Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 226/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Částka 83/2005
Platnost od 15.06.2005
Účinnost od 15.06.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

226

VYHLÁŠKA

ze dne 1. června 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., k provedení § 65 odst. 8 písm. d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7 a § 93 odst. 3 zákona a podle § 25 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo "podniku" vkládají slova "(dále jen "dobrovolná jednotka")".

2. V § 4 odst. 3 větě první se slovo "druhů" zrušuje.

3. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Požární hlídku, kterou zřídily obec nebo podnik podle § 69 odst. 1 zákona, tvoří velitel požární hlídky a nejméně další 3 členové.".

4. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) V jednotce hasičského záchranného sboru kraje a v jednotce hasičského záchranného sboru podniku působí chemická služba, strojní služba, spojová služba, informační služba a technická služba.

(2) Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatel.".

5. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Technická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošťovacích zařízení bez motorového pohonu, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro činnost na vodní hladině.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova "a 7".

7. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

8. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Požární hlídka se vybavuje jednoduchými věcnými prostředky požární ochrany určenými ke zdolávání požáru nebo k záchranným pracím. Další vybavení požární hlídky určí hasičský záchranný sbor kraje.".

9. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany mohou jednotky použít, jen pokud je provedena kontrola provozuschopnosti, před jejich zařazením k jednotce, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které stanovil výrobce, a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn.".

10. V § 8 odst. 4 písm. f) se za slovo "pneumatických" vkládají slova "a hydraulických".

11. V § 9 odstavce 1 zní:

"(1) Výkon služby příslušníků, zaměstnanců podniků a osob vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání (dále jen "hasiči z povolání") je organizován na stanicích ve směně tak, aby po dobu 24 hodin byla zajištěna akceschopnost jednotky podle § 18. Akceschopnost jednotky nemusí být zabezpečena 24 hodin v případě, že pro výkon služby hasičů z povolání je stanovena doba směny kratší než 24 hodin nebo je početní stav hasičů z povolání ve směně měněn z důvodu různého požárního nebezpečí v územním obvodu stanice.".

12. V § 9 odst. 4 se slova "ustanoveným velitelem jednotky" zrušují.

13. V § 9 odst. 6 se za slovo "oznámí" vkládají slova "územně příslušnému".

14. V § 10 odst. 1 se slova "nebo okresu podle § 28 písm. a) zákona" zrušují.

15. V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene c) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se slovo "nebo".

16. V § 11 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) 5 minut jednotky hasičského záchranného sboru kraje zřízené na stanici typu P0 podle přílohy č. 3.".

17. V § 12 odst. 1 se druhá věta nahrazuje větou "Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné doplněné zvláštním výstražním světlem modré barvy (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy")".

18. V § 18 písm. b) se slovo ", kteří" zrušuje.

19. V § 19 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo zpráva o zásahu podle § 26 odst. 2".

20. V § 19 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a záznamy o zkouškách spojovacích prostředků pro operační řízení".

21. V § 23 odst. 8 větě druhé se za slova "musí být" vkládají slova "viditelně označeno nápisem "ŠTÁB" a".

22. V § 28 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

23. § 29 zní:

"§ 29

Označení hasičů při zásahu

Při zásahu jsou hasiči označeni

a) velitel zásahu vestou s nápisem "Velitel zásahu" nebo červenou páskou s nápisem "VZ" na levé paži,

b) náčelník štábu vestou s nápisem "Náčelník štábu" nebo červenou páskou s nápisem "NŠ" na levé paži,

c) člen štábu pro spojení vestou s nápisem "Spojení" nebo červenou páskou s nápisem "S" na levé paži,

d) člen štábu pro týl vestou s nápisem "Týl" nebo červenou páskou s nápisem "T" na levé paži,

e) člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu vestou s nápisem "Analýza" nebo červenou páskou s nápisem "A" na levé paži,

f) člen štábu pro nasazení sil a prostředků vestou s nápisem "Nasazení" nebo červenou páskou s nápisem "N" na levé paži,

g) velitel úseku vestou s nápisem "Velitel úseku" nebo červenou páskou s nápisem "VU" na levé paži,

h) velitel sektoru vestou s nápisem "Velitel sektoru" nebo červenou páskou s nápisem "VS" na levé paži.".

