Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 194/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.

Částka 71/2005
Platnost od 26.05.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.

Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 66 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb., se mění takto:

1. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 12 a 13 zní:

"§ 9

(1) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce jsou

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část A,

d) odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel, výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 20 týdnů,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(2) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část A; obsahové zaměření zkoušky v části 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně tři týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(3) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce jsou

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část B,

d) odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel, výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 20 týdnů,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(4) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část B; obsahové zaměření zkoušky v části 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně tři týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(5) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení parního hnacího vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce jsou

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část C,

d) doklad o znalosti obsluhy lokomotivního kotle12),

e) praxe v obsluze lokomotivního kotle v délce nejméně čtyři týdny,

f) odborná praxe při opravách a údržbě parních hnacích vozidel, výcvik v opravně parních hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 20 týdnů,

g) jízdní výcvik v řízení a obsluze parního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

h) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(6) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce jsou

a) střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část D,

d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně čtyři týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(7) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) základní vzdělání13),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část D; obsahové zaměření zkoušky v části 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně čtyři týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

11) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

12) § 8 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

13) § 45 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.".

2. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),".

3. V § 10 odst. 1 písm. f) se slova "drážním správním úřadem" nahrazují slovy "zkušební komisí".

4. V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo "dokončené" zrušuje.

5. V § 10 odst. 2 písm. f) se slova "drážním správním úřadem" nahrazují slovy "zkušební komisí".

6. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla na speciální dráze pouze pro manipulační jízdy v depu jsou

a) střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky uvedeného v příloze č. 4 část E; obsahové zaměření zkoušky podle přílohy se omezuje pouze na manipulační jízdy v depu,

d) výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržbu a odstraňování poruch vozidla v délce nejméně jeden týden,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně dva týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.".

7. V § 11 písm. a) se slovo "dokončené" zrušuje.

8. V § 11 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

"f) znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích14) v rozsahu stanoveném pro řidiče tramvají,

14) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 11 písm. g) se slova "drážním správním úřadem" nahrazují slovy "zkušební komisí".

10. V § 11a písm. a) se slovo "dokončené" zrušuje.

11. V § 11a písmeno f) zní:

"f) znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích14) v rozsahu stanoveném pro řidiče tramvají,".

12. V § 11a písm. g) se slova "drážním správním úřadem" nahrazují slovy "zkušební komisí".

13. V § 12 písm. a) se slovo "dokončené" zrušuje.

14. V § 12 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"f) oprávnění k řízení silničních motorových vozidel skupiny D15),

15) § 81 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.".

15. V § 12 písm. g) se slova "drážním správním úřadem" nahrazují slovy "zkušební komisí".

16. V § 13 písmeno a) zní:

"a) střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),".

17. V § 13 písm. f) se slova "drážním správním úřadem" nahrazují slovy "zkušební komisí".

18. V § 15 odstavec 1 zní:

"(1) Odborná způsobilost k řízení drážního vozidla se podle § 9 až 12 prokazuje pro

a) příslušný druh hnacího vozidla

1. elektrická hnací vozidla stejnosměrné soustavy (E1),

2. elektrická hnací vozidla střídavé soustavy (E2),

3. vícesoustavová elektrická hnací vozidla (E3),

4. motorová hnací vozidla (M),

5. parní hnací vozidla (P),

6. speciální hnací vozidla s provozní rychlostí do 40 km.h-1 včetně (SV1),

7. speciální hnací vozidla s provozní rychlostí nad 40 km.h-1 (SV2),

8. hnací vozidla na tramvajové dráze (TR),

9. hnací vozidla na trolejbusové dráze (TB),

b) příslušný druh dráhy nebo kategorie železniční dráhy

1. dráha celostátní, regionální a vlečka (C),

2. vlečka (VL),

3. dráha speciální (SP),

4. dráha speciální pouze pro manipulační jízdy v depu (SP-D),

5. dráha tramvajová (TR),

6. dráha tramvajová pouze pro manipulační jízdy v depu (TR-D),

7. dráha trolejbusová (TB).".

19. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Odborná způsobilost k řízení lanové dráhy se podle § 13 prokazuje pro příslušný typ lanové dráhy.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

20. § 16 zní:

"§ 16

(1) Pro řízení jiného druhu hnacího vozidla na stejném druhu dráhy nebo kategorii železniční dráhy se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení daného druhu hnacího vozidla.

(2) Pro řízení lanové dráhy dalšího typu se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení lanové dráhy.

