Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 236/2005 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 87/2005
Platnost od 17.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.07.2017 (164/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2005,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 7 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 11 odst. 8 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) termín, způsob podání a náležitosti žádosti stavební spořitelny o roční zálohu státní podpory stavebního spoření (dále jen "státní podpora") včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,

b) způsob vracení státní podpory stavební spořitelnou,

c) způsob podání a náležitosti žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících stavebního spoření (dále jen "účastník") evidovaných v informačním systému,

d) technické a organizační podmínky porovnávání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel.

§ 2

Termín, způsob podání a náležitosti žádosti stavební spořitelny o roční zálohu státní podpory včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění

(K § 11 odst. 7 zákona)

(1) Stavební spořitelna podává žádost o roční zálohu státní podpory (dále jen "žádost") ministerstvu v termínech stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žádost podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadované zálohy státní podpory a bankovní spojení.

(3) Opravu nebo doplnění žádosti podává stavební spořitelna stejným způsobem a se stejnými náležitostmi jako žádost. Opravu nebo doplnění žádosti stavební spořitelna podává v termínech stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Pokud je ve stejném termínu podávána oprava nebo doplnění žádosti současně se žádostí, nebo s opravou nebo doplněním další žádosti, stavební spořitelna opravu nebo doplnění žádosti sloučí se žádostí, nebo s opravou a doplněním další žádosti a podává je stejným způsobem a se stejnými náležitostmi jako žádost.

(5) Organizační a technické podmínky pro předávání údajů stavebními spořitelnami ministerstvu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Způsob vracení státní podpory stavební spořitelnou

(K § 13 odst. 7 zákona)

(1) Při vracení státní podpory podle § 13 odst. 3 zákona vrací stavební spořitelna státní podporu na účet, který stanoví ministerstvo. Při vracení státní podpory podává stavební spořitelna ministerstvu informaci o vracené státní podpoře. Informaci o vracené státní podpoře, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících podle zákona, podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje informace týkající se začátku a konce sledovaného období.

(2) Organizační a technické podmínky pro předávání údajů stavebními spořitelnami ministerstvu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob podání a náležitosti žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému

(K § 13 odst. 7 zákona)

(1) Žádost o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona a předává se v rámci informace o vracené státní podpoře podle § 3 odst. 1.

(2) Organizační a technické podmínky pro předávání údajů stavebními spořitelnami ministerstvu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Technické a organizační podmínky porovnávání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel

(K § 11 odst. 8 zákona)

(1) Porovnávání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "porovnávání údajů") se provádí elektronicky na základě předávaných údajů.

(2) Předmětem předávání údajů ministerstvem Ministerstvu vnitra při porovnávání údajů jsou údaje podle § 11 odst. 6 zákona v datových souborech.

(3) Předmětem předávání údajů Ministerstvem vnitra ministerstvu při porovnávání údajů jsou údaje o výsledcích porovnávání údajů v datových souborech.

(4) Údaje o výsledcích porovnávání údajů předává Ministerstvo vnitra ministerstvu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne, kdy Ministerstvo vnitra údaje podle odstavce 2 obdrželo. V případě, že je prováděno porovnávání části údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel, lhůta pro předání údajů o výsledcích porovnávání činí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Ministerstvo vnitra údaje obdrželo.

(5) Datové soubory s údaji podle odstavců 2 a 3 se předávají prostřednictvím datové schránky. Technické podmínky pro předávání údajů v datových souborech jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 236/2005 Sb.

Termíny podání žádosti o roční zálohu státní podpory a termíny pro podání opravené nebo doplněné žádosti

ŽádostTermín podání
1.Žádost o roční zálohu státní podpory za kalendářní rok podle § 11 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 20035. srpna kalendářního roku
2.Žádost o roční zálohu státní podpory za kalendářní rok podle § 11 odst. 2 zákona20. února následujícího kalendářního roku
3.Opravená nebo doplněná žádost o roční zálohu státní podpory za kalendářní rok podle § 11 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 200320. února, nebo 14. července následujícího kalendářního roku
4.Opravená nebo doplněná žádost o roční zálohu státní podpory za kalendářní rok podle § 11 odst. 2 zákona14. července následujícího kalendářního roku

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 236/2005 Sb.