24. V § 31 se slovo "okresu17)" nahrazuje slovem "kraje17)".

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

"17) § 10 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

25. V § 32 písm. a) se za slovo "systému" vkládají slova ", ochraně obyvatelstva".

26. V § 33 odst. 4 se za prvně použité slovo "strojník" vkládají slova "nebo technik strojní služby".

27. V § 34 odst. 2 se za slovo "funkci" vkládají slova "vrchní referent, asistent", za slova "starší hasič" se vkládají slova "(§ 44)" a na konci odstavce se doplňuje věta "To neplatí pro příslušníky zařazené ve strojní službě.".

28. V § 34 odst. 3 se za slovo "hasič" vkládají slova ", vrchní referent nebo asistent" a na konci odstavce se doplňuje věta "To neplatí pro příslušníky zařazené ve strojní službě.".

29. V § 34 odst. 4 větě první se číslo "6" nahrazuje číslem "12".

30. V § 36 odst. 2 větě první se slova "pro kalendářní rok" zrušují.

31. V § 36 odst. 4 se ve druhé větě za slovo "rozumí" vkládá slovo "také".

32. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se umožní nejpozději do 3 měsíců toto ověření opakovat.".

33. V § 37 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

"d) hasiči určení k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez použití výstražného zařízení,

e) hasiči z povolání, jimž má být svěřeno řízení vozidla s právem přednostní jízdy nebo jestliže jako řidiči vozidla s právem přednostní jízdy měli dopravní nehodu, při které došlo k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví, se podrobí bezodkladně psychodiagnostickému vyšetření.".

34. V § 39 odst. 1 poslední věta zní: "Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotek nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné práce při mimořádných událostech.".

35. V § 39 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila,".

36. V § 39 odst. 2 písm. f) se za slova "fyzické osoby" vkládají slova "pro jednotku" a slova "které jednotku" se nahrazují slovem "kterou".

37. V § 39 odst. 4 se slova "území okresu" nahrazují slovy "územní působnost územního odboru hasičského záchranného sboru kraje".

38. V § 40 odst. 3 se slova "hasičů z povolání" nahrazují slovy "zaměstnanců podniků" a slova ", u příslušníků ředitel hasičského záchranného sboru kraje," se zrušují.

39. V § 40 odst. 5 se za slovo "hasič" vkládají slova ", vrchní referent nebo asistent" a poznámka pod čarou č. 21 včetně odkazu na ní se zrušuje.

40. V § 43 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "s výjimkou výstrojních součástek uvedených v odstavci 7".

41. V § 43 se na začátek odstavce 7 vkládá věta "U pracovního stejnokroje I zaměstnanců podniků, členů a dalších osob uvedených v odstavci 3 je barva kalhot nebo sukně tmavomodrá v odstínu saka.".

42. V § 44 odst. 2 se slova "písm. l) a m)" nahrazují slovy "písm. k) a l)".

43. Příloha č. 5 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 6 až 14 se označují jako přílohy č. 5 až 13.

44. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Kritéria stupně nebezpečí území obce

Pro účely stanovení stupně nebezpečí území obce se obcí rozumí katastrální území v obci1). Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty celkového kritéria Kc (tabulka č.1).

Stupeň nebezpečí území obceHodnota Kc
I A25 a více
I B21 až 24
II A16 až 20
II B11 až 15
III A6 až 10
III B3 až 5
IVDo 2

Tabulka č. 1 Celkové kritérium

Hodnota kritéria Kc je dána součtem hodnot jednotlivých kritérií:

Kc = Ko + Kui + Kz

kde:

• Ko - kritérium počtu obyvatel

Hodnota kritéria vyplývá z počtu trvale žijících obyvatel v katastrálním území v obci (viz tabulka č. 2).

Počet obyvatelHodnota Ko
nad 5000020
15001 až 5000015
5001 až 1500014
3001 až 500012
1001 až 300010
201 až 10005
do 2001

Tabulka č. 2 Stanovení kritéria Ko

• Kui - kritérium charakteru území;

Účelem zavedení tohoto kritéria je zohlednit místní vybrané zvláštnosti v katastrálním území v obci, které kritérium počtu obyvatel nemohlo vždy dostatečně odhalit. Přehled o možnostech uplatnění jednotlivých kritérií charakteru území udává tabulka č. 3. Při oprávněnosti kritéria se započítává každá z hodnot Kui.