(3) Podmínkou vykonání doplňkové zkoušky je

a) na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržby a odstraňování poruch daného druhu hnacího vozidla v délce nejméně tři týdny a jízdní výcvik v řízení a obsluze daného druhu hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny, a v případě vykonání doplňkové zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k řízení parního hnacího vozidla také doklad o znalosti obsluhy lokomotivního kotle12), praxe v obsluze lokomotivního kotle v délce nejméně čtyři týdny a praxe v řízení elektrického nebo motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, dráze regionální nebo na vlečce po dobu nejméně jeden rok, prováděná bezprostředně před vykonáním doplňkové zkoušky,

b) na dráze speciální výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržby a odstraňování poruch daného druhu hnacího vozidla v délce nejméně jeden týden a jízdní výcvik v řízení a obsluze daného druhu hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně jeden týden,

c) na dráze lanové výcvik v řízení příslušného typu lanové dráhy (obsluha a údržba lanové dráhy, znalost lan, zjišťování a odstraňování poruch, použití záchranného zařízení, obsluha náhradního zdroje elektrické energie) v délce nejméně jeden týden a obsluha pohonu (řízení) lanové dráhy pod dozorem v délce nejméně jeden týden.".

21. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

(1) Pro řízení stejného druhu hnacího vozidla kromě vlečky i na dráze regionální a celostátní se odborná způsobilost prokáže rozdílovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti pravidel pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy a podmínek pro stavby dráhy a provozuschopnost dráhy.

(2) Podmínkou vykonání rozdílové zkoušky je

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) průkaz způsobilosti k řízení příslušného druhu hnacího vozidla na vlečce,

c) praxe v řízení příslušného druhu hnacího vozidla na vlečce po dobu nejméně jeden rok, prováděná bezprostředně před vykonáním rozdílové zkoušky,

d) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část A, B nebo D podle příslušného druhu hnacího vozidla body 1 a 2,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla na dráze celostátní a dráze regionální pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny.".

22. § 17 včetně poznámek pod čarou č. 16, 16a a 16b zní:

"§ 17

(1) Dosažení odborné způsobilosti osob k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení16) v provozu vyžaduje:

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou10) nebo vysokoškolské vzdělání16a) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření,

b) odbornou praxi v projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu nebo opravách určených technických zařízení

1. v délce nejméně tři roky, má-li žadatel vysokoškolské vzdělání16a),

2. v délce nejméně pět let, má-li žadatel střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

c) výcvik pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení v délce nejméně tři měsíce pod dohledem osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení s příslušným osvědčením a praxí v provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení v délce nejméně tři roky,

d) zkoušku z odborných teoretických znalostí pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení před zkušební komisí; obsahové a odborné zaměření zkoušky je uvedeno v příloze č. 5 části A,

e) odbornou způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací

1. "osoba poučená" pro osobu odborně způsobilou k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek tlakových zařízení, plynových zařízení, zdvihacích zařízení, dopravních zařízení, kontejnerů a výměnných nástaveb, svařování a defektoskopie,

2. "osoba znalá" pro osobu odborně způsobilou k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek elektrických zařízení.

(2) Odborná způsobilost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení, prokázaná zkouškou podle odstavce 1 písm. d), musí být každých pět let ověřována atestační zkouškou před komisí jmenovanou drážním správním úřadem. Atestační zkouškou se ověřují zejména znalosti změn souvisejících právních předpisů a technických norem.

(3) Pro rozšíření rozsahu oprávnění osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení na jiné určené technické zařízení nebo jinou činnost se vykoná doplňková zkouška před komisí jmenovanou drážním správním úřadem. Doplňkovou zkouškou se ověřují zejména znalosti souvisejících právních předpisů a technických norem týkajících se rozšíření rozsahu oprávnění.

(4) Dosažení odborné způsobilosti pro činnosti při zkoušení určených technických zařízení tlakových podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv16b), vyžaduje

a) odbornou způsobilost k provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení tlakových podle odstavce 1,

b) splnění podmínek odstavce 6.8.2.4.6 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Úmluvy COTIF16b).

(5) Splnění podmínek podle odstavce 4 dokladuje žadatel drážnímu správnímu úřadu.

16) § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
§ 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.

16a) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

16b) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb., sdělení č. 274/1996 Sb., sdělení č. 29/1998 Sb. a sdělení č. 34/2005 Sb. m. s.".

23. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Zkouška se skládá před nejméně tříčlennou zkušební komisí s tím, že alespoň jeden člen komise musí být držitelem průkazu způsobilosti k řízení příslušného druhu nebo typu drážního vozidla, jde-li o zkoušku z řízení drážního vozidla, nebo musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení, jde-li o zkoušku osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení. Drážní správní úřad jmenuje zkušební komisi a jejího předsedu, který musí být zaměstnancem drážního správního úřadu.".

24. V § 18 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 16c zní:

"b) doložil, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti související s povolovanou činností nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, výpisem z evidence Rejstříku trestů a obdobným dokladem vydaným státem, ve kterém se v posledních třech letech zdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce. Výpis nesmí být starší 90 dnů. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona16c). Tento výpis není třeba předkládat při doplňkové zkoušce podle § 16 a rozdílové zkoušce podle § 16a,

16c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).".

25. V § 18 odst. 5 se za slovo "příslušného" vkládají slova "druhu nebo".

26. V § 18 odst. 5 se poslední věta zrušuje.

27. § 20 zní:

"§ 20

(1) Osoba řídící drážní vozidlo a osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení prokazují na vyžádání osoby pověřené k výkonu státního dozoru svou odbornou způsobilost předložením platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení.

