Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Částka 72/2005
Platnost od 26.05.2005
Účinnost od 26.05.2005
Zrušeno k 01.08.2022 (148/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

197

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2005

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2a zákona a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "dotace").

§ 2

Druhy opatření

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

a) technická pomoc,

b) boj proti varroáze,

c) racionalizace kočování včelstev,

d) úhrada nákladů na rozbory medu,

e) obnova včelstev.

§ 3

Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") spolek, který

a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "žádost"), a

b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního právního předpisu3),

(dále jen "žadatel").

(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem do 1. srpna ve včelařském roce12), ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "příslušný včelařský rok").

(3) V žádosti žadatel uvede

a) název spolku, sídlo, identifikační číslo a účel spolku,

b) určení orgánů a osob oprávněných jednat za spolek,

c) údaje o počtu členů spolku ke dni podání žádosti,

d) příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a

e) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

(4) K žádosti žadatel přiloží

a) úředně ověřenou kopii stanov žadatele,

b) další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2019.

§ 4

Technická pomoc

(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na

a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel bez ohledu na jejich členství ve spolku podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"), zaměřených na tématiku uvedenou v části A přílohy č. 1,

b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele, zaměřených na tématiku uvedenou v části B přílohy č. 1,

c) pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na tématiku uvedenou v části C přílohy č. 1,

d) pořízení nových zařízení pro chovatele včel podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 20 000 Kč,

e) vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) témata praktických kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),

b) témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),

c) témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c),

d) druh nových zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. d), a závazek chovatele včel, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let,

e) témata včelařských kroužků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. e).

(3) K žádosti žadatel přiloží kopii živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b), popřípadě c).

(4) Fond poskytne dotaci na

a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivý kurz

1. vedl přednášející, který má vysokoškolské vzdělání, nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání včelař, nebo získal odbornou kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdělání včelař, anebo je držitelem osvědčení získaného v kurzu pro učitele včelařství, schválený žadatelem a uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna v příslušném včelařském roce, v němž má být kurz uskutečněn, spolkem soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto včelařskému roku,

2. trval nejméně 4 hodiny každý den, po který byl pořádán, a

3. navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání kurzu,

b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivý seminář

1. vedl přednášející schválený žadatelem,

2. trval nejméně 4 hodiny každý den, po který byl pořádán, a

3. navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře,

c) pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivou přednášku

1. vedl přednášející, který má vysokoškolské vzdělání, nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání včelař, nebo získal odbornou kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdělání včelař, anebo je držitelem osvědčení získaného v kurzu pro učitele včelařství, schválený žadatelem a uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna v příslušném včelařském roce, v němž má být přednáška uskutečněna, spolkem soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto včelařskému roku,

2. trvala nejméně 2 hodiny každý den, po který byla pořádána,

3. navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky,

d) pořízení nových zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje osoby, která toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a která se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,

e) vedení včelařských kroužků pro děti a mládež podle odstavce 1 písm. e), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivé včelařské kroužky

1. vedl vedoucí včelařského kroužku schválený žadatelem nebo uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna v příslušném včelařském roce, v němž má být vedení kroužku uskutečněno, spolkem soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto včelařskému roku,

2. trvaly v součtu nejméně 50 hodin v příslušném období a

3. navštívilo nejméně 5 členů včelařského kroužku, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky.

§ 5

Boj proti varroáze

(1) Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze poskytnout na

a) úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2, sloužící k prevenci nebo léčení varroázy,

b) úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) počet a druh použitých prostředků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),

b) počet včelstev ošetřených aerosolem, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b).

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na prostředky nebo na přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce výrobu a prodej, případně pořízení těchto prostředků nebo přípravků, popřípadě jejich aplikaci a doloží identifikační údaje chovatelů včel, kteří tyto prostředky nebo přípravky pořídili, popřípadě aplikovali (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 6

Racionalizace kočování včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze poskytnout na pořízení nového, popřípadě nových zařízení pro kočování včelstev mimo trvalé stanoviště s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 20000 Kč, a na něž dosud nebyla čerpána dotace.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) identifikační údaje chovatele včel (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), který provádí kočování včelstev mimo trvalé stanoviště a jehož nejmenší počet včelstev evidovaných podle zvláštního právního předpisu3) k 1. září v příslušném včelařském roce je 20,

b) počet a druh zařízení podle části D přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, a závazek chovatele včel, že tato zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.