Popis kritériaHodnota kritéria Kui
Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst a obcí s historickým prostředím, které jsou prohlášeny za národní kulturní památku, památkovou zónu nebo památkovou rezervaci dle zvláštního právního předpisu2).1
Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel v katastrálním území obce vyšším jak 5000 osob, vyjma jednorázových akcí.1
Zastavěná, alespoň do 25% plochy, nebo obydlená část katastrálního území obce je umístěno v záplavovém území dvacetileté vody definovaném v povodňovém plánu kraje3).1
Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle zvláštního právního předpisu4,5) pro látky zařazené jako hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny nebo výbušniny nebo toxická kapalina nebo toxický plyn.1
Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle zvláštního právního předpisu6) a pro velmi významné zdroje nebo jaderná pracoviště IV. Kategorie7).1
Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní centra s celkovou kapacitou nad 1000 osob a a průmyslové zóny s plochou nad 1000000 m2.1
Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy dlouhodobě nemocných s léčebnou nebo ubytovací kapacitou zařízení v jedné budově nad 100 osob.1

Tabulka č. 3 Stanovení kritéria Ku

• Kz- kritérium zásahů

Hodnota kritéria zásahů Kz je závislá na počtu mimořádných událostí se zásahem jednotek v posuzovaném katastrálním území obce během jednoho roku, přičemž jde o průměrnou hodnotu za posledních pěti let.

Počet mimořádných událostíHodnota kritéria Kz
do 1000
101 až 2001
nad 2002

Tabulka č. 4 Stanovení kritéria Kz

1) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb. ve znění vyhlášky č.570/2004 Sb.

2) Např. vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu; vyhláška č. 249/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny; nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace; apod.

3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

4) Zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií); vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.

5) Vyhláška č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

6) Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.

7) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Označení místa dislokace jednotky na požárních automobilech

1. Místo dislokace jednotky hasičského záchranného sboru kraje se na požárních automobilech vyznačí ve třech řádcích. V prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umístí název kraje a ve třetím řádku se může umístit název obce, ve které se nachází stanice jednotky hasičského záchranného sboru kraje. Příklad:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
VYŠKOV

2. Místo dislokace vzdělávacích zařízení ministerstva se na požárních automobilech vyznačí ve třech řádcích. V prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umístí slova „ODBORNÉ UČILIŠTĚ“ a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se vzdělávací zařízení ministerstva nachází. Příklad:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ODBORNÉ UČILIŠTĚ
CHOMUTOV

3. Místo dislokace jednotky hasičského záchranného sboru podniku se na požárních automobilech vyznačí ve třech řádcích. V prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umístí název podniku a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se nachází stanice jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Příklad:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ČESKÉ DRÁHY,a.s.
OLOMOUC

4. Místo dislokace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se na požárních automobilech vyznačí ve dvou řádcích. V prvním řádku se umístí slova „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku se umístí název obce, ve které se jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nachází. Příklad:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

5. Místo dislokace jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se na požárních automobilech vyznačí ve třech řádcích. V prvním řádku se umístí slova „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku se umístí název podniku a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se nachází jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. Příklad:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŠKODA, a.s.
PLZEŇ

6. U jednotek dislokovaných v prostoru letiště nesmí být označení podle bodů 3 a 5 v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic hasičského záchranného sboru kraje

Typ staniceC1C2C3P0P1P2P3P4
Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí22311122
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách394560915243339
Základní početní stav příslušníků v jedné směně1)1315203581113
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně určených k výjezdu2)8101424688
Funkční složení směny
Velící důstojník směny3)  1-----
Velitel čety111---11
Velitel družstva22311122
Hasič234-1223
Hasič - řidič, obsluha požární techniky (strojník)45722344
Hasič - technik speciální služby444-1223

1) Základní početní stav příslušníků v jedné směně na stanici hasičského záchranného sboru kraje uvedený v tabulce se zvyšuje

a) u stanice, která je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích, rychlostních komunikacích a vybraných silnicích I. třídy, o dva příslušníky ve směně,

b) u stanice, která je předurčena jako opěrná pro likvidaci havárií nebezpečných látek o tři příslušníky ve směně,

c) až jedenapůlkrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky.

2) Minimální početní stav příslušníků jednotky hasičského záchranného sboru kraje v jedné směně určených k výjezdu na stanicích, je odvozen od základního početního stavu příslušníků v jedné směně s ohledem na možnou nepřítomnost příslušníků z důvodu dovolené, nemoci, odborné přípravy apod.

3) Funkce velícího důstojníka směny se zřizuje u stanice typu C3 v sídle hasičského záchranného sboru kraje. Do služby ve funkci velící důstojník směny zařazováni zpravidla ostatní příslušníci.

