Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 222/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění

Částka 80/2005
Platnost od 08.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.01.2007 (605/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

222

VYHLÁŠKA

ze dne 25. května 2005,

kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:


Čl. I

Vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění, se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Na zahraniční osobu se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice bez zřízení organizační složky (§ 25 zákona), se vztahuje § 3 odst. 3 a 6 a § 6 této vyhlášky.".

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"(2) Výroční zpráva obchodníka s cennými papíry, který není bankou, obsahuje vedle náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem upravujícím účetnictví2a)informace podle přílohy č. 11 této vyhlášky.

2a) § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.".

3. V § 3 odst. 2 se věta první včetně poznámek pod čarou nahrazuje větou "Obchodník s cennými papíry, který je bankou, a zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu2b)oprávněna poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, informují o své hospodářské situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této vyhlášky.".

Poznámka pod čarou č. 2b zní:

"2b) § 5c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.".

4. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "Obchodník s cennými papíry, který je bankou," nahrazují slovy "Osoba podle věty první" a slovo "zaslal" se nahrazuje slovem "zaslala".

5. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě odeslání elektronickou poštou obsahuje zpráva elektronické pošty pouze zprávy nebo informace podle § 2 až 5.".

6. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zprávy a informace, které se vypracovávají podle standardizovaných datových formulářů, se vyhotovují bez diakritických znamének.".

7. Přílohy č. 1 až 11 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou

Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Přehled o všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků

Přehled o všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o objemu majetku zákazníků

Informování o objemu majetku zákazníků

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o kapitálové přiměřenosti

Informování o kapitálové přiměřenosti

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry

Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Uveřejňování informací o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou

9.1 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje rozvahu a výkaz zisku, a ztráty ve struktuře stanovené vyhláškou č. 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

9.2 Obchodník s cennými papíry, který není bankou:

- nemusí uvádět v rozvaze a výkazu zisku a ztráty řádky, které nemají náplň,

- uvádí údaje u jednotlivých položek rozvahy v čistých částkách,

- nemusí uvádět podpoložky jednotlivých položek rozvahy a zisku a ztráty.

9.3 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje souhrnně následující informace:

- hodnoty cenných papírů určených k obchodování, k prodeji a držených do splatnosti, v členění podle druhu cenného papíru a podle toho, zda se jedná o cenný papír registrovaný či nikoliv,

- reálné hodnoty derivátů v členění na pevné termínové operace a opce, dále členěné podle typu podkladového aktiva na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové a v členění na deriváty sjednané za účelem zajištění a deriváty ostatní,

- hodnoty podkladových aktiv derivátů v členění na pevné termínové operace a opce, dále členěné podle typu podkladového aktiva na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové a v členění na deriváty sjednané za účelem zajištění a deriváty ostatní,

9.4 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje významné kvalitativní informace o řízení rizik, zejména o:

- strategii a cílech řízení rizik,

- zásadách a postupech sledování, řízení a kontrole rizik,

a to v případě, že v kalendářním čtvrtletí dojde, ve srovnání s informacemi uvedenými v poslední výroční zprávě nebo účetní závěrce za poslední ukončené účetní období, k jejich změně.

9.5 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, uveřejňuje následující ukazatele:

Kapitál a kapitálová přiměřenost

Hodnota
(v celých tisících Kč)
AB001
Kapitálová přiměřenost (v %)001
Tier 1002
Tier 2003
Využitý Tier 3004
Odečitatelné položky005
Celková výše kapitálu006
Kapitálový požadavek A007
Kapitálový požadavek B008
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia009
Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia010
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku011
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku012
Kapitálový požadavek k měnovému riziku013
Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku014

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Uveřejňování informací o druzích a rozsahu poskytnutých služeb

10.1 Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace o objemu obchodů uskutečněném v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním instrumentům.

10.2 Obchodník s cennými papíry může pro uveřejnění přiměřeně použít datový formulář k informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 267/2004 Sb.

Doplnění výroční zprávy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, o další informace

16 Výroční zpráva - dodatečné informace

16_01 Kapitál a kapitálová přiměřenost

Hodnota
(v celých tis. Kč)
AB001
Kapitálová přiměřenost (v %)001
Tier 1002
Tier 2003
Využitý Tier 3004
Odečitatelné položky005
Celková výše kapitálu006
Kapitálový požadavek A007
Kapitálový požadavek B008
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia009
Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia010
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku011
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku012
Kapitálový požadavek k měnovému riziku013
Kapitálový požadavek ke komoditními riziku014

16 Výroční zpráva - dodatečné informace

16_02 Poměrové ukazatele

Hodnota
(v 0,00 % nebo
jednotkách u 009)
AB001
Zadluženost I (celkový dluh / Aktiva celkem)001
Zadluženost II (celkový dluh / Vlastní kapitál)002
Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / Ebit)003
Rentabilita aktiv - ROAA (Ebit / Aktiva celkem - průměrný stav)004
Rentabilita vlastního kapitálu - ROEA (Zisk po zdanění / Vlastni kapitál -
průměrný stav)
005
Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb)006
Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb)007
Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zaměstnance / Výnosy z investičních
služeb)
008
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období)009

Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dipozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Předseda:

Ing. Hollmann, MBA v. r.

Přesunout nahoru