(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce pořízení takového zařízení chovatelem včel podle odstavce 2 písm. a), který se zaváže držet a provozovat toto zařízení nejméně po dobu 5 let, a současně zdravotní způsobilost včelstev tohoto chovatele ke kočování v příslušném včelařském roce.

§ 7

Úhrada nákladů na rozbory medu

(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu lze poskytnout na úhradu nákladů na

a) fyzikálně chemický rozbor medu9),

b) rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae, prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky10).

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) počet a druh předpokládaných rozborů medu podle odstavce 1, které budou provedeny nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce,

b) název a sídlo akreditované laboratoře včetně kopie osvědčení o akreditaci.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce počet provedených rozborů medu a doloží identifikační údaje chovatele včel, který tyto rozbory nechal provést (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozborů medu od 1 chovatele včel.

§ 8

Obnova včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu11) na území České republiky.

(2) Žadatel v žádosti o dotaci podle odstavce 1 uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, jde-li o právnickou osobu.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, doloží-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce seznam chovatelů včelích matek zařazených do uznaného šlechtitelského programu a doklady prokazující počet prodaných včelích matek z uznaného šlechtitelského programu jejich chovatelem podle odstavce 2 písm. a) nebo b) chovatelům včel na území České republiky.

§ 9

Stanovení dotace

Výši dotace účelově určené na opatření podle § 4 až 8 zveřejní Fond nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 10

Výše dotace na jednotlivá opatření

(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše

a) 6000 Kč na pořádání nejvýše jednoho praktického kurzu pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více praktických kurzů v jednom dni na jednom místě,

b) 6000 Kč na pořádání nejvýše jednoho semináře podle § 4 odst. 1 písm. b) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více seminářů v jednom dni na jednom místě,

c) 3000 Kč na pořádání nejvýše jedné přednášky pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. c) na jednom místě a v jednom dni, a to i v případě, kdy je pořádáno více přednášek v jednom dni na jednom místě,

d) skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d) nejvýše v částce podle části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 100000 Kč, nebo

e) 15000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení jednotlivého včelařského kroužku podle § 4 odst. 1 písm. e), nejvýše však na 2 včelařské kroužky vedené jedním vedoucím včelařského kroužku.

(2) Výše dotace na opatření podle § 5 činí

a) 70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do množství uvedeného pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky uvedené v části B přílohy č. 2,

b) 10 Kč ročně za jedno včelstvo na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b).

(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 6 odst. 1 nejvýše v částce podle části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 150000 Kč.

(4) Výše dotace na opatření podle § 7 činí

a) 800 Kč na jeden rozbor medu9) podle § 7 odst. 1 písm. a),

b) 400 Kč na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1 písm. b).

(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí 200 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu11).

(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 překročí finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond přednostně vyplatí dotaci podle odstavce 1 písm. e) a odstavců 2, 4 a 5 a zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 3 poměrně sníží.

(7) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 nedosáhne finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavce 5 poměrně zvýší.

§ 11 – § 13zrušeno

§ 14

Pokud se pro příslušný kalendářní rok oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení na příslušný kalendářní rok o takovou procentní část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.

§ 14azrušeno


§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 285/2007 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Dotační řízení vedená Fondem a neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 373/2010 Sb. Čl. II

Řízení o poskytnutí dotace zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 173/2011 Sb. Čl. II

1. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel, které se konaly v období od 1. září 2010 do 31. prosince 2010, podaná do dne 30. června 2011, se posoudí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

2. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání přednášek pro chovatele včel, které se konaly v období od 1. září 2010 do 31. prosince 2010, podaná do dne 30. června 2011, se posoudí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 251/2013 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 237/2016 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žádost o dotaci podle § 3 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro včelařský rok 2016/2017 doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. srpna 2016.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Zgarba v. r.

Poznámky pod čarou

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.

3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9) Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

10) § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb.

11) § 5 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.

12) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

Témata praktických kurzů, seminářů a přednášek v rámci opatření technická pomoc

Část A: Témata praktických kursů pro chovatele včel

1. Kurz pro začínající včelaře s obsahem tematicky orientovaným na:

význam včel, druhy a anatomii včely, obecné předpoklady včelaření, úly, včelíny, včelnice, včelařské nářadí, právní předpisy související s včelařstvím, boj s nemocemi včel, získávání a zpracování včelařských produktů.

2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaným na:

jednoduché metody chovu matek v teorii a praxi, zpracování chovných plánů a rodokmenů včel, registraci včel, vedení chovných dokumentů včel, selekci na varroatoleranci.

3. Kurz prohlížitelů včelstev s obsahem tematicky orientovaným na:

identifikaci nemocí včel a včelího plodu, škůdce a ochranu včel, laboratorní práce, právní předpisy související s včelařstvím, efektivní systém prevence a léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu.

4. Kurz technického charakteru s obsahem tematicky orientovaným na:

použití aerosolu a údržbu a opravu vyvíječů aerosolu, technologie obsluhy včelstev v různých typech a systémech úlů.

5. Kurz pro provozně-ekonomicky orientované chovatele včel s obsahem tematicky orientovaným na:

racionalizaci ve včelařství, senzoriku a marketing medu, vaření medoviny a medového piva, přípravu medového pečiva.

6. Kurz učitelů včelařství s obsahem tematicky orientovaným na:

současnou terapii včelstev, nejnovější poznatky v prevenci a léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu, přípravu na kurzy chovu včelích matek, využití včelařských produktů ve zdravé výživě člověka.

7. Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu včel, právní předpisy související s včelařstvím, organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu, šlechtění včel a pro práci s dětmi a mládeží ve včelařských kroužcích pro děti a mládež.

Část B: Témata seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele

Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele s obsahem tematicky orientovaným na:

ekonomickou a kontrolní činnost žadatele v oblasti chovu včel,

právní předpisy související s včelařstvím,

organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu,

práci se včelařskou mládeží ve včelařských kroužcích mládeže,

šlechtění včel.

Část C: Témata přednášek a včelařských kroužků

1. Včelařství v České republice a v Evropské unii.

2. Problematika středních a velkých včelařských podniků.

3. Tlumení nákaz včel.

4. Chov včelích matek.

5. Šlechtitelská práce včel.

6. Ekologický a přírodě blízký chov včel.

7. Pastva, ekologie a kočování včel.

8. Racionalizace chovu včel.

9. Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel.

10. Ošetřování včelstev během kalendářního roku.

11. Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy.

12. Historie včelařství.

13. Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné.

14. Právní otázky ve včelařství.

15. Včelařské produkty a apitherapie.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

Seznam zařízení, prostředků a druhy kočovných zařízení

Část A

Seznam nových zařízení, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc

Druhy nových zařízeníMaximální výše dotace v Kč
(§ 4 odst. 1 písm. d)*)
1Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)
a) ruční medomet nebo15000
b) medomet s elektrickým pohonem30000
2.Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)15000
3.Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)
a) mechanické5000
b) elektrické30000
4.Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním6000
5.Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník)1000
6.Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)25000
7.Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)10000
8.Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů)10000
9.Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti)40000
10.Refraktometr1000
11.Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)20000
12.Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk2000
13.Varroadna - nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel500
14.Jednoúčelový mechanický ometač včel12000
15.Úlová váha s plošinou do 650 × 650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační10000
16.Konduktometr1000

*) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.

Část B

Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze

1. VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému ošetření včel a fumigační pásky).

2. MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací).

3. M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel).

4. GABON PF 90 mg (proužky do úlu).

5. FORMIDOL 41 g (desky do úlu).

6. FORMIDOL 81 g.

7. APIGUARD A.U.V. (gel).

8. THYMOVAR, 15 g (proužky do úlu).

9. BEE SAFE (přípravek pro dezinfekci v chovu včel).

10. Jiný prostředek, o jehož aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče.

Část D

Druhy nových kočovných zařízení

Druhy nových kočovných zařízeníMaximální výše dotace v Kč
(§ 6 odst. 1)*)
1.Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)30000
2.Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích50000
3.Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)40000

*) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.

Přesunout nahoru