Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 20/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko

Částka 5/2005
Platnost od 13.01.2005
Účinnost od 13.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Broumovsko (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Královéhradeckého kraje, v katastrálních územích Bělý, Bohdašín, Božanov, Březová u Broumova, Bukovice, Dědov, Dolní Adršpach, Dolní Teplice, Hlavňov, Hodkovice u Trutnova, Hony, Horní Teplice, Janovice u Trutnova, Jetřichov, Křinice, Lachov, Machov, Machovská Lhota, Martínkovice, Nízká Srbská, Pěkov, Skály u Teplic nad Metují, Slavný, Studnice u Jívky, Suchý Důl, Teplice nad Metují, Velká Ledhuje, Vernéřovice, Zdoňov a Žďár nad Metují.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

b) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště sokola stěhovavého v době od 1. března do 30. června,

c) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého v době od 15. února do 30. května,

d) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízdišť sokola stěhovavého a výra velkého.

(2) Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu5) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,

b) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů6) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,

c) v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu7),

d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace8).

(3) Lokalizaci známých hnízdišť uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 20/2005 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Broumovsko

Od hraničního mezníku č. 170/14 jižně od kóty 622,0 Bukovina vede hranice ptačí oblasti po lesní a dále polní cestě *)  zhruba severním směrem. Dále se napojuje na místní komunikaci**) Máchovské Končiny - Machov a po ní vede do Machova, kde se napojuje na státní silnici***) č. III/303 17 (Nízká Srbská - Machov). Od této křižovatky pokračuje směrem východním na křižovatku se silnicí č. III/303 20 (Machov - Police nad Metují) a vede po ní až do Police nad Metují. Zde po cestě p.p.č. 210/7 a 210/8 k.ú. Velká Ledhuje, která je částí ptačí oblasti, odbočuje severovýchodním směrem od silnice kolem zahrádek. Po hranicích pozemků p.p.č. 251, st.p.č. 243, p.p.č. 249, které jsou součástí ptačí oblasti, směřuje severním směrem až k místu, kde se stýká s cestou p.p.č. 1049/1 (vše k.ú. Velká Ledhuje). Od tohoto místa odbočuje vpravo po této cestě, která ústí na cestu Velká Ledhuje - Pohoř - Suchý Důl, po křižovatku této cesty se silnicí č. III/303 19 (Police nad Metují - Suchý Důl). Po této silnici pokračuje hranice ptačí oblasti až na náves v Suchém Dole, kde odbočuje vlevo po cestě Suchý Důl - Hlavňov až k odbočce na polní cestu p.p.č. 782 a 780/1 (k.ú. Hlavňov), po ní na hranici lesa. Dále po hranici p.p.č. 435/2, 396/2, 391, 358/3, 769/5, 347, 289, 288/1, které jsou částí ptačí oblasti, (vše k.ú. Hlavňov) a dále po hranicích p.p.č. 302, 388/4, 388/3, 396/2, 400/1, 310 a po cestě p.p.č. 1185 (vše k.ú. Pěkov) vlevo na silnici č. II/2 303 (Broumov -Police) nad Metují a po ní do Pěkova na křižovatku pod Ostašem a po cestě na Ostaš až na parkoviště. Od něj vlevo po cestě p.p.č. 1084 ke křížení s cestou 1147 a po ní ke křížení s cestou 1148 a dál vpravo po této. Dále po hranici p.p.č. 807/5 a dále vpravo po cestě p.p.č. 1070/1 ke křížku. Potom vpravo pod lesem po cestě p.p.č. 1067/1, 1067/2, 1053 a 803/1. Vpravo po cestě p.p.č. 1038/2 (k.ú. Žďár nad Metují) k železničnímu tělesu. Po něm vlevo a dále po hranici pozemkových parcel 372, 354 , 371, 355 , 370 a 356 (k.ú. Česká Metuje), které jsou částí ptačí oblasti.