Vysvětlivky:

V rámci jednoho územního odboru hasičského záchranného sboru kraje a sídla hasičského záchranného sboru kraje se s ohledem na plošné pokrytí a pro vytvoření odpovídající základny pro činnost specializovaných služeb zřizuje vždy jedna ze stanic typu:

C1 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev, nebo

C2 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 50 tisíc do 75 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev, anebo

C3 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd tří družstev, a

s ohledem na plošné pokrytí a požární nebezpečí katastrálních území obcí v kraji se zřizují stanice typu P:

P0 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje vznikla sdružením prostředků obce a hasičského záchranného sboru kraje podle § 69a zákona o požární ochraně,

P1- stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu,

P2 - stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární technikou a výškovou technikou; stanice P2 se zřizuje v obci s počtem obyvatel

a) do 15 tisíc, pokud je v obci více než 10 % budov s více než 5 nadzemními podlažími a pokud není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut,

b) nad 15 tisíc, pokud v obci není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut.

P3 - stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel do 30 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu,

P4 - stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

Vnitřní organizace jednotkyKategorie jednotky
JPO II/1JPO II/2JPO III/1JPO III/2JPOV
Celkem základní početní stav členů5)122412249
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky48484
Funkce
Velitel11111
Velitel družstva25252
Strojník36462
Hasič, starší hasič6125124
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany3)
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení (dále jen „CAS“)111111)
Dopravní automobil111111)
Automobilový žebřík do 30 m12)12)12)12)-
Automobilová plošina do 30 m12)12)---
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor11)11)11)11)11)
Motorová stříkačka11)11)11)11)1
Izolační dýchací přístroj4)481)481)41)
Vozidlová radiostanice požární ochrany2222-
Přenosná radiostanice požární ochrany242411)
Mobilní telefon11))11)11)11))11)

1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.

2) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č.3 a č.6).

3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru).

4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.

5) Základní početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se zvyšuje o potřebný počet členů stanovený právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany.

Vysvětlivky:

JPO II/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO II/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Minimální vybavení stanic hasičského záchranného sboru kraje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany1)Typ stanice/počty
C1C2C3P0P1P2P3P4
Cisternová automobilová stříkačka (dále jen „CAS“)-celkem počet3341217)223
Rychlý zásahový automobil ( dále jen „RZA“) a technický automobil UL nebo hydraulické vyprošťovací zařízení na CAS3)11111111
Technický automobil L nebo S nebo kontejner111   14)14)
Protiplynový automobil nebo kontejner111    14)
Automobilový žebřík do 30 m111  14)14)14)
Automobilový žebřík nad 30 m4)  14)     
Automobilová plošina do 30 m4) 10)11   111
Automobilová plošina nad 30 m4) 10)  1     
Dopravní automobil nebo kontejner5)111   11
Velitelský automobil UL11111111
Velitelský automobil L (rozšířené provedení)111     
Automobil pro zjišťování příčin požáru111     
Automobilový jeřáb nebo vyprošťovací automobil s nosností na výložníku do 20 t4)111   11
Užitkový automobil11111111
Osobni automobil444     
Nákladní automobil nebo nosič kontejnerů a nákladním kontejnerem111    1
Přetlakový ventilátor11)22211111
Elektrocentrála, přenosný generátor 220 V min. 3 kW s přenosnou osvětlovací sadou11)11111111
Přívěsná nebo přenosná lafetová proudnice4), 11)výkon minimálně 2400 l.min-1111    1
Zařízení na hašení práškem s minimálně 50 kg náplně11)14)14)1 1111
Zařízení na hašení CO2 s minimálně 150 kg náplně11)111 14)14)11
Hadicový přívěs minimálně s 560 m požárních tlakových hadic 75 4)111    1
Protichemický ochranný oblek rovnotlaký11)9910447)47)67)6
Protichemický ochranný oblek přetlakový11)9910228)48)68)6
Ochranný oblek proti sálavému teplu11)444 24)24)24)24)
Loď s motor. Pohonem pro minimálně 6 osob4)222 1112
Prostředky pro detekci nebezpečných koncentrací par a plynů (kromě radioaktivního záření radioaktivních plynů)11) - explozimetry29)29)39)19)19)19)29)29)
Prostředky pro detekci nebezpečných látek (kromě radioaktivního záření radioaktivních látek)11) - toximetry11111111
Prostředek pro detekci bojových chemických látek11)11111111
Indikátor ionizujícího záření gama11)22311122
Osobní operativní dozimetr11)44611244
Radiometr11), 13)11311111
Dekontaminační sprcha11)122  14)14)14)
Mobilní telefon pro organizovaný výjezd22311122
Plnící zařízení tlakových lahví11)222    1
Pevný generátor 220/380 V6)111 14)14)14)1
Filtrační dýchací přístroj11)204)204)254)     
Izolační dýchací přístroj11), 14)64)64)94)     
Izolační dýchací přístroj 11), 15)1,7 násobek počtu jedné směny
Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům11)pro každý přístroj 1 náhradní tlaková láhev
Přenosná radiostanice1,5 násobek počtu jedné směny1,2 násobek počtu jedné směny
Vozidlová radiostanicePodle počtu zásahových požárních automobilů
Zařízení pro konverzi signáluDle počtu CAS a velitelských automobilů
Vybavení jednotek hasičského záchranného sboru kraje technikou a věcnými prostředky bez rozlišení místa dislokace techniky
Autobus4)1
Záloha CASX2)
Kombinovaný hasící automobil4)1
Pěnový hasicí automobil4)1
Plynový hasicí automobil4)1
Práškový hasicí automobil4)1
Automobilový jeřáb nebo vyprošťovací automobil s nosností výložníku nad 20 t4)1
Nosič kontejnerůY12)
Kontejner pro nouzové přežití1
Kontejner pro štáb1
Kontejner týlový1
Kontejner technický nebo technický automobil S4)1
Automobil pro přepravu pohonných hmot nebo kontejner tankovací1
Celkový počet osobních automobilůZ16)
Velitelský automobil UL nebo L řídícího důstojníka kraje1

