, doklad vystavený pověřenou osobou podle § 357 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, prokazující předání peněžních prostředků k vyplacení vypořádání.

Přehled příloh č. 19 (společný pro formuláře 1, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis změny právní formy:

Skutečnosti zapisované v případě změny právní formy obchodní společnosti nebo družstva a evropské družstevní společnosti se dokládají:

a) stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o změně právní formy, a to

1. při změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka se změnou právní formy podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

2. při změně právní formy společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o změně právní formy společnosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků se změnou právní formy uděleném mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o změně právní formy společnosti bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,

3. při změně právní formy akciové společnosti nebo evropské společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné společnosti podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

4. při změně právní formy družstva nebo evropské družstevní společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o změně právní formy podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

b) stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství se změnou právní formy podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby měnící svou právní formu, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

c) řádná, mimořádná nebo mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni změny právní formy podle § 365 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně zprávy auditora o jejím ověření, jestliže se vyžaduje,

d) jestliže probíhá insolvenční řízení ohledně obchodní společnosti nebo družstva anebo evropské družstevní společnosti měnící svou právní formu, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) doklad o poskytnutí jistoty obchodní společnosti nebo družstva anebo evropské družstevní společnosti měnící svou právní formu podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,

f) při změně právní formy na společnost s ručením omezeným, na akciovou společnost, nebo družstvo i posudek znalce na ocenění jmění podle § 367 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

g) při změně právní formy společnosti s ručením omezeným na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost prohlášení společnosti, že žádnému ze společníků nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že žádný z oprávněných společníků nevyužil práva vystoupit ze společnosti podle § 376 a následující zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení společníka ze společnosti, popřípadě stejnopis notářského zápisu o nesouhlasu společníka se změnou právní formy podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

h) při změně právní formy akciové společnosti na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným prohlášení společnosti, že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva vystoupit ze společnosti podle § 382 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře ze společnosti,

i) při změně právní formy družstva na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným prohlášení družstva, že žádnému z členů nevzniklo právo vystoupit z družstva nebo že žádný z oprávněných členů nevyužil práva vystoupit z družstva podle § 383 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení člena z družstva,

j) při změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, navrhuje-li se zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení akcií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl, zápis jehož zastavení se navrhuje,

k) zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

l) zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy osoby, které jsou oprávněné jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva, jež změnilo svou právní formu, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,

m) zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy v rámci zápisu obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,

n) zapisuje-li se v souvislosti se změnou právní formy předmět podnikání (činnosti) obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,

o) zapisuje-li se v souvislosti se změnou právní formy sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,

p) při změně právní formy akciové společnosti na evropskou společnost i

1. doklady prokazující splnění podmínek čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,

2. doklady prokazující způsob zapojení zaměstnanců podle čl. 12 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,

3. osvědčení podle čl. 37 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,

4. doklad prokazující, že správní rada evropské společnosti, která má monistickou strukturu, rozhodla podle § 35 odst. 2 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, že evropská společnost bude řízena předsedou-generálním ředitelem nebo jiným generálním ředitelem, bylo-li takové rozhodnutí přijato před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, anebo prohlášení předsedy správní rady, že takové rozhodnutí správní rada dosud nepřijala,

q) při změně právní formy družstva na evropskou družstevní společnost i

1. doklady prokazující splnění podmínek čl. 2 odst. 1, pátá odrážka nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti,

2. doklady prokazující způsob zapojení zaměstnanců podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti,

3. osvědčení podle čl. 35 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti.

Přesunout nahoru