Dále proti proudu středem řeky Metuje do Teplic nad Metují a po hranici mezi p.p.č. 638 k.ú. Javor u Teplic nad Metují a p.p.č. 618 k.ú. Dolní Teplice na silnici p.p.č. 591, po ní vpravo po křížení s cestou p.p.č. 613/2, po které hranice ptačí oblasti pokračuje. Dále po hranici p.p.č. 349 (vše dosud k.ú. Dolní Teplice) až po hranici k.ú. Skály u Teplic a Javor u Teplic nad Metují, po cestě p.p.č. 344 a 320 a po hranici mezi pozemky p.p.č. 158 a 336 po hranici lesa k osadě Skály u Teplic a po hranici pozemků p.p.č. 251 přes hráz p.p.č. 144, která je částí ptačí oblasti, mezi rybníky a po hranici mezi pozemky p.p.č 251 a 145 a mezi pozemky p.p.č. 251 a 139 (vše k.ú. Skály u Teplic nad Metují) na silnici p.p.č. 350. Po ní vlevo na křižovatku s polní cestou p.p.č. 321 (k.ú. Skály u Teplic nad Metují) a dále po ní kolem lesního celku Adršpašsko-teplických skal až na křížení s cestou p.p.č. 795/1 ( k.ú. Studnice u Jívky). Po ní vpravo na hranici k.ú. Studnice u Jívky a Skály u Teplic. Po této hranici vlevo, dále po cestě 349 na hranici k.ú. Skály u Teplic nad Metují a Janovice u Trutnova, dále po ní až k hranici lesa. Dále po hranici mezi pozemky 1195 a 1331, 1195 a 1192 a po cestách p.p.č. 1331, 1232, 1309 po křížení s cestou 1308, po které hranice ubíhá vlevo. Dále po hranici mezi pozemky p.p.č. 733/1 a 691/1 a po lesnické účelové komunikaci Janovice - Kalousy - Adršpach až na železniční přejezd. Po železnici vpravo po křížení s cestou p.p.č.1074/1, 1143, 1068/1, 1068/2 a po hranici mezi pozemky stav. 105 a p.p.č. 618/5 na silnici Adršpach - Teplice nad Metují p.p.č. 1021/1. Z ní odbočuje po cestě 582 a dále po hranici p.p.č. 523/1, který je částí ptačí oblasti, a vlevo po hranici pozemku p.p.č. 517/16, který je částí ptačí oblasti (vše dosud k.ú. Dolní Adršpach), a dále po cestě p.p.č. 2131/1, 2145 a po hranici mezi pozemky p.p.č. 810/1, 810/3 a mezi pozemky p.p.č. 812/1 a 810/3 a dále po hranici katastrů Zdoňov - Dolní Adršpach, dále po hranici pozemků p.p.č. 2021/1 a 2021/2, které jsou částí ptačí oblasti, a po cestách 2153/2, 2049 (vše k.ú. Zdoňov) a p.p.č. 1041, 1043/1, ( k.ú. Dolní Adršpach), dále po hranici katastrů Teplice nad Metují - Horní Teplice a po hranicích pozemku p.č. 227 k.ú. Horní Teplice, který je částí ptačí oblasti, a p.p.č. 352/1 k.ú. Teplice nad Metují, který je částí ptačí oblasti, přechází přes železnici a silnici v místě křížení s cestou p.p.č. 682/1 a po ní pokračuje do místní části Kamenec; odtud po hranici pozemku p.p.č. 609, 605 a 607, které jsou částí ptačí oblasti, a dále po cestě p.p.č. 696 a vlevo po hranicích p.p.č.444/1 (vše k.ú. Teplice nad Metují ), p.p.č. 525, 507/1, 524/2, 524/1, 509 a po cestě 599 (vše k.ú. Dolní Teplice) až na silnici Skály - Teplice nad Metují p.p.č. 642. Dále po silnici Teplice nad Metují - Bohdašín a p.p.č. 552/5 až k železničnímu mostu a odtud dále po žel. trati Teplice nad Metují - Meziměstí až k železničnímu přejezdu v Bohdašíně; odtud po silnici Teplice nad Metují - Meziměstí p.p.č. 370/2 k nádraží v Bohdašíně a odtud vlevo po polní cestě a vlevo po katastrální hranici mezi k.ú. Bohdašín a k.ú. Vernéřovice a po hranicích p.p.č. 140/2 k.ú. Bohdašín a 1450/1, 1451, 1490 (vše k.ú. Vernéřovice), p.p.č. 98 (k.ú. Bohdašín), dále po hranici katastru Vernéřovice - Bohdašín až na p.p.č 662, 198, 264 (vše k.ú. Teplice nad Metují), po hranici k.ú. Bohdašín a k.ú. Horní Teplice, vpravo po cestě p.p.č. 1047, 1028, po hranici p.p.č.739, který je částí ptačí oblasti a dále po cestě 1024, 1018, 1011 a po hranici pozemku 588, který je částí ptačí oblasti, a dále po cestě p.p.