1) Pokud to odůvodňuje odůvodněno plošné pokrytí, havarijní plán kraje, dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje, mohou být počty požární techniky a věcných prostředků požární ochrany uvedené v tabulce zvýšeny u jednotlivých druhů až jedenapůlkrát. (zaokrouhleno nahoru).

2) Minimální počet CAS v záloze je stanoven počtem stanic hasičského záchranného sboru kraje následovně:

- do 10 stanic - 2 CAS,

- od 11 do 20 stanic - 3 CAS,

- nad 20 stanic - 4 CAS.

3) RZA může být vybavena stanice, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a vybrané silnice I.třídy.

4) Stanice je vybavena požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud to odůvodňuje požární nebezpečí území, havarijní plán kraje nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.

5) Dopravní automobil může být nahrazen jiným požárním automobilem pro přepravu nejméně jednoho družstva.

6) Věcné prostředky požární ochrany nejsou ve vybavení nástavby zásahového požárního automobilu

7) Pokud je stanice vybavena protichemickými obleky přetlakovými, nemusí být vybavena protichemickými obleky rovnotlakými.

8) Pokud je stanice vybavena protichemickými obleky rovnotlakými, nemusí být vybavena protichemickými obleky přetlakovými.

9) Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na metan.

10) Automobilová plošina není nutná ve vybavení, pokud je stanice vybavena automobilovým žebříkem s košem se stejnou nebo přibližně stejnou dostupnou výškou. Počet automobilových plošin na stanicích hasičského záchranného sboru kraje může vytvářet také zálohu výškové techniky u hasičského záchranného sboru kraje ve velikosti až 30 % celkového minimálního počtu automobilových žebříků (zaokrouhluje se nahoru) na stanicích.

11) Do počtu uvedených prostředků se započítávají také prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení stanice.

12) Počet nosičů kontejnerů je odvozen od počtu kontejnerů tak, aby na 2 až 3 kontejnery připadal alespoň jeden kontejnerový nosič.

13) Přístroj je schopný měřit dávkový příkon záření gama a povrchovou kontaminaci záření beta (popř. záření alfa).

14) Autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem, typ s tlakovým kyslíkem;
Autonomní dýchací přistroj s uzavřeným okruhem; únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2), únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaCLO3).

15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.

16) Celkový počet osobních automobilů je dán součtem počtu osobních automobilů na stanicích typu C a k tomu následujícího počtu osobních automobilů:

- do 10 stanic - 7 osobních automobilů,

- od 11 do 20 stanic - 8 osobních automobilů,

- nad 20 stanic - 10 osobních automobilů.

17) Počet CAS lze snížit na jednu, pokud má stanice společnou dislokaci s jednotkou sboru dobrovolných hasičů, která je rovněž vybavena CAS a je současně zabezpečeno její případné použití příslušníky pro zásah.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Dokumentace k plošnému pokrytí se zpracuje do 31. října 2005.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb. ve znění vyhlášky č.570/2004 Sb.

2) Např. vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu; vyhláška č. 249/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny; nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace; apod.

3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

4) Zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií); vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.

5) Vyhláška č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

6) Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.

7) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Přesunout nahoru