Organizační a technické podmínky pro předávání údajů stavebními spořitelnami ministerstvu

1. Organizační podmínky

1.1 Předmět předávání údajů

Předmětem předávání údajů ministerstvu jsou údaje v datových souborech podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 1 nebo § 4 odst. 1 této vyhlášky. Údaje se zaznamenávají do databáze informačního systému.

1.2 Předávání údajů

Údaje jsou předávány způsobem elektronického přenosu dat. Stavební spořitelna předává údaje podle § 3 odst. 1 nebo § 4 odst. 1 této vyhlášky v termínech stanovených v provozní dokumentaci informačního systému.

1.3 Příjemce údajů

Příjemcem předávaných údajů je ministerstvo.

2. Technické podmínky

2.1 Způsob předávání datových souborů

Datové soubory jsou předávány způsobem elektronického přenosu dat.

2.2 Název datových souborů

Všechny údaje pro každé zpracování, které předkládá stavební spořitelna, se předávají v datových souborech, jejichž jména mají následující strukturu:

a) Jméno datového souboru s údaji o účastnících

Stsrrrriivvv.xml, kde

Soznačuje informační systém
ttyp datového souboru
= C
sčíselná identifikace stavební spořitelny přidělená ministerstvem
= 1 až 6
rrrridentifikace zpracování
= rok
iiidentifikace zpracování
= 1K, 2K, 3K (pořadové číslo žádosti, nebo opravy nebo doplnění této žádosti v rámci roku, za který žádá stavební spořitelna o roční zálohu státní podpory)
= 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V (pořadové číslo sledovaného období, ve kterém stavební spořitelna podává informaci o vracené státní podpoře v rámci kalendářního roku)
= 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z (pořadové číslo sledovaného období, ve kterém stavební spořitelna žádá o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému v rámci kalendářního roku)
vvvpořadové číslo verze datového souboru
= 001, 002, 003, ...

b) Jméno doprovodného datového souboru má stejnou strukturu jako jméno datového souboru s údaji o účastnících s tou odchylkou, že

vvvpořadí verze datového souboru
= 00A, 00B, 00C, ...

Podrobný popis datových souborů je obsažen v provozní dokumentaci informačního systému.

2.3 Struktura datových souborů

Všechny předávané datové soubory jsou ve formátu xml. Podrobná struktura předávaných datových souborů je popsána v provozní dokumentaci informačního systému.

Pro vlastní data o účastnících musí být dodrženy tyto podmínky:

a) je používána kódová stránka ISO Latin2-norma ČSN ISO/IEC8859-2,

b) každý záznam je na samostatném řádku, každý řádek je ukončen znakem EOL,

c) délka položek v záznamu je proměnná,

d) oddělovač “|“ je za každou položkou,

e) číselné položky se zapisují bez levostranných nul,

f) položky, které nemusí být vyplněny, se zapisují jako prázdné, tj. ve tvaru“||“.

Podrobná struktura předávaných datových souborů je popsána v provozní dokumentaci informačního systému.

2.4 Režim zpracování předávaných údajů

Režim zpracování údajů je podrobně popsán v provozní dokumentaci informačního systému.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 236/2005 Sb.

Technické podmínky pro předávání údajů při porovnávání údajů

1. Způsob předávání datových souborů

Datové soubory jsou ministerstvem předávány Ministerstvu vnitra prostřednictvím datové schránky. Po ukončení porovnávání údajů předá Ministerstvo vnitra datové soubory s výsledky porovnání ministerstvu prostřednictvím datové schránky.

2. Struktura datových souborů

Všechny předávané datové soubory jsou ve formátu xml. Podrobná struktura předávaných datových souborů je popsána v provozní dokumentaci informačního systému.

3. Režim zpracování předávaných datových souborů

Režim zpracování datových souborů je podrobně popsán v provozní dokumentaci informačního systému.

Přesunout nahoru