Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a neprefernční původ zboží

Částka 73/2005
Platnost od 26.05.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.07.2011 (171/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

200

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2005,

kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží

Ministerstvo financí stanoví podle § 105, § 237e odst. 1 a § 256 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.


Čl. I

Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, se mění takto:

1. Příloha č. 1 včetně názvů zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Doplňující náležitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení2) „Jednotný správní doklad" (dále jen „Tiskopis") a rovněž v tiskopisech doplňkových výtisků3) (dále jen „Doplňkový list").

2. Je-li zásilka, na kterou se Tiskopis vztahuje, složena z více položek zboží, k Tiskopisu se přikládá jeden nebo více Doplňkových listů. Na jeden Tiskopis s přiloženými Doplňkovými listy lze deklarovat pouze položky zboží, u nichž je údaj uváděný v prvním pododdílu kolonky 37 Tiskopisu a Doplňkového listu shodný. Je-li na posledním přiloženém Doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává.

3. Čerpá-li se dovozem nebo vývozem jedné zásilky určité zbývající množství zboží z více povolení (licencí k dovozu nebo licencí k vývozu zboží) vydaných jednomu deklarantovi na stejné zboží za stejných podmínek, je nutné v samostatných položkách uvést množství daného zboží z každého povolení (licence). Obsahuje-li zásilka například 300 kusů stejného zboží, přičemž dovozem nebo vývozem 100 kusů z nich se zcela vyčerpá jedno povolení (licence), uvede se toto množství do jedné položky, čerpá-li se dovozem nebo vývozem z dalšího povolení (licence) zbylých 200 kusů, uvede se toto množství do druhé položky.

ČÁST II. ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH TISKOPISU A DOPLŇKOVÉM LISTU

A. FORMALITY PRO VÝVOZ (ODESLÁNÍ) NEBO TRANZIT SPOLEČENSTVÍ, USKLADŇOVÁNÍ PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ V CELNÍM SKLADU PRO VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK A/NEBO PROKÁZÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

Kolonka 2: Odesilatel/vývozce

4. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesilatelů, uvádí se do této kolonky poznámka „různí" a seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu, nebo adresa místa pobytu, nebo adresa místa podnikání, doplněné o identifikační číslo, se přikládá v příloze ke každému z výtisků Tiskopisu.

Kolonka 3: Tiskopisy

5. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží. Kolonka 8: Příjemce

6. Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvádí se do této kolonky poznámka „různí" a seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu a sídlo nebo příjmení, jméno, popřípadě jména, a adresa místa trvalého pobytu, nebo adresa místa pobytu, nebo adresa místa podnikání, se přikládá v příloze ke každému z výtisků Tiskopisu.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh

7. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 3 průvodního listu odpadů5) (nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů) a kódem

„WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6); nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlas7), uvede se za kód „WZE" bez mezery příslušný kód (Rl až R13) z dokladu, který doprovází odpad8),

„WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů9),

„WCE" - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů10),

„WAX"- není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

8. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám, uvádí se do této kolonky kód „K", lomítko, označení kvóty, lomítko, kód měrné jednotky dle seznamu kódů v části III. této přílohy, lomítko a množství zboží v této jednotce.

9. Do této kolonky se uvádí kód „IN", lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada11). U složených výrobků nebo směsí se uvádí čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 Tiskopisu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému výtisku Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu.

10. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:" a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části IV. této přílohy.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

11. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží. Kolonka 33: Zbožový kód

12. Do pátého pododdílu této kolonky se uvádí přídavný kód stanovený v části IV. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem uvedeným v bodu 10.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení

13. Do této kolonky se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení stanovené v části V, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo číslo zvláštního právního předpisu, kterým se vydává všeobecné vývozní povolení, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadováno, se uvádějí v levém horním rohu. Kódy o jiných národních dokladech, osvědčeních a povoleních (licencích) se uvádějí ve střední části této kolonky. Kódy o zajištění celního dluhu se uvádějí v levém dolním rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

14. Do této kolonky za kód stanovený v části V. se

a) uvede číslo předloženého povolení (licence) popřípadě číslo zvláštního právního předpisu,

b) neuvede žádný údaj, pokud se povolení (licence) nevyžaduje,

c) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu,

d) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou obsaženy v informačním systému celní správy,

e) uvede částka zajištění celního dluhu celní jistotou v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; je-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol pro převod příslušné částky celní jistoty na účet celního orgánu, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol,

f) uvede číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu,

g) při vývozu zboží při využití náhrad v rámci společné zemědělské politiky uvede lomítko a za lomítko číslo licence, registrační číslo kontrolního výtisku T5 a kód náhrady z kolonky 7 kontrolního výtisku T5, pokud je na výtisku T5 uveden, oddělené čárkou.

B. FORMALITY PŘI PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ, PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU

Kolonka 2: Odesilatel/Vývozce

15. Má-li být zboží propuštěno do režimu volného oběhu, včetně aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, dočasného použití a přepracování pod celním dohledem se uvedení identifikačního čísla nevyžaduje. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesilatelů, uvádí se do této kolonky poznámka „různí" a seznam obsahující jejich název nebo obchodní firma, nebo příjmení a jména, popřípadě jména, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu, nebo adresa místa pobytu, nebo adresa místa podnikání, se přikládá v příloze ke každému z výtisků Tiskopisu.

Kolonka 3: Tiskopisy

16. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží. Kolonka 8: Příjemce

17. Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvádí se do této kolonky poznámka „různí" a seznam obsahující jejich název nebo obchodní firma a sídlo nebo příjmení a jména, popřípadě jména, nebo adresa místa trvalého pobytu, nebo adresa místa pobytu, nebo adresa místa podnikání, doplněný o identifikační číslo, se přikládá v příloze ke každému z výtisků Tiskopisu.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh

18. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 3 průvodního listu odpadů4) (nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů) a kódem

„WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů5); nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlas6), uvede se za kód „WZE" bez mezery příslušný kód (Rl až R13) z dokladu, který doprovází odpad7),

„WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů8),

„WCE" - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů7),

„WAX" - není-li zboží, které je odpadem,4) zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

19. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám, uvádí se do této kolonky kód „K", lomítko, kód měrné jednotky dle seznamu kódů v části III. této přílohy, lomítko a množství zboží v této jednotce.

20. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:" a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části IV této přílohy.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

21. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží. Kolonka 33: Zbožový kód

22. Do pátého pododdílu této kolonky se uvádí přídavný kód, stanovený v části IV. této přílohy, vztahující se na zboží popsané tímto kódem. Pokud je zboží popsáno dvěma a více kódy, které jsou uvedeny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do kolonky 31 Tiskopisu popřípadě

Doplnkového listu, vztahující se na zboží popsané tímto kódem způsobem stanoveným v bodu 20.

Kolonka 39. Kvóta

23. V případech, kdy jsou pro stejné zboží dovážené z jednoho státu vyhlášeny dvě celní kvóty a deklarant žádá o obě, uvádí se do této kolonky číselné označení jedné z nich a označení druhé se uvede do kolonky 44 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu 26. Nežádá-li deklarant o využití celní kvóty (celního stropu), údaje se v této kolonce neuvádějí.

Kolonka 44. Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení

24. Do této kolonky se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení stanovené v části V, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadována, se uvádějí v levém horním rohu. Kódy o jiných národních dokladech, osvědčeních a povoleních (licencích) se uvádějí ve střední části této kolonky. Kódy o zajištění celního dluhu se uvádějí v levém dolním rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

25. Do této kolonky za kód stanovený v části V. se

a) uvede číslo předloženého povolení (licence),

b) neuvede žádný údaj, pokud se povolení (licence) nevyžaduje,

c) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu,

d) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou obsaženy v informačním systému celní správy,

e) uvede částka zajištění celního dluhu celní jistotou v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; je-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol pro převod příslušné částky celní jistoty na účet celního orgánu, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol,

f) uvede číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu,

g) při dovozu zboží při využití náhrad v rámci společné zemědělské politiky uvede lomítko a za lomítko číslo licence, registrační číslo kontrolního výtisku T5 a kód náhrady z kolonky 7 kontrolního výtisku T5, pokud je na výtisku T5 uveden, oddělené čárkou.

