Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 23/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

Částka 5/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 13.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Benkov u Střelic, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka nad Moravou, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, Králová, Křelov, Lhota nad Moravou, Litovel, Měník, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Nasobůrky, Palonín, Pňovice, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Sobáčov, Stavenice, Střeň, Štěpánov u Olomouce, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-Město a Víska u Litovle.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Krajském úřadu Olomouckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

b) provádět mýtní a předmýtní úmyslné těžby v lesních porostech se zastoupením buku či dubů 50 % a více starších 80 let, v lesních porostech se zastoupením jasanu 50 % a více starších 60 let, v lesních porostech s účastí javorů, habru, olší a lip, jejichž součet zastoupení činí 50 % a více starších 50 let, v lesních porostech s účastí vrby a topolu, jejichž součet zastoupení činí 50 % a více starších 30 let, v období od 16. dubna do 31. července,

c) vytyčovat nové turistické, cyklistické a jezdecké stezky5),

d) provádět činnosti vykonávané správci toků při zásazích do břehů a břehových porostů, s výjimkou zásahů v havarijní situaci, kdy bezprostředně hrozí škody na majetku či bezpečnosti a zdraví osob.

(2) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jestliže byly tyto těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,

c) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace8),

e) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), jestliže byly tyto činnosti oznámené nejméně 20 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody,

f) v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu9).


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 23/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

V Olomouci - Černovíře začíná hranice na mostě přes řeku Moravu a pokračuje proti proudu po levém břehu Moravy až po soutok s Oskavou, dále po levém břehu Oskavy proti proudu až ke křížení se železniční tratí Olomouc-Zábřeh n. M. (levým břehem se rozumí levý při pohledu po proudu toku). Dále po železniční trati až ke křížení se silnicí*) č. III/446-8 na okraji Březců, po jejím levém okraji jižním směrem až ke křížení se silnicí č. 11/446 a po jejím levém okraji severozápadním směrem až k ochranné protipovodňové hrázi, která sleduje severní okraj lužního lesa. Dále hranice vede severozápadním směrem po této hrázi až k polní cestě **), která vede k železničnímu mostku na trati Olomouc-Zábřeh n. M. Po této polní cestě až k železniční trati a mostku na kótě 225 m n. m. a dále po železniční trati severozápadním směrem až po křížení se silnicí č. 111/446-19 a po jejím levém okraji severovýchodním směrem na křižovatku se silnicí č. 11/446. Po levém okraji silnice vede hranice severozápadním směrem až na křižovatku se silnicí č. 11/447 na jižním okraji Pňovic, po levém okraji silnice č. 11/447 západním směrem až k okraji lesa a dále na sever po okraji lesa až zpět na silnici č. 11/447, po jejímž levém okraji vede hranice přes Tři Dvory do Litovle až na křižovatku se silnicí č. 11/449. Po levém okraji silnice č. 11/449 se hranice stáčí k severu a vede až ke křižovatce se silnicí č. III/449-6 v Července. Po levém okraji silnice č. III/449-6 pokračuje hranice západním směrem k polní cestě vedoucí k hájence Cerlinka. Po této polní cestě až k hájence a dále podél severního okraje lesa "Doubrava" až k toku Doubravky jihozápadně od Usova. Dále po pravém břehu Doubravky po proudu až ke třetímu hospodářskému mostku, od něho po silnici obcí Stavenice až k silnici č. 11/444. Po levém okraji silnice č. 11/444 západním směrem a z ní dále za průmyslovým objektem vlevo po silnici - účelové komunikaci ALAS Morava jihovýchodním směrem kolem západního okraje Mohelnického jezera k jeho jihozápadnímu cípu. Odtud pod vedením elektrického proudu až ke křížení z tokem Újezdka a dále jihovýchodním směrem pod přeložkou vedení elektrického proudu k západnímu břehu Moravičanského jezera až k jeho jižnímu okraji. Odtud jde hranice po západním okraji vodojemu, stáčí se k východu a jde jižním okrajem lesíku až k vodnímu příkopu po jehož pravém břehu jde jižním směrem až k železniční trati Olomouc-Zábřeh n. M., odkud pokračuje jihovýchodním směrem po trati až k železničnímu mostu přes řeku Moravu. Dále po pravém břehu Moravy jižním směrem až k hospodářskému mostu přes Moravu a od něho západně po silnici k odlehčovacímu kanálu Třebůvky. Dále v k.ú. Doubravice nad Moravou vede po pravém břehu odlehčovacího kanálu k severnímu okraji Doubravice. Zde odbočuje z pravého břehu odlehčovacího kanálu a vede východním okrajem pozemku p.č. 434/1 a 61/1 a dále po jižním okraji pozemku p. č. 435 a západním okrajem pozemků p. č. 436 a 356 a přechází na polní cestu, po níž vede jihovýchodním směrem k východnímu okraji Mitrovic a odtud stejným směrem po polní cestě k východnímu konci hrázky s kótou 243 m n. m. a dále jižním směrem přímkou ke křížení Palonínského potoka se silnicí Palonín-Nové Mlýny u vodní elektrárny N. Mlýny. Po levém okraji silnice N. Mlýny - Palonín západním směrem až na křižovatku se silnicí č. III/444-1 a dále po jejím levém okraji jižním směrem okolo Rimic na křižovatku se silnicí č. 11/635. Dále vede hranice po levém okraji silnice č. 11/635 přes Měník až ke konečné stanici ČSD Mladeč-jeskyně a po železniční trati ke křížení se silnicí č. III/449-9, a po jejím levém okraji severovýchodním směrem do Mladče na most přes Mlýnský potok. Dále po pravém břehu Mlýnského potoka po proudu přes Sobáčov, Vísku, Litovel, Chořelice do Březové a odtud jihovýchodním směrem po ochranné protipovodňové hrázi kolem jižního okraje lesa na silnici 111/446-20 ve Lhotě n. M., k budově polesí Střen; a dále po ochranné protipovodňové hrázi kolem jižního okraje lesa do Hynkova. Hynkovem po silnici na náves a kolem hostince na polní cestu vedoucí jihovýchodním směrem k okraji lesa a kolem západního okraje lesa a východním směrem kolem jižního okraje lesa k pravému břehu Mlýnského potoka a po pravém břehu k silničnímu mostu na silnici č. III/446-5 v Horce n. M. Po levém okraji silnice č. III/446-5 obcí Horka n. M. na křižovatku se silnicí č. III/446-3 jihozápadně od Horky n. M. a po jejím levém okraji jihovýchodním směrem až k odbočce místní cesty k parkovišti u koupaliště Poděbrady a po této místní cestě severovýchodním směrem až k mostku s melioračním příkopem a dále po jeho pravém břehu jihovýchodním směrem až po soutok s Mlýnským potokem. Po pravém břehu Mlýnského potoka až k silničnímu mostu na silnici spojující předměstské čtvrtě Hejčín a Černovír v Olomouci a po levém okraji této silnice severním směrem na výchozí bod - silniční most přes řeku Moravu v Olomouci-Černovíře.

Vysvětlivka:

*) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 23/2005 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 75 a násl. zákona č. 114/1992 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

7) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

8) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Přesunout nahoru