Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 25/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří

Částka 5/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 13.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Zřizuje se Ptačí oblast Poodří (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukače velkého (Botaurus stellaris), motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy a Zábřeh nad Odrou.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Poodří, Krajském úřadu Moravskoslezského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Ochranné podmínky pro ptačí oblast

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

c) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny,

d) měnit výši vodní hladiny v době od 1. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní na rybnících Velký Okluk, Kotvice a Horní Bartošovický,

e) při obhospodařování rybníků používat hnojiva a biocidy,

f) odstraňovat litorální porosty,

g) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy5),

h) provádět činnosti vykonávané správci toků při zásazích do břehů a břehových porostů, s výjimkou zásahů v havarijní situaci, kdy bezprostředně hrozí škody na majetku nebo je bezprostředně ohrožena bezpečnost a zdraví osob.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jedná-li se o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu7) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. d) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace,

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. h), jestliže byly tyto činnosti oznámené nejméně 20 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,

e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů8) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

f) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace9),

g) k činnostem podle odstavce 1 písm. c) a f) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu10).


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 25/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Poodří
Hranice ptačí oblasti Poodří vede od železničního přejezdu u zastávky v Mankovicích po drážním tělese směrem na východ. V místě, kde se dotýká drážního tělesa trati Přerov -Bohumín, přechází na toto těleso a pokračuje po něm k severovýchodu přes železniční stanici Suchdol nad Odrou, Hladké Zivotice, Studénka, Jistebník a zastávku Polanka nad Odrou, cca 2 km od zastávky Polanka nad Odrou hranice obloukem uhýbá po železniční trati k východu až k mostu přes řeku Odru. Za mostem sestupuje k řece a pokračuje po jejím pravém břehu kjihu až jihozápadu k místu, kde řeku Odru přetíná silnice*) z Polanky nad Odrou do Staré Bělé. Zde přechází hranice na tuto silnici a vede po ní až do Staré Bělé. Na křižovatce na okraji obce se hranice obrací opět kjihozápadu a vede po silnici přes Proskovice do Staré Vsi nad Ondřej ničí. Zde na křižovatce odbočuje doprava na most přes Ondřejnici, po silnici pokračuje 250 m a na další křižovatce odbočuje doprava a dále vede po silnici na severozápad do Kosatky, prochází obcí a na křižovatce před mostem přes Odru odbočuje na jihozápad do Petřvaldíku. Na křižovatce v centru Petřvaldíku odbočuje dolů po silnici z kopce a po 50 metrech přechází na místní úzkou silnici vedoucí na jihozápad až do Albrechtiček. Zde na okraji obce odbočuje doleva po silnici a esovitě klesá kjihu, po 400 metrech mění směr ještě jednou a pokračuje po silnici opět na jihozápad až na křižovatku v Nové Horce, kde odbočuje po silnici severozápadním směrem k zámku a pod zámkem severně k budově mlýna, kde uhýbá opět jihozápadním směrem, křižuje silnici z Příbora do Studénky a dále po silnici prochází přes Bartošovice a Hukovice až do Kunína. V Kuníně se hranice za mostem přes Jičínku obrací na křižovatce kjihu a pokračuje v ose obce po silnici směrem na Nový Jičín. Na křižovatce na okraji obce Seno v odbočuje hranice k západu po silnici do Bernartic nad Odrou, v místě křížení s k. ú. Bernartice nad Odrou se stáčí spolu se silnicí na jihozápad, protíná obec a po silnici vede až na křižovatku na severním okraji Hůrky. Zde hranice odbočuje severozápadním směrem na silnici ze Starého Jičína do Oder, po ní protíná Jeseník nad Odrou, přechází vodní tok Luha a železniční trať a dále vede až do obce Vražné. Ve Vražném hranice na křižovatce za mostem přes potok odbočuje doprava po silnici na obec Mankovice, překonává Odru a na železničním přejezdu se spojuje se svým počátkem.

Vysvětlivka:

*) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 25/2005 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Poodří

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

7) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

8) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

9) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

Přesunout nahoru