(2) Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla obsahuje alespoň jméno a příjmení držitele, datum a místo narození držitele, fotografii držitele, podpis držitele, druh hnacího vozidla nebo typ lanové dráhy, k jejichž řízení je držitel osobou odborně způsobilou, druh dráhy, pro kterou je držitel osobou odborně způsobilou k řízení drážního vozidla, datum vydání průkazu způsobilosti, datum platnosti průkazu způsobilosti, název, sídlo a otisk razítka drážního správního úřadu, který průkaz způsobilosti vydal, a číslo průkazu způsobilosti.".

28. V příloze č. 4 části A bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Základní pojmy elektrotechniky

3.3. Konstrukce elektrických hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

29. V příloze č. 4 části B bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika motorové vozby, přenosy výkonu, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Spalovací motory, základní pojmy elektrotechniky

3.3. Konstrukce motorových hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

30. V příloze č. 4 části B se bod 4 zrušuje.

31. V příloze č. 4 část C zní:

"C. Parní hnací vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce

1. Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád – obsah a používání

1.3. Podmínky styku drah

1.4. Podmínky pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy – řízení dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, služby pro cestující, mimořádné události, požární zabezpečení, lékařská pomoc

1.5. Podmínky pro provozování dráhy celostátní, regionální a vlečky – dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost

1.6. Řízení drážní dopravy – jízdy vlaků a posun

1.7. Operativní řízení drážní dopravy

1.8. Podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách – řízení drážního vozidla, doprovod vlaku, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení

1.9. Technický stav drážního vozidla – podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za stav vozidla, revize vozidla

2. Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy u dráhy celostátní, regionální a vlečky

2.2. Železniční dopravní cesta a její součásti, základní parametry a pojmy – traťové značky, průjezdný průřez, traťová rychlost, přechodnost vozidel, sklonové a směrové poměry, rozchod a další

2.3. Stanice a zastávky

2.4. Sdělovací zařízení

2.5. Křížení drah s pozemními komunikacemi

2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3 . Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika vozby parní trakce, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Parní kotel, parní stroj, rozvody

3.3. Konstrukce parních hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.7. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.8. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

32. V příloze č. 4 části D bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika vozby speciálních hnacích vozidel, přenosy výkonu, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Spalovací motory, základní pojmy elektrotechniky, základy hydrostatiky, hydraulické prvky

3.3. Konstrukce speciálních hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, hydraulická soustava vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

33. V příloze č. 4 části E bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Základní pojmy elektrotechniky

3.3. Konstrukce elektrických hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

34. V příloze č. 4 části F bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika motorové vozby, přenosy výkonů, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Spalovací motory, základní pojmy elektrotechniky

3.3. Konstrukce motorových hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

35. V příloze č. 4 části G bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Základní pojmy elektrotechniky

3.3. Konstrukce vozidla

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

36. V příloze č. 4 části H bod 3 zní:

"3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Základní pojmy elektrotechniky

3.3. Konstrukce vozidla

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu".

37. V příloze č. 5 části A se slova "Revizní technik" nahrazují slovy "Osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení".

38. V příloze č. 5 části A bod I. zní:

"I. Obsahové zaměření zkoušky

1. Právní předpisy vztahující se k revizím nebo prohlídkám a zkouškám příslušných určených technických zařízení

2. Mezinárodní úmluvy vztahující se k příslušným určeným technickým zařízením

3. České technické normy a bezpečnostní předpisy vztahující se k revizím nebo prohlídkám a zkouškám příslušných určených technických zařízení

4. Technické parametry příslušných určených technických zařízení, způsoby ovládání těchto určených technických zařízení

5. Konstrukce příslušných určených technických zařízení

6. Výpočet základních parametrů a veličin podle jednotlivých druhů určených technických zařízení

7. Podmínky pro odbornou způsobilost osob, které vykonávají obsluhu a činnost na příslušných určených technických zařízeních

8. Technologie svařování a defektoskopie

9. Způsob provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek podle odborného zaměření".

39. V příloze č. 5 se část B zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení příslušného typu drážního vozidla vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou k řízení příslušného druhu drážního hnacího vozidla, do kterého náleží příslušný typ drážního vozidla.

(2) Osvědčení o odborné způsobilosti pro revizní techniky, platná ke dni účinnosti této vyhlášky, zůstávají nadále platná 5 let od data provedení poslední zkoušky. Revizní technici s platným osvědčením o odborné způsobilosti jsou odborně způsobilí k provádění revizí určených technických zařízení v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.

(3) Osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti inspektora vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle této vyhlášky v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.

(4) Osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti znalce vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou pro činnosti při zkoušení určených technických zařízení tlakových podle mezinárodní smlouvy v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.

(5) Drážní správní úřad do 5 let od účinnosti této vyhlášky vymění ve spolupráci s držiteli stávající průkazy způsobilosti, pokud neobsahují všechny údaje podle § 20 odst. 2 vyhlášky, za nové průkazy způsobilosti.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru