Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/2005 Sb.Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy

Částka 89/2005
Platnost od 20.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.07.2010 (194/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

VYHLÁŠKA

ze dne 1. června 2005

o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 39a odst. 3 a § 39b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) způsob výpočtu prokazatelné ztráty, náležitosti smlouvy o závazku veřejné služby a vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

b) vlaky celostátní dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje dopravní potřeby státu ve veřejném zájmu závazky veřejné služby,

c) objednaným dopravním výkonem takový rozsah spojů vlaků regionální nebo celostátní dopravy, který zajišťuje základní dopravní obslužnost území nebo dopravní potřeby státu,

d) výkonovou spotřebou součet nákladů na trakční energii a palivo, přímý materiál, netrakční energii a palivo, opravy od externích dodavatelů a ostatní služby,

e) osobními náklady součet mzdových nákladů a nákladů na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti,

f) provozní režií režie zahrnující nákladové položky související s řízením a funkcí technického zázemí dopravce,

g) správní režií režie zahrnující společné náklady dopravce spojené s řízením a správou.

§ 3

Způsob výpočtu prokazatelné ztráty

(1) Výše prokazatelné ztráty se stanoví jako rozdíl mezi výší ekonomicky oprávněných nákladů zvýšených o přiměřený zisk a celkovými výnosy z provozování veřejné drážní osobní dopravy vlaky regionální a celostátní dopravy.

(2) Podrobné členění ekonomicky oprávněných nákladů a výnosů je uvedeno ve výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě (dále jen "výkaz"), jehož vzor je v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Dopravce zajistí přiřazování ekonomicky oprávněných nákladů do úseků drah zvlášť pro vlaky regionální dopravy a celostátní dopravy. Následně se přiřazené náklady rozčlení do územních obvodů krajů.

(4) Do celkových výnosů se zahrnují tržby z jízdného, tržby z přepravy zavazadel, tržby za další služby související s osobní přepravou, dále přirážky a pokuty za nedodržování přepravního řádu3) a úhrada ztráty ze žákovského jízdného.

(5) Celkové výnosy z veřejné drážní osobní dopravy se počítají z údajů uvedených ve všech druzích příjmových přepravních dokladů vedených v účetnictví dopravce.

(6) Tržby z jízdného přiřadí dopravce do úseků drah zvlášť pro vlaky regionální dopravy a pro vlaky celostátní dopravy a následně do územních obvodů krajů.

(7) Způsob výpočtu a úhrady ztráty ze žákovského jízdného je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(8) Přiměřený zisk nesmí překročit 5 % ekonomicky oprávněných nákladů.

§ 4

Prokazování objednaného dopravního výkonu a předkládání výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v závazcích veřejné služby

(1) Splnění objednaného dopravního výkonu prokazuje dopravce údajem o ujetých vlakových kilometrech podle smlouvy o závazku veřejné služby. Dopravce používá označení tratí, čísla vlaků a spojů podle zveřejněného jízdního řádu.

(2) Dopravce uvede přehled neuskutečněných spojů s uvedením vlakových kilometrů. Za neuskutečněný spoj se nepovažuje takový spoj, který nebyl uskutečněn zcela nebo zčásti bez zavinění dopravce. Příslušný počet vlakových kilometrů odpovídající spojům neuskutečněným bez zavinění dopravce se pro účely úhrady prokazatelné ztráty započte do celkového počtu ujetých vlakových kilometrů.

(3) Výpočet prokazatelné ztráty dopravce dokládá výkazem.

§ 5

Náležitosti smlouvy o závazku veřejné služby

Smlouva o závazku veřejné služby obsahuje tyto náležitosti:

a) označení smluvních stran,

b) určení drah, úseků drah, vlaků a spojů,

c) časové a věcné vymezení vlaků a spojů,

d) předpokládanou výši prokazatelné ztráty ze závazků veřejné služby,

e) závazek objednatele hradit dopravci prokazatelnou ztrátu podle ustanovení této vyhlášky,

f) způsob úhrady prokazatelné ztráty objednatelem,

g) povinnost dopravce plnit smluvně ujednané závazky veřejné služby,

h) povinnost dopravce předkládat objednateli údaj a výkaz podle § 4,

i) trvání smluvního vztahu,

j) výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

k) datum uzavření smlouvy s podpisy zástupců smluvních stran,

l) stanovení a plnění ukazatelů kvality poskytovaných služeb,

m) plnění dopravních služeb podle přepravních podmínek pro určité kategorie cestujících.

§ 6

Výkon státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti v závazcích veřejné služby

Osoba pověřená výkonem státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti a plněním závazků veřejné služby (dále jen "dozor") v rámci svého oprávnění kontroluje:

a) evidenci nákladových vstupů,

b) evidenci výnosů z osobní dopravy,

c) evidenci provozních ukazatelů,

d) výkazy a doklady předkládané podle této vyhlášky,

e) správnost výpočtu prokazatelné ztráty,

f) náležitosti smluv o závazcích veřejné služby.

§ 7

Provozování souběžné veřejné osobní dopravy

Provozováním souběžné veřejné osobní dopravy je provozování takových linek a spojů, které mají s linkami a spoji ve stejném nebo jiném druhu dopravy tyto společné znaky:

a) obdobné směrové vedení linek nebo spojů,

b) srovnatelnou vzdálenost mezi stanicemi (zastávkami) a srovnatelnou docházkovou vzdálenost ke stanicím (zastávkám),

c) obdobné přepravní podmínky pro stejné skupiny cestujících,

d) srovnatelný počet spojů ve stejných nebo blízkých časech a intervalech.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

2. Vyhláška č. 141/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Nařízení Rady č. 1191/69/EHS ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady 1893/91/EHS ze dne 20. června 1991.

3) Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2005 Sb.

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2005 Sb.

Způsob výpočtu a úhrady ztráty ze žákovského jízdného

1. Pro účely výpočtu ztráty ze žákovského jízdného se použije výše obyčejného jízdného vyhlášeného dopravcem.

2. Ztrátu ze žákovského jízdného vypočte dopravce jako rozdíl jízdného bez slevy na žákovské jízdné a jízdného se slevou na žákovské jízdné.

3. Dopravce si ztrátu ze žákovského jízdného vypočte sám a doloží její výši Ministerstvu dopravy nebo příslušnému kraji. Dopravci náleží úhrada prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného.

4. Úhrada ztráty dle bodu 2 této přílohy se vztahuje na cenu bez daně z přidané hodnoty.

Přesunout nahoru