26. Jsou-li na zboží vyhlášeny dvě celní kvóty (celní stropy) a deklarant žádá o uplatnění obou tarifních opatření, do této kolonky se uvádí kód „K/" a za něj číslo té kvóty (celního stropu), která nebyla vyznačena v kolonce 39 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

27. Vznikne-li propuštěním zboží do režimu volného oběhu, včetně aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh, daňová povinnost nebo povinnost k jiným poplatkům splatným v souvislosti s dovozem zboží, uvede se

a) do sloupce „Druh" kód příslušné platby stanovený právním předpisem Společenství12-*'13), popřípadě bodem 29,

b) do sloupce "Zákl. pro vyměř, popi."

1. prohlašovaná celní hodnota14) v celých korunách českých, zaokrouhlená směrem nahoru,

2. základ spotřební daně15^; jsou-li dováženy tabákové výrobky, u nichž je předepsána dvousložková sazba daně15), uvádí se nejprve základ pro pevnou část daně15) a pod něj základ pro procentní část daně15), a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

c) do sloupce „Sazba" sazbu spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek; jsou-li dováženy tabákové výrobky, uvádí se nejprve sazba pro pevnou část spotřební daně a pod ni sazba pro procentní část spotřební daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

d) do sloupce „ZP" kód způsobu placení, a to A - Platba v hotovosti,

C - Platba šekem, jehož proplacení je zaručeno bankou,

E - Odklad platby,

H - Elektronický převod,

J - Platba prostřednictvím poštovního úřadu (poštovní zásilky) nebo jiné veřejné nebo vládní služby,

K - Úhrada cla započtením přeplatku na jiném clu. R - Úhrada převodem ze složené celní jistoty.

28. Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 27, uvádí deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvádí do prvního řádku ve sloupci „Zákl. pro vyměř. popi.".

29. Pro platby spotřební daně vyměřované a vybírané celním úřadem v souvislosti s dovozem zboží se stanoví kód „1SD". Tento kód se ve sloupci "Druh" uvádí mezi kódy začínající písmenem „A" a „B"stanovené právním předpisem Společenství10).

30. Základ pro vyměření příslušné platby se uvádí do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh"; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvádí se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh" a základ pro procentní část daně pod něj. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvádí v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvádí podle skutečného množství dováženého zboží až na pět desetinných míst a k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

31. Kód způsobu placení deklarant uvádí do prvního řádku ve sloupci označeném „ZP" v případech vyměření cla popřípadě daní.

ČÁST III. SEZNAM MĚRNÝCH JEDNOTEK U KVÓTO VÁNÉHO ZBOŽÍ

KódPopisKódPopis
01 kilogram8lm3
11 Euro91 kus
21 000 ksA1 litr
31 000 párůB1 pár
41 tunaC1 litr čistého alkoholu
5lm2Dhrubá hmotnost v tunách
61 hektolitrEhmotnost po odkapání v tunách
71 hlava  

ČÁST IV. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ

(kolonka 33 Tiskopisu, Doplňkového listu- pátý pododdíl)

A. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Přídavný kódVýznam podle zákona o dani z přidané hodnoty16)
12
R001Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním právním předpisem17);) živá zvířata, semena a rostliny a přísady případně krmiva; voda, číselných kódů Harmonizovaného systému 01-04, 07, 08, 10-12, 1302, 15-17, 19-21, 2201, 2202, 2209, 23 a 25. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů: 0306, 0307, 1213, 1214, 1704,2101 11,2101 12,2203-2208.
R002Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharín a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely, číselných kódů Harmonizovaného systému 28-30, 40, 48, 56, 61 a 62.
R003Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské pleny číselných kódů Harmonizovaného systému Ex 4818, Ex 6111 a Ex 6209.
R004Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě, číselného kódu Harmonizovaného systému Ex 49.
R005Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů18), včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných, číselných kódů Harmonizovaného systému 01-96, vyjma zboží kapitoly 24.
R006Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, číselných kódů Harmonizovaného systému 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91: - Braille papír- Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jej ich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a j iné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby

- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby - Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
R007Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské sedačky do automobilů, číselného kódu Harmonizovaného systému 94.
R008Snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.
R009Snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností podle § 47 odst. 6 zákona.
R999Zboží, které není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží.

B. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Přídavný kódVýznam podle zákona o spotřebních daních15)
12
S101Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně.
S102Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l.
S103Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona.
S104Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona.
S105Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona.
S106Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona.
S107Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona.
S108Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona.
S109Uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona.
S110Uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona.
S111Uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. j) zákona.
S112Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně.
S113Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l.
S114Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona.
S115Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně.
S116Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l
S117Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně.
S118Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l.
S119Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) zákona.
S120Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101.
S121Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101.
S122Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102.
S123Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103.
S124Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104.
S125Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105.
S126Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106.
S127Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107.
S128Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108.
S129Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S109.
S130Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI 10.
S131Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem Slil.
S132Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102.
S133Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103.
S134Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104.
S135Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105.
S136Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106.
S137Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107.
S138Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108.
S139Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S109.
S140Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI 10.
S141Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101.
S142Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102.
S143Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103.
S144Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104.
S145Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. í) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105.
S146Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106.
S147Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107.
S148Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108.
S149Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. í) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S109.
S150Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI 10.
S151Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2, písm. í) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem Slil.
S152Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem Slil.
S161Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101.
S162Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102.
S163Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103.
S164Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104.
S165Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105.
S166Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106.
S167Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107.
S168Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108.
S169Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S109.
S170Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI 10.
S171Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem Slil.
S181Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101.
S182Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102.
S183Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103.
S184Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104.
S185Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105.
S186Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106.
S187Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107.
S188Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108.
S189Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S109.
S190Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI 10.
S191Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem Slil.
S201Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207.
S202Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení.
S203Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení.
S204Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury.
S301Základní sazba daně z piva.
S302Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary do 10 000 hl výroby ročně.
S303Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary nad 10 000 do 50 000 hl výroby ročně.
S304Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary nad 50 000 do 100 000 hl výroby ročně.
S305Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary nad 100 000 do 150 000 hl výroby ročně.
S306Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary nad 150 000 do 200 000 hl výroby ročně.
S411Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona.
S412Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona.
S413Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona.
S501Cigarety.
S504Doutníky, cigarillos.
S511Tabák ke kouření - jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret.
S512Tabák ke kouření - ostatní.
S513Ostatní tabák určený k jiným účelům.

ČÁST V. SEZNAM KÓDŮ NÁRODNÍCH DOKLADŮ, OSVĚDČENÍ, LICENCÍ A POVOLENÍ NA PODPORU CELNÍHO PROHLÁŠENÍ

(kolonka 44 Tiskopisu nebo Doplňkového listu)

KÓDPopis dokladu
JISTOTA: 
9110Globální zajištění celního dluhu povolené v České republice
9120Globální zajištění celního dluhu povolené v jiném členském státu
92ZLIndividuální zajištění celního dluhu ve formě záruční listiny
93CJSložení hotovosti
9ZD1Individuální zajištění celního dluhu ve formě záručního dokladu povolené v České republice
9ZD2Individuální zajištění celního dluhu ve formě záručního dokladu povolené v jiném členském státu
95JZJiný způsob zajištění
9N01Nezajišťování celního dluhu povolené v České republice
9N02Nezajišťování celního dluhu povolené v jiném členském státu
DOVOZ: 
1111Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s radioaktivními materiály19)
1112Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny20)
1113Povolení Českého báňského úřadu k předání výbušnin do ciziny, z ciziny a k tranzitu21)
1114Licence Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami22)
1115Licence Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu vojenského materiálu23)
1199Nepodléhá povolení (licenci)
1211Povolení na přijímání na užívání vybraných výrobků osvobozených od daně nebo povolení k provozování daňového skladu24)
1411Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport nebo jiný doklad25)
1412Osvědčení o průchodu zvířat přes hranice26)
1413Doklad osvědčující provedení kontrol živočišných produktů27)
1414Všeobecný veterinární doklad (CVED)27)
1415Doklad osvědčující kontrolu produktů k výživě zvířat27)
1416Povolení Ministerstva zemědělství k dovozu reprodukčního materiálu28)
1417Veterinární osvědčení29)
1501Povolení Ministerstva zdravotnictví k dovozu návykových látek a přípravků a makoviny30)
1502Povolení k dovozu léčivých přípravků31)
1503Povolení Ministerstva zdravotnictví nebo prohlášení dovozce k dovozu biocidních přípravků32)
11B1Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu výrobků33)
VÝVOZ: 
1111Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s radioaktivními materiály19)
1112Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny20)
1113Povolení Českého báňského úřadu k předání výbušnin do ciziny, z ciziny a k tranzitu21)
1114Licence Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami22)
1115Licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu vojenského materiálu23)
1116Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu zboží dvojího užití34)
1117Licence k vývozu zboží dvojího užití vydaná v jiném členském státu Společenství35)
1199Nepodléhá povolení (licenci)
1211Povolení na přijímání na užívání vybraných výrobků osvobozených od daně nebo povolení k provozování daňového skladu24)
1417Veterinární osvědčení29)
1504Povolení Ministerstva zdravotnictví k vývozu návykových látek a přípravků, prekursorů a pomocných látek a makoviny36)
1601Osvědčení o vývozu předmětů kulturní hodnoty na dobu určitou37)
1602Osvědčení k trvalému vývozu předmětů kulturní hodnoty.37)
1603Povolení Ministerstva vnitra k vývozu archiválií na dobu určitou.38)
11B1Bezpečnostní licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu výrobků33)

2) Přílohy č. 31 a č. 32 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 3665/93, č. 655/94, č. 1500/94, č. 2193/94, č. 3254/94, č. 1462/95, č. 482/96, č. 1676/96, č. 2153/96, č. 12/97, č. 89/97, č. 1427/97, č. 75/98, č. 1677/98, č. 46/99, č. 502/99, č. 1662/99, č. 1602/2000, č. 2787/2000, č. 993/2001 a č. 444/2002, 881/2003, 1335/2003 a 2286/2003.
3) Přílohy č. 33 a č. 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.,
5) Rozhodnutí Komise 94/774/ES ze dne 24. listopadu 1994 o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole.
6) Příloha II nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
7) Čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.
8) Čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.
9) Příloha III nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.
10) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.
11) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
12) Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
13) Příloha č. 37 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
14) Články 28 až 36 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 58/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
19) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 13 a § 20 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb.
25) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.
Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.
26) Vyhláška č.377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.
27) Vyhláška č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
28) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
29) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 21 a 25 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.
31) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32) § 3 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
33) Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
34) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
35) Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.
36) Například § 20,20a, 20b a 25 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
38) § 29 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.".

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Celní prohlášení zboží dováženého pro potřebu osob požívajících výsad a imunit
Celní prohlášení zboží dováženého pro potřebu osob požívajících výsad a imunit

3. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Záruční listina jiné operace než režim tranzitu (globální záruka)
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu (globální záruka)

4. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu
Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu

5. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Záruční listina jiné operace než režim tranzitu (individuální záruka s použitím záručního dokladu)
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu (individuální záruka s použitím záručního dokladu)

6. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Záruční doklad individuální záruky pro jiné operace než režim tranzitu
Záruční doklad individuální záruky pro jiné operace než režim tranzitu


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru