Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 245/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel

Částka 90/2005
Platnost od 20.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2005

o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst. 2 písm. m) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje umístění

a) štítku s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2,

b) plakátu a obrazovky se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.

§ 2

Štítek

(1) Štítek s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 se na prodejním místě umísťuje na každém nově vyrobeném osobním automobilu nebo v jeho blízkosti na zřetelně viditelném místě.

(2) Rozměry a obsah štítku jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Plakát a obrazovka

(1) Pro každou značku, typ, variantu a verzi osobního automobilu se na prodejním místě umísťuje na zřetelně viditelném místě plakát nebo obrazovka se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 nových osobních automobilů zde nabízených nebo vystavených.

(2) Rozměry a obsah plakátu nebo obrazovky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2005 Sb.

Rozměry a obsah štítku s údaji o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2

Štítek podle § 1 má rozměr 297 mm × 210 mm (A4) a obsahuje označení osobního automobilu, ke kterému je připojen a označení použitého druhu pohonné hmoty.

Štítek podle § 1 dále obsahuje:

a) číselný údaj o spotřebě pohonných hmot zaokrouhlený na jedno desetinné místo, vyjádřený buď v litrech na 100 km nebo v kilometrech na litr nebo v jejich vhodné kombinaci;

b) číselný údaj o emisích CO2 zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, vyjádřený v gramech na kilometr;

c) text:

„Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje o všech modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje";

d) text:

„Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.".

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2005 Sb.

Rozměry a obsah plakátu nebo obrazovky se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2

I. Plakát podle § 2 má minimální rozměry 70 cm × 50 cm.

II. Obrazovka podle § 2 má minimální rozměry 25 cm × 32 cm (17 palců) a informace na ní mohou být zobrazovány technikou posunu obrazu.

Plakát nebo obrazovka dále splňují tyto náležitosti:

a) uvedené informace j sou na nich snadno čitelné;

b) informace uvedené na plakátu a na obrazovce musí odpovídat aktuálně prodávaným typům, variantám a verzím osobních automobilů;

c) značky, typy, varianty a verze osobních automobilů jsou seskupeny a uvedeny odděleně podle druhu pohonných hmot například motorový benzín nebo motorová nafta), s tím, že pro každý druh pohonné hmoty jsou značky, typy, varianty a verze řazeny vzestupně podle emisí CO2. Na prvním místě seznamu vozidel je uvedena značka, typ, varianta a verze osobního automobilu model s nejnižší spotřebou pohonných hmot.

d) u každého osobního automobilu je uvedeno:

1. značka, typ, varianta a verze,

2. číselný údaj o spotřebě pohonných hmot zaokrouhlený na jedno desetinné místo, vyjádřený buď v litrech na 100 km nebo v kilometrech na litr a nebo v jejich vhodné kombinaci,

3. číselný údaj o emisích CO2 zaokrouhlený na celé číslo, vyjádřený v gramech na kilometr.

e) Informace podle písmene d) a e) jsou na plakátu nebo obrazovce zobrazeny takto:

Druh pohonné hmotyPořadíZnačka, typ, varianta a verzeEmise CO2Spotřeba pohonné hmoty
Motorový benzin1
2
Motorová nafta1
2

III. Plakát a obrazovka obsahují text:

a) „Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje o všech značkách, typech, variantách a verzích nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje";

b) „Kromě schopností efektivního využití pohonných hmot, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.";

V případě uvedení na obrazovce musí být text uvedený v písmenech a) a b) trvale viditelný.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropské komise 2003/73/ES ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES o dostupnosti informací pro spotřebitele o ekonomii pohonných hmot a emisích CO2 u nových osobních vozidel.

Přesunout nahoru