č. 1012/1, 1012/2, 1017 (vše k.ú. Horní Teplice), po katastrální hranici mezi k.ú. Horní Teplice a Vernéřovice k hraničnímu mezníku V/229 a pokračuje po státní hranici k hraničnímu mezníku V/228. Od státní hranice pokračuje hranice ptačí oblasti po hranici p.p.č.508/2, 423/2, 423/1, 418, 416, 415/2, 414, 396, 397, které jsou částí ptačí oblasti, a po cestě p.p.č. 399, 392/4 a dále po hranici p.p.č. 377/1, 377/2, 376, 366, které jsou částí ptačí oblasti , po vodoteči p.p.č. 1887, po cestě p.p.č. 1663/3 a dále po hranicích p.p.č.1623/2, 1588/1, 1585, 1771/2, 1573, 1541/1, 1541/2, které jsou částí ptačí oblasti, 1535/4, 1529, které jsou částí ptačí oblasti, po cestě 1775/2, po hranici pozemků p.p.č. 1524, 1490, 1452, 1435, 1785/1, 1433/2, 1787/1, 1406/2, 1401, 1397/1, 1373/1, 1315, 1307, které jsou částí ptačí oblasti (vše k.ú. Vernéřovice), a po silnici Bohdašín - Jetřichov p.p.č. 1369/1 a po cestě p.p.č. 1548 k Lesním domkům, po křižovatku s cestou p.p.č. 1550 a po ní vlevo na hranici p.p.č. 1345/9, která je částí ptačí oblasti, dále po hranicích pozemků p.p.č. 1305, 1302/2, 1275, které jsou částí ptačí oblasti, a po cestě p.p.č. 1542/2. Poté překříží státní silnici Police nad Metují - Broumov p.p.č. 1544 a pokračuje cestou 1536/1, 1536/2 (vše k.ú. Jetřichov), která pokračuje cestou p.p.č. cesty 2713, 2725, 2644/1 a dále po hranici p.p.č. 890, 875/2, které jsou částí ptačí oblasti, po cestě p.p.č. 2721, 2637/2 a po hranici p.p.č.801, 803, 2613/2, 2615/1, 759/1, 2615/2, které jsou částí ptačí oblasti, a dále po cestě p.p.č. 2815 a vpravo po cestě p.p.č. 2816, 2944 a po hranici p.p.č. 2594, 2576/2, který je částí ptačí oblasti, a po cestě p.p.č. 2824, 2560/3, 2559/3, 2831 a po hranici p.p.č. 2462, 2456/2, 2452, 2835/1, 2419, 2843/3, 2409, 2368/2, 2344/1, 2346/1, které jsou částí ptačí oblasti, a vpravo po cestě p.p.č. 2848/2 a po hranici p.p.č. 2271, 2851/2, 2277, 2857, 2166, 2058, 1982/2, 1978/3, 1855/1, které jsou částí ptačí oblasti, vpravo po cestě p.p.č. 1855/8 (vše dosud k.ú. Křinice) a vpravo po hranici katastrů Křinice - Martínkovice a po hranici p.p.č. 1022/1, 1022/4, 1022/5, 1042/3, 1042/2, 1069/1, 1070/1, 1095/3, 1070/1, 1089/4, po cestě p.p.č. 2066, po hranici p.p.č. 1122/4, které jsou částí ptačí oblasti, a vpravo po cestě p.p.č. 1867, 1864/2, 1864/1, 2081 a po hranici p.p.č. 1127/2, který je částí ptačí oblasti, vpravo po cestě p.p.č. 1168/6 a po hranici p.p.č. 1180/2, 1180/1, 1183/1, 1183/3, (vše k.ú. Martínkovice); po hranici p.p.č. 1656/2, který je částí ptačí oblasti, a po cestě p.p.č. 2937/2 a po hranici pozemku p.p.č. 1656/1, který je částí ptačí oblasti, a po cestě p.p.č. 1656/10, 2947, 2948, 1727/1, 2966, 2967, a po cestě p.p.č. 2976, 2977, 2980, 2982, 2983 a po hranici p.p.č. 1899, 1991, 1907/1, 1948 na křižovatku U Veverky a dále po cestě p.p.č. 2993, od křížku po cestě p.p.č. 3012 a po hranici pozemků p.p.č. 2090, 2132/2, 2132/1, 2170/3, 2187/1, 3039/3, 2187/3, 2187/4, 2258/1, 3045/1, 2258/2, 2278, 2275, 2313, 2311/2, 2325/4, 2312, které jsou částí ptačí oblasti, a po cestě vpravo p.p.č. 3059/1 a po hranici pozemků
p.p.č. 2386/1, 2386/3, 2387, 3062/2, 2433/2, 2433/1, 2543, 2806 (vše k.ú. Božanov), které jsou částí ptačí oblasti, až k hraničnímu mezníku V/184. Od tohoto mezníku se vrací po státní hranici k hraničnímu mezníku 170/14.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 20/2005 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Broumovsko

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

7) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

8) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru