Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská

Částka 5/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 13.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Ústeckého kraje a Karlovarského kraje, v katastrálních územích Bečov, Brandov, Černý Potok, Dolina, Gabrielina Huť, Háj u Loučné pod Klínovcem, Hora Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, Horní Halže, Jezeří, Jilmová, Kalek, Kotlina, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Lesná v Krušných horách, Malý Háj, Měděnec, Menhartice u Křimova, Mezihoří u Chomutova, Mikulovice v Krušných horách, Načetín, Načetín u Kalku, Nová Ves u Křimova, Osvinov, Plavno, Podhůří u Vysoké Pece, Pohraniční, Přísečnice, Radenov, Rudolice v Horách, Rusová, Sobětice u Výsluní, Stráž u Křimova, Svahová, Svahová I, Třebíška, Volyně u Výsluní, Vrch, Vykmanov u Měděnce, Výsluní a Zákoutí.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Ústeckého kraje, Krajském úřadu Karlovarského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

c) udržovat odvodňovací systémy,

d) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy,

e) vytyčovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské trasy5),

f) provádět leteckou aplikaci biocidů a látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí,

g) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském a lesním hospodaření.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl7),

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz,

d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace8),

e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 24/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště -Kovářská

Od osady Pachenkov vede hranice ptačí oblasti po silnici*) na Novou Ves cca 950m až k odbočce lesní cesty **), pak jižním směrem po cestě, která je též turistickou stezkou až na lesní silnici u Dřevařského rybníka. Pokračuje dále jižně po silnici při východním úpatí Liščího vrchu a Medvědí skály a potom jihozápadně po cestě kolem Medvědí skály do Červené Jámy. Odtud hranice pokračuje cestou s turistickou stezkou západním směrem na Lesnou. Z Lesné jde jižně po cestě pod elektrovodem cca 450m na úroveň kóty 877 a dále západně nejdříve po severním okraji louky a poté lesním průsekem přetíná tzv. Sluneční cestu a podél přítoku Nivského potoka pokračuje na Svahovou. V obci jde asi 230m jižně po silnici k Novému Domu. Odtud jde severozápadně při západním okraji louky cca 200m a vrací se na silničku zvanou Telefonka, po které jde západně asi 1300m. Severozápadně od Kohoutího vrchu u kóty 844 se dostává na silnici Kalek - Boleboř. Po ní pokračuje jižně 560m a poté se stáčí na severozápad a pak západ po lesní komunikaci ***) až k severnímu okraji obce Zákoutí. Od hřišti v severní části obce jde hranice pod elektrovodem severozápadně cca 330 m k prameništi levobřežního přítoku Bíliny, po levobřežním přítoku Bíliny pokračuje jihozápadně na silnici Radenov - Kalek, po této silnici jde směrem k Černému rybníku. Po hrázi Černého rybníka na jih a dále lesním průsekem jde hranice stále na jih cca 850 km na kótu 806 na Staré Blatenské cestě a pak 180 m na jihovýchod. Poté jde hranice po lesní cestě na západ a pak na jihozápad k místnímu názvu U boudy. Pak hranice kopíruje hranice katastru obce Radenov po lesních cestách a poté obce Načetín u Kalku až na kótu Hadinec (815m.n.m.). Odtud vede lesními cestami západně k Medvědím vodopádům, ke kótě 828, po lesní cestě a silničce k Chomutovce. Proti proudu pokračuje hranice po toku Chomutovky přes silnici č. 1/7, 400 metrů západně od silnice č.I/7 odbočuje na jih přes kótu 853 a dále po polní cestě ke kótě 847 ke kraji lesa. Odtud jde jihovýchodním směrem po polní cestě při hranicích katastru Hora sv. Šebestiána až ke kótě 834. Dále jde jižním směrem přímkou přes louky a pastviny a přes železniční trať cca 1600m k okraji lesa. Po severním okraji lesa jde na kótu 786,6 a odtud po lesní cestě na jihozápad k Přísečnickému potoku u kóty 740. Odtud pokračuje jihozápadně na okraj lesního porostu u linky 400kW a po polní cestě na kótu 785,5. Dále jde po kraji lesních pozemků přes Prunéřovský potok k Novým Domkům na silnici Výsluní - nádraží ČD po ní ke kótě 770, a stáčí se jižně kolem fotbalového hřiště. Pokračuje polní cestou a po okraji lesních porostů jde jižně směrem na Šibeniční vrch k okraji lesa cca 230 metrů severně od kóty Šibeniční vrch, dále po okraji lesních porostů k silnici č. 11/223 na kótě 792,8. Po silnici pokračuje cca 570m směrem na Lysou horu k okraji lesních porostů. Severně od Lysé hory jde po kraji lesních porostů k malému vodnímu toku na kótě 821, dále vede přímou spojnicí na severozápad k železniční trati na kótě 815,40 a přes trať dál na polní cestu. Po polní cestě jde na jihozápad k silnici č. 11/223, pak podél elektrovodu dál na jihozápad cca 1500m přes Hamerský potok a po silnici č. 11/223 přes Kotlinu k železniční trati u zastávky Měděnec. Po železniční trati jde až po nákladní zastávku Měděnec, rudný důl a dále až k okraji lesa u kóty 851. Při okraji lesa na jih polní cestou na jihozápad na silnici č. 11/223 a touto silnicí vede hranice přes Horní Halži až po odbočku na do Kovářské severně od Vysoké Seče. Od křižovatky jde hranice na jih lesní cestou přes Vykmanovský les, poté na západ, severně od Křížové hory k Meluzině. Po silnici Srní -Loučná 540m na severozápad k odbočce lesní cesty. Touto lesní cestou západním směrem ke kótě Na skalách a jihozápadně od Macechy na sever k hotelu Nástup pod Klínovcem. Odtud jde hranice po silnici přes Háj, Hájský kopec, myslivnu Vápenku do Kovářské, dále po železniční trati k zastávce Kovářská-městys. Odtud cestou na západ k okraji obce Kovářská.
Odtud po silnici Kovářská - přehrada Přísečnice severovýchodně kolem Malého, Středního a Velkého Špičáku k Přísečnické přehradě. Po silnici č.11/224 jde hranice jihovýchodně, za můstkem přes Přísečnický potok, kolem pravého břehu na zpevněnou cestu podél přehrady, po této cestě kolem Jelení hory až po státní hranici se SRN, dále po státní hranici přes přechod Hora sv. Šebestiány do Načetína. Odtud jde hranice na západ k rybníčku severně od obce a po okraji lesa jde nejdříve na jihozápad, pak na jih přes silnici k Načetínskému rybníku a pak stále po okraji lesa na severovýchod. Pokračuje po okraji lesa na jihovýchod kolem Jindřichovy Vsi a stále po okraji lesa na sever až k silnici do Kalku. Po této silnici jde k okraji obce Kalek a dále jihovýchodně při okraji lesa k Bílému potoku. Po polní cestě jde hranice na severovýchod k rybníkům pod Soustružnickými domky, severovýchodně asi 500m k silnici a po ní severozápadně cca 350m. Odtud po polní cestě na severovýchod k lesu a po jeho okraji k Volárenské cestě. Po ní do zatáčky na sever, kde odbočuje ke státní hranici tvořenou Načetínským potokem. Po státní hranici pokračuje až po odbočku od státní hranice u hraničního kamene 15/9 směrem na Důlní vrch, po silničce zv. Gabrielka u kóty 688 pokračuje k Telčskému potoku. Po Telčském potoku jihovýchodním směrem až po místní název V Díře, odtud po silnici na Malý Háj a dál po silnici na Horu sv. Kateřiny k odbočce a na Pachenkov.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**)  Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 24/2005 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

7) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

8) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

Přesunout nahoru