Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 215/2005 Sb.Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Částka 77/2005
Platnost od 03.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

ZÁKON

ze dne 3. května 2005

o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 23zrušeno


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 24zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 25zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

§ 26

V § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:

"(14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a), pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.

49a) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 14 až 17 se označují jako odstavce 15 až 18